EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document IMCO_AD(2021)695236

ATZINUMS Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par baterijām un bateriju atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 2006/66/EK un groza Regulu (ES) 2019/1020 (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353 (COD)) Atzinuma sagatavotājs: Antonius Manders (*)

AD/2021/695236