Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1305/2013 — atbalsts lauku attīstībai

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šajā regulā:

 • ir izklāstīts, kā Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) plāno attīstīt lauksaimniecības nozari laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam, lai tā būtu:
  • ģeogrāfiskā un vides ziņā līdzsvarotāka un klimatam labvēlīgāka;
  • noturīgāka, konkurētspējīgāka un novatoriskāka;
 • ir izklāstīti noteikumi, kas reglamentē ES atbalstu lauku attīstībai, ko finansē no ELFLA;
 • ir izskaidroti ELFLA mērķi un darbības veids.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķi

ELFLA mērķi ir:

 • uzlabot konkurētspēju lauksaimniecības nozarē;
 • nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un klimata pārmaiņu apkarošanai paredzēto pasākumu efektīvu īstenošanu;
 • nodrošināt, ka lauku apvidi visā Eiropas Savienībā saņem attīstībai nepieciešamo atbalstu, tostarp radot jaunas un saglabājot esošās darbavietas.

Prioritātes

ES atbalsta darbības šādu sešu prioritāro mērķu sasniegšanai:

 • 1.

  Lielāka zināšanu pārnese un inovācija.

 • 2.

  Konkurētspējīgāka lauksaimniecības nozare un ilgtspējīga meža apsaimniekošana.

 • 3.

  Labāka pārtikas preču aprites organizēšana, tostarp pārstrāde, tirdzniecība un riska pārvaldība.

 • 4.

  Atjaunotas, saglabātas un uzlabotas ekosistēmas.

 • 5.

  Efektīvāka resursu izmantošana un sekmīga pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

 • 6.

  Lielāka sociālā iekļautība, samazināta nabadzība un labāka ekonomiskā attīstība lauku apvidos.

ES valstis un reģioni var pievērsties arī tādu jautājumu risināšanai, kas aktuāli tieši to teritorijā, piemēram:

 • gados jauni lauksaimnieki;
 • mazās lauku saimniecības;
 • kalnu apgabali;
 • sievietes lauku apvidos;
 • klimata pārmaiņu mazināšana / pielāgošanās tām un bioloģiskā daudzveidība;
 • īsas piegādes ķēdes (t. i., ar lauksaimniecības produktu ražošanu un izplatīšanu saistīto procesu secība).

Budžets

 • ELFLA budžets 2015. gadam bija noteikts EUR 99,3 miljardu apmērā. Vismaz 30 % no tiem bija jāizlieto pasākumiem, kas paredzēti vides aizsardzībai un klimata pārmaiņu apkarošanai, un 5 % bija paredzēti vietējā līmeņa stratēģiju izstrādei.
 • Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/791 pārskata lauku attīstības programmām paredzētā ES atbalsta budžeta sadalījumu (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikums).

Īstenošana

Regulā ir noteikts, ka lauku attīstības politikai ir jābūt saskanīgai ar citām šīs nozares politikas jomām. ES mēroga noteikumi un nolīgumi starp ES valstīm ir paredzēti tam, lai nodrošinātu, ka ES finansējums tiek izmantots efektīvi, līdz minimumam samazinot pārklāšanos un konsekvences trūkumu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

ELFLA ir viens no diviem fondiem, kuri nodrošina līdzekļus ES kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanai. Tas atbalsta stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu, sekmējot lauku attīstību visā ES teritorijā un darbojoties līdztekus citām iniciatīvām šajā jomā, kas paredzētas ES līdzekļu efektīvas izmantošanas nodrošināšanai.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487.–548. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013. 320.–469. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus (OV L 227, 31.7.2014., 1.–17. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 227, 31.7.2014., 18.–68. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69.–124. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/791 (2015. gada 27. aprīlis), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (OV L 127, 22.5.2015., 1.–4. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 31.08.2016

Top