EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mākslīgu siltumnīcefekta gāzu (fluorētu gāzu) samazināšana

Mākslīgu siltumnīcefekta gāzu (fluorētu gāzu) samazināšana

Ar šo regulu ir paredzēts mazināt klimata pārmaiņas un aizsargāt vidi, samazinot fluorētu siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) emisijas. Tās mērķis ir līdz 2030. gadam par divām trešdaļām samazināt šo gāzu emisijas.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 517/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006.

KOPSAVILKUMS

Ar šo regulu ir paredzēts mazināt klimata pārmaiņas un aizsargāt vidi, samazinot fluorētu siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) emisijas. Tās mērķis ir līdz 2030. gadam par divām trešdaļām samazināt šo gāzu emisijas.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar regulu paredz noteikumus par fluorētu siltumnīcefekta gāzu ierobežošanu, lietošanu, rekuperāciju un iznīcināšanu. Ar to aizliedz tirgot noteiktus ražojumus, kas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes.

Regula ir piemērojama fluorogļūdeņražiem (HFC) (*), perfluorogļūdeņražiem (PFC) (*) un sēra heksafluorīdiem (SF 6) (*).

Ar to ierobežo gada kopējo maksimālo HFC daudzumu, kas tiek laists tirgū. To pakāpeniski samazinās no 2015. līdz 2030. gadam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar regulu nosaka šādus pienākumus:

  • Ir aizliegts apzināti atmosfērā izlaist fluorētas siltumnīcefekta gāzes, ja izlaišana nav tehniski vajadzīga ražojuma paredzētajam lietojumam. Ražotājiem ir pienākums darīt visu iespējamo, lai ierobežotu fluorētu siltumnīcefekta gāzu emisijas to izgatavošanas, transportēšanas un glabāšanas laikā.
  • Fluorētas siltumnīcefekta gāzes saturošu iekārtu operatoriem ir jāveic piesardzības pasākumi, lai nepieļautu minēto gāzu noplūdi. Tiem jānodrošina, ka iekārtas regulāri pārbauda, lai atklātu noplūdes. Prasības atšķiras atkarībā no potenciālās ietekmes uz klimatu un tā, vai iekārtas ir hermētiski noslēgtas.
  • Valstu iestādes atbild par sertifikācijas un apmācības programmu izveidi uzņēmumiem un personām, kas iesaistītas fluorētas siltumnīcefekta gāzes saturošu iekārtu uzstādīšanā, apkalpē, apkopē, remontā vai demontāžā un fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācijā.
  • Ar regulu pakāpeniski no 2015. gada līdz 2025. gadam aizliedz tirgot noteiktu veidu jaunus ražojumus, kas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes, piemēram, ledusskapjus un saldētavas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, putas un aerosolus, ja pastāv drošākas un klimatam nekaitīgākas alternatīvas.
  • Ar to pakāpeniski samazina HFC izmantošanas ietekmi uz klimatu. 2030. gadam noteiktais tirgū laistais HFC daudzums ir 21 % no 2009.-2012. gada apjoma. Lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti maksimālā daudzuma ierobežojumi, Komisija piešķir gada kvotas ražotājiem un importētājiem. Tās nedrīkst pārsniegt.
  • Ražotājiem, importētājiem, eksportētājiem, izejvielu izmantotājiem un uzņēmumiem, kas iznīcina fluorētas siltumnīcefekta gāzes, ir pienākums ik gadu ziņot Komisijai. Šāds pienākums ir arī fluorētas siltumnīcefekta gāzes saturošu iekārtu importētājiem, kuriem no 2017. gada ir jāsniedz pierādījumi par to, ka ir reģistrēti to importētajās iekārtās ietvertie HFC daudzumi.

Komisija līdz 2022. gada 31. decembrim sniegs ziņojumu par regulas ietekmi.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2015. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Fluorētas siltumnīcefekta gāzes ir mākslīgas siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir līdz 23 000 reizēm lielāks nekā oglekļa dioksīdam. Tās rada 2 % no ES siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma. Fluorētas siltumnīcefekta gāzes bieži var aizstāt ar klimatam nekaitīgākām alternatīvām.

GALVENIE TERMINI

(*) HFC izmanto kā aukstumaģentus, šķīdinātājus tīrīšanas vajadzībām un putu veidošanas vielas (piemēram, ugunsdzēšamajos aparātos).

(*) PFC izmanto, lai ražotu pusvadītājus, kā šķīdinātājus tīrīšanas vajadzībām un putu veidošanas vielas.

(*) Sēra heksafluorīdus izmanto augstsprieguma sadales iekārtu un magnija ražošanā.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Klimata politikas ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 517/2014

9.6.2014.

-

OV L 150, 20.5.2014., 195.-230. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 23.07.2015

Top