EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Likumdošanas procedūras

Likumdošanas procedūras

 

KOPSAVILKUMS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 289. pants

KĀDS IR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 289. PANTA MĒRĶIS?

Ar to reformē ES iepriekšējo lēmumu pieņemšanas procesu, tādējādi stiprinot tās spēju pieņemt lēmumus un rīkoties.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 289. pants attiecas uz divu veidu likumdošanas procedūrām:

Parastā likumdošanas procedūra

  • Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru tiesību aktus kopīgi pieņem Eiropas Parlaments un Padome. Sākotnēji šī procedūra tika ieviesta ar Māstrihtas līgumu, kad to dēvēja par koplēmuma procedūru. Tagad tā ir visplašāk izmantotā ES lēmumu pieņemšanas metode. LESD tika mainīts procedūras nosaukums, un tā tika plašāk piemērota tādām politikas jomām kā:
  • Parastā likumdošanas procedūra detalizēti ir aprakstīta LESD 294. pantā. Parlaments un Padome tiesību aktus pieņem ar vienādām tiesībām. Šīs abas iestādes leģislatīvos aktus pieņem pirmajā lasījumā vai otrajā lasījumā. Ja pēc otrā lasījuma abas iestādes joprojām nav panākušas vienošanos, tiek sasaukta Samierināšanas komiteja.
  • Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru lēmumus pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, kas ir sistēma, ar kuru nodrošina, ka:
    • lēmumus pieņem, ja ir ES valstu balsu vairākums (parasti 55 %, bet dažos gadījumos — 72 %) un
    • ja šīs valstis pārstāv vismaz 65 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita.
  • Ar LESD ievieš arī “pārejas klauzulas”. Šīs klauzulas ļauj saskaņā ar īpašiem nosacījumiem parasto likumdošanas procedūru izmantot citās jomās, kas parasti neietilpst tās darbības jomā.

Īpašas likumdošanas procedūras

Īpašas likumdošanas procedūras, kā jau norāda to nosaukums, ir parastās likumdošanas procedūras izņēmuma gadījumi. Tās izmanto noteiktās sensitīvākās politikas jomās. Atšķirībā no parastās likumdošanas procedūras LESD nav precīzi aprakstītas īpašas likumdošanas procedūras. Tāpēc šo procedūru noteikumus nosaka katrā atsevišķā gadījumā ar līguma pantiem, kuros noteikti to īstenošanas nosacījumi.

Īstenojot īpašas likumdošanas procedūras, praksē Padome ir vienīgais likumdevējs. Parlaments ir vienkārši piesaistīts šai procedūrai. Tādējādi tā uzdevumi atkarībā no konkrētā gadījuma ietver vienīgi apspriešanos ar to (piemēram, saskaņā ar LESD 89. pantu attiecībā uz policijas pārrobežu operācijām) vai piekrišanu (piemēram, saskaņā ar LESD 86. pantu par Eiropas Prokuratūru).

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Sestā daļa: Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi — I sadaļa: Noteikumi par iestādēm — 2. nodaļa: Savienības tiesību akti, pieņemšanas procedūras un citi noteikumi — 1. iedaļa: Savienības tiesību akti (289. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 172. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.10.2017

Top