EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ekonomikas un finanšu komiteja

Ekonomikas un finanšu komiteja

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2012/245/ES — pārskatītie Ekonomikas un finanšu komitejas statūti

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

EFK tika izveidota 1992. gadā ar Māstrihtas līgumu. Tai ir šādi uzdevumi:

 • sniegt atzinumus pēc Padomes vai Komisijas pieprasījuma vai pēc savas ierosmes iesniegšanai šīm iestādēm;
 • izvērtēt ES valstu un ES ekonomisko un finanšu stāvokli un pēc tam regulāri ziņot Padomei un Komisijai, it īpaši par finanšu attiecībām ar ārpussavienības valstīm un starptautiskajām iestādēm;
 • piedalīties ES Ekonomikas un finanšu padomes (“ECOFIN padomes”) darba sagatavošanā un veikt citus konsultatīvus un sagatavošanas uzdevumus, kurus tai uztic Padome;
 • vismaz reizi gadā izvērtēt stāvokli saistībā ar kapitāla apriti un maksājumu brīvību, kas izriet no Līgumu un Padomes pieņemto pasākumu īstenošanas;
 • izvērtēt ES valstu ar izņēmuma statusu (ES valstis, attiecībā uz kurām Padome nav lēmusi, ka tās izpilda euro ieviešanai nepieciešamos nosacījumus) monetāro un finanšu stāvokli un vispārējo maksājumu sistēmu un regulāri ziņot Padomei un Komisijai.

Sastāvs

 • Komiteju veido ES valstu valsts pārvaldes un centrālo banku, ECB un Komisijas augsta līmeņa amatpersonas. Katra dalībvalsts ieceļ 2 pārstāvjus (1 no valsts civildienesta un 1 no valsts centrālās bankas), kā arī 2 aizstājējus. Komisija un ECB katra ieceļ 2 pilntiesīgus locekļus un 2 aizstājējus.
 • EFK tiekas 2 sastāvos, proti, ar vai bez valstu centrālo banku pārstāvju piedalīšanās atkarībā no ECOFIN padomes darba kārtības.
 • EFK tiekas arī eurozonas sastāvā kā Eurogrupas jautājumu darba grupa. Šajā sastāvā tiekas tikai eurozonas valstu, Komisijas un ECB pārstāvji, lai sagatavotu Eurogrupas darbu. Šajā gadījumā valstu centrālo banku pārstāvji nepiedalās.
 • No valsts pārvaldes pārstāvju vidus ievēl pastāvīgu priekšsēdētāju uz divu gadu termiņu, kuru var pagarināt. Priekšsēdētājam palīdz sekretariāts, kas arī atbalsta Ekonomikas politikas komiteju un Eurogrupu.

Darbība

EFK atzinumus un ziņojumus parasti pieņem vienprātīgi sanāksmēs vai saskaņā ar rakstisku procedūru. Kad notiek balsošana, katram pilntiesīgam loceklim (vai viņa prombūtnes gadījumā — aizstājējam) ir viena balss. Ja EFK atzinums ir par jautājumu, par ko tiks pieņemts ECOFIN padomes lēmums, valstu centrālo banku un Komisijas pārstāvji nepiedalās balsošanā.

Darba grupas un apakškomitejas

2013. gada maijā tika izveidota augsta līmeņa ekspertu grupa, lai sniegtu ieteikumus par to, kā uzlabot MVU piekļuvi kapitāla tirgiem un palielināt ilgtermiņa infrastruktūras finansēšanu Eiropā. EFK ir gan pastāvīgas, gan katram gadījumam atsevišķi izveidotas apakškomitejas un darba grupas, kas nodarbojas ar daudzām dažādām tēmām, tostarp šādiem jautājumiem:

 • ES valsts parāda tirgi (t. i., tirgi, kur valstu valdības tirgo obligācijas un citus vērtspapīrus, lai finansētu savus aizņēmumus);
 • finanšu stabilitātes un finanšu pakalpojumu jautājumi (piemēram, izmaiņas apdrošināšanas un pensiju fondu nozarēs);
 • Starptautiskais Valūtas fonds un ar to saistīti jautājumi;
 • euro monētu apgrozība un emisija;
 • statistika.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2012. gada 9. maija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2012/245/ES (2012. gada 26. aprīlis) par Ekonomikas un finanšu komitejas statūtu pārskatīšanu (OV L 121, 8.5.2012., 22.–24. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums 98/743/EK (1998. gada 21. decembris) par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz Ekonomikas un finanšu komitejas sastāvu (OV L 358, 31.12.1998., 109.–110. lpp.)

Padomes Lēmums 1999/8/EK (1998. gada 31. decembris), ar ko pieņem Ekonomikas un finanšu komitejas Statūtus (OV L 5, 9.1.1999., 71. lpp.)

Lēmuma 1999/8/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 29.03.2017

Top