EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Daudzvalodība - priekšrocība un apņemšanās

Šajā Eiropas Komisijas paziņojumā tiek uzsvērta valodu daudzveidības nozīme Eiropas Savienībā (ES). Tajā ir aprakstītas darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu daudzvalodības iekļaušanu ES politikas jomās, lai sasniegtu “Barselonas mērķi” (Eiropiešiem papildus dzimtajai valodai jāspēj sazināties vēl divās valodās).

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai. Daudzvalodība: Eiropas priekšrocība un kopīga apņemšanās (COM(2008) 566 galīgā redakcija, 18.9.2008.).

KOPSAVILKUMS

Šajā Eiropas Komisijas paziņojumā tiek uzsvērta valodu daudzveidības nozīme Eiropas Savienībā (ES). Tajā ir aprakstītas darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu daudzvalodības iekļaušanu ES politikas jomās, lai sasniegtu “Barselonas mērķi” (Eiropiešiem papildus dzimtajai valodai jāspēj sazināties vēl divās valodās).

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

  • Tajā tiek ierosināts izmantot esošās programmas un iniciatīvas valodu apgūšanas veicināšanai un valodu prasmju novērtēšanai un turpināt attīstīt mācību programmas tulkiem un tulkotājiem.
  • Ar šo paziņojumu veicina studentu un darba ņēmēju mobilitāti, sniedz informāciju par valodu prasmju pētījuma rezultātiem, sekmē radošumu un inovāciju valodu apguves jomā un attiecīgajām ieinteresētajām personām nodrošina labas prakses apmaiņas platformu.
  • Tas atbalsta subtitru izmantošanu un veicina Eiropas produkcijas apriti; tas atbalsta valodu un saziņas tehnoloģiju projektus, kā arī pārrobežu administratīvo sadarbību, lai mazinātu valodu zināšanu nepilnības.
  • Tas veicina Eiropas valodu popularizēšanu valstīs ārpus ES, lai stiprinātu ekonomiskās un kultūras saiknes.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Daudzvalodība ir svarīga sociālās kohēzijas un darba ņēmēju mobilitātes šķautne. Tas ir būtisks aspekts Padomes 2008. gada rezolūcijā, kurā uzsvērta Eiropas daudzvalodības stratēģija.
  • Vairāk uzmanības jāpievērš pieaugušajiem un cilvēkiem, kas nesaņem oficiālu izglītību un kas, visticamāk, runā tikai vienā valodā. Šī ideja ir daļa no “mūžizglītības” principa, kas formulēts Padomes 2012. gada ieteikumā, kurā ES valstis tiek aicinātas piedāvāt iedzīvotājiem darba iespējas, pamatojoties uz neformālu pieredzi.
  • Mūžizglītības princips ir svarīgs aspekts arī “Erasmus+”programmā, kurā apvienotas ES pašreizējās programmas sportam, izglītībai, jaunatnei un apmācībai un kurā lielākam skaitam eiropiešu piedāvāta iespēja dzīvot un apgūt prasmes ārvalstīs.
  • Valodu nezināšanu Eiropas Savienībā varētu mazināt, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, jaunās tehnoloģijas un tulkošanas pakalpojumus.
  • Valodu apgūšanas un valodu prasmju novērtēšanas nozīme ir atkārtoti uzsvērta Padomes 2014. gada secinājumos par daudzvalodību un valodu prasmju attīstību.

GALVENIE TERMINI

Mūžizglītības programma (MIP) ir programma, kas eiropiešiem ļauj sākt mācības jebkurā dzīves posmā. Tā ir iekļauta programmā “Erasmus+”.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes rezolūcija (2008. gada 21. novembris) par Eiropas daudzvalodības stratēģiju (2008/C 320/01) (Oficiālais Vēstnesis C 320, 16.12.2008., 1.-3. lpp.).

Padomes Ieteikums (2012. gada 20. decembris) par neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu (2012/C 398/01) (Oficiālais Vēstnesis C 398, 22.12.2012., 1.-5. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK (Oficiālais Vēstnesis L 347, 20.12.2013., 50.-83. lpp.).

Padomes secinājumi (2014. gada 20. maijs) par daudzvalodību un valodu prasmju attīstību (2014/C 183/06) (Oficiālais Vēstnesis C 183, 14.6.2014., 26.-29. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 19.12.2014

Top