EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES programma labākam regulējumam

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums COM(2015) 215 final — ES programma labākam regulējumam

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Paziņojumā ir izklāstīts reformu kopums ES tiesību aktu un politikas izstrādes uzlabošanai, lai nodrošinātu, ka tiesību akti un politika ir balstīta uz labiem pierādījumiem, ir labi izstrādāta un sniedz taustāmus un ilgtspējīgus rezultātus ES iedzīvotājiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Reformu kopuma pamatā ir ES tiesību aktu un politikas veidošanas uzlabošanai paredzētās esošās procedūras un procesi, tostarp ietekmes novērtējumi, izvērtējumi, sabiedriskās apspriešanas un Normatīvās atbilstības un izpildes programma (REFIT).

Reformu kopumā īpaši ir paredzēti šādi aspekti:

  • lielāka atklātība un pārredzamība, nodrošinot plašāku sabiedrisko apspriešanu un ierosināto tiesību aktu un politikas labāku izskaidrošanu;
  • esošo tiesību aktu un politikas stingrāka kontrole, piemēram, izveidojot jaunu, spēcīgāku Regulējuma kontroles padomi, lai novērtētu ietekmes novērtējumu kvalitāti un pārbaudītu esošo tiesību aktu izvērtējumus;
  • priekšlikums jaunam iestāžu nolīgumam starp Eiropas Komisiju, Parlamentu un Padomi, kura mērķis būs nodrošināt labāku likumdošanas procesu, piemēram, par prioritāti nosakot iniciatīvas, kas uzlabo esošos tiesību aktus, un veicot ietekmes novērtējumu visiem būtiskiem grozījumiem, ko Parlaments vai Padome veic Komisijas ierosinātajos tiesību aktos;
  • esošo tiesību aktu labāka izvērtēšana, jo īpaši ar spēcīgākas REFIT programmas starpniecību. Ar REFIT palīdzību ES novērtē esošos ES tiesību aktus, lai padarītu tos efektīvākus un lietderīgākus, neapdraudot politikas mērķu sasniegšanu. REFIT kļūs mērķtiecīgāka, vēršot uzmanību uz efektivitātes trūkuma un nevajadzīga sloga vissvarīgākajiem cēloņiem, labāk iesaistīta Komisijas lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī kvantitatīvāka, iespēju robežās norādot aplēses par pasākumu izmaksām un sniegtajiem ieguvumiem;
  • REFIT platformas izveide, lai palīdzētu Komisijai noteikt iniciatīvas, kas paredzētas tam, lai padarītu ES tiesību aktus efektīvākus un lietderīgākus;
  • jauni pasākumi sloga mazināšanai tādās jomās kā publiskā iepirkuma līgumi, piemēram, pašreizējās sarežģītās publiskā iepirkuma dokumentācijas vietā izstrādājot datu standarta veidlapu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;
  • ES tiesību aktu labāka īstenošana, pastiprinot sadarbību ar ES valstīm saistībā ar veidiem, kā nodrošināt atbilstību ES tiesību aktiem.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai “Labāks regulējums labāku rezultātu sasniegšanai — ES programma” (COM(2015) 215 final, 19.5.2015.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Labāka regulējuma programmas noslēgšana: labāki risinājumi — labāki rezultāti” (COM(2017) 651 final, 24.10.2017.)

Komisijas dienestu darba dokuments. Pārskats par Savienības centieniem vienkāršot un samazināt normatīvo slogu, kas pievienots paziņojumam “Labāka regulējuma programmas noslēgšana: labāki risinājumi — labāki rezultāti” (SWD(2017) 675 final, 24.10.2017.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.09.2015

Top