EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tirdzniecības nolīgums starp ES un Šveici

Tirdzniecības nolīgums starp ES un Šveici

 

KOPSAVILKUMS:

Nolīgums starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveici

Regula (EEK) Nr. 2840/72, ar ko noslēdz Līgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju

KĀDS IR NOLĪGUMA UN REGULAS MĒRĶIS?

 • Eiropas Savienības (ES) un Šveices 1972. gada brīvās tirdzniecības nolīgums ir ES un Šveices tirdzniecības attiecību stūrakmens. Tas attiecas tikai uz precēm un ir viens no senākajiem ES parakstītajiem tirdzniecības nolīgumiem. Tajā nav noteikumu par pakalpojumiem, ieguldījumiem, intelektuālā īpašuma tiesībām, valsts iepirkumu vai sociālajām un vides vērtībām.
 • Pēc tam Šveice un ES vienojās par septiņu nozaru nolīgumu kopumu, kas tika parakstīti 1999. gadā (Šveicē to sauc par Bilaterals I). Daži no tiem ir svarīgi no tirdzniecības viedokļa, piemēram:
  • nolīgums par personu brīvu pārvietošanos;
  • nolīgums par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu;
  • nolīgums par valsts iepirkuma aspektiem;
  • nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecību.
 • 2004. gadā nolīgumam tika pievienots protokols par apstrādātiem lauksaimniecības produktiem (2. protokols).
 • Ar Regulu Eiropas Ekonomikas kopienas (tagad – Eiropas Savienība) vārdā ar Šveici tiek parakstīts brīvās tirdzniecības nolīgums.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķi

Nolīguma galvenie mērķi ir šādi:

 • savstarpējas tirdzniecības paplašināšanas ceļā veicināt ES un Šveices ekonomisko attiecību saskaņotu attīstību;
 • sekmēt saimniecisko darbību, dzīves un darba apstākļu uzlabošanos, paaugstinātu produktivitāti un finanšu stabilitāti ES un Šveicē;
 • nodrošināt godīgas konkurences apstākļus tirdzniecībā starp līgumslēdzējām pusēm;
 • veicināt pasaules tirdzniecības saskaņotu attīstību un paplašināšanu, novēršot tirdzniecības šķēršļus.

Tarifu un ar tarifiem nesaistītu pasākumu atcelšana

 • Ar nolīgumu atceļ:
  • ievedmuitas nodokļus vai maksājumus ar ievedmuitas nodoklim līdzvērtīgu iedarbību;
  • daudzuma ierobežojumus importam, eksportam vai pasākumiem ar līdzvērtīgu iedarbību.
 • Ir aizliegti jebkādi jauni nodokļi/maksājumi vai daudzuma ierobežojumi.
 • Līgumam ir pievienoti protokoli, kas attiecas uz tarifu režīmu atsevišķiem produktiem kopā ar noteiktām precēm, kas iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus.
 • Jebkura no pusēm var noteikt importa, eksporta vai tranzīta aizliegumu vai ierobežojumu vairāku iemeslu dēļ, tostarp saistībā ar šādiem apsvērumiem:
  • sabiedrības veselība;
  • likumība, kārtība vai sabiedrības drošība;
  • cilvēku veselības un dzīvības aizsardzība, kā arī dzīvnieku un augu aizsardzība.

Konkurences noteikumi

Abām pusēm ir jāievēro konkurences noteikumi, kas aizliedz dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, karteļus un monopolus, kā arī noteikumi par valsts atbalstu.

Apvienotā komiteja

Ar nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kas sastāv no abu pušu locekļiem. Tās pienākumos ietilpst:

 • nolīguma pārvaldība un pareiza īstenošana;
 • ieteikumu sniegšana un lēmumu pieņemšana gadījumos, kas paredzēti šajā nolīgumā.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Nolīgums stājās spēkā 1973. gada 1. janvārī. Pēc tam līgumam pievienoti vairāki protokoli.

KONTEKSTS

ES un Šveices politiskās attiecības regulē vairāk nekā 100 “divpusēji” nolīgumi, kas aptver daudzus aspektus, tostarp pētniecību un inovācijas, Šengenas zonu, patvēruma politiku un savstarpēju atzīšanu.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju (OV L 300, 31.12.1972., 189.–280. lpp.)

Nolīguma turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Regula (EEK) Nr. 2840/72 (1972. gada 19. decembris), ar ko noslēdz Līgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju un pieņem tā īstenošanas noteikumus, kā arī noslēdz papildu Līgumu par 1972. gada 22. jūlija Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas savstarpējā līguma spēkā esamību attiecībā uz Lihtenšteinas Hercogisti (OV L 300, 31.12.1972., 188. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas atbildīga par patvēruma pieprasījumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē (OV L 53, 27.2.2008., 5.–17. lpp.)

Nolīgums starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 53, 27.2.2008., 52.–79. lpp.)

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru groza 1972. gada 22. jūlija Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem (OV L 23, 26.1.2005., 19.–48. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu (OV L 114, 30.4.2002., 369.–429. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pamatnolīgums par zinātnisko un tehnisko sadarbību starp Eiropas Kopienām un Šveices Konfederāciju (OV L 313, 22.11.1985., 6.–8. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 10.09.2020

Top