EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas MVU uzņēmējdarbības veicināšana — programma COSME

Eiropas MVU uzņēmējdarbības veicināšana — programma COSME

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1287/2013 — Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmas (COSME) izveide (2014.–2020. gads)

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropas Savienības(ES) programmu, kuras mērķis ir palielināt atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), uzlabojot apstākļus uzņēmējdarbības uzplaukumam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • MVU ir ES ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības galvenie veicinātāji. Pateicoties Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmai (COSME), tagad ir vieglāk saglabāt konkurētspēju, jo ir atvieglota piekļuve finansēm un tirgiem, vienkāršoti noteikumi un veicināta uzņēmējdarbība.
 • COSME nodrošinās tiešu saziņas kanālu starp Eiropas MVU un Eiropas Komisiju.

Labāki apstākļi uzņēmējdarbībai

 • COSME atbalstīs rīcības, ar kurām tiks uzlabota finanšu pieejamība MVU no dibināšanas līdz izaugsmes posmiem. Tiks nodrošināti tādi finanšu instrumenti kā kapitāla un aizdevumu garantiju mehānismi. Dažos gadījumos tos varēs izmantot kopā ar valsts finanšu instrumentiem reģionālajai politikai un programmai “Apvārsnis 2020” pētniecībai un inovācijai.
 • Ar šo programmu tiks arī veicināta labāka piekļuve tirgiem ES un ārpus tās. Saskaņā ar šo programmu tiks sniegta informācija šādās jomās:
  • pieejamās uzņēmējdarbības iespējas;
  • šķēršļi iekļūšanai tirgū teritorijās ārpus ES;
  • konsultācijas par juridiskiem jautājumiem un muitu.
 • Tiks arī sniegti atbalsta pakalpojumi intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos, tostarp atbalsts pārrobežu sadarbībai uzņēmējdarbības jomā, tehnoloģiju un pētniecības un attīstības rezultātu tālāknodošanai, kā arī inovāciju partnerību veidošanai.

Konkurences veicināšana

 • Lai saglabātu uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, programmas mērķis ir uzlabot esošās MVU politikas izstrādi un īstenošanu. Ar to arī tiks sekmēta pārrobežu sadarbība un atbalstīta produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrāde.
 • MVU tiks arī rosināti darboties ekoloģiski ilgtspējīgā veidā un īstenot uzņēmumu sociālo atbildību.

Uzņēmējdarbības kultūra

 • Programmā uzmanība tiks pievērsta arī uzņēmējdarbības veicināšanai. Tās mērķis ir rosināt uzņēmējdarbības kultūru Eiropas Savienībā, likvidējot šķēršļus, kas apgrūtina mazo uzņēmumu izaugsmi, tai skaitā mazinot regulatīvo slogu, kas uzlikts MVU.
 • Programmā īpaša uzmanība tiks pievērsta jaunajām sievietēm uzņēmējām, kā arī citām konkrētām mērķgrupām, piemēram, gados vecākām personām un uzņēmējiem, kas pieder pie sociāli nelabvēlīgākā stāvoklī esošām grupām.

Finansēšana

Programmas budžets 7 gadu periodam ir EUR 2,3 miljoni, un tā darbojas no 2014. līdz 2020. gadam. Programmu vadīs Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2013. gada 23. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1287/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmu (COSME) (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1639/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 33.–49. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Pēdējo reizi atjaunots: 01.03.2018

Top