EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmu uzlabošana

Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmu uzlabošana

ES Regula Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām atbalsta lauksaimniekus un patērētājus, stiprinot, pielāgojot un attīstot shēmas, kas identificē kvalitatīvus Eiropas lauksaimniecības produktus un pārtikas produktus.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1151/2012(2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

KOPSAVILKUMS

ES Regulas Nr. 1151/2012 mērķis ir uzlabot Eiropas lauksaimniecības produktu kvalitātes politiku, uzlabojot dažādu kvalitātes shēmu saskaņotību. Tā ietver pasākumus, lai saskaņā ar ES lauku attīstības politikas mērķiem atbalstītu lauksaimniecības un pārstrādes darbības un ar kvalitatīviem produktiem saistītas lauksaimniecības sistēmas. Tomēr regula neattiecas uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, aromatizētajiem vīniem un vīnkopības produktiem.

Regulas pamata elementi ir šādi:

  • Viena regula attiecībā uz norādēm ACVN (aizsargāts cilmes vietas nosaukums), AĢIN (aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde) un GTĪ (garantēta tradicionālā īpatnība).
  • Viens noteikumu kopums ACVN, AĢIN un GTĪ saistībā ar oficiālajām kontrolēm, procedūrām un ražotāju lomu.
  • ACVN, AĢIN un GTĪ shēmas stiprināšana un vienkāršošana.
  • Reģistrētu nosaukumu un kopēju ES simbolu aizsardzības līmeņa pastiprināšana un noskaidrošana.
  • Īsāka un vienkāršāka procedūra nosaukumu (ACVN, AĢIN un GTĪ) reģistrēšanai.
  • Uz tādu produktu etiķetēm, kuri ir reģistrēti kā ACVN, AĢIN vai GTĪ saskaņā ar šo Regulu, ir jānorāda Savienības simbols un produkta nosaukums (nosacījums stājas spēkā4.1.2016.) .
  • Jaunas sistēmas izveide, lai izstrādātu fakultatīvus kvalitātes apzīmējumus, kas sniedz patērētājiem papildu informāciju. Tas ietver jaunu apzīmējumu produkts no kalnu rajoniem.

ATSAUCES

Akts

Spēkā stāšanās datums

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1151/2012

4.1.2013.Daži noteikumi ir piemērojami no 4.1.2016.

-

OV L 343, 14.12.2012.

SAISTĪTIE AKTI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza regulas (EK) Nr. 999/2001, Nr. 1829/2003, Nr. 1831/2003, Nr. 1/2005, Nr. 396/2005, Nr. 834/2007, Nr. 1099/2009, Nr. 1069/2009, Nr. 1107/2009, regulas (ES) Nr. 1151/2012, […]/2013 un direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK, 2008/120/EK un 2009/128/EK(Oficiālo kontroļu regula) . (COM(2013) 265 final, 6.5.2013. - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Pēdējā atjaunināšana: 05.02.2014

Top