EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

De minimis noteikums — nelielu atbalsta summu atbrīvošana no ziņošanas

De minimis noteikums — nelielu atbalsta summu atbrīvošana no ziņošanas

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1407/2013 par de minimis atbalstu valsts atbalstam

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tā nosaka nelielas valsts atbalsta summas (tā sauktais de minimis atbalsts), kas ir atbrīvotas no valsts atbalsta kontroles, jo uzskatāms, ka tās neietekmē konkurenci un tirdzniecību ES iekšējā tirgū.

De minimis atbalsts patiešām ir nelielas valsts atbalsta summas uzņēmumiem (parasti uzņēmējsabiedrībām), par kurām ES valstīm nav jāinformē Eiropas Komisija. Maksimālā summa vienam uzņēmumam ir EUR 200 000 trīs gadu periodā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Valsts fonds, kas atbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 107. panta (1) daļas kritērijiem, ietver valsts atbalstu, un par to ir jāziņo Komisijai saskaņā ar LESD 108. panta (3) daļai. Tomēr Padome var noteikt atbalsta kategorijas, kas ir atbrīvotas no šādas ziņošanas prasības, un Komisija var pieņemt noteikumus attiecībā uz šīm valsts atbalsta kategorijām. De minimis atbalsts varētu būt viena šāda kategorija, un līdz ar tā var būt atbrīvota no ziņošanas procedūras.

2006. gadā Komisija pieņēma de minimis regulu (Regula (EK) Nr. 1998/2006), kas bija spēkā no 2007. līdz 2013. gadam. Tajā tika divkāršots atbalsta atbrīvojuma robežlielums — no EUR 100 000 vienam uzņēmumam trīs gadu periodā līdz EUR 200 000. Apstiprinot šādu palielinājumu, tika ņemtas vērā ne vien inflācijas tendences un ES iekšzemes kopprodukta attīstība līdz 2006. gadam, bet arī šo faktoru iespējamā attīstība periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Finanšu krīzes dēļ reālā inflācija bija ievērojami zemāka, nekā tika prognozēts 2006. gadā. Tādēļ robežlieluma papildu palielinājums netika garantēts.

Pašreizējā Regulā (ES) Nr. 1407/2013, ar ko pārskata un aizstāj Regulu (EK) Nr. 1998/2006, neliela apjoma atbalsta pasākumu izskatīšana ir vēl vairāk vienkāršota. Jo īpaši tie uzņēmumi, kuriem radušās finansiālas grūtības, vairs nav izslēgti no šīs regulas piemērošanas jomas, tāpēc tiem tiks atļauts saņemt de minimis atbalstu.

Ir arī vienkāršota un precizēta jēdziena “uzņēmums” definīcija. Šī informācija ir atrodama regulas 2. panta 2. punktā.

Turklāt, ja ir izpildīti noteikti nosacījumi, de minimis regulu var attiecināt arī uz subsidētiem aizdevumiem līdz EUR 1 miljonam. Plašāka informācija ir atrodama regulas 4. pantā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra. Tā ir jāpiemēro līdz 2020. gada 31. decembrim.

KONTEKSTS

Reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Regula (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (OV L 352, 24.12.2013., 1.–8. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 02.06.2020

Top