EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bernes konvencija

Bernes konvencija

 

KOPSAVILKUMS:

Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību

Lēmums 82/72/EEK – Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību noslēgšana

KĀDS IR ŠĪS KONVENCIJAS UN LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Šīs konvencijas, kas 1979. gada 19. septembrī tika pieņemta Bernē, mērķis ir veicināt sadarbību parakstītājvalstu starpā, lai aizsargātu savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes un lai aizsargātu apdraudētās migrējošās sugas.
 • Ar šo lēmumu Eiropas Ekonomikas kopienas (tagad ES) vārdā noslēdz minēto konvenciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES ir Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību līgumslēdzēja puse.
 • Savvaļas flora un fauna ir ļoti vērtīgs dabas mantojums, kuru nepieciešams saglabāt un nodot tālāk nākamajām paaudzēm. Konvencijas puses uzskata, ka papildus nacionālajām aizsardzības programmām būtu jāizveido sadarbība arī Eiropas līmenī.
 • Puses apņemas:
  • uzlabot valstu politiku savvaļas floras, faunas un dabisko dzīvotņu aizsardzībai;
  • integrēt savvaļas floras un faunas aizsardzību nacionālajā plānošanas, attīstības un vides politikā;
  • veicināt izglītību un izplatīt informāciju par savvaļas floras un faunas sugu un to dzīvotņu aizsardzības nepieciešamību.
 • Puses vienojas veikt atbilstošus tiesiskus un administratīvus pasākumus, lai aizsargātu I pielikumā minētās savvaļas floras sugas (Īpaši aizsargājamās augu sugas). Ar konvenciju aizliedz tīšu šādu augu noraušanu, savākšanu, nociršanu vai izrakšanu.
 • Atbilstoši tiesiski un administratīvi pasākumi ir jāpieņem arī nolūkā aizsargāt II pielikumā minētās savvaļas faunas sugas (Īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugas). Ir aizliegtas šādas darbības:
  • jebkāda tīša sagūstīšana un turēšana nebrīvē un tīša nogalināšana;
  • tīša kaitēšana vairošanās vai uzturēšanās vietām vai to izpostīšana;
  • tīša iejaukšanās savvaļas faunas dzīvē, īpaši vairošanās, mazuļu audzināšanas un ziemas guļas periodā;
  • tīša olu iznīcināšana vai savākšana no savvaļas, vai šo olu turēšana;
  • šo dzīvnieku, dzīvu vai mirušu, ieskaitot izbāztu, un jebkuru to daļu vai derivātu atrašanās īpašumā un iekšējā tirdzniecībā.
 • Jebkāda III pielikumā (Aizsargājamās dzīvnieku sugas) minēto savvaļas faunas sugu izmantošana ir jāregulē, lai nepakļautu populācijas briesmām (pagaidu vai vietēji izmantošanas aizliegumi, transportēšanas vai pārdošanas regulēšana utt.). Pusēm ir aizliegts izmantot līdzekļus gūstīšanai un nogalināšanai bez izšķirības, kas var izraisīt sugu izzušanu vai radīt tām nopietnu traucējumu.
 • Konvencijā ir uzskaitīti daži izņēmumi, kad iepriekš minētos noteikumus var neievērot, lai:
  • nodrošinātu floras un faunas aizsardzību;
  • novērstu nopietnus labības, mājlopu, mežu, zvejas vietu, ūdeņu un citu īpašuma veidu postījumus;
  • ievērotu sabiedrības veselības un drošības, gaisa tīrības un citas sevišķi svarīgas sabiedrības intereses;
  • veiktu pētniecības, izglītības, sugu reintrodukcijas un populācijas atjaunošanas darbu, kā arī vajadzīgo ciltsdarbu;
  • stingrā uzraudzībā atļautu konkrētu savvaļas dzīvnieku un augu iegūšanu, turēšanu un citādi atļautu izmantošanu mazos apmēros.
 • Līgumslēdzējas puses apņemas saskaņot savus centienus to II un III pielikumā minēto migrējošo sugu aizsardzībai, kuru izplatība iesniedzas viņu teritorijā.
 • Ir izveidota pastāvīgā komiteja, kas seko līdzi konvencijas piemērošanai.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Bernes konvencija stājās spēkā 1982. gada 6. jūnijā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību (OV L 38, 10.2.1982., 3.–32. lpp.)

Padomes Lēmums 82/72/EEK (1981. gada 3. decembris) par to, ka jānoslēdz Konvencija par Eiropas savvaļas dzīvnieku, augu un dabisko biotopu aizsardzību (Bernes konvencija) (OV L 38, 10.2.1982., 1.–2. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums 98/746/EK (1998. gada 21. decembris), ar ko Kopienas vārdā apstiprina II un III papildinājuma grozījumus Bernes Konvencijai par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību un kas pieņemts konvencijas Pastāvīgās komitejas 17. sanāksmē (OV L 358, 31.12.1998., 114. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.05.2020

Top