EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Demokrātijas un cilvēktiesību veicināšana trešās valstīs (2014.-2020. gads)

Demokrātijas un cilvēktiesību veicināšana trešās valstīs (2014.-2020. gads)

Ar šo regulu izveido finanšu instrumentu demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai un atbalstam visā pasaulē, sniedzot palīdzību neatkarīgi no attiecīgo valstu valdību piekrišanas.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 235/2014, ar ko izveido finanšu instrumentu demokrātijai un cilvēktiesībām visā pasaulē.

KOPSAVILKUMS

Eiropas instrumenta demokrātijai un cilvēktiesībām (EIDC) galvenais mērķis ir sniegt palīdzību demokrātijas attīstībai un konsolidācijai trešās valstīs un pamattiesību ievērošanai.

Šis ES instruments ir izveidots, lai papildinātu citus ES instrumentus, ar kuru palīdzību veicina demokrātiju un cilvēktiesības (piemēram, politisks dialogs vai dažādi finanšu un tehniskās sadarbības instrumenti).

ATBALSTS CILVĒKTIESĪBU AIZSARDZĪBAI VISĀ PASAULĒ

EIDC cita starpā atbalstīs:

  • pārstāvnieciskāku demokrātiju, veicinot politisko plurālismu, vārda brīvību un interneta brīvību;
  • to cilvēktiesību un pamatbrīvību veicināšanu, kas minētas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā (t. i., nāvessoda atcelšanu un spīdzināšanas novēršanu, domu, pārliecības un ticības brīvības veicināšanu);
  • aizsardzības un palīdzības nodrošināšanu cilvēktiesību aizstāvjiem;
  • lielāku pievēršanos neaizsargātu iedzīvotāju grupu (nacionālo, etnisko, reliģisko, valodu un seksuālo minoritāšu) vajadzībām, īpašu uzmanību pievēršot arī sieviešu un bērnu tiesībām;
  • pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu, t. i., pilsoņu līdzdalību, tostarp to sadarbību ar vietējām varas iestādēm un attiecīgajām valsts institūcijām;
  • ES vēlēšanu novērošanas misijas (EOM), īstenojot to ieteikumus un uzlabojot demokrātisko procesu un vēlēšanu procesu.

ELASTĪGA PIEEJA REAĢĒŠANĀ UZ BĪSTAMĀM SITUĀCIJĀM

EIDC lielāku uzmanību pievērsīs ārkārtas situācijām, kurās cilvēktiesības un pamatbrīvības ir visvairāk apdraudētas. Situācijās, kad sarežģītu politisko apstākļu, piemēram, pilsoņu iebiedēšanas vai pret tiem vērstu represiju dēļ nav iespējams izsludināt uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, tas spēs elastīgāk un savlaicīgāk reaģēt, izmantojot īpašus finansēšanas mehānismus, piemēram, tiešās dotācijas.

ES ir arī jānodrošina maksimāli efektīva pieejamo resursu izmantošana, lai optimizētu savas darbības ietekmi vietējā mērogā.

SVARĪGĀ PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS LOMA

EIDC Eiropas Savienībai dos iespēju atbalstīt plaukstošas pilsoniskās sabiedrības attīstību un tās kā galvenā dalībnieka īpašo nozīmi pozitīvu pārmaiņu panākšanā cilvēktiesību un demokrātijas jomā attiecīgajās valstīs.

BUDŽETS UN ĪSTENOŠANA

EIDC budžets 2014.-2020. gadam ir EUR1,333 miljardi . Lielākā daļa šīs programmas īstenošanas noteikumu un procedūru ir atrodamas Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulā (ES) Nr. 236/2014, kas ir transversāla regula, ar kuru saskaņo un vienkāršo visu ES ārējo instrumentu īstenošanu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 235/2014

1.1.2014.

-

OV L 77, 15.3.2014.

Pēdējā atjaunināšana: 17.09.2014

Top