EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Atomenerģijas kopiena – informācijas slepenības pakāpes un piemērojamie drošības pasākumi

Eiropas Atomenerģijas kopiena – informācijas slepenības pakāpes un piemērojamie drošības pasākumi

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (Euratom) Nr. 3 par Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 24. panta piemērošanu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar šo regulu nosaka slepenības pakāpi un piemērojamos drošības pasākumus Euratom slepenajai informācijai (ESI), uz ko attiecas Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma (Euratom) 24. un 25. pants. Par ESI ir uzskatāmi arī ziņojumi, dati, dokumenti, priekšmeti, pavairošanas līdzekļi.
 • Līguma par Eiropas Atomenerģijas kopienu 24. pants ir attiecināms uz Eiropas Savienības (ES) kodolizpētes programmā ietverto informāciju, kuras izpaušana var kaitēt ES dalībvalstu aizsardzības interesēm. Līguma par Eiropas Atomenerģijas kopienu 25. pants līdzīgi ir attiecināms uz patentu pieteikumos un funkcionālajos modeļos* ietverto informāciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Drošības pasākumus un norādījumus par to piemērošanu izdod:

 • ES iestādes, komitejas, dienesti un institūcijas;
 • ES dalībvalstis un to iestādes;
 • kopuzņēmumi;
 • privātpersonas un uzņēmumi.

Drošības birojs, ko izveido Eiropas Komisija, īsteno šādas funkcijas:

 • koordinē un nodrošina drošības pasākumu vispārēju piemērošanu;
 • pārrauga šo pasākumu piemērošanu ES iestādēs, komitejās, dienestos un institūcijās;
 • pārbauda pasākumu piemērošanu ES dalībvalstu teritorijā;
 • ierosina jebkurus grozījumus, kas būtu vajadzīgi sakarā ar šīs regulas ieviešanu.

Ikvienā ES iestādē, komitejā vai dienestā, kur gatavo vai kuru rīcībā ir ESI, ieceļ Drošības inspektoru. Drošības inspektori atbild par:

 • ESI reģistrāciju;
 • to, ka tiek pastāvīgi precizēts visu to personu saraksts, kurām ir tiesības piekļūt ESI;
 • personāla instruēšanu par viņu pienākumiem drošības jautājumos;
 • drošības pasākumu praktisko īstenošanu.

Slepenības pakāpes noteikšana, atļauju piešķiršana un drošības pārbaužu īstenošana

 • ESI slepenības pakāpi nosaka atkarībā no kaitējuma pakāpes, kādu nesankcionēta informācijas izpaušana radītu ES dalībvalstu aizsardzības interesēm:
  • Eura – sevišķi slepeni: izpaušana var ārkārtīgi nopietni skart aizsardzības intereses;
  • Eura – slepeni: izpaušana var nopietni skart aizsardzības intereses;
  • Eura – konfidenciāli: izpaušana var kaitēt aizsardzības interesēm;
  • Eura – ierobežotai lietošanai: izpaušana var skart aizsardzības intereses, bet tai piemērojama zemāka slepenības pakāpe, salīdzinot ar dokumentiem, kas klasificējami kā Eura – konfidenciāli.
 • Norādes uz dokumentiem vai datiem, kas klasificēti kā Eura – slepeni un Eura – sevišķi slepeni, ir jāsamazina līdz minimumam, neizpaužot to saturu vai slepenības pakāpi.
 • ESI (izņemot Eura – ierobežotai lietošanai) piekļuves tiesības drīkst piešķirt tikai tām personām, kurām ir attiecīga atļauja un kurām ir nepārprotami nepieciešams saņemt šādu informāciju. Atļauju drīkst piešķirt tikai tām personām, kas izturējušas Drošības biroja vai ES dalībvalsts veikto drošības pārbaudi.

ESI praktiskā aizsardzība:

 • ESI ar slepenības pakāpi Eura – sevišķi slepeni, Eura – slepeni un Eura – konfidenciāli norāda skaidri saredzams marķējums katrā dokumenta lappusē;
 • ESI kopiju eksemplāru skaitam jābūt ierobežotam atbilstoši nepieciešamajām vajadzībām;
 • ESI ar slepenības pakāpi Eura – sevišķi slepeni kopijas drīkst izgatavot tikai ar Drošības biroja atļauju un – patentu informācijas gadījumā – ar izcelsmes dalībvalsts piekrišanu;
 • ēkās, kur glabā ESI ar slepenības pakāpi vismaz Eura – konfidenciāli, jānodrošina apsardze un droša personāla un apmeklētāju identificēšana;
 • telpās, kur atrodas ESI, apmeklētājus nedrīkst atstāt bez uzraudzības;
 • noteikumi par pastiprinātas drošības seifiem ir attiecināmi uz dažādām drošības pakāpēm;
 • visa ESI ar pakāpi Eura – sevišķi slepeni un Eura – slepeni ir īpaši jāreģistrē;
 • ESI apriti ēkas vai ēku grupas iekšienē jānodrošina tā, lai nepieļautu informācijas noplūdi;
 • ESI ar pakāpi vismaz Eura – konfidenciāli ārpus ēkas vai ārpus ēku grupas, jāievieto divās aploksnēs, slepenības pakāpi norādot tikai uz iekšējās aploksnes;
 • nogādājot uz citu valsti ESI ar pakāpi vismaz Eura – konfidenciāli, uz aploksnes jānorāda “Sevišķi slepena ESI”, un tā jānosūta ar diplomātisko pastu kurjera un vēl vienas personas pavadībā. nogādājot uz citu valsti ESI ar pakāpi Eura – slepeni un Eura – konfidenciāli, tā jānosūta ar diplomātisko pastu;
 • ir jāievēro stingri noteikumi attiecībā uz atļauju izsniegšanu drošai jebkuras ESI, kas vairs nav nepieciešama, iznīcināšanai.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1958. gada 15. novembra.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

GALVENIE TERMINI

Funkcionālais modelis: reģistrētas tiesības, ar ko to īpašniekam tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības izmantot tehnisko izgudrojumu apmaiņā pret izgudrojuma publiskošanu. Šādas tiesības tiek piešķirtas tikai uz konkrētu periodu.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (Euratom) Nr. 3 par Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 24. panta piemērošanu (OV 17, 6.10.1958., 406.–416. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Konsolidēts Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums – II sadaļa – Normas, kas jāievēro, lai veicinātu panākumus kodolenerģētikas jomā – 2. nodaļa: Informācijas izplatīšana – 3. iedaļa: Noteikumi attiecībā uz drošību – 24. pants (OV C 203, 7.6.2016., 15.–16. lpp.)

Konsolidēts Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums – II sadaļa – Normas, kas jāievēro, lai veicinātu panākumus kodolenerģētikas jomā – 2. nodaļa: Informācijas izplatīšana – 3. iedaļa: Noteikumi attiecībā uz drošību – 25. pants (OV C 203, 7.6.2016., 16.–17. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.05.2020

Top