EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES daudzgadu budžets (2014.–2020. g.)

ES daudzgadu budžets (2014.–2020. g.)

 

KOPSAVILKUMS

Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 — ES daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu nosaka gada maksimālās summas, ko var tērēt ES dažādās politikas jomās laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

2013. gada decembrī ES pieņēma septiņu gadu plānu 2014.–2020. gadam. Daudzgadu finanšu shēmā (DFS) šajā septiņu gadu periodā 960 miljardi EUR ir paredzēti saistībām (juridiska apņemšanās nodrošināt finansējumu, ja tiek izpildīti noteikti nosacījumi), un 908,4 miljardi EUR ir paredzēti maksājumiem (faktiski pārvedumi saņēmējiem) (summas ir izteiktas 2011. gada nemainīgās cenās).

Ar DFS regulu nosaka maksimālos apjomus katrai ES izdevumu kategorijai šajā laikposmā. Tie ir jāievēro, saskaņojot ES gada budžetu.

2014.–2020. gada DFS ir sadalīta šādās kategorijās:

  • 1. izdevumu kategorija. Gudra un iekļaujoša izaugsme: 450,763 miljardi EUR (no kuriem 325,149 miljardi EUR ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai);
  • 2. izdevumu kategorija. Ilgtspējīga izaugsme: Dabas resursi: 373,179 miljardi EUR;
  • 3. izdevumu kategorija. Drošība un pilsonība: 15,686 miljardi EUR;
  • 4. izdevumu kategorija. Globālā Eiropa: 58,704 miljardi EUR;
  • 5. izdevumu kategorija. Administrācija: 61,629 miljardi EUR.

piechart

2014.–2020. gada DFS ir koncentrēta uz izaugsmi un nodarbinātību. Finansējums apakškategorijai “Konkurētspēja” (1.a) ir palielināts par 37 %, salīdzinot ar iepriekšējo 2007.–2013. gada DFS, tādējādi atspoguļojot šīs politiskās prioritātes nozīmīgumu. Tomēr jaunā DFS ir mazāka par iepriekšējo, ņemot vērā, ka daudzas ES valstis saskaras ar budžeta grūtībām.

Ar DFS regulu arī paredz īpašus instrumentus, lai ļautu ES reaģēt uz noteiktiem neparedzētiem apstākļiem. Ar to var atļaut finansēt arī skaidri noteiktus izdevumus, ko nav iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus, jo īpaši:

Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija arī vienojās par Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību. Tā mērķis ir racionalizēt gada budžeta pieņemšanas procedūru un papildināt DFS regulu.

2014. gadā neizmantoto saistību apropriāciju pārdalīšana

DFS regula nosaka, ka, ja pēc 2014. gada 1. janvāra tiek pieņemtas jaunas programmas saskaņā ar dalīto pārvaldību attiecībā uz struktūrfondu un ieguldījumu fondu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Iekšējās drošības fonda darbību laikposmā pēc 2014. gada 1. janvāra, DFS būtu jāpārskata, lai 2014. gadā neizmantotās piešķirtās summas tiktu pārvietotas uz turpmākiem gadiem.

Tādēļ DFS regula tika pārskatīta, lai atļautu pārvietot 2014. gadā neizmantotās saistību apropriācijas: 16,5 miljardus EUR uz 2015 gadu, 4,5 miljardus EUR uz 2016. gadu un 0,1 miljardu EUR uz 2017. gadu. Tas bija saistīts ar to, ka novēloti tika pieņemtas 300 no 645 ES programmām jomās, kurās darbojas iepriekš minētie ES fondi.

ES DFS pārskatīšanas rezultātā kopējais izdevumu maksimālais apjoms nav mainījies un papildu finansējums nav paredzēts.

Pārskatīšana

DFS ir jāpārskata ne vēlāk kā 2016. gadā, lai 2014. gadā ievēlētais Eiropas Parlaments un 2014. gadā ieceltā Padome un Komisija varētu izvērtēt prioritātes DFS atlikušajos gados. Šis novērtējums tiks veikts, ņemot vērā tābrīža ekonomisko situāciju, kā arī jaunākās makroekonomiskās prognozes.

Pēc vidusposma pārskata Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 2017. gadā tika grozīta ar Regulu (ES, Euratom) 2017/1123. Pārskatītajā DFS par 6,01 miljardu EUR 2017.–2020. gada periodā ir palielināti resursi, kas paredzēti ES galvenajām prioritātēm:

Katru gadu pirms nākamā gada budžeta pieņemšanas procedūras Komisija, ņemot vērā ES nacionālo kopienākumu un cenas, veic DFS tehnisko korekciju. Par šīs korekcijas rezultātiem 2018. gadam Eiropas Parlamentam un Padomei pirmoreiz tika paziņots 2017. gada maijā. Tomēr šie rezultāti vēlāk tika pārskatīti, lai ņemtu vērā 2017. gadā izdarītos Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 grozījumus. Par tiem Eiropas Parlamentam un Padomei tika paziņots 2017. gada septembrī.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884.–891. lpp.)

Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Finanšu shēmas tehniskās korekcijas 2018. gadam atbilstoši NKI izmaiņām (EKS 2010) (6. pants Padomes Regulā Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam), ar ko atjaunina un aizvieto Paziņojumu COM(2017)220 final (COM(2017) 473 final, 15.9.2017.)

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgums (2013. gada 2. decembris) par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 373, 20.12.2013., 1.–11. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.11.2017

Top