EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES un ASV personas datu apmaiņa

ES un ASV personas datu apmaiņa

 

KOPSAVILKUMS:

Komisijas paziņojums (COM(2016) 117 final) — transatlantiskās datu plūsmas — uzticēšanās atjaunošana, paredzot spēcīgākas drošības garantijas

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Šajā paziņojumā ir izvērtētas darbības, ko veikusi Eiropas Savienība (ES), lai sasniegtu 2013. gada paziņojumā par uzticēšanās atjaunošana datu plūsmām starp ES un ASV noteiktos mērķus. Minētais Eiropas Komisijas paziņojums tika sagatavots pēc ziņām par apjomīgām izlūkdatu vākšanas programmām ASV.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

2013. gada paziņojumā tika noteikti trīs pamatpasākumi, kuru mērķis bija atjaunot uzticēšanos datu plūsmām starp ES un ASV:

 • Komisijas 2012. gadā ierosināto datu aizsardzības reformas pasākumu kopuma pieņemšana (sk. 1. punktu);
 • drošības pilnveidošana “drošības zonā”* (noteikumu kopums par transatlantiskajām datu plūsmām), pamatojoties uz 13 ieteikumiem, kas ir noteikti 2013. gada Paziņojumā par “drošības zonu”;
 • datu aizsardzības pasākumu nostiprināšana tiesībaizsardzības jomā notiekošajā sadarbībā, jo īpaši sarunu noslēgšana par ES un ASV datu aizsardzības pamatnolīgumu.
 • 1.

  ES datu aizsardzības reformas pasākumu kopums

Reformas pasākumu kopumu veido divi instrumenti:

Šis pasākumu kopums tika oficiāli pieņemts 2016. gada aprīlī.

 • 2.

  ES un ASV privātuma vairogs

2013 gada paziņojumā par “drošības zonu” ir norādīts uz vairākām šīs shēmas nepilnībām, jo īpaši šādi trūkumi:

 • shēmā iesaistīto uzņēmumu darbības pārredzamības trūkums;
 • ASV iestādes efektīvi nenodrošina, lai šie uzņēmumi ievērotu shēmas privātuma principus.

ES un ASV privātuma vairoga (jaunās kārtības, kas aizstāj “drošības zonas” shēmu) sasniegumi paziņojumā ir iedalīti četrās kategorijās:

 • stingri pienākumi uzņēmumiem un stabila tiesību piemērošana;
 • skaidras robežas un aizsardzības pasākumi attiecībā uz valdības piekļuvi;
 • efektīva ES iedzīvotāju tiesību uz privātumu aizsardzība ar vairākiem iespējamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem;
 • ikgadējs kopīga pārskata mehānisms.
 • 3.

  ES un ASV datu aizsardzības pamatnolīgums

Paziņojumā norādīts, ka šis pamatnolīgums pirmo reizi nodrošina saskaņotu un vispusīgu datu aizsardzības pasākumu kopumu, kas attieksies uz visām transatlantiskajām datu pārsūtīšanām starp attiecīgajām iestādēm krimināltiesību piemērošanas jomā (vai arī starp privātpersonām vai publiskām iestādēm, pamatojoties uz starptautiskiem nolīgumiem, piemēram, Nolīgumu par pasažieru datu reģistra datiem vai Nolīgumu par Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu). Jo īpaši tas:

 • ir piemērojams visām datu nosūtīšanām, kas notiek transatlantiskās tiesībaizsardzības sadarbības krimināllietās kontekstā;
 • aptver visus galvenos ES datu aizsardzības noteikumus attiecībā uz:
  • apstrādes standartiem (piemēram, datu kvalitāte un integritāte, datu drošība),
  • aizsardzības pasākumiem un ierobežojumiem (piemēram, mērķa un izmantošanas ierobežojumi, datu saglabāšana),
  • personu tiesībām (piekļuve, labošana, administratīvā un tiesiskā aizsardzība);
 • nodrošina, ka ir pieejamas tiesības uz tiesisko aizsardzību piekļuves liegšanas, labojumu neveikšanas un prettiesiskas izpaušanas gadījumos;
 • vispārina un uz visu tiesībaizsardzības sektoru attiecina neatkarīgas pārraudzības principu kā datu aizsardzības pamatprasību (tai skaitā efektīvas pilnvaras izmeklēt un atrisināt individuālas sūdzības par nolīguma ievērošanu);
 • pamatnolīguma īstenošana tiks periodiski kopīgi pārskatīta.

Pamatnolīgumu ES un ASV parakstīja 2016. gada 2. jūnijā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

“Drošības zona”: nosaukums, kas piešķirts 2000. gadā pieņemtajam ES un ASV noteikumu kopumam attiecībā uz personas datu pārsūtīšanu starp ES un ASV uzņēmumiem un to turpmāku lietošanu. Komisijas lēmumu par “drošības zonas” atbilstību (kurā tika secināts, ka šie noteikumi nodrošina atbilstošu datu transatlantiskās pārsūtīšanas aizsardzības līmeni) Tiesa 2016. gada oktobrī atzina par spēkā neesošu. Pēc tam šo noteikumu kopumu aizstāja ar ES un ASV privātuma vairogu.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Transatlantiskās datu plūsmas — uzticēšanās atjaunošana, paredzot spēcīgākas drošības garantijas (COM(2016) 117 final, 29.2.2016)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1.–88. lpp)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 1.–88. lpp)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.11.2016

Top