EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lauksaimniecība ES — noteikumi par finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību

Lauksaimniecība ES — noteikumi par finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu, kas ir viens no Eiropas Savienības (ES) kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pamataktiem, pieņem noteikumus par to līdzekļu finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, ko iegūst no diviem galvenajiem KLP fondiem.

Regula ir tikusi vairākkārt grozīta — pēdējoreiz ar Regulu (ES) 2017/2393.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Ar šo regulu paredz noteikumus attiecībā uz:

 • izdevumu, tostarp lauku attīstības izdevumu, finansēšanu saskaņā ar KLP;
 • saimniecību konsultatīvo sistēmu;
 • ES valstu izveidojamām vadības un kontroles sistēmām;
 • savstarpējās atbilstības sistēmu;
 • grāmatojumu noskaidrošanu.

KLP finansējošie fondi

Pārvaldības struktūra

 • Abi šie fondi darbojas, tos dalīti pārvaldot ES un ES valstīm.
 • Maksājumu aģentūras:
  • ES valstu dienesti vai struktūras;
  • tās ir atbildīgas par izdevumu pārvaldību un kontroli;
  • tām ir jāievēro Eiropas Komisijas pieņemti noteikumi.
 • Sertifikācijas struktūras:
  • ES valstu izraudzītas valsts vai privātas struktūras;
  • tās sniedz atzinumu, kurš izstrādāts saskaņā ar starptautiski atzītiem revīzijas standartiem, par:
   • maksājumu aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, pareizību un patiesumu;
   • tās iekšējās kontroles sistēmas pienācīgu darbību;
   • to izdevumu likumību un pareizību, kuru atmaksāšana ir pieprasīta no Komisijas.

Finanšu pārvaldība

Ar šo regulu pieņem noteikumus par abu šo fondu finanšu pārvaldību, tai skaitā par šādiem aspektiem:

 • attiecībā uz ELGF:
  • izdevumu finansēšana — tai skaitā budžeta līdzekļu maksimālais apjoms, maksājumu procedūra;
  • budžeta disciplīna — tai skaitā ikmēneša agrīnās brīdināšanas un uzraudzības sistēma;
 • attiecībā uz ELFLA:
  • lauku attīstības programmu finansēšana — tai skaitā finanšu ieguldījumi ELFLA un budžeta saistības;
  • finanšu ieguldījums lauku attīstības programmās — tai skaitā priekšfinansējuma kārtība un starpmaksājumi;
 • Komisijas rīcībā esoši līdzekļi, ar kuriem nodrošina, ka izdevumi ir iegrāmatoti saskaņā ar ES noteikumiem — tai skaitā pilnvaras samazināt un pārtraukt maksājumus.

Grāmatojumu noskaidrošana

 • Komisijas pārbaudes uz vietas ES valstīs, tai skaitā, lai pārbaudītu:
  • vai administratīvā prakse atbilst ES noteikumiem;
  • vai pastāv vajadzīgie attaisnojoši dokumenti un vai tie atbilst fondu finansētām darbībām;
  • vai ELGF vai ELFLA finansēšanas noteikumi tika ievēroti un pārbaudīti;
  • maksājumu aģentūru akreditāciju.
 • Piekļuve informācijai un dokumentiem — ES valstīm jādara Komisijai pieejama visa nepieciešamā informācija un dokumenti.
 • Grāmatojumu noskaidrošanas procedūra — Komisija pieņem īstenošanas aktu, kas ietver tās lēmumu par maksājumu aģentūru iesniegto gada pārskatu pilnīgumu, pareizumu un ticamību.
 • Atbilstīguma noskaidrošana — ja izdevumi neatbilst piemērojamajiem ES un valstu tiesību aktiem, Komisija nosaka summas, par kurām nav tiesību saņemt ES finansējumu.
 • Pārkāpumi — ja pārkāpuma vai nolaidības rezultātā maksājums saņemts nepamatoti, ES valstīm jāpieprasa saņēmējam veikt tā atmaksu 18 mēnešu laikā, kā arī sagatavot ziņojumu, kurā norādīts, ka ir noticis pārkāpums.

Kontrole

 • Lai nodrošinātu atbalsta pareizu piešķiršanu saņēmējiem, ES valstu pienākums ir izveidot efektīvas kontroles sistēmas. Attiecībā uz noteiktiem maksājumiem ES valstīm ir jāizmanto lauksaimniekiem paredzēto maksājumu pārvaldības un kontroles sistēma jeb integrētā administrācijas un kontroles sistēma.
 • Kontroles prasības būs mazākas reģionos, kur iepriekšējās pārbaudēs ir gūti labi rezultāti, bet stingrākas reģionos, kur konstatētas problēmas.
 • Darījumu rūpīga pārbaude. Ar šo regulu pieņem konkrētus noteikumus par tādu maksājumu aģentūru vai saņēmēju (vai to pārstāvju), kuri saņem vai veic maksājumus tiešā vai netiešā saistībā ar ELGF finansēšanas sistēmu, lai pārbaudītu sistēmā esošo darījumu faktisko īstenošanu un izpildes pareizību.

Sankcijas

Regulā ir noteikts, ka papildus maksājuma neveikšanai vai atsaukšanai ES valstu pienākums ir piemērot administratīvus sodus tādiem atbalsta saņēmējiem, kuri neatbilst atbalsta saņemšanas kritērijiem un neievēro to pienākumus vai saistības.

Savstarpējā atbilstība

Visiem tiešajiem maksājumiem, noteiktiem lauku attīstības veicināšanas maksājumiem un noteiktiem ar vīnogulāju audzēšanu saistītiem maksājumiem ir jāatbilst vairākām tiesību aktos noteiktām minimālajām prasībām kas attiecas uz šādiem aspektiem:

 • vide;
 • klimata pārmaiņas;
 • lauksaimniecības zemes stāvoklis;
 • cilvēku, dzīvnieku un augu veselības standarti;
 • dzīvnieku labturība.

Saimniecību konsultatīvā sistēma

Lai atbalsta saņēmējus konsultētu par zemes apsaimniekošanu un saimniecību apsaimniekošanu, ES valstīm ir jāizveido saimniecību konsultatīvā sistēma.

Šādas sistēmas aptver vairākus aspektus, tai skaitā šādus:

 • savstarpējās atbilstības prasības un standarti;
 • klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses un lauksaimniecības platību apsaimniekošanu;
 • lauku attīstības programmās paredzētus pasākumus lauku saimniecību līmenī saimniecību modernizācijai, konkurētspējas veidošanai, nozares integrācijai, inovācijai un tirgus orientācijai, kā arī darījumdarbības veicināšanai;
 • konsultantu atbilstīga kvalificēšana un apmācīšana.

Kopēji noteikumi

Ar šo regulu arī paredz kopējus noteikumus, kas attiecas uz tādiem jautājumiem kā:

 • informācija, ko ES valstis iesniedzas Komisijai, un tās izmantošanas nolūki;
 • euro izmantošana un piemērotais valūtas maiņas kurss;
 • uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izveide, lai izmērītu KLP darbības rezultātus;
 • prasība visiem atbalsta saņēmējiem nodrošināt pārredzamību, izņemot saimniecības, kuras var piedalīties mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā.

Covid-19 pandēmija

Pēc Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma ar Regulu (ES) Nr. 2020/531 tiek atļauts ES valstīm izmaksāt lielāku avansa maksājumu saņēmējiem par 2020. gadu. Tam ir jākompensē iespējamā atbalsta maksājumu aizkave saistībā ar ārkārtas situācijas radītajām administratīvajām grūtībām, kas kavē pārbaužu veikšanu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549.–607. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 2020/760 (2019. gada 17. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem par to, kā pārvalda importa un eksporta tarifa kvotas, uz kurām attiecas licences, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz nodrošinājumu iemaksāšanu tarifa kvotu pārvaldības kontekstā (OV L 185, 12.6.2020., 1.–23. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/761 (2019. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 510/2014 piemērošanai attiecībā uz pārvaldības sistēmu tarifa kvotām ar licencēm (OV L 185, 12.6.2020., 24.–252. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/531 (2020. gada 16. aprīlis) par atkāpšanos attiecībā uz 2020. gadu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas jautājumā par tiešo maksājumu avansa maksājumu apjomu un platībatkarīgajiem un ar dzīvniekiem saistītajiem lauku attīstības pasākumiem un no minētās regulas 75. panta 2. punkta pirmās daļas jautājumā par tiešajiem maksājumiem (OV L 119, 17.4.2020., 1.–2. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 908/2014 (2014. gada 6. augusts), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību (OV L 255, 28.8.2014., 59.–124. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69.–124. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā (OV L 181, 20.6.2014., 48.–73. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 906/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz valsts intervences izdevumiem (OV L 255, 28.8.2014., 1.–17. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18.–58. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487.–548. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608.–670. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671.–854. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 906/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz valsts intervences izdevumiem (OV L 255, 28.8.2014., 1.–17. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18.–58. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.08.2020

Top