Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Romu integrācija izglītības jomā

Romu integrācija izglītības jomā

 

KOPSAVILKUMS

2013. gadā pieņemtā Padomes Ieteikumā tiek aicināts veikt pasākumus vairākās jomās, tostarp izglītības nozarē, lai stiprinātu romu — Eiropas lielākās etniskās minoritātes — integrāciju. Bērnu tiesības uz izglītību ir noteiktas ANO Konvencijas par bērnu tiesībām 28. pantā.

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Ar šo ieteikumu visas ES valstis pauž stingru un kopīgu apņemšanos stiprināt savus centienus, lai:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Attiecībā uz piekļuvi izglītībai ieteikumā ES valstis aicinātas veikt pasākumus, lai nodrošinātu:

 • 1.

  vienlīdzīgu attieksmi pret romu zēniem un meitenēm, kā arī to pilnīgu piekļuvi kvalitatīvai vispārējai izglītībai;

 • 2.

  ka visi romu bērni iegūst vismaz obligāto izglītību.

Paturot prātā šos mērķus, ES valstīm jāmēģina nodrošināt, ka:

 • skolās nav segregācijas vai ka romu bērni netiek neatbilstīgi ievietoti speciālajās skolās;
 • tiek samazināta mācību priekšlaicīga pārtraukšana visos izglītības līmeņos, tostarp vidusskolas līmenī un profesionālajā apmācībā — stratēģijas “Eiropa 2020” mērķis ir samazināt izglītību priekšlaicīgi pametušo jauniešu daļu līdz mazāk par 10 % un nodrošināt, lai vismaz 40 % jauniešu iegūtu trešā līmeņa vai līdzvērtīgu kvalifikāciju (piemēram, augstskolas izglītību);
 • tiek uzlabota piekļuve agrīnai pirmsskolas izglītībai un aprūpei un tās kvalitāte, cita starpā ar mērķtiecīgu atbalstu, ja nepieciešams;
 • tiek ņemtas vērā atsevišķu skolēnu vajadzības un tās attiecīgi risinātas ciešā sadarbībā ar viņu ģimenēm;
 • tiek izmantotas iekļaujošas un īpaši pielāgotas mācīšanas un apguves metodes, tostarp mācību atbalsts audzēkņiem, kuri atpaliek mācībās, un pasākumi analfabētisma izskaušanai, un tiek veicināta ārpusskolas pasākumu pieejamība un izmantošana;
 • tiek veicināta lielāka vecāku iesaiste, attiecīgā gadījumā uzlabojot skolotāju apmācību;
 • tiek veicināta romu iesaiste vidusskolas un augstākajā izglītībā un tās iegūšana;
 • tiek paplašināta piekļuve “otrās iespējas”izglītībai un pieaugušo izglītībai, kā arī nodrošināts atbalsts:
  • pārejai starp izglītības līmeņiem;
  • tādu prasmju iegūšanai, kas ir pielāgotas darba tirgus vajadzībām.

Uzraudzība un novērtēšana

 • ES valstīm ir jāuzrauga un jānovērtē veikto pasākumu efektivitāte gan attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām, gan plašākā sociālās iekļaušanas politikā.
 • To var paveikt, nosakot mērķus vai vācot kvalitatīvus vai kvantitatīvus datus par īstenoto pasākumu sociālo un ekonomisko ietekmi.
 • ES Pamattiesību aģentūra ir izstrādājusi daudzgadu programmu romu atbalstam 2012.–2020. gadam. Tā sagatavo regulārus ziņojumus par panākto progresu un, pamatojoties uz datiem, kas savākti no visas ES, sniedz uz pierādījumiem balstītas konsultācijas ES iestādēm un ES valstīm.

Ziņošana un turpmāki pasākumi

ES valstīm līdz 2016. gada 1. janvārim ir jāziņo Komisijai par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo ieteikumu. Pēc tam valstīm šī informācija jāsniedz ik gadu.

Savukārt Komisija nodrošina, ka sniegtā informācija tiek izmantota kā pamats, izstrādājot Komisijas gada ziņojumu par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu.

Gūtie rezultāti arī ietekmē Eiropas pusgada procesu ekonomikas politikas koordinēšanai. Kopš 2012. gada Padome saskaņā ar Eiropas pusgada procesu piecām valstīm ar lielām romu kopienām (Bulgārija, Čehijas Republika, Rumānija, Slovākija un Ungārija,) ir izdevusi konkrētai valstij adresētus ieteikumus.

KONTEKSTS

AKTS

Padomes Ieteikums (2013. gada 9. decembris) par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs (OV C 378, 24.12.2013., 1.–7. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES programma attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020. gadam (COM(2011) 173 galīgā redakcija, 2011. gada 5. aprīlis)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Ziņojums par ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām īstenošanu (2015. gads) (COM(2015) 299 final, 2015. gada 17. jūnijs)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.10.2015

Top