EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Erasmus+ – Eiropas Savienības transnacionālās partnerības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā

Erasmus+ – Eiropas Savienības transnacionālās partnerības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1288/2013, ar ko izveido Eiropas Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus +”

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Erasmus+ mērķi ir:

 • ļaut jauniešiem iegūt prasmes un zināšanas ārvalstīs, lai uzlabotu viņu nodarbināmību;
 • uzlabot mācīšanas kvalitāti, izglītības un apmācības organizāciju inovācijas izcilību;
 • papildināt dalībvalstu politikas reformas ar mērķi modernizēt to izglītības un profesionālās apmācības sistēmas;
 • uzlabot izglītības un apmācības starptautisko dimensiju ar partnerībām starp ES un partnervalstu augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādēm;
 • uzlabot valodu mācīšanu un apguvi;
 • atbalstīt izcilību mācīšanā un pētniecībā par Eiropas integrāciju akadēmiķu, izglītojamo un iedzīvotāju vidū;
 • atbalstīt organizācijas, kas darbojas tautas sporta jomā (galvenokārt sabiedriskas organizācijas un klubi), lai izmantotu sporta potenciālu, sekmējot sociālo iekļaušanu un cīņu pret dopinga lietošanu, iepriekšēju vienošanos par spēļu iznākumu, rasismu un neiecietību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Atbilstība

Erasmus+ ir pieejama visām ES valstīm, Islandei, Lihtenšteinai, Norvēģijai un Šveicei, kā arī ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm. Partnervalstis, jo īpaši valstis, uz kurām attiecas ES kaimiņattiecību politika, ir tiesīgas izmantot izglītības un apmācības iespējas, kā arī jaunatnes iniciatīvas.

Īstenošana un piedalīšanās

Erasmus+ darbības ir iedalītas decentralizētās (šīs darbības pārvalda valsts aģentūras) vai centralizētās darbībās, ko pārvalda Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) Briselē.

Budžets

Kopējais budžets laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir EUR 14,775 miljardi.

Budžets ir sadalīts šādi:

 • 77,5% izglītībai un apmācībai;
 • 10% jaunatnei;
 • 3,5% studentu aizdevumu garantijas instrumentam (studentiem, kuri apgūst otro akadēmisko ciklu, piemēram, maģistrantūrā);
 • 1,9% Jean Monnet pasākumiem (Eiropas integrācijas mācīšanai un pētniecībai);
 • 1,8% sportam;
 • 3,4% darbības dotācijām valstu aģentūrām;
 • 1,9% administratīviem izdevumiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK (OV L 347, 20.12.2013., 50.–73. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1288/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1475 (2018. gada 2. oktobris), ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, Regulu (ES) Nr. 1293/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES (OV L 250, 4.10.2018., 1.–20. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.06.2014

Top