EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document LIBE_AD(2018)627729

ATZINUMS Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Reģionālās attīstības komitejai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) Atzinuma sagatavotājs: Tomáš Zdechovský

AD/2018/627729