EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1305/2013 — atbalsts lauku attīstībai

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šajā regulā:

 • nosaka, kā Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) līdzdarbojas lauku teritoriju un lauksaimniecības nozaru attīstībā laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam, lai tā būtu:
  • noturīgāka, konkurētspējīgāka un novatoriskāka;
  • klimatam draudzīga un apkārtējā vidē līdzsvarota;
  • sociāli iekļaujoša;
 • definē noteikumus, kas reglamentē ES atbalstu lauku attīstībai, ko finansē no ELFLA;
 • ir izskaidroti ELFLA mērķi un darbības veids.

Ar to groza Regulu (ES) 2017/2393, ar kuru ieviesa vairākas tehniskās modifikācijas šādām 5 regulām, kas ir saistītas ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP):

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķi

ELFLA mērķi ir:

 • uzlabot konkurētspēju lauksaimniecības nozarē;
 • nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un klimata pārmaiņu apkarošanai paredzēto pasākumu efektīvu īstenošanu;
 • panākt ES lauku teritoriju līdzsvarotu teritoriālo attīstību, tostarp radot un saglabājot nodarbinātību.

Prioritātes

ES atbalsta darbības šādu sešu prioritāro mērķu sasniegšanai:

 • 1.

  Uzlabot zināšanu pārnesi un inovācijas.

 • 2.

  Uzlabot visu lauksaimniecības veidu dzīvotspēju un konkurētspēju un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

 • 3.

  Veicināt pārtikas preču aprites organizēšanu, tostarp lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, dzīvnieku labturību un riska pārvaldību lauksaimniecībā.

 • 4.

  Atjaunot, saglabāt un uzlabot ekosistēmas, kas saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību.

 • 5.

  Veicināt resursu efektīvu izmantošanu un virzību uz mazoglekļa ekonomiku.

 • 6.

  Veicināt sociālo iekļautību, nabadzības mazināšanu un ekonomisko attīstību lauku apvidos.

ES valstis un reģioni var pievērsties arī tādu jautājumu risināšanai, kas aktuāli tieši to teritorijā, piemēram:

 • gados jauni lauksaimnieki;
 • mazās lauku saimniecības;
 • kalnu apgabali;
 • sievietes lauku apvidos;
 • klimata pārmaiņu mazināšana / pielāgošanās tām un bioloģiskā daudzveidība.

Budžets

 • ELFLA budžets 2015. gadam bija noteikts EUR 99,3 miljardu apmērā. Vismaz 30% no tiem bija jāizlieto pasākumiem, kas paredzēti vides aizsardzībai un klimata pārmaiņu apkarošanai, un 5% bija paredzēti vietējā līmeņa stratēģiju izstrādei.
 • Ar Deleģēto regulu (ES) 2015/791 pārskata lauku attīstības programmām paredzētā ES atbalsta budžeta sadalījumu (Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikums).

Regulas 2017. gada grozījums

Ar Regulu (ES) 2017/2393, kas ir piemērojama kopš 2018. gada 1. janvāra, cenšas vienkāršot un uzlabot lauksaimnieku piekļuvi KLP finansējumam. Cita starpā tā ievieš:

 • jaunu nozarei raksturīgu ienākumu stabilizācija instrumentu, kas nodrošina kompensāciju lauksaimniekiem, kurus ietekmē straujš ienākumu samazinājums;
 • atbalstu apdrošināšanas līgumiem gadījumos, kur vairāk nekā 20% lauksaimnieku gada produkcijas ir iznīcināti, piemēram, skarbu laikapstākļu dēļ.

Īstenošana

Regulā ir noteikts, ka lauku attīstības politikai ir jābūt saskanīgai ar citām šīs nozares politikas jomām. ES mēroga noteikumi un nolīgumi ir paredzēti tam, lai nodrošinātu, ka ES finansējums tiek izmantots efektīvi, līdz minimumam samazinot pārklāšanos un konsekvences trūkumu.

Covid-19 pandēmija

Ar Regulu (ES) 2020/872, ar ko groza šo Regulu, tiek nodrošināts ārkārtas pagaidu atbalsts lauksaimniekiem un MVU, kas nodarbojas ar lauksaimniecības vai kokvilnas produktu pārstrādi, tirdzniecību vai izstrādi, ko nodrošina Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

ES dalībvalstīm atbalsts mērķtiecīgi jānovirza Covid-19 krīzes visvairāk skartajiem saņēmējiem, pamatojoties uz pieejamajiem pierādījumiem un objektīviem un nediskriminējošiem atlases kritērijiem.

Atbalsts jāsniedz vienreizēja maksājuma veidā, kas jāsamaksā līdz 2021. gada 30. jūnijam, pamatojoties uz atbalsta pieteikumiem, kurus valsts kompetentā iestāde apstiprinājusi līdz 2020. gada 31. decembrim.

Atbalsta maksimālā summa nedrīkst pārsniegt 7000 EUR vienam lauksaimniekam un 50 000 EUR vienam MVU.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

ELFLA ir viens no 2 ES fondiem, kas nodrošina naudas līdzekļus, kas ievieš KLP (otrs ir Eiropas lauksaimniecības garantiju fonds). Tas atbalsta stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu, sekmējot lauku attīstību visā ES teritorijā un darbojoties līdztekus citām iniciatīvām šajā jomā, kas paredzētas ES līdzekļu efektīvas izmantošanas nodrošināšanai.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487.–548. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/872 (2020. gada 24. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013 attiecībā uz īpašu pasākumu, ar kuru nodrošina ārkārtas pagaidu atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (OV L 204, 26.6.2020., 1.–3.lpp. )

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1009 (2020. gada 10. jūlijs), ar ko Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 un (ES) Nr. 809/2014 groza attiecībā uz konkrētiem pasākumiem Covid-19 uzliesmojuma izraisītās krīzes pārvarēšanai (OV L 224, 13.7.2020., 1.–6. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/288 (2019. gada 13. februāris), ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem noteikumiem par tiešajiem maksājumiem un atbalstu lauku attīstībai 2019. un 2020. gadā (OV L 53, 22.2.2019., 14.–16. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2393 (2017. gada 13. decembris), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu (OV L 350, 29.12.2017., 15.–49. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus (OV L 227, 31.7.2014., 1.–17. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 227, 31.7.2014., 18.–68. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69.–124. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 652/2014 (2014. gada 15. maijs), ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK (OV L 189, 27.6.2014., 1.–32. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320.–469. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549.–607. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608.–670. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671.–854. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 20.08.2020

Top