EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jūras drošība - Eiropas Jūras drošības aģentūra

Jūras drošība - Eiropas Jūras drošības aģentūra

Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) mērķis ir nodrošināt augstu, vienveidīgu un efektīvu kuģošanas drošības un jūras drošības līmeni Eiropas Savienībā. Tāpat tā novērš piesārņojumu un reaģē uz kuģu un naftas un gāzes ieguves iekārtu izraisītu piesārņojumu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1406/2002 (2002. gada 27. jūnijs) par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) mērķis ir nodrošināt augstu, vienveidīgu un efektīvu kuģošanas drošības un jūras drošības līmeni Eiropas Savienībā. Tāpat tā novērš piesārņojumu un reaģē uz kuģu un naftas un gāzes ieguves iekārtu izraisītu piesārņojumu.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido EMSA, kuras galvenais birojs ir Lisabonā. Aģentūra sniedz tehnisko palīdzību un atbalstu Eiropas Komisijai un ES valstīm, izstrādājot, piemērojot un izvērtējot ES tiesību aktus par kuģošanas drošību, jūras drošību un piesārņojumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

EMSA ir pamatuzdevumi un papilduzdevumi.

Pamatuzdevumi

Palīdzība, veicot sagatavošanās darbus ES tiesību aktu precizēšanai un izstrādāšanai.

Apmeklējumi un inspekcijas ES valstīs, lai efektīvi piemērotu attiecīgos saistošos ES tiesību aktus.

Apmācības pasākumi un tehniskā palīdzība valstu administrācijām.

Atbalsts pasākumiem, reaģējot uz kuģu un naftas un gāzes ieguves iekārtu izraisītu piesārņojumu (EMSA sniedz operatīvu palīdzību tikai pēc piesārņojuma skartās valsts lūguma).

EMSA arī vada Eiropas Savienības Datu centru kuģu identifikācijai un uzraudzībai lielos attālumos un ES kuģošanas informācijas un apmaiņas sistēmu (“SafeSeaNet”). Aģentūra var arī sniegt operatīvu atbalstu attiecībā uz tādu negadījumu izmeklēšanu, kuros ir bojāgājušie vai kuros personām nodarīti smagi miesas bojājumi.

Papilduzdevumi

EMSA uzņemas šos uzdevumus tikai tad, ja tie rada būtisku pievienoto vērtību, nerada darba dublēšanos un neaizskar ES valstu tiesības un pienākumus. Šie uzdevumi ir saistīti ar vides jautājumiem, zemes novērošanas programmu GMES (tagad “Copernicus”) un iekšējiem ūdensceļiem.

EMSAapmeklējumi un inspekcijas

EMSA apmeklē valstis, lai palīdzētu Komisijai un valstu administrācijām efektīvi pārbaudīt ES noteikumu īstenošanu un lai nodrošinātu augstu un vienveidīgu drošības līmeni. Aģentūra veic inspekcijas klasifikācijas sabiedrībās un arī ārpussavienības valstīs saistībā ar jūrnieku apmācību un sertifikāciju.

Struktūra

EMSA ir ES struktūra, un tai ir juridiskas personas statuss. Tās personālu veido aģentūras pieņemtie darbinieki un Eiropas Savienības un ES valstu uz laiku ieceltas vai nozīmētas amatpersonas. Aģentūru vada izpilddirektors, kurš savu pienākumu izpildē ir pilnīgi neatkarīgs.

Aģentūras Administratīvajā padomē ietilpst Komisijas un katras ES valsts pārstāvji, kuriem visiem ir balsstiesības. Tajā ietilpst arī Islandes un Norvēģijas pārstāvji un profesionāļi no četrām ar jūrlietām saistītām nozarēm, bet tiem nav balsstiesību. Padomes locekļu amata pilnvaru termiņš ir 5 gadi. Locekļu pilnvaru termiņu var vienreiz pagarināt.

Budžets

Regula (ES) Nr. 911/2014 paredz daudzgadu finanšu plānu EUR 160,5 miljonu apmērā EMSA reaģēšanas pasākumiem saistībā ar piesārņojumu laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam. EMSA kopējo budžetu lielākoties veido finansējums no ES budžeta, un to papildina aģentūras darbā iesaistīto ārpussavienības valstu finansējums. Aģentūra var arī iekasēt maksu par publikācijām, apmācību un citiem tās sniegtajiem pakalpojumiem.

KONTEKSTS

Divu kuģu avāriju rezultātā (Erika 1999. gadā un Prestige 2002. gadā) Eiropas ūdeņos notika naftas noplūde. Abos gadījumos tika nodarīts būtisks kaitējums Francijas un Spānijas piekrastes reģionu ekonomikai un videi. Tas pamudināja 2003. gadā izveidot EMSA, lai nodrošinātu Eiropas gatavību liela apjoma naftas noplūdēm.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1406/2002

25.8.2002.

-

OV L 208, 5.8.2002., 1.-9. lpp..

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1644/2003

1.10.2003.

-

OV L 245, 29.9.2003., 10.-12. lpp.

Regula (EK) Nr. 724/2004

19.5.2004.

-

OV L 129, 29.4.2004., 1.-5. lpp.

Regula (EK) Nr. 2038/2006

31.12.2006.

-

OV L 394, 30.12.2006., 1.-4. lpp.

Regula (ES) Nr. 100/2013

1.3.2013.

-

OV L 39, 9.2.2013., 30.-40. lpp.

Regulas (EK) Nr. 1406/2002 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 911/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras darbībai saistībā ar reaģēšanu kuģu un naftas un gāzes ieguves iekārtu izraisītā jūras piesārņojuma gadījumā ( Oficiālais Vēstnesis L 257, 28.8.2014., 115.-120. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/16/EK (2009. gada 23. aprīlis) par ostas valsts kontroli ( Oficiālais Vēstnesis L 131, 28.5.2009., 57.-100. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/35/EK (2005. gada 7. septembris) par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem ( Oficiālais Vēstnesis L 255, 30.9.2005., 11.-21. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/59/EK (2002. gada 27. jūnijs), ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK ( Oficiālais Vēstnesis L 208, 5.8.2002., 10.-27. lpp.).

Pēdējā atjaunināšana: 04.01.2015

Top