EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Izglītības un prasmju programma jauniešiem

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Izglītības un prasmju programma jauniešiem

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2010) 477 galīgā redakcija) — “Jaunatne kustībā” — jauniešu potenciāla izmantošana, lai Eiropas Savienībā panāktu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tā mērķis ir nodrošināt visaptverošu politikas iniciatīvu kopumu izglītības un nodarbinātības jomā jauniešiem Eiropas Savienībā (ES). Šī iniciatīva ir pazīstama ar nosaukumu “Jaunatne kustībā”, un tā ir daļa no stratēģijas “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Iniciatīvas “Jaunatne kustībā” mērķis ir pastiprināt vairākas esošās jauniešu atbalstam paredzētās darbības un nodrošināt arī jaunas darbības. Tās ir plānots īstenot valstu un ES līmenī ar finanšu atbalstu no attiecīgām ES programmām un struktūrfondiem.
  • Viena no jaunajām iniciatīvām (kopš 2013. gada) ir shēma “Garantija jauniešiem”, kuras mērķis ir nodrošināt, ka visi jaunieši, kas ir jaunāki par 25 gadiem, četru mēnešu laikā pēc kļūšanas par bezdarbnieku vai formālās izglītības beigšanas saņem kvalitatīvu darba, tālākizglītības, mācekļa prakses vai stažēšanās piedāvājumu.
  • Vēl viens iniciatīvas “Jaunatne kustībā” mērķis ir uzlabot Eiropas jauniešu iespējas mācīties ārvalstīs. Šo mērķi īstenot palīdz Erasmus+ apmaiņas programma.
  • EURES nodarbinātības konsultantu un ES valstu valsts nodarbinātības dienestu tīkls palīdz uzlabot Eiropas jauniešu iespējas atrast darbu visā ES. Europass iniciatīva arī palīdz sasniegt šo mērķi, veidojot standartizētu prasmju un kvalifikāciju dosjē, lai palīdzētu pretendentiem atrast darbu citur ES.
  • Eiropas vakanču uzraudzība arī palīdz iniciatīvai “Jaunatne kustībā”, sekojot darba tirgus prasību tendencēm.
  • EaSi mikrofinanšu un sociālās uzņēmējdarbības apakšprogramma palīdz jaunajiem uzņēmējiem sākt un paplašināt darbību.
  • Arī citas iniciatīvas, piemēram, augstākās izglītības modernizācija ES, ES Stratēģisko inovāciju programmas izveide, kā arī starpnozaru pieejas jauniešu jautājumos uzlabošana palīdz īstenot “Jaunatne kustībā” mērķus.

KONTEKSTS

Lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi līdz 75 % palielināt nodarbinātības līmeni iedzīvotāju grupā vecumā no 20 līdz 64 gadiem, ir jāsamazina augstais jauniešu bezdarba līmenis. 2014. gadā bez darba bija gandrīz 5 miljoni jauniešu vecumā līdz 25 gadiem. Šajā grupā bezdarba līmenis sasniedz 21,7 %, kas ir vairāk nekā divreiz augstāks nekā pieaugušo vidū. Turklāt 7,5 % Eiropas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 24 gadiem nestrādāja un nemācījās.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. “Jaunatne kustībā” — Iniciatīva jauniešu potenciāla izmantošanai, lai Eiropas Savienībā panāktu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi (COM(2010) 477 galīgā redakcija, 15.9.2010.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes secinājumi (2010. gada 19. novembris) par iniciatīvu “Jaunatne kustībā” — integrēta pieeja kā atbilde uz problēmām, ar ko sastopas jaunieši (OV C 326, 3.12.2010.)

Padomes Ieteikums (2011. gada 28. jūnijs) — “Jaunatne kustībā” — jauniešu mācību mobilitātes veicināšana (OV C 199, 7.7.2011., 1.–5. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.10.2016

Top