EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Drošu sprāgstvielu nodrošināšana nemilitārai lietošanai

Drošu sprāgstvielu nodrošināšana nemilitārai lietošanai

Eiropas Savienības (ES) politikai par civilām vajadzībām paredzētām sprāgstvielām ir trīs galvenie mērķi. Tie ir šādi: i) izveidot vienotu ES tirgu civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu tirdzniecībai; ii) saskaņot to drošuma prasības augstākā aizsardzības līmenī; iii) izveidot administratīvu sistēmu sprāgstvielu un munīcijas pārsūtīšanas uzraudzībai.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/28/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu pieejamību tirgū un pārraudzību (pārstrādāta redakcija).

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienības (ES) politikai par civilām vajadzībām paredzētām sprāgstvielām ir trīs galvenie mērķi. Tie ir šādi: i) izveidot vienotu ES tirgu civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu tirdzniecībai; ii) saskaņot to drošuma prasības augstākā aizsardzības līmenī; iii) izveidot administratīvu sistēmu sprāgstvielu un munīcijas pārsūtīšanas uzraudzībai.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu pieņem noteikumus par civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu laišanu tirgū un uzraudzību ES. Šī direktīva neattiecas uz:

 • sprāgstvielām, ko ir paredzēts lietot bruņoto spēku vai policijas vajadzībām;
 • pirotehniskajiem izstrādājumiem;
 • munīciju (ar izņēmumiem).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo Direktīvu nosaka ražotāju, importētāju un izplatītāju pienākumus attiecībā uz komerciālu sprāgstvielu tirdzniecību.

 • Uz sprāgstvielām, kas tiek darītas pieejamas ES tirgū, jābūt CE atbilstības zīmei, lai parādītu, ka tās atbilst visām ES tiesību aktos noteiktajām drošuma pamatprasībām.
 • Lai iegūtu CE zīmi, ražotājam jāveic produktu atbilstības novērtējums, jāsagatavo detalizēta tehniskā dokumentācija un jānodrošina produktu izsekojamība.
 • Importētājiem jāpārbauda, vai ražotāji ir pareizi veikuši atbilstības novērtējumus, un jāinformē par drošuma uzraudzību atbildīgā valsts iestāde, ja tie uzskata, ka sprāgstvielas rada apdraudējumu.
 • Visa nepieciešamā dokumentācija ir jāglabā 10 gadus.
 • Dokumentācijai un drošuma informācijai galalietotājiem jābūt viegli saprotamā valodā.
 • Ražotājiem un importētājiem uz sprāgstvielām jānorāda sava pasta adrese.
 • Izplatītājiem ir jāpārbauda, vai uz sprāgstvielām ir norādītas CE zīmes un vai tām ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un norādījumi mērķa valsts galalietotājiem viegli saprotamā valodā. Ja tie uzskata, ka sprāgstvielas rada apdraudējumu, tiem jāinformē par drošuma uzraudzību atbildīgā valsts iestāde.

Šajā direktīvā ir arī:

 • noteiktas prasības iestādēm, kas veic atbilstības novērtējumus un kurām jābūt neatkarīgām un taisnīgām;
 • norādītas darbības, kas jāveic valstu tirgus uzraudzības iestādēm, lai noteiktu neatbilstīgus produktus, novērstu bīstamu produktu importēšanu no trešām valstīm un veiktu attiecīgus koriģējošus pasākumus.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva stājas spēkā no 2016. gada 20. aprīļa. Sākot no 20.4.2016, ar to aizstāj Direktīvu 93/15/EEK.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2014/28/ES

18.4.2014.

19.4.2016.

OV L 96, 29.03.2014., 1.-44. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 12.02.2015

Top