EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana, lai sekmētu jauniešu sociālo iekļautību

Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana, lai sekmētu jauniešu sociālo iekļautību

Šie Padomes secinājumi par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu Eiropas Savienībā (ES) aptver vairākus aspektus.

AKTS

Padomes secinājumi (2014. gada 20. maijs) par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu, lai sekmētu jauniešu sociālo iekļautību (2014/C 183/04) (Oficiālais Vēstnesis C 183, 14.6.2014., 18.-21. lpp.).

KOPSAVILKUMS

Šie Padomes secinājumi par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu Eiropas Savienībā (ES) aptver vairākus aspektus.

 • 1.

  Tajos atzīts, ka ekonomikas krīzes radītais vēsturiski augstais jauniešu bezdarba līmenis ES ir palielinājis jauniešu nabadzības un sociālās atstumtības līmeni. Daudzus tas ir spiedis pamest savu piederības valsti, lai dotos labāku iespēju meklējumos.

 • 2.

  Secinājumos apstiprināts, ka (sociālā) uzņēmējdarbība ir svarīgs jaunu darbavietu radīšanas un sociālās inovācijas dzinulis, jo tas uzlabo jauniešu piemērotību darba tirgum. Īpaša palīdzība ir jāsniedz nepietiekami pārstāvētām grupām, kas vēlas izveidot, vadīt un paplašināt uzņēmumus. Stratēģija“Eiropa 2020” un tās pamatiniciatīvas var palīdzēt veicināt uzņēmējiem raksturīgu domāšanas veidu (jaunrade un inovācijas spējas).

 • 3.

  Secinājumos mudināts izdarīt ieguldījumu izglītībā un programmās, kas jauniešu vidū veicina (sociālo) uzņēmējdarbību, lai attīstītu to transversālās prasmes un īpašības, piemēram, iniciatīvu, pašpaļāvību, aprēķinātu riskēšanu, jaunradi, organizētību un sīkstumu.

 • 4.

  Tajos ir identificēti galvenie aspekti jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai, piemēram:

  • attīstīt uzņēmējiem raksturīgu domāšanas veidu un prasmes skolā un jauniešu darba aktivitātēs, piemēram, veicot brīvprātīgo darbu, apgūstot digitālās prasmes un kultūras izpratni;
  • veicināt sociālo uzņēmējdarbību, kas ietver ar ilgtspēju un vidi saistītas vērtības un sekmē sociālo iekļautību, iesaistot neaizsargātas grupas.
 • 5.

  Secinājumos ES valstis aicinātas:

  • atzīt visaptverošas starpnozaru uzņēmējdarbības izglītības nozīmi jau no agrīna vecuma, lai palīdzētu cīnīties pret jauniešu bezdarbu;
  • atzīt vai apstiprināt rezultātus, kas gūti darbā ar jaunatni un neformālas un ikdienējas mācīšanās procesā (t. i., mācoties ārpus ierastā klases modeļa, bieži vien - no pieredzes);
  • palīdzēt jauniešu organizācijām, sniedzot padomus;
  • palīdzēt jaunizveidotiem uzņēmumiem un sociālajiem uzņēmumiem pārvarēt šķēršļus, lai piekļūt atbalsta pakalpojumiem un finansēm, tostarp izmantojot Eiropas Sociālo fondu un Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu.
 • 6.

  Secinājumos Komisija un ES valstis (atkarībā no tā, kas var gūt visefektīvākos rezultātus) ir aicinātas:

  • aktīvāk popularizēt sociālo uzņēmējdarbību;
  • veicināt darbapmācību un citas mācību aktivitātes, lai sekmētu uzņēmējdarbību;
  • nodrošināt spēju pilnveidošanas iespējas cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem;
  • palīdzēt jaunajiem uzņēmējiem vieglāk dalīties ar savām idejām citās valstīs un nozarēs.
 • 7.

  Secinājumos Komisija aicināta:

  • palielināt informētību un popularizēt labus jauniešu uzņēmējdarbības piemērus, izmantojot tādas platformas kā Eiropas Jaunatnes portāls;
  • veikt pētījumus par jauniešu darba devumu jauniešu uzņēmējdarbības attīstīšanā;
  • uzlabot sadarbību starp jaunajiem uzņēmējiem un attiecīgajām ieinteresētajām personām, īstenojot tādas programmās kā “Erasmus+” vai “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” .

GALVENIE TERMINI

Sociālās inovācijas: jaunas idejas (produkti, pakalpojumi un modeļi), kas gan atbilst sociālajām vajadzībām (labāk par alternatīviem risinājumiem), gan rada jaunas sociālās attiecības vai sadarbības veidus.

Sociālā uzņēmējdarbība: inovatīvi risinājumi sociālām problēmām.

Jauniešu darbs: izglītības, atpūtas vai sociālās aktivitātes vai projekti, kuros tiek iesaistīti jaunieši.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.02.2015

Top