EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kotonū nolīgums

Kotonū nolīgums

 

KOPSAVILKUMS:

Partnerattiecību nolīgums 2000/483/EK starp ĀKK valstīm un ES

KĀDS IR ŠĪ PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMA MĒRĶIS?

Kotonū nolīgums veido pamatu partnerattiecībām starp Eiropas Savienību (ES), ES dalībvalstīm un 79 valstīm Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm (ĀKK).

Tā mērķis ir samazināt nabadzību un galu galā izskaust to, atbalstīt partnervalstu ilgtspējīgu ekonomisko, kultūras un sociālo attīstību un veicināt šo valstu pakāpenisku integrāciju pasaules ekonomikā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Galvenie principi

Kotonū nolīgums ir ciešas partnerattiecības, kuru pamatā ir vairāki principi:

 • Nolīguma partneri ir līdztiesīgi.
 • ĀKK valstis pašas nosaka savu attīstības politiku.
 • Sadarbība ir ne tikai starp valstu valdībām — sava loma ir arī parlamentiem, pašvaldībām, pilsoniskajai sabiedrībai, privātajam sektoram, kā arī ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem.
 • Sadarbības kārtība un prioritātes atšķiras atkarībā no dažādiem aspektiem, piemēram, valstu attīstības līmeņa.

Organizācija

Ir izveidotas kopīgas iestādes, lai atbalstītu Kotonū nolīguma īstenošanu:

 • ĀAK Ministru padome, kurai palīdz Vēstnieku komiteja:
  • īsteno politisko dialogu,
  • pieņem politikas pamatnostādnes un
  • lēmumus par nolīguma īstenošanu.
 • Tā iesniedz ikgadēju progresa ziņojumu ĀKK-ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai. Šī konsultatīvā struktūra sniedz ieteikumus par nolīguma mērķu sasniegšanu.
 • Apvienotā ĀKK-ES Ministru tirdzniecības komiteja apspriež ar tirdzniecību saistītos jautājumus, kas attiecas uz visām ĀKK valstīm. Tā uzrauga sarunas par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem un to ieviešanu. Tā arī pēta daudzpusēju tirdzniecības sarunu ietekmi uz ĀKK-ES tirdzniecību un ĀKK ekonomikas attīstību.
 • ĀKK un EK Attīstības finansiālās sadarbības komiteja pēta attīstības finansiālās sadarbības ieviešanu un uzrauga progresu.

Politiskā dimensija

Kotonū nolīguma politiskā dimensija ir nozīmīga un ietver šādus elementus:

 • visaptverošs politiskais dialogs par valstīm, reģioniem un pasaulei nozīmīgiem jautājumiem;
 • cilvēktiesību un demokrātijas principu veicināšana;
 • miera nostiprināšanas politikas veidošana, konfliktu novēršana un atrisināšana;
 • migrācijas un drošības jautājumu risināšana, ieskaitot cīņu pret terorismu un cīņu pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu.

Pasākumi

Nolīgums paredz sadarbības pasākumus ar mērķi veicināt:

 • ekonomisko attīstību, koncentrējoties uz ĀKK valstu rūpniecības, lauksaimniecības un tūrisma nozarēm;
 • sociālo un humāno attīstību, lai uzlabotu veselības aprūpi, izglītību un uzturu;
 • reģionālo sadarbību un integrāciju, lai veicinātu un paplašinātu tirdzniecību starp ĀKK valstīm.

Šos pasākumus finansē no Eiropas Attīstības fonda līdzekļiem.

Nolīgums atbilst Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem un ļauj ĀKK valstīm pilnvērtīgi piedalīties starptautiskajā tirdzniecībā.

Nolīguma pārskatīšana

Nolīgumu parakstīja 2000. gadā, un tā darbības termiņš noslēgsies 2020. gada beigās.

Pēdējo reizi tas tika pārskatīts 2017. gadā (Lēmums (ES) 2017/435). 2010. gadā nolīgums tika koriģēts, koncentrējoties uz tādām problēmām kā:

Sarunas par jauno nolīgumu jāuzsāk līdz 2018. gada augustam.

2016. gadā tika pieņemts Paziņojums par atjaunotām partnerattiecībām periodam pēc 2020. gada. Tas:

KOPŠ KURA LAIKA PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2003. gada 1. aprīļa,, un sākotnēji bija paredzēts, ka tas beigsies 2020. gada 29. februārī. Ar Lēmumu Nr. 3/2019 nolīguma darbības laiks tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. decembrim vai kamēr stāsies spēkā (vai provizoriski tiks piemērots) jauns nolīgums, ar kuru tiks aizstāts Partnerības nolīgums 2000/483/EK.

KONTEKSTS

2018. gadā tika uzsāktas sarunas par jaunu nolīgumu starp ES un ĀKK valstīm, ar kuru tiks aizstāts Partnerības nolīgums 2000/483/EK.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Partnerattiecību nolīgums 2000/483/EK starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (OV L 317, 15.12.2000., 3.–353. lpp.)

Partnerattiecību nolīguma 2000/483/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 3/2019 (2019. gada 17. decembris)) pieņemt pārejas posma pasākumus, ievērojot ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 95. panta 4. punktu [2020/2] (OV L 1, 3.1.2020., 3.–4. lpp.)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas kopīgais paziņojums (OV C 210, 30.6.2017., 1.–24. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2017/435 (2017. gada 28. februāris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (OV L 67, 14.3.2017., 31.–32. lpp.)

Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei: Atjaunota partnerība ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna reģiona valstīm (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 03.04.2020

Top