Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

SIP noteikumos paredzētais elastīgums — saiknes stiprināšana starp investīcijām, strukturālajām reformām un fiskālo atbildību

SIP noteikumos paredzētais elastīgums — saiknes stiprināšana starp investīcijām, strukturālajām reformām un fiskālo atbildību

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2015) 12 final) — Elastīguma vislabākā izmantošana saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta esošajiem noteikumiem

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

 • Tajā ir sniegti norādījumi par to, kā vislabāk izmantot Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) esošo noteikumu piedāvāto elastīgumu.
 • Tas palīdzētu stiprināt saikni starp strukturālajām reformām, investīcijām un fiskālo atbildību, lai stimulētu darbavietu izveidi un izaugsmi Eiropas Savienībā(ES).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Skaidrojumi par strukturālām reformām

 • Komisija paskaidro, ka tā var ņemt vērā strukturālo reformu ietekmi, ja šīs reformas:
  • ir būtiskas;
  • nodrošina pārbaudāmu pozitīvu ilgtermiņa ietekmi uz budžetu, tostarp palielinot ilgtspējīgas izaugsmes potenciālu;
  • ir pilnīgi īstenotas.
 • Lai reformu pasākumi tiktu ņemti vērā ex-ante (iepriekš), ES valstīm ir jāiesniedz reformu plāns ar detalizētu informāciju un reāliem izpildes termiņiem.
 • Komisija novērtē reformas pirms ieteikuma sniegšanas Padomei atļaut īslaicīgu novirzi no vidēja termiņa budžeta mērķa (VTM) vai no fiskālās korekcijas tā sasniegšanai.
  • Valstīm, kurām nepiemēro pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (preventīvā daļa), var atļaut maksimālo novirzi 0,5 % apmērā no IKP, ja vidējā termiņa mērķa sasniegšana notiek četru gadu laikā pēc strukturālas reformas klauzulas aktivizēšanas.
  • Valstīm, kurām piemēro pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (korektīvā daļa), Komisija var dot vairāk laika iekļauties noteiktajās 3 % no IKP robežās ar nosacījumu, ka tiek veiktas reformas un tiek pieliktas pietiekamas pūles pārmērīgā budžeta deficīta novēršanai.

Skaidrojumi par investīcijām

Komisija norāda:

 • definējot fiskālās korekcijas atbilstoši SIP preventīvajai daļai vai korektīvajai daļai netiek ņemtas vērā ES valstu iemaksas ESIF, jo īpašajos mērķos nav iekļauti vienreizējie pasākumi. Ja valsts konstatē, ka tās deficīts pārsniedz 3 % no IKP, tad Komisija neuzsāks pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, ja šis deficīts radies iemaksas dēļ un šī novirze ir ierobežota un varētu būt īslaicīga;
 • valstis, kurām nav piemērota pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra, var uz laiku novirzīties no VTM vai fiskālās korekcijas šo mērķu sasniegšanai, it īpaši negatīvas izaugsmes vai potenciālo un faktisko ražošanas apjomu lielas starpības dēļ, ja tās veic tiešas investīcijas ES līdzfinansētajos projektos saskaņā ar struktūrpolitiku un kohēzijas politiku (tostarp projektos, kas līdzfinansēti saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu), Eiropas komunikāciju tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, kā arī ESIF līdzfinansētajos projektos.

Skaidrojumi par cikliskajiem apstākļiem

Lai labāk ņemtu vērā ekonomikas cikla svārstības, ES izmantos matricu, kurā noteikta atbilstoša fiskālā korekcija, kas tiek sagaidīta no valstīm, kurām piemēro SIP preventīvo daļu. Tas nozīmē, ka labākos apstākļos šīm valstīm būs jāīsteno lielāki fiskālie centieni.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai. Elastīguma vislabākā izmantošana saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta esošajiem noteikumiem (COM(2015) 12 final, 13.1.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.03.2017

Top