EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0295

Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Tirdzniecības komitejā, kura izveidota saskaņā ar Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses, par konkrētu noteikumu grozīšanu nolīguma II protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

COM/2020/295 final

Briselē, 7.7.2020

COM(2020) 295 final

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Tirdzniecības komitejā, kura izveidota saskaņā ar Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses, par konkrētu noteikumu grozīšanu nolīguma II protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.Priekšlikuma priekšmets

Šis priekšlikums attiecas uz lēmumu, ar kuru izveido nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Tirdzniecības komitejā, kura izveidota saskaņā ar Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses (“nolīgums”), par paredzēto tāda lēmuma pieņemšanu, ar kuru groza konkrētus nolīguma II protokola noteikumus.

2.Priekšlikuma konteksts

2.1.Partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

Partnerattiecību nolīguma starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses (“nolīgums”), mērķi ir šādi: a) ļaut Klusā okeāna valstīm gūt labumu no uzlabotas tirgus piekļuves, ko piedāvā Eiropas Savienība (“ES”); b) veicināt ilgtspējīgu ekonomikas attīstību un Klusā okeāna valstu pakāpenisku integrāciju pasaules ekonomikā; c) izveidot brīvās tirdzniecības zonu starp Eiropas Savienību un Klusā okeāna valstīm, pamatojoties uz kopīgām interesēm, pakāpeniski liberalizējot tirdzniecību tādā veidā, kas saderīgs ar piemērojamajiem PTO noteikumiem un asimetrijas principu, ņemot vērā Klusā okeāna valstu īpašās vajadzības un jaudas ierobežojumus attiecībā uz saistību līmeni un termiņiem; d) izstrādāt atbilstīgus domstarpību izšķiršanas pasākumus; e) izstrādāt atbilstīgus institucionālos pasākumus.

ES 2009. gada 13. jūlijā parakstīja nolīgumu 1 , ko Papua-Jaungvineja un Fidži Republika provizoriski piemēro attiecīgi no 2009. gada 20. decembra un 2014. gada 28. jūlija. Pēc pievienošanās arī Samoa Neatkarīgā valsts un Zālamana salas provizoriski piemēro nolīgumu attiecīgi no 2018. gada 31. decembra un 2020. gada 17. maija.

2.2.Tirdzniecības komiteja

Tirdzniecības komiteja ir struktūra, kas izveidota saskaņā ar nolīguma 68. pantu. To veido ES un Klusā okeāna valstu (Papua-Jaungvinejas, Fidži, Samoa un Zālamana salu pārstāvji. Tirdzniecības komiteja pieņem savu reglamentu, un to kopīgi vada ES pārstāvis un Klusā okeāna valstu pārstāvis.

Tirdzniecības komiteja izskata visus jautājumus, kas vajadzīgi nolīguma īstenošanai, ieskaitot sadarbību attīstības jomā. Veicot savas funkcijas, Tirdzniecības komiteja var a) izveidot un pārraudzīt jebkādas īpašās komitejas vai struktūras, kas vajadzīgas nolīguma īstenošanai, b) tikties sanāksmēs jebkurā laikā, par kuru Puses vienojas, c) izskatīt visus jautājumus saskaņā ar nolīgumu un veikt atbilstošus pasākumus, lai veiktu savas funkcijas; d) pieņemt lēmumus vai sniegt ieteikumus nolīgumā paredzētajos gadījumos.

Tirdzniecības komiteja konkrētas lēmumu pieņemšanas tiesības atbilstīgi attiecīgajiem nolīguma noteikumiem deleģē īpašajām komitejām, jo īpaši Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašajai komitejai.

2.3.Paredzētais Tirdzniecības komitejas akts

Tirdzniecības komitejai astotās sanāksmes laikā *2020. gada septembrī* ir jāpieņem lēmums par konkrētu noteikumu grozījumiem II protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm (“paredzētais akts”).

Paredzētā akta mērķi ir šādi:

atjaunināt izcelsmes noteikumus, ņemot vērā jaunākās norises, un nodrošināt uzņēmējiem vienkāršotus un elastīgākus izcelsmes noteikumus, pieņemot šādus grozījumus:

(a)svītrot šādus noteikumus, kas vairs nav aktuāli:

3. panta 7. punkts – vairs nav svarīgi precizēt, ka kumulāciju sāka piemērot no 2010. gada 1. janvāra un 2015. gada 1. oktobra;

4.a pants un VIII A pielikums vairs nav aktuāli, jo nav noteiktas kaimiņos esošas jaunattīstības valstis;

4. panta 8. punkta otrais teikums un XII pielikums – vairs nav lietderīgi uzskaitīt Dienvidāfrikas izcelsmes ražojumus, kuriem kumulāciju sāka piemērot no 2009. gada 31. decembra;

(b)vienādot 7. panta nosaukumu ar nosaukumu satura rādītājā;

(c)ieviest jaunu 12. pantu ar nosaukumu “Uzskaites nošķiršana” II sadaļā, lai ļautu uzņēmējiem ietaupīt izmaksas, izmantojot šo krājumu pārvaldības metodi;

(d)svītrot III sadaļas 13. pantu un to aizstāt ar jaunu 14. pantu ar nosaukumu “Nepārveidošana”, lai uzņēmējiem dotu lielāku rīcības brīvību attiecībā uz pierādījumiem, ko sniedz importētājas valsts muitas dienestiem, ja noteiktas izcelsmes preces tiek trešā valstī pārkrautas vai uzglabātas muitas noliktavā;

(e)svītrot 14. pantu “Izstādes” un 38. pantu “Brīvās zonas”, kas pēc noteikuma par nepārveidošanu ieviešanas vairs nav vajadzīgi;

(f)grozīt IV sadaļas 15. pantu, lai uzņēmēji varētu elastīgāk izpildīt izcelsmes apliecinājumu prasības;

(g)iekļaut jaunu 39. pantu, kurā apkopotas Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašās komitejas funkcijas un pienākumi, kas minēti dažādos II protokola noteikumos, un attiecīgi atjaunināt 41. pantu;

atjaunināt nolīguma II protokola II pielikumu, lai to saskaņotu ar HS nomenklatūras 2017. gada redakciju –

II protokola II pielikums ir balstīts harmonizētās sistēmas (HS) nomenklatūras 2007. gada redakcijā, kas pievienota Pasaules Muitas organizācijas (PMO) Starptautiskajai konvencijai par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu. PMO ir izdevusi jaunu 2017. gada HS nomenklatūru, kas ir spēkā no 2017. gada 1. janvāra. Tomēr būtu jāsaglabā status quo attiecībā uz izcelsmes noteikumiem, jo ar HS nomenklatūrā veiktajām izmaiņām nav paredzēts ietekmēt izcelsmes noteikumu, kas attiecīgajam ražojumam piemērojams;

grozīt nolīguma II protokola IV pielikuma tekstu, lai tajā iekļautu faktūras deklarācijas horvātu valodas versiju –

2011. gada 9. decembrī tika parakstīts Līgums par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, un to piemēro no 2013. gada 1. jūlija. Nolīgums ir piemērojams, no vienas puses, teritorijām, kurās piemēro Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un saskaņā ar minētajā Līgumā paredzētajiem nosacījumiem un, no otras puses, Klusā okeāna parakstītājvalstu teritorijām;

atjaunināt AZT sarakstu nolīguma II protokola VIII pielikumā, lai sarakstu saskaņotu ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību –

nolīguma II protokola VIII pielikumā ir uzskaitītas Eiropas Savienības aizjūras zemes un teritorijas (AZT). Dažu teritoriju statuss nesen ir mainījies: Senbartelmī (FR) un Bermudu Salas (AK) attiecīgi 2012. gada 1. janvārī un 2014. gada 1. janvārī kļuva par AZT, kuras asociētas ar Savienību, savukārt Majota (FR) 2014. gada 1. janvārī kļuva par Savienības tālāko reģionu (TR);

pēc Samoa un Zālamana salu pievienošanās nolīgumam svītrot abas valstis no jēdziena “pārējās ĀKK valstis”, kas minēts II protokola X pielikumā.

Ņemot vērā nolīguma II protokolā un tā pielikumos izdarāmo izmaiņu skaitu, skaidrības labad protokols jāaizstāj pilnībā.

3.Savienības vārdā ieņemamā nostāja

Nolīguma II protokols par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm tika noslēgts 2009. gadā. Konkrēti sākotnējā II protokola noteikumi neatbilst jaunākajām norisēm izcelsmes noteikumu jomā – tas rada šķēršļus labuma gūšanai no nolīgumā paredzētā preferenču režīma.

Ierosinātie grozījumi sniegs vienkāršojumus un lielāku elastību, lai izpildītu izcelsmes noteikumu prasības un procedūras. Piemēram:

uzskaites nošķiršana ļaus uzņēmējiem ietaupīt izmaksas par savu krājumu pārvaldību;

uzņēmējiem tiek piedāvāta lielāka elastība attiecībā uz pierādījumiem, ko sniedz importētājas valsts muitas dienestiem, ja noteiktas izcelsmes preces tiek pārkrautas vai uzglabātas muitas noliktavā trešā valstī;

iespēja reģistrētam eksportētājam izmantot vienīgi faktūras deklarāciju kā derīgu izcelsmes apliecinājumu vienkāršos izcelsmes procedūras un samazinās administratīvās izmaksas, kas saistītas ar pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdošanu – tas ļaus uzņēmējiem pilnībā gūt labumu no preferenciāla tarifa režīma un var pozitīvi ietekmēt tirdzniecību.

Tādējādi šī vienkāršošana atvieglos tirdzniecību un veicinās ekonomikas attīstību Klusā okeāna reģionā, ļaujot uzņēmējiem pilnībā gūt labumu no preferenciālā režīma saskaņā ar ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu.

Grozījumi sniegs vienkāršojumus un elastību, lai izpildītu izcelsmes noteikumu prasības un procedūras. Šī vienkāršošana atvieglos tirdzniecību un ļaus optimizēt preferenciālā režīma izmantošanu uzņēmējiem. Turklāt ierosinātie grozījumi veicinās reģionālo integrāciju un ekonomikas attīstību Klusā okeāna valstīs, piedāvājot uzņēmējiem plašākas iespējas izpildīt izcelsmes noteikumus.

Grozījumi attiecībā uz ražojumiem (pozīcijas un apraksti), kas minēti nolīguma II protokola II pielikumā, ir nepieciešami, lai saskaņotu Pasaules Muitas organizācijas izdarītos atjauninājumus 2012. un 2017. gada HS nomenklatūrā un saglabātu ražojumu aprakstu un HS klasifikācijas konsekvenci ar harmonizēto sistēmu.

Nolīguma II protokola VIII pielikumā ir uzskaitītas ES aizjūras zemes un teritorijas. II protokolā "aizjūras zemes un teritorijas" ir zemes un teritorijas, kas minētas Eiropas Kopienas dibināšanu līguma ceturtajā daļā. Saraksts būtu jāatjaunina, lai ņemtu vērā nesenās izmaiņas dažu aizjūras zemju un teritoriju statusā.

Jānorāda, ka Padomes 2019. gada 11. novembra Lēmumā (ES) 2019/2143 jau ir izstrādāta nostāja, kas ES vārdā jāieņem Tirdzniecības komitejā, kura izveidota saskaņā ar nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses, par nolīguma II protokola II un VIII pielikuma grozījumiem (ESOV L 331, 20.12.2019., 1. lpp.). Skaidrības labad pašreizējā iniciatīvā šī nostāja ir pārstrādāta (bez izmaiņām).

Ierosinātais lēmums atbilst ES saistībām saskaņā ar nolīguma noteikumiem.

4.Juridiskais pamats

4.1.Procesuālais juridiskais pamats

4.1.1.Principi

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. panta 9. punktā paredzēti lēmumi, ar kuriem nosaka “nostāju, kas Savienības vārdā jāapstiprina kādā ar nolīgumu izveidotā struktūrā, ja šāda struktūra ir tiesīga pieņemt lēmumus ar juridiskām sekām, izņemot lēmumus, kas papildina vai groza attiecīgajā nolīgumā noteikto iestāžu sistēmu”.

Jēdziens “lēmumi ar juridiskām sekām” ietver aktus, kam ir juridiskas sekas saskaņā ar starptautisko tiesību normām, kuras reglamentē attiecīgo struktūru. Tas ietver arī instrumentus, kam nav saistoša spēka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, bet kas “var būtiski ietekmēt Savienības likumdevēja pieņemtā tiesiskā regulējuma saturu” 2 .

4.1.2.Piemērošana konkrētajā gadījumā

Akts, kuru Tirdzniecības komiteja ir aicināta pieņemt, ir akts ar juridiskām sekām, un tas būs saistošs saskaņā ar starptautiskajām tiesībām atbilstīgi nolīguma 8., 68. un 78. pantam.

Paredzētais akts nepapildina un negroza nolīgumā noteikto iestāžu sistēmu.

Tāpēc ierosinātā lēmuma procesuālais juridiskais pamats ir LESD 218. panta 9. punkts.

4.2.Materiālais juridiskais pamats

4.2.1.Principi

Lēmumam, ko pieņem saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu, materiālais juridiskais pamats galvenokārt ir atkarīgs no tā, kāds mērķis un saturs ir paredzētajam aktam, attiecībā uz kuru Savienības vārdā tiek ieņemta nostāja. Ja paredzētajam aktam ir divi mērķi vai divi komponenti un viens no tiem ir atzīstams par galveno, bet otram ir pakārtota nozīme, tad lēmums, ko pieņem saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu, jābalsta uz viena materiālā juridiskā pamata, proti, tā, ko prasa galvenais jeb dominējošais mērķis vai komponents.

4.2.2.Piemērošana konkrētajā gadījumā

Paredzētā akta galvenais mērķis un saturs attiecas uz kopējo tirdzniecības politiku.

Tāpēc ierosinātā lēmuma materiālajam juridiskajam pamatam vajadzētu būt LESD 207. panta 4. punkta pirmajai daļai.

4.3.Secinājums

Ierosinātā lēmuma juridiskajam pamatam vajadzētu būt LESD 207. pantam saistībā ar LESD 218. panta 9. punktu.

4.4.Paredzētā akta publicēšana

Tā kā ar Tirdzniecības komitejas aktu tiks grozīts Partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses, ir lietderīgi to pēc pieņemšanas publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Tirdzniecības komitejā, kura izveidota saskaņā ar Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses, par konkrētu noteikumu grozīšanu nolīguma II protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses 3 (“nolīgums”), ar ko izveido pamatu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam, Papua-Jaungvineja un Fidži Republika provizoriski piemēro attiecīgi no 2009. gada 20. decembra un 2014. gada 28. jūlija. Pēc pievienošanās arī Samoa Neatkarīgā valsts un Zālamana salas provizoriski piemēro nolīgumu attiecīgi no 2018. gada 31. decembra un 2020. gada 17. maija.

(2)Saskaņā ar nolīguma 13. un 68. pantu un nolīguma II protokola 41. pantu EPN Tirdzniecības komiteja var pieņemt nolīguma II protokola noteikumu grozījumus.

(3)Tirdzniecības komitejai astotajā sanāksmē *2020. gada septembrī* ir jāpieņem lēmums, ar ko groza konkrētus noteikumus II protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm.

(4)Ir jānosaka nostāja, kas Savienības vārdā jāieņem Tirdzniecības komitejā, jo paredzētais lēmums būs Savienībai saistošs.

(5)2009. gadā noslēgtajā II protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvajām sadarbības metodēm ir nepieciešams grozīt konkrētus noteikumus, lai atbilstoši jaunākajām norisēm izcelsmes noteikumu jomā atjauninātu izcelsmes noteikumus ar mērķi nodrošināt elastīgākus un vienkāršākus izcelsmes noteikumus, kuru mērķis ir atvieglot uzņēmējiem tirdzniecību un optimizēt preferenciālā režīma izmantošanas līmeni.

(6)Grozījumi attiecībā uz ražojumiem (pozīcijas un apraksti), kas minēti nolīguma II protokola II pielikumā, ir nepieciešami, lai tos saskaņotu ar Pasaules Muitas organizācijas izdarītajiem atjauninājumiem 2012. un 2017. gada HS nomenklatūrā un saglabātu ražojumu aprakstu un HS klasifikācijas konsekvenci ar harmonizēto sistēmu.

(7)2011. gada 9. decembrī tika parakstīts Līgums par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, un to piemēro no 2013. gada 1. jūlija. Nolīgums ir piemērojams, no vienas puses, teritorijām, kurās piemēro Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un saskaņā ar minētajā Līgumā paredzētajiem nosacījumiem un, no otras puses, Klusā okeāna parakstītājvalstu teritorijām. Attiecīgi būtu jāgroza nolīguma II protokola IV pielikuma teksts, lai tajā iekļautu faktūras deklarācijas horvātu valodas versiju.

(8)Nolīguma II protokola VIII pielikumā ir uzskaitītas ES aizjūras zemes un teritorijas. Protokolā "aizjūras zemes un teritorijas" ir zemes un teritorijas, kas minētas Eiropas Kopienas dibināšanu līguma ceturtajā daļā. Saraksts būtu jāatjaunina, lai ņemtu vērā nesenās izmaiņas dažu aizjūras zemju un teritoriju statusā.

(9)Sakarā ar Samoa un Zālamana salu pievienošanos nolīgumam abas valstis būtu jāsvītro no jēdziena “pārējās ĀKK valstis”, kas minēts II protokola X pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kura Savienības vārdā ir jāieņem Tirdzniecības komitejas astotajā sanāksmē, pamatā ir Tirdzniecības komitejas akta projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Komisijai.

Briselē,

   Padomes vārdā –

   priekšsēdētājs

(1)    Padomes Lēmums 2009/729/EK (2009. gada 13. jūlijs) par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses (OV L 272, 16.10.2009., 1. lpp.).
(2)    Tiesas spriedums, 2014. gada 7. oktobris, Vācija/Padome, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61.–64. punkts.
(3)    Padomes Lēmums 2009/729/EK (2009. gada 13. jūlijs) par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses (OV L 272, 16.10.2009., 1. lpp.).
Top

Briselē, 7.7.2020

COM(2020) 295 final

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums Padomes lēmumam

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Tirdzniecības komitejā, kura izveidota saskaņā ar Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses, par konkrētu noteikumu grozīšanu nolīguma II protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm


PIELIKUMS

PROJEKTS

LĒMUMAM NR. [...] / 2020,
KURU PIEŅĒMUSI TIRDZNIECĪBAS KOMITEJA,

KAS IZVEIDOTA SASKAŅĀ AR PARTNERATTIECĪBU PAGAIDU NOLĪGUMU STARP EIROPAS KOPIENU, NO VIENAS PUSES, UN KLUSĀ OKEĀNA VALSTĪM, NO OTRAS PUSES,

(...)

par konkrētu noteikumu grozīšanu II protokolā par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

TIRDZNIECĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses 1 (“nolīgums”), ar ko izveido pamatu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam un kas parakstīts Londonā, 2009. gada 30. jūlijā, un jo īpaši tā 8. pantu, 68. panta 3. punktu un 78. pantu saistībā ar tā II protokola 41. pantu,

tā kā:

1)Papua-Jaungvineja un Fidži Republika provizoriski piemēro nolīgumu attiecīgi no 2009. gada 20. decembra un 2014. gada 28. jūlija. Pēc pievienošanās arī Samoa Neatkarīgā valsts un Zālamana salas provizoriski piemēro nolīgumu attiecīgi no 2018. gada 31. decembra un 2020. gada 17. maija.

2)Saskaņā ar nolīguma 8. pantu Tirdzniecības komiteja pārskata II protokola par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm noteikumus, lai tos turpmāk vienkāršotu.

3)Puses ir veikušas šādu pārskatīšanu un vienojušās par turpmākajiem II protokola grozījumiem:

i) svītrot šādus noteikumus, kas vairs nav piemērojami:

- 3. panta 7. punkts;

- 4.a pants;

- VIII A un XII pielikums;

ii) labot šādus noteikumus:

- 4. panta 8. punktā svītrot otro teikumu, kas vairs nav piemērojams;

- vienādot 7. panta nosaukumu ar nosaukumu satura rādītājā;

ii) ieviest jaunu 12. pantu ar nosaukumu “Uzskaites nošķiršana” II sadaļā, lai ļautu uzņēmējiem ietaupīt izmaksas, izmantojot šo krājumu pārvaldības metodi;

iv) svītrot III sadaļas 13. pantu un to aizstāt ar jaunu 14. pantu ar nosaukumu “Nepārveidošana”, lai uzņēmējiem dotu lielāku rīcības brīvību attiecībā uz pierādījumiem, ko sniedz importētājas valsts muitas dienestiem, ja noteiktas izcelsmes preces tiek trešā valstī pārkrautas vai uzglabātas muitas noliktavā;

   v) svītrot 14. pantu “Izstādes” un 38. pantu “Brīvās zonas”, kas pēc noteikuma par nepārveidošanu ieviešanas vairs nav vajadzīgi;

   vi) grozīt IV sadaļas 15. pantu, lai uzņēmēji varētu elastīgāk izpildīt izcelsmes apliecinājumu prasības;

   vii) iekļaut jaunu 39. pantu, kurā apkopotas Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašās komitejas funkcijas un pienākumi, kas minēti dažādos II protokola noteikumos, un attiecīgi atjaunināt 41. pantu.

4)    Nolīguma II protokola II pielikums ir balstīts Harmonizētās sistēmas (HS) nomenklatūras 2007. gada redakcijā, kas pievienota Pasaules Muitas organizācijas (PMO) Starptautiskajai konvencijai par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu. PMO ir izdevusi jaunu 2017. gada HS nomenklatūru, kas ir spēkā no 2017. gada 1. janvāra. Ir nepieciešams atjaunināt nolīguma II protokola II pielikumu, lai to saskaņotu ar HS nomenklatūras 2017. gada redakciju. Tomēr būtu jāsaglabā status quo attiecībā uz izcelsmes noteikumiem, jo ar HS nomenklatūrā veiktajām izmaiņām nav paredzēts ietekmēt izcelsmes noteikumu, kas piemērojams attiecīgajam ražojumam.

5)    2011. gada 9. decembrī tika parakstīts Līgums par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, un to piemēro no 2013. gada 1. jūlija. Nolīgums ir piemērojams, no vienas puses, teritorijām, kurās piemēro Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un saskaņā ar minētajā Līgumā paredzētajiem nosacījumiem un, no otras puses, Klusā okeāna parakstītājvalstu teritorijām. Attiecīgi būtu jāgroza nolīguma II protokola IV pielikuma teksts, lai tajā iekļautu faktūras deklarācijas horvātu valodas versiju.

6)    Nolīguma II protokola VIII pielikumā ir uzskaitītas Eiropas Savienības aizjūras zemes un teritorijas (AZT). Dažu teritoriju statuss nesen ir mainījies: Senbartelmī (FR) un Bermudu Salas (AK) attiecīgi 2012. gada 1. janvārī un 2014. gada 1. janvārī kļuva par AZT, kuras asociētas ar Savienību, savukārt Majota (FR) 2014. gada 1. janvārī kļuva par Savienības tālāko reģionu (TR); Ir nepieciešams atjaunināt AZT sarakstu nolīguma II protokola VIII pielikumā, lai sarakstu saskaņotu ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību.

7)    Sakarā ar Samoa un Zālamana salu pievienošanos nolīgumam abas valstis būtu jāsvītro no jēdziena “pārējās ĀKK valstis”, kas minēts II protokola X pielikumā,

8)    Ņemot vērā nolīguma izdarāmo izmaiņu skaitu un skaidrības labad, nolīguma II protokols būtu jāaizstāj pilnībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīguma II protokolu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

(Vieta) …, (datums) …

Tirdzniecības komitejas vārdā –

Savienības vārdā –            Klusā okeāna valstu vārdā –PIELIKUMS

II PROTOKOLS

Par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

SATURA RĀDĪTĀJS

I SADAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Panti

1.    Definīcijas

II SADAĻA

JĒDZIENA “NOTEIKTAS IZCELSMES RAŽOJUMI” DEFINĪCIJA

Panti

2.    Vispārīgas prasības

3.    Kumulācija Eiropas Kopienā

4.    Kumulācija Klusā okeāna valstīs

5.    Pilnīgi iegūti ražojumi

6.    Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti ražojumi 

7.    Nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes darbības

8.    Kvalifikācijas vienība

9.    Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki

10.    Komplekti

11.    Neitrālie elementi

12.    Uzskaites nošķiršana

III SADAĻA

TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

Panti

13.    Teritorialitātes princips

14.    Nepārveidošana

IV SADAĻA

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

Panti

15.    Vispārīgas prasības

16.    Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas kārtība

17.    Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdošana retrospektīvi

18.    Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 dublikāta izdošana

19.    Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdošana, pamatojoties uz iepriekš izsniegtu vai sagatavotu izcelsmes apliecinājumu

20.    Faktūras deklarācijas sagatavošanas nosacījumi

21.    Atzīts eksportētājs

22.    Izcelsmes apliecinājuma derīgums

23.    Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

24.    Importēšana pa daļām

25.    Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma

26.    Informācijas procedūra kumulācijas vajadzībām

27.    Apliecinošie dokumenti

28.    Izcelsmes apliecinājuma un apliecinošo dokumentu saglabāšana

29.    Neatbilstība un formālas kļūdas

30.    Euro izteiktas summas

V SADAĻA

ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS PASĀKUMI

Panti

31.    Administratīvie nosacījumi, lai uz ražojumiem attiektos nolīgumā paredzētās priekšrocības

32.    Ar muitas dienestiem saistītas informācijas paziņošana

33.    Savstarpēja palīdzība

34.    Izcelsmes apliecinājuma pārbaude

35.    Piegādātāja deklarāciju pārbaude

36.    Domstarpību izšķiršana

37.    Sankcijas

38.    Atkāpes

39.    Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašā komiteja

VI SADAĻA

   SEŪTA UN MELILJA

Panti

40.    Īpašie nosacījumi

VII SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Panti

41.    Izcelsmes noteikumu pārskatīšana un piemērošana

42.    Pielikumi

43.    Protokola īstenošana

PIELIKUMI

II PROTOKOLA I PIELIKUMS:    Ievadpiezīmes II pielikuma sarakstam

II PROTOKOLA II PIELIKUMS:    Apstrādes vai pārstrādes darbības, kas jāveic attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai izgatavotais ražojums varētu iegūt noteiktas izcelsmes statusu

II PROTOKOLA IIa PIELIKUMS:    Atkāpes no tādu apstrādes vai pārstrādes darbību saraksta, kas jāveic attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai izgatavotais ražojums varētu iegūt noteiktas izcelsmes statusu

II PROTOKOLA III PIELIKUMS:    Pārvadājumu sertifikāta veidlapa

II PROTOKOLA IV PIELIKUMS:    Faktūras deklarācija

II PROTOKOLA V A PIELIKUMS:    Piegādātāja deklarācija par ražojumiem, kam ir preferenciāla izcelsme

II PROTOKOLA V B PIELIKUMS:    Piegādātāja deklarācija par ražojumiem, kam nav preferenciālas izcelsmes

II PROTOKOLA VI PIELIKUMS:    Informācijas sertifikāts

II PROTOKOLA VII PIELIKUMS:    Atkāpes pieprasījuma veidlapa

II PROTOKOLA VIII PIELIKUMS:    Aizjūras zemes un teritorijas

II PROTOKOLA IX PIELIKUMS:    Ražojumi, kuriem 3. un 4. pantā paredzēto kumulāciju piemēro pēc 2015. gada 1. oktobra 

II PROTOKOLA X PIELIKUMS:    Pārējās ĀKK valstis

II PROTOKOLA XI PIELIKUMS:    Dienvidāfrikas izcelsmes ražojumi, uz kuriem neattiecas 4. pantā paredzētā kumulācija

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA attiecībā uz Andoras Firstisti

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA attiecībā uz Sanmarīno RepublikuI SADAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā protokolā:

a)    "ražošana" ir jebkāda veida apstrāde vai pārstrāde, tostarp montāža vai īpašas darbības;

b)    “materiāls" ir jebkura sastāvdaļa, izejmateriāls, komponents vai daļa utt., ko izmanto ražojuma izgatavošanā;

c)    “ražojums” ir izgatavotais izstrādājums, pat ja vēlāk to paredzēts izmantot citā ražošanas operācijā;

d)    “preces” ir gan materiāli, gan ražojumi;

e)    “muitas vērtība” ir vērtība, ko nosaka saskaņā ar 1994. gada Nolīgumu par to, kā īstenojams Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību VII pants (PTO Nolīgums par muitas vērtējumu);

f)    “ražotāja cena” ir cena, ko Eiropas Kopienā vai kādā Klusā okeāna valstī par ražojuma izgatavošanu maksā ražotājam, kura uzņēmumā ir veikta ražojuma pēdējā apstrādes vai pārstrādes darbība ar noteikumu, ka cenā ir ietverta visu izmantoto materiālu vērtība, atskaitot jebkurus samaksātos iekšējos nodokļus, ko atmaksā vai ko varētu atmaksāt, ja iegūto ražojumu eksportē;

g)    “materiālu vērtība” ir muitas vērtība izmantotajiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem to importēšanas laikā vai, ja tā nav zināma un to nevar noskaidrot, tad pirmā cena, ko var noskaidrot, kura Eiropas Kopienā vai kādā Klusā okeāna valstī ir samaksāta par šiem materiāliem;

h)    “noteiktas izcelsmes materiālu vērtība” ir g) apakšpunktā noteiktā šādu materiālu vērtība, ko piemēro mutatis mutandis;

i)    “pievienotā vērtība” ir izstrādājuma ražotāja cena, no kuras atskaitīta muitas vērtība katram ietvertajam materiālam, kura izcelsme ir 3. un 4. pantā minētajās pārējās valstīs vai teritorijās, kurās ir piemērojama kumulācija, vai ja muitas vērtība nav zināma vai to nevar noskaidrot, tad pirmā cena, ko var noskaidrot un kas par šiem materiāliem ir samaksāta Eiropas Kopienā vai kādā no Klusā okeāna valstīm;

j)    “nodaļas” un “pozīcijas” ir nodaļas un četrciparu pozīcijas nomenklatūrā, kas veido Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, kura šajā protokolā minēta kā “Harmonizētā sistēma” vai “HS”;

k)    “klasificēts” attiecas uz ražojuma vai materiāla klasificēšanu konkrētā pozīcijā;

l)    “sūtījums” ir ražojumi, kurus vai nu viens eksportētājs vienlaicīgi nosūta vienam saņēmējam, vai uz kuriem attiecas vienots pārvadājuma dokuments par to nosūtīšanu no eksportētāja saņēmējam, vai, ja šāda dokumenta nav, viena faktūra;

m)    “teritorijas” ietver teritoriālos ūdeņus;

n)    “AZT” ir aizjūras zemes un teritorijas, kā noteikts VIII pielikumā;

o)    “pārējās ĀKK valstis” ir visas ĀKK valstis, izņemot Klusā okeāna valstis.


II SADAĻA

JĒDZIENA “NOTEIKTAS IZCELSMES RAŽOJUMI” DEFINĪCIJA

2. pants

Vispārīgas prasības

1.    Partnerattiecību pagaidu nolīgumā, turpmāk “nolīgums”, par ražojumiem, kuru izcelsme ir Eiropas Kopienā, uzskata:

a)    ražojumus, kuri šā protokola 5. panta nozīmē ir pilnīgi iegūti Eiropas Kopienā;

b)    Eiropas Kopienā iegūtus ražojumus, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav pilnīgi iegūti Eiropas Kopienā, ja šie materiāli ir tajā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti 6. panta nozīmē.

2.    Nolīgumā par ražojumiem, kuru izcelsme ir kādā Klusā okeāna valstī, uzskata šādus ražojumus:

a)    ražojumus, kuri šā protokola 5. panta nozīmē ir pilnīgi iegūti kādā Klusā okeāna valstī;

b)    ražojumus, kuri iegūti kādā Klusā okeāna valstī un kuru sastāvā ir materiāli, kas nav tur pilnīgi iegūti, ja šie materiāli ir minētajā Klusā okeāna valstī pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti 6. panta nozīmē.

3. pants

Kumulācija Eiropas Kopienā

1.    Neskarot 2. panta 1. punktu, ražojumus uzskata par Eiropas Kopienas izcelsmes ražojumiem, ja tie ir tur iegūti, to sastāvā ir kādas Klusā okeāna valsts, pārējo ĀKK valstu vai AZT izcelsmes materiāli, ar noteikumu, ka Eiropas Kopienā veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz 7. pantā minētās darbības. Šādiem materiāliem nav jābūt pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem.

2.    Ja Eiropas Kopienā veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūto ražojumu uzskata par Eiropas Kopienas izcelsmes ražojumu tikai tādā gadījumā, ja pievienotā vērtība ir lielāka nekā to izmantoto materiālu vērtība, kuru izcelsme ir jebkurā no pārējām valstīm vai teritorijām, kas minētas 1. punktā. Ja tas tā nav, iegūto ražojumu uzskata par tās valsts izcelsmes ražojumu, kurai ir visaugstākā Eiropas Kopienā veiktajā ražošanā izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtība.

3.    Ražojumi, kuru izcelsme ir kādā no 1. un 2. punktā minētajām valstīm vai teritorijām un kurus neapstrādā vai nepārstrādā Eiropas Kopienā, saglabā savu izcelsmi, ja tos eksportē uz kādu no šīm valstīm vai teritorijām.

4.    Lai īstenotu 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu, apstrādi vai pārstrādi, ko veic kādā Klusā okeāna valstī, pārējās ĀKK valstīs vai AZT, uzskata par veiktu Eiropas Kopienā, ja ražojumus pēc tam apstrādā vai pārstrādā Eiropas Kopienā. Ja saskaņā ar šo noteikumu noteiktas izcelsmes ražojumi ir iegūti divās vai vairākās attiecīgajās valstīs vai teritorijās, tos uzskata par Eiropas Kopienas izcelsmes ražojumiem tikai tad, ja apstrāde vai pārstrāde pārsniedz 7. pantā minētās darbības.

5.    Ja Eiropas Kopienā veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūto ražojumu uzskata par Eiropas Kopienas izcelsmes ražojumu tikai tādā gadījumā, ja tur pievienotā vērtība ir lielāka nekā to izmantoto materiālu vērtība, kuru izcelsme ir jebkurā no pārējām 4. punktā minētajām valstīm vai teritorijām. Pretējā gadījumā iegūto ražojumu uzskata par tās valsts vai teritorijas izcelsmes ražojumu, kurai ir visaugstākā ražošanā izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtība.

6.    Šajā pantā paredzēto kumulāciju var piemērot vienīgi, ja:

a)    noteiktas izcelsmes statusa ieguvē iesaistītās valstis un galamērķa valsts ir noslēgušas nolīgumu par administratīvo sadarbību, kas nodrošina šā panta pareizu īstenošanu;

b)    materiāliem un ražojumiem piešķirts noteiktas izcelsmes statuss, piemērojot izcelsmes noteikšanas noteikumus, kas vienādi ar šajā protokolā paredzētajiem;

c)    Eiropas Kopiena ar Eiropas Komisijas starpniecību sniegs Klusā okeāna valstīm sīku informāciju attiecībā uz nolīgumiem par administratīvo sadarbību ar pārējām šajā pantā minētajām valstīm vai teritorijām. Eiropas Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā) publicē un Klusā okeāna valstis saskaņā ar savām procedūrām publicē datumu, kurā šajā pantā paredzēto kumulāciju drīkst piemērot tām šajā pantā uzskaitītajām valstīm vai teritorijām, kas ir izpildījušas nepieciešamās prasības.

4. pants

Kumulācija Klusā okeāna valstīs

1.    Neskarot 2. panta 2. punktu, ražojumus uzskata par Klusā okeāna valsts izcelsmes ražojumiem, ja tie ir tur iegūti, to sastāvā ir Eiropas Kopienas, pārējo ĀKK valstu, AZT vai pārējo Klusā okeāna valstu izcelsmes materiāli, ar noteikumu, ka minētajā Klusā okeāna valstī veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz 7. pantā minētās darbības. Šādiem materiāliem nav jābūt pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem.

2.    Ja Klusā okeāna valstī veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūto ražojumu uzskata par minētās Klusā okeāna valsts izcelsmes ražojumu tikai tādā gadījumā, ja pievienotā vērtība ir lielāka nekā to izmantoto materiālu vērtība, kuru izcelsme ir jebkurā no pārējām 1. punktā minētajām valstīm vai teritorijām. Ja tas tā nav, iegūto ražojumu uzskata par tās valsts vai teritorijas izcelsmes ražojumu, kurai ir visaugstākā minētajā Klusā okeāna valstī veiktajā ražošanā izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtība.

3.    Ražojumi, kuru izcelsme ir kādā no šā panta 1. un 2. punktā minētajām valstīm vai teritorijām, kurus Klusā okeāna valstī neapstrādā vai nepārstrādā, saglabā savu izcelsmi, ja tos eksportē uz kādu no šīm valstīm vai teritorijām.

4.    Lai īstenotu 2. panta 2. punkta b) apakšpunktu, apstrādi vai pārstrādi, ko veic Eiropas Kopienā, pārējās Klusā okeāna valstīs, pārējās ĀKK valstīs vai AZT, uzskata par veiktu Klusā okeāna valstī, ja ražojumus pēc tam apstrādā vai pārstrādā šajā Klusā okeāna valstī. Ja saskaņā ar šo noteikumu noteiktas izcelsmes ražojumi ir iegūti divās vai vairākās attiecīgajās valstīs vai teritorijās, tos uzskata par šīs Klusā okeāna valsts izcelsmes ražojumiem tikai tad, ja to apstrāde vai pārstrāde pārsniedz 7. pantā minētās darbības.

5.    Ja Klusā okeāna valstī veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūto ražojumu uzskata par minētās Klusā okeāna valsts izcelsmes ražojumu tikai tādā gadījumā, ja pievienotā vērtība ir lielāka nekā to izmantoto materiālu vērtība, kuru izcelsme ir jebkurā no pārējām 4. punktā minētajām valstīm vai teritorijām. Pretējā gadījumā iegūto ražojumu uzskata par tās valsts vai teritorijas izcelsmes ražojumu, kurai ir visaugstākā ražošanā izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtība.

6.    Šajā pantā paredzēto kumulāciju var piemērot vienīgi, ja:

a)    noteiktas izcelsmes statusa ieguvē iesaistītās valstis un galamērķa valsts ir noslēgušas nolīgumu par administratīvo sadarbību, kas nodrošina šā panta pareizu īstenošanu;

b)    materiāliem un ražojumiem piešķirts noteiktas izcelsmes statuss, piemērojot izcelsmes noteikšanas noteikumus, kas vienādi ar šajā protokolā paredzētajiem;

c)    Klusā okeāna valstis ar Eiropas Komisijas starpniecību sniegs Eiropas Kopienai sīku informāciju attiecībā uz nolīgumiem par administratīvo sadarbību ar pārējām šajā pantā minētajām valstīm vai teritorijām. Eiropas Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā) publicē un Klusā okeāna valstis saskaņā ar savām procedūrām publicē datumu, kurā šajā pantā paredzēto kumulāciju drīkst piemērot tām šajā pantā uzskaitītajām valstīm vai teritorijām, kas ir izpildījušas nepieciešamās prasības.

7.    Šajā pantā paredzēto kumulāciju nepiemēro IX pielikumā uzskaitītajiem ražojumiem. Neskarot to, šajā pantā paredzēto kumulāciju IX pielikumā uzskaitītajiem ražojumiem var attiecīgi piemērot tikai pēc 2015. gada 1. oktobra un tarifa pozīcijā 1006 klasificētajiem rīsiem – pēc 2010. gada 1. janvāra, ja šādu ražojumu izgatavošanā ir izmantoti materiāli, kuru izcelsme ir kādā Klusā okeāna valstī vai kādā citā ĀKK valstī, kas ir Ekonomisko partnerattiecību nolīguma (EPN) dalībvalsts.

8.    Šis pants neattiecas uz Dienvidāfrikas izcelsmes ražojumiem, kas minēti XI pielikumā.

5. pants

Pilnīgi iegūti ražojumi

1.    Par Klusā okeāna valstī vai Eiropas Kopienā pilnīgi iegūtiem ražojumiem uzskata šādus izstrādājumus:

a)    minerālproduktus, kas tur iegūti no zemes vai jūras gultnes;

b)    tur novāktus augu valsts produktus;

c)    tur dzimušus un audzētus dzīvus dzīvniekus;

d)    produktus, kas iegūti no tur audzētiem dzīviem dzīvniekiem;

e)    i)    produktus, kas iegūti, tur medījot un zvejojot;

   ii)    akvakultūras produktus, ietverot jūras organismu audzētavu produktus, ja zivis izšķīlušās un audzētas tur;

f)    jūras zvejas un citus jūras produktus, kas iegūti jūrā ārpus Eiropas Kopienas vai kādas Klusā okeāna valsts teritoriālajiem ūdeņiem ar to kuģiem;

g)    produktus, kas izgatavoti vienīgi no f) apakšpunktā minētajiem produktiem uz to pārstrādes kuģiem;

h)    lietotus priekšmetus, kas savākti tur un ir derīgi vienīgi izejvielu iegūšanai, tostarp lietotas riepas, kuras derīgas vienīgi atjaunošanai vai izmantošanai par atkritumiem;

i)    atkritumus un lūžņus, kas tur radušies ražošanas darbībās;

j)    produktus, kas iegūti jūras dzīlēs vai gultnē ārpus teritoriālajiem ūdeņiem, ar noteikumu, ka tām ir ekskluzīvas tiesības izmantot minētās dzīles vai gultni;

k)    preces, ko tur ražo tikai no a) līdz j) apakšpunktā norādītajiem produktiem.

2.    Termini “to kuģi” un “to zivju pārstrādes kuģi” 1. punkta f) un g) apakšpunktā attiecas tikai uz kuģiem un pārstrādes kuģiem,

a)    kas reģistrēti kādā Eiropas Kopienas dalībvalstī vai Klusā okeāna valstī;

b)    kas kuģo ar kādas Eiropas Kopienas dalībvalsts vai Klusā okeāna valsts karogu;

c)    kas atbilst kādam no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

   i)    tie vismaz 50 % apmērā pieder kādas Eiropas Kopienas dalībvalsts vai Klusā okeāna valsts valstspiederīgajiem

   vai

   ii)    tie pieder uzņēmumiem,

       kuru galvenais birojs un galvenā darījumdarbības veikšanas vieta ir kādā Eiropas Kopienas dalībvalstī vai Klusā okeāna valstī un

       kuri vismaz 50 % apmērā pieder kādai Eiropas Kopienas dalībvalstij vai Klusā okeāna valstij, publiskām struktūrām vai valstspiederīgajiem minētajā valstī.

3.    Neskarot 2. punktu, Eiropas Kopiena pēc Klusā okeāna valsts pieprasījuma atzīst, ka kuģus, kurus fraktē vai nomā šī Klusā okeāna valsts, uzskata par “to kuģiem”, lai veiktu zveju tās ekskluzīvajā ekonomikas zonā, ar noteikumu, ka Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašā komiteja ir pieņēmusi frakts vai nomas līgumu, attiecībā uz kuru Eiropas Kopienai ir tikušas piedāvātas pirmpirkuma tiesības, sniedzot pietiekamas iespējas pieprasījuma iesniedzējas Klusā okeāna valsts zvejas jaudas attīstīšanai uz sava rēķina un ievērojamu laikposmu īpaši piešķirot Klusā okeāna valstij atbildību par tās rīcībā nodotā kuģa navigāciju un komerciālo pārvaldību.

4.    Šā panta 2. punkta nosacījumus var izpildīt dažādās valstīs, ciktāl tās ir Klusā okeāna valstis. Šajā gadījumā uzskata, ka ražojumiem ir tās valsts izcelsme, kuras valstspiederīgo vai uzņēmuma īpašumā saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunktu ir kuģis vai pārstrādes kuģis. Gadījumā, kad kuģis vai zvejas kuģis ir tādu valstu valstspiederīgo vai uzņēmumu īpašumā, kuras pieder pie atšķirīgiem Ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem, uzskata, ka ražojumam ir tās valsts izcelsme, kuras valstspiederīgie vai uzņēmumi iegulda vislielāko daļu saskaņā ar 2. panta c) apakšpunktu.

6. pants

Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti ražojumi

1.    Ražojumus, kas nav pilnīgi iegūti, 2. panta mērķiem uzskata par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem, ja ir ievēroti II pielikuma sarakstā izklāstītie nosacījumi.

2.    Neskarot 1. punktu, IIa pielikumā uzskaitītos ražojumus 2. panta mērķiem var uzskatīt par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem, ja ir ievēroti minētajā pielikumā izklāstītie nosacījumi.

3.    Šā panta 1. un 2. punktā minētie nosacījumi attiecībā uz visiem šajā nolīgumā ietvertajiem ražojumiem norāda uz to, kā jāapstrādā vai jāpārstrādā tādi nenoteiktas izcelsmes materiāli, kurus izmanto ražošanā, un šos nosacījumus piemēro tikai tādiem materiāliem. Tādējādi, ja kādu ražojumu, kas atbilstīgi sarakstā paredzētajiem nosacījumiem ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, izmanto kāda cita ražojuma ražošanā, tad sākotnējam ražojumam nepiemēro nosacījumus, kas piemērojami ražojumam, kura ražošanā to izmanto, un nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas varētu būt izmantoti tā ražošanā, neņem vērā.

4.    Neskarot 1. un 2. punktu, nenoteiktas izcelsmes materiālus, ko saskaņā ar II un IIa pielikumā paredzētajiem nosacījumiem nedrīkst izmantot attiecīgā ražojuma ražošanā, tomēr var izmantot, ja:

a)    to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

b)    piemērojot šo punktu, attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem netiek pārsniegti sarakstā ietvertie maksimālās vērtības procentuālie daudzumi.

5.    Šā panta 4. punkta noteikumi neattiecas uz Harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļas ražojumiem.

6.    a)    Puses atzīst, ka Klusā okeāna valstīm kopš Lomes konvencijas parakstīšanas 1976. gadā nav izdevies izveidot atbilstīgu valsts floti, kas atbilstu šā II protokola 5. panta 2. punkta nosacījumiem attiecībā uz kuģiem. Puses arī atzīst Klusā okeāna valstu īpašo situāciju, kas ietver nepietiekamu daudzumu pilnīgi iegūtu zivju, lai apmierinātu krastā esošo pieprasījumu, Klusā okeāna valstu zvejas flotes ļoti ierobežoto zvejas jaudu, fizisku un ekonomisku faktoru izraisītu samazinātu pārstrādes spēju, nelielo risku, ka liela daudzuma Klusā okeāna valstu zivsaimniecības produktu ieplūšana varētu destabilizēt ES tirgu, Klusā okeāna valstu ģeogrāfisko nošķirtību, kā arī attālumu līdz ES tirgum. Turklāt pusēm ir kopīgs mērķis sekmēt Klusā okeāna valstu turpmāku attīstību, veicinot ilgtspējīgu zivsaimniecību un labu tās pārvaldību.

   b)    Puses atzīst zivsaimniecības milzīgo nozīmi Klusā okeāna valstu iedzīvotājiem un to, ka Klusā okeāna rietumu un centrālajā daļā zivis, piemēram, tunzivis, ir kopīgi lietojams dabas resurss, kuram Klusā okeāna valstīs ilgtermiņā ir vislielākā nozīme ienākumu un nodarbinātības ziņā. Šim kopīgi lietojamajam resursam Klusā okeāna valstu ūdeņos piemēro dažādus reģionālā, apakšreģionālā un valstu līmeņa apsaimniekošanas režīmus, tostarp Zvejas dienu tirdzniecības shēmu, kas reģionu līmenī vērsta uz ilgtspējīgu tunzivs zveju, izmantojot riņķvadu. Šīs darbības uzrauga Klusā okeāna rietumu un centrālās daļas zivsaimniecības komisija, un tām seko, izmantojot kuģu uzraudzības sistēmu un novērošanas programmas. Šajā ziņā puses vienojas, ka, neskarot 1. punktu, ja situācija ir tāda, ka 5. panta 1. punkta f) un g) apakšpunktā minētos pilnīgi iegūtos ražojumus nevar pietiekami izmantot, lai apmierinātu krastā esošo pieprasījumu, un pēc tam, kad kāda Klusā okeāna valsts ir veikusi iepriekšēju paziņojumu Eiropas Komisijai, 2. panta mērķiem par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem uzskata pozīcijā 1604 un 1605 klasificētus pārstrādātus zivsaimniecības produktus, kas no nenoteiktas izcelsmes 03. nodaļas materiāliem ražoti krasta uzņēmumu telpās un kuri izkrauti minētās valsts ostā. Paziņojumā Komisijai jāsniedz pamatojums, kāpēc šā apakšpunkta piemērošana stimulēs minētās valsts zivsaimniecības nozares attīstību, un jāiekļauj nepieciešamā informācija par attiecīgajām sugām, ražojamajiem produktiem, kā arī norādes par attiecīgajiem daudzumiem.

   c)    Ne vēlāk kā trīs gadus pēc paziņošanas ir jāsagatavo ziņojums par b) apakšpunkta īstenošanu.

   d)    Eiropas Kopiena un pieprasītāja Klusā okeāna valsts, pamatojoties uz šo ziņojumu, apspriežas par b) apakšpunkta izmantošanu, jo īpaši ņemot vērā ietekmi uz resursu attīstīšanu, efektīvu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, un vajadzības gadījumā groza to.    

   e)    Šā punkta b) apakšpunktu piemēro, neskarot ES spēkā esošos sanitāros un fitosanitāros pasākumus, zvejas resursu efektīvu saglabāšanu, ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstu cīņai pret nelegālām, nereģistrētām un neregulētām zvejas darbībām reģionā.

   f)    Šā punkta noteikumus importam no Klusā okeāna valsts piemēro no nākamās dienas, kas seko dienai, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēts paziņojums par to, ka attiecīgā valsts saskaņā ar b) apakšpunktu ir veikusi paziņojumu Komisijai.

7.    Šā panta 1. līdz 6. punktu piemēro, ievērojot 7. pantu.

7. pants

Nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes darbības

1.    Neskarot 2. punktu un neatkarīgi no tā, vai ir vai nav izpildītas 6. panta prasības, par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai ražojumam piešķirtu noteiktas izcelsmes ražojuma statusu, uzskata šādas darbības:

a)    darbības, kas paredzētas tam, lai nodrošinātu izstrādājumu uzturēšanu labā stāvoklī pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā;

b)    iepakojumu sadalīšana un apvienošana;

c)    mazgāšana, tīrīšana; putekļu, oksīdu, eļļu, krāsu vai citu segumu noņemšana;

d)    tekstilmateriālu gludināšana vai presēšana;

e)    vienkārša krāsošana un pulēšana;

f)    graudaugu un rīsu mizošana, daļēja vai pilnīga balināšana, pulēšana un glazēšana;

g)    cukura iekrāsošana vai cukurgraudiņu veidošana; daļēja vai pilnīga cukura samalšana;

h)    augļu, riekstu un dārzeņu mizošana, kauliņu izņemšana un lobīšana;

i)    asināšana, vienkārša slīpēšana vai vienkārša sadalīšana;

j)    sijāšana, šķirošana, sadalīšana, klasificēšana, piemeklēšana (ietverot preču komplektēšanu);

k)    vienkārša iepildīšana pudelēs, bundžās, flakonos, maisos, kastēs, kārbās, piestiprināšana pie kartītēm vai plāksnēm un visas pārējās vienkāršās iepakošanas darbības;

l)    uzrakstu, etiķešu, logotipu un citu tamlīdzīgu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz ražojumiem vai to iesaiņojuma;

m)    vienkārša vienādu vai dažādu ražojumu sajaukšana; cukura sajaukšana ar citām vielām;

n)    vienkārša sastāvdaļu salikšana, lai iegūtu gatavu ražojumu, vai ražojumu izjaukšana pa daļām;

o)    divu vai vairāku tādu darbību apvienošana, kas minētas a) līdz n) apakšpunktā;

p)    dzīvnieku kaušana.

2.    Nosakot, vai attiecībā uz konkrētu ražojumu veiktās apstrādes vai pārstrādes darbības ir uzskatāmas par nepietiekamām 1. punkta nozīmē, visas Eiropas Kopienā vai Klusā okeāna valstīs attiecībā uz minēto ražojumu veiktās darbības izvērtē kopā.

8. pants

Kvalifikācijas vienība

1.    Piemērojot šā protokola noteikumus, kvalifikācijas vienība ir konkrētais ražojums, ko uzskata par pamatvienību, lai noteiktu klasifikācijas iedalījumu pēc Harmonizētās sistēmas nomenklatūras.

Tādējādi uzskata:

a)    ja ražojumu, ko veido priekšmetu grupa vai kopums, klasificē vienā pozīcijā saskaņā ar Harmonizētās sistēmas noteikumiem, viss kopums veido kvalifikācijas vienību;

b)    ja sūtījumā ir vairāki vienādi ražojumi, kas Harmonizētajā sistēmā klasificēti vienā pozīcijā, tad, piemērojot šā protokola noteikumus, katrs ražojums jāņem vērā atsevišķi.

2.    Ja saskaņā ar Harmonizētās sistēmas 5. vispārīgo interpretācijas noteikumu iepakojums ir iekļauts ražojumā, to ņem vērā, nosakot izcelsmi.

9. pants

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīkus, ko nosūta ar kādu iekārtas vienību, mašīnu, aparatūru vai transportlīdzekli un kas ietilpst parastajā aprīkojumā, un ir iekļauti cenā vai arī nav norādīti atsevišķā faktūrā, uzskata par saistītiem ar attiecīgo iekārtas vienību, mašīnu, aparatūru vai transportlīdzekli.

10. pants

Komplekti

Uzskata, ka komplektiem, kā tie definēti Harmonizētās sistēmas 3. vispārīgajā interpretācijas noteikumā, ir noteikta izcelsme, ja visas to sastāvdaļas ir noteiktas izcelsmes ražojumi. Ja komplektā ir noteiktas un nenoteiktas izcelsmes ražojumi, tad tomēr uzskata, ka viss komplekts ir ar noteiktu izcelsmi, ja vien nenoteiktas izcelsmes ražojumu vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas.

11. pants

Neitrālie elementi

Lai noteiktu, vai ražojums ir noteiktas izcelsmes ražojums, nav jānosaka izcelsme šādiem ražošanas procesā izmantotajiem elementiem:

a)    enerģijai un degvielai;

b)    ražotnei un iekārtām;

c)    mašīnām un darbarīkiem;

d)    precēm, kuru nav galaražojuma sastāvā un kuras nav paredzēts tajā iekļaut.

12. pants

Uzskaites nošķiršana

1.    Ja noteiktas izcelsmes un nenoteiktas izcelsmes atvietojamu materiālu krājumu atsevišķa glabāšana rada ievērojamas izmaksas vai būtiskas grūtības, muitas dienesti pēc ieinteresēto personu rakstiska lūguma var atļaut t. s. “uzskaites nošķiršanas” metodes (“metode”) piemērošanu konkrēto krājumu pārvaldībā.

2.    Šā panta 1. punktā minēto metodi piemēro arī noteiktas izcelsmes un nenoteiktas izcelsmes jēlcukuram bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām, kas paredzēts rafinēšanai, klasificēts Harmonizētās sistēmas apakšpozīcijā 1701 12, 1701 13 un 1701 14 un kas ir fiziski apvienots vai samaisīts Klusā okeāna valstī vai Eiropas Kopienā pirms eksportēšanas attiecīgi uz Eiropas Kopienu vai Klusā okeāna valsti.

3. Ar metodi nodrošina, ka iegūto ražojumu skaits vai daudzums, ko var uzskatīt par kādas(-u) Klusā okeāna valsts(-u) vai Savienības izcelsmes ražojumiem, jebkurā laikā ir tāds pats, kāds tiktu iegūts, ja būtu veikta fiziska krājumu nošķiršana.

4. Muitas dienesti var piešķirt 1. punktā minēto atļauju saskaņā ar jebkādiem nosacījumiem, kurus uzskata par atbilstīgiem.

5. Metodi piemēro un tās izmantošanu reģistrē saskaņā ar ražojuma ražošanas valstī vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem.

6. Metodes izmantotājs pēc vajadzības var sagatavot vai pieprasīt izcelsmes apliecinājumus par to ražojumu daudzumu, kurus var uzskatīt par noteiktas izcelsmes ražojumiem. Pēc muitas dienestu prasības saņēmējs sniedz paskaidrojumu par to, kā šie daudzumi tiek pārvaldīti.

7. Muitas dienesti uzrauga atļaujas izmantošanu un var to atsaukt, ja metodes izmantotājs izmanto atļauju nepiemērotā veidā vai neizpilda kādu citu no šajā protokolā izklāstītajiem nosacījumiem.

8. Šā panta 1. punkta nolūkos “atvietojami materiāli” ir viena un tā paša veida un vienas un

tās pašas komerciālās kvalitātes materiāli, kuriem ir vienas un tās pašas tehniskās un fizikālās īpašības un kurus

izcelsmes nolūkos nevar atšķirt vienu no otra.

III SADAĻA

TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

13. pants

Teritorialitātes princips

1.    Izņemot 3. un 4. pantā paredzēto, II sadaļā izklāstītie noteiktas izcelsmes statusa iegūšanas nosacījumi Klusā okeāna valstīs vai Eiropas Kopienā jāizpilda nepārtraukti.

2.    Izņemot 3. un 4. pantā paredzēto, ja noteiktas izcelsmes preces, kas ir eksportētas no Klusā okeāna valsts vai Eiropas Kopienas uz kādu citu valsti, nosūta atpakaļ, tad tās jāuzskata par nenoteiktas izcelsmes precēm, ja vien muitas dienestiem nepierāda, ka:

a)    atpakaļ nosūtītas ir tās pašas preces, kas eksportētas, un

b)    ar tām nav veiktas darbības, izņemot tādas darbības, kas vajadzīgas, lai preces uzturētu labā stāvoklī, kamēr tās atrodas attiecīgajā valstī vai kamēr tās eksportē.


14. pants

Nepārveidošana

1. Noteiktas izcelsmes ražojumi, kas deklarēti iekšzemes lietošanai kādā pusē, ir tie paši ražojumi, kuri eksportēti no tās otras nolīguma puses, kurā tie ieguvuši noteiktas izcelsmes statusu. Tos pirms deklarēšanas iekšzemes lietošanai nekādā veidā nepārveido, nepārstrādā un nepakļauj nekādām darbībām, izņemot darbības, kas vajadzīgas, lai saglabātu tos labā stāvoklī vai lai tiem pievienotu vai piestiprinātu marķējumu, etiķetes, zīmogus vai citu dokumentāciju nolūkā nodrošināt atbilstību konkrētām importētājas puses iekšējām prasībām.

2. Ražojumus vai sūtījumus var uzglabāt valstī, kas nav puse, ar noteikumu, ka tie tur nepārtraukti ir muitas uzraudzībā.

3. Neskarot V sadaļas noteikumus, sūtījumu sadalīšana var notikt, ja to dara valsts, kas nav puse, teritorijā un to veic vai par to atbild eksportētājs, taču ar noteikumu, ka sūtījumi paliek valsts, kas nav puse, muitas uzraudzībā.

4. Ja ir šaubas par to, vai ir izpildīti 1. līdz 3. punktā minētie nosacījumi, muitas dienesti var deklarētājam pieprasīt iesniegt pierādījumus par atbilstību, ko var iesniegt jebkādā veidā, tostarp ar līgumiskajiem pārvadājuma dokumentiem, piemēram, konosamentiem, vai ar faktiskiem vai konkrētiem pierādījumiem, pamatojoties uz iepakojumu marķējumu vai numuriem, vai ar jebkādiem pierādījumiem, kas saistīti ar pašām precēm.

IV SADAĻA

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

15. pants

Vispārīgas prasības

1.    Klusā okeāna valsts izcelsmes ražojumiem, importējot tos Eiropas Kopienā, un Kopienas izcelsmes ražojumiem, importējot tos Klusā okeāna valstī, piemēro nolīguma noteikumus, iesniedzot:

a)    pārvadājumu sertifikātu EUR.1, kura paraugs ir III pielikumā, vai

b)    šīs sadaļas 20. panta 1. punktā paredzētajos gadījumos deklarāciju (“faktūras deklarācija”), ko eksportētājs sniedzis uz faktūras, pavadzīmes vai kāda cita tirdzniecības dokumenta, kurā attiecīgie ražojumi ir pietiekami sīki aprakstīti, lai tos varētu identificēt; faktūras deklarācijas teksts sniegts IV pielikumā.

2.    Neatkarīgi no 1. punkta noteiktas izcelsmes ražojumiem šā protokola nozīmē 25. pantā norādītajos gadījumos nolīguma noteikumus piemēro arī bez iepriekš minēto dokumentu iesniegšanas.

3. Ja vienas puses izcelsmes ražojumus importē otrā pusē un par to paziņo Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašajai komitejai, var gūt labumu no preferenciālā tarifu režīma atbilstoši šim nolīgumam, ja tiek iesniegta faktūras deklarācija, ko atbilstoši 21. panta prasībām ir sagatavojis eksportētājs, kurš ir reģistrēts saskaņā ar pušu attiecīgajiem tiesību aktiem. Šādā paziņojumā norāda, ka vairs nepiemēro 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

4.    Piemērojot šīs sadaļas noteikumus, eksportētāji cenšas izmantot valodu, kas ir kopīga gan Klusā okeāna valstīm, gan Eiropas Kopienai.

16. pants

Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas kārtība

1.    Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 pēc eksportētāja rakstiska pieteikuma vai, ja eksportētājs uzņemas atbildību, pēc viņa pilnvarota pārstāvja rakstiska pieteikuma izdod eksportētājas valsts muitas dienesti.

2.    Šajā nolūkā eksportētājs vai viņa pilnvarots pārstāvis aizpilda gan pārvadājuma sertifikātu EUR.1, gan pieteikuma veidlapu; to paraugi ir III pielikumā. Šīs veidlapas aizpilda saskaņā ar šā protokola noteikumiem. Ja tās aizpilda rokrakstā, izmanto tinti un raksta ar drukātiem burtiem. Ražojumu apraksts jāsniedz šim nolūkam atvēlētajā ailē, neatstājot nevienu tukšu rindu. Ja aile nav pilnībā aizpildīta, tad zem pēdējās apraksta rindas jāievelk horizontāla līnija, visu tukšo laukumu šķērsām pārsvītrojot.

3.    Eksportētājam, kurš iesniedz pieteikumu pārvadājumu sertifikāta EUR.1 saņemšanai, jābūt gatavam pēc tās eksportētājas valsts muitas dienestu pieprasījuma, kurā izdots pārvadājumu sertifikāts EUR.1, jebkurā laikā uzrādīt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina attiecīgo ražojumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību pārējām šā protokola prasībām.

4.    Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izsniedz Eiropas Kopienas dalībvalsts vai Klusā okeāna valsts muitas dienesti, ja attiecīgos ražojumus var uzskatīt par Eiropas Kopienas vai Klusā okeāna valsts, vai kādas citas 3. un 4. pantā minētas valsts vai teritorijas izcelsmes ražojumiem un ja tie atbilst pārējām šā protokola prasībām.

5.    Izdevēji muitas dienesti veic visus vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu ražojumu noteiktas izcelsmes statusu un atbilstību pārējām šā protokola prasībām. Šajā nolūkā tiem ir tiesības prasīt visus pierādījumus un veikt jebkādas eksportētāja pārskatu pārbaudes vai jebkuru citu pārbaudi, ko tie uzskata par vajadzīgu. Izdevēji muitas dienesti arī nodrošina, ka tiek pienācīgi aizpildītas 2. punktā minētās veidlapas. Tie īpaši pārbauda, vai ražojumu aprakstam atvēlētā vieta ir aizpildīta tā, lai nebūtu iespējami krāpnieciski papildinājumi.

6.    Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas dienu norāda sertifikāta 11. ailē.

7.    Muitas dienesti izdod eksportētājam pārvadājumu sertifikātu EUR.1, tiklīdz ir veikta vai nodrošināta faktiskā eksportēšana.

17. pants

Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdošana retrospektīvi

1.    Neskarot 16. panta 7. punktu, pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izņēmuma kārtā var izdot pēc attiecīgo ražojumu eksportēšanas, ja:

a)    eksportēšanas laikā tas nav izdots kļūdas, netīšas nolaidības vai īpašu apstākļu dēļ vai

b)    ja muitas dienestiem tiek pierādīts, ka pārvadājumu sertifikāts EUR.1 bija izdots, bet, attiecīgos ražojumus importējot, netika pieņemts tehnisku iemeslu dēļ.

2.    Šā panta 1. punkta piemērošanai eksportētājam pieteikumā jānorāda to ražojumu eksportēšanas vieta un diena, uz kuriem attiecas pārvadājumu sertifikāts EUR.1, kā arī pieprasījuma iemesli.

3.    Muitas dienesti pārvadājumu sertifikātu EUR.1 var izdot retrospektīvi tikai pēc tam, kad tie ir pārbaudījuši, ka eksportētāja pieteikumā sniegtā informācija atbilst informācijai atbilstīgajos dokumentos.

4.    Retrospektīvi izdoti pārvadājumu sertifikāti EUR.1 jāvizē ar šādu frāzi angļu valodā:

"ISSUED RETROSPECTIVELY".

5.    Šā panta 4. punktā minēto vīzu iekļauj pārvadājumu sertifikāta EUR.1 ailē “Piezīmes”.

18. pants

Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 dublikāta izdošana

1.    Ja pārvadājumu sertifikāts EUR.1 ir nozagts, pazaudēts vai iznīcināts, eksportētājs var vērsties muitas dienestos, kas sertifikātu izdevuši, lai iegūtu dublikātu, kuru sagatavo, pamatojoties uz šo dienestu rīcībā esošajiem eksporta dokumentiem.

2.    Šādi izdotais dublikāts jāvizē ar šādu vārdu angļu valodā:

"DUPLICATE".

3.    Šā panta 2. punktā minēto vīzu iekļauj pārvadājumu sertifikāta EUR.1 dublikāta ailē “Piezīmes”.

4.    Dublikāts, kurā jānorāda oriģinālā pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas datums, ir derīgs no dienas, kad izdots pārvadājumu sertifikāta EUR.1 oriģināls.

19. pants

Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdošana, pamatojoties uz iepriekš izsniegtu vai sagatavotu izcelsmes apliecinājumu

Kad noteiktas izcelsmes ražojumus nodod muitas iestādes kontrolei kādā Klusā okeāna valstī vai Eiropas Kopienā, ir iespējams aizstāt oriģinālo izcelsmes apliecinājumu ar vienu vai vairākiem pārvadājumu sertifikātiem EUR.1, lai nosūtītu visus šos ražojumus vai daļu no tiem uz citu vietu Klusā okeāna valstīs vai Eiropas Kopienā. Pārvadājumu sertifikāta(-u) EUR.1 aizstājēju(-s) izdod tā muitas iestāde, kurā ražojumi nodoti kontrolei, un vizē muitas dienests, kura kontrolei ražojumi nodoti.

20. pants

Faktūras deklarācijas sagatavošanas nosacījumi

1.    Šīs sadaļas 15. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto faktūras deklarāciju var sagatavot:

a)    atzīts eksportētājs 21. panta nozīmē vai

b)    jebkurš eksportētājs sūtījumiem, kuros ietilpst viena vai vairākas pakas ar noteiktas izcelsmes ražojumiem, kā kopējā vērtība nepārsniedz 6000 EUR.

2.    Faktūras deklarāciju var sagatavot, ja attiecīgos ražojumus var uzskatīt par Klusā okeāna valsts vai Eiropas Kopienas, vai kādas citas 3. un 4. pantā minētas valsts vai teritorijas izcelsmes ražojumiem un ja tie atbilst pārējām šā protokola prasībām.

3.    Eksportētājam, kurš sagatavo faktūras deklarāciju, jābūt gatavam pēc eksportētājas valsts muitas dienestu pieprasījuma jebkurā laikā iesniegt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina attiecīgo ražojumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību pārējām šā protokola prasībām.

4.    Eksportētājs sastāda faktūras deklarāciju, uzrakstot, uzspiežot vai uzdrukājot uz faktūras, pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta deklarāciju, kuras teksts ir šā protokola IV pielikumā, kādā no minētajā pielikumā norādītajām valodām un saskaņā ar eksportētājas valsts tiesību aktiem. Ja deklarāciju aizpilda rokrakstā, izmanto tinti un raksta ar drukātiem burtiem.

5.    Faktūras deklarācijā eksportētājs parakstās pašrocīgi. Tomēr atzītam eksportētājam 21. panta nozīmē šāda deklarācija nav jāparaksta, ja viņš iesniedz eksportētājas valsts muitas dienestiem rakstisku apliecinājumu par to, ka viņš uzņemas visu atbildību par jebkuru faktūras deklarāciju ar norādi uz viņu, it kā viņš pats to pašrocīgi būtu parakstījis.

6.    Eksportētājs faktūras deklarāciju var sagatavot tad, kad attiecīgos ražojumus eksportē, vai pēc to eksportēšanas ar nosacījumu, ka importētājā valstī šo deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā divus gadus pēc attiecīgo deklarācijā minēto ražojumu importēšanas.

21. pants

Atzīts eksportētājs

1.    Eksportētājas valsts muitas dienesti jebkuram eksportētājam, kurš bieži veic ražojumu sūtījumus saskaņā ar nolīguma tirdzniecības sadarbības noteikumiem, var atļaut sagatavot faktūras deklarāciju neatkarīgi no attiecīgo ražojumu vērtības. Eksportētājam, kurš vēlas šādu atļauju saņemt, jāsniedz muitas dienestiem visas garantijas, kas vajadzīgas, lai varētu pārbaudīt ražojumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī to atbilstību pārējām šā protokola prasībām.

2.    Muitas dienesti var piešķirt apstiprinātā eksportētāja statusu ar jebkādiem nosacījumiem, ko tie uzskata par atbilstīgiem.

3.    Muitas dienesti atzītajam eksportētājam piešķir muitas atļaujas numuru, ko norāda faktūras deklarācijā.

4.    Muitas dienesti pārrauga, kā atzītais eksportētājs izmanto šo atļauju.

5.    Piešķirto atļauju muitas dienesti jebkurā laikā var atsaukt. Muitas dienesti tā rīkojas, ja apstiprinātais eksportētājs vairs nesniedz 1. punktā minētās garantijas, neatbilst 2. punktā minētajiem nosacījumiem vai citādi nepareizi izmanto atļauju.

22. pants

Izcelsmes apliecinājuma derīgums

1.    Izcelsmes apliecinājums ir derīgs desmit mēnešus no tā izdošanas dienas eksportētājā valstī, un minētajā termiņā tas jāiesniedz importētājas valsts muitas dienestiem.

2.    Izcelsmes apliecinājumus, kuri iesniegti importētājas valsts muitas dienestiem pēc 1. punktā noteiktā termiņa beigām, var pieņemt, lai piemērotu preferenciālu režīmu, ja šie dokumenti nav iesniegti līdz termiņa beigām ārkārtas apstākļu dēļ.

3.    Citos gadījumos, ja iesniegšana notikusi par vēlu, importētājas valsts muitas dienesti izcelsmes apliecinājumu var pieņemt, ja ražojumi uzrādīti pirms minētā termiņa.

23. pants

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

Izcelsmes apliecinājumus iesniedz importētājas valsts muitas dienestiem saskaņā ar procedūrām, ko attiecīgajā valstī piemēro. Minētie dienesti var pieprasīt izcelsmes apliecinājuma tulkojumu un to, lai importa deklarācijai būtu pievienots importētāja apliecinājums, ka ražojumi atbilst šā nolīguma īstenošanas nosacījumiem.

24. pants

Importēšana pa daļām

Ja pēc importētāja pieprasījuma un saskaņā ar importētājas valsts muitas dienestu paredzētajiem nosacījumiem izjauktus vai nesaliktus ražojumus Harmonizētās sistēmas 2. vispārīgā interpretācijas noteikuma a) punkta nozīmē, uz kuriem attiecas Harmonizētās sistēmas XVI un XVII iedaļa vai pozīcija 7308 un 9406, importē pa daļām, tad vienotu šo ražojumu izcelsmes apliecinājumu iesniedz muitas dienestiem, importējot pirmo daļu.

25. pants

Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma

1.    Ražojumus, kurus sīkpakās viena privātpersona pārsūta otrai vai kuri ietilpst ceļotāja personīgajā bagāžā, uzskata par noteiktas izcelsmes ražojumiem, un izcelsmes apliecinājumu nepieprasa, ja šos ražojumus neimportē tirdzniecībai, ja ir deklarēts, ka tie atbilst šā protokola prasībām un ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Ja ražojumi tiek sūtīti pa pastu, šo deklarāciju var noformēt uz muitas deklarācijas CN22/CN23 vai uz minētajam dokumentam pievienotas papīra lapas.

2.    Ja imports notiek neregulāri un ražojumi ir paredzēti tikai saņēmēju, ceļotāju vai viņu ģimenes locekļu personīgai lietošanai, tad to neuzskata par ražojumu importu pārdošanai, ja pēc ražojumu veida un daudzuma redzams, ka tos neimportē komerciāliem mērķiem.

3.    Turklāt šo ražojumu kopējā vērtība nepārsniedz 500 EUR attiecībā uz sīkpakām un 1200 EUR attiecībā uz ražojumiem ceļotāju personīgajā bagāžā.

26. pants

Informācijas procedūra kumulācijas vajadzībām

1.    Ja piemēro 3. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu, pierādījumus par noteiktas izcelsmes statusu šā protokola nozīmē par materiāliem no Klusā okeāna valsts, Eiropas Kopienas, citas ĀKK valsts vai no AZT sniedz, izmantojot pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai piegādātāja deklarāciju, kuras paraugs ir šā protokola V A pielikumā un kuru eksportētājs sniedz attiecīgajā valstī vai Eiropas Kopienā, no kā ir materiāli.

2.    Ja piemēro 3. panta 4. punktu un 4. panta 4. punktu, pierādījumus par apstrādi vai pārstrādi, kas veikta Klusā okeāna valstī, Eiropas Kopienā, citā ĀKK valstī vai AZT, sniedz, izmantojot piegādātāja deklarāciju, kuras paraugs ir šā protokola V B pielikumā un kuru eksportētājs sniedz attiecīgajā valstī vai Eiropas Kopienā, no kā ir materiāli.

3.    Piegādātājs atsevišķu piegādātāja deklarāciju katram materiālu sūtījumam sagatavo uz faktūras, kas attiecas uz sūtījumu, vai šīs faktūras pielikumā, pavadzīmē vai citā ar šo sūtījumu saistītā tirdzniecības dokumentā, kuros attiecīgie materiāli aprakstīti pietiekami precīzi, lai būtu iespējams tos identificēt.

4.    Piegādātāja deklarācija var būt uz drukātas veidlapas.

5.    Piegādātāja deklarācijās piegādātājs pašrocīgi parakstās. Tomēr, ja faktūru un piegādātāja deklarāciju sastāda, izmantojot elektroniskas datu apstrādes metodes, piegādātāja deklarācija nav obligāti jāparaksta pašrocīgi, ja piegādes uzņēmuma atbildīgais darbinieks tur ir identificēts atbilstīgi tās valsts muitas dienestu prasībām, kurā piegādātāja deklarācija sastādīta. Minētie muitas dienesti var izstrādāt šā punkta īstenošanas nosacījumus.

6.    Piegādātāja deklarācijas iesniedz eksportētājas valsts muitas dienestiem, kuriem jāizsniedz pārvadājumu sertifikāts EUR.1.

7.    Piegādātājam, kurš sagatavo deklarāciju, jābūt gatavam jebkurā laikā pēc tās valsts muitas dienestu pieprasījuma, kurā deklarācija ir sagatavota, iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kas pierāda, ka deklarācijā sniegtā informācija ir pareiza.

8.    Paliek spēkā piegādātāja deklarācijas un informācijas sertifikāti, kas saskaņā ar Kotonū nolīguma 1. protokola 26. pantu ir attiecīgi sastādīti vai izdoti pirms šā protokola spēkā stāšanās dienas.

27. pants

Apliecinošie dokumenti

Dokumenti, kas minēti 16. panta 3. punktā un 20. panta 3. punktā un kurus izmanto, lai pierādītu, ka ražojumi, uz kuriem attiecas pārvadājumu sertifikāts EUR.1 vai faktūras deklarācija, ir Klusā okeāna valsts, Eiropas Kopienas vai kādas citas 3. un 4. pantā minētas valsts vai teritorijas izcelsmes ražojumi un atbilst pārējām šā protokola prasībām, inter alia, var būt:

a)    tieši pierādījumi par darbībām, kuras eksportētājs vai piegādātājs veicis, lai iegūtu attiecīgās preces un kuras norādītas, piemēram, viņa pārskatos vai iekšējā grāmatvedības uzskaitē;

b)    izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes statusu apstiprinoši dokumenti, kas izdoti vai sagatavoti Klusā okeāna valstī, Eiropas Kopienā vai kādā citā 3. un 4. pantā minētā valstī vai teritorijā, kur šos dokumentus izmanto saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

c)    dokumenti, kas apstiprina materiālu apstrādi vai pārstrādi Klusā okeāna valstī, Eiropas Kopienā vai kādā citā no 3. un 4. pantā minētajām valstīm vai teritorijām, izdoti vai sagatavoti kādā Klusā okeāna valstī vai Eiropas Kopienā vai citās 3. un 4. pantā minētajās valstīs vai teritorijās, kur šos dokumentus izmanto saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

d)    pārvadājumu sertifikāti EUR.1 vai faktūras deklarācijas, kas apstiprina izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes statusu un kas saskaņā ar šo protokolu ir izdoti vai sagatavoti Klusā okeāna valstī, Eiropas Kopienā vai kādā citā no 3. un 4. pantā minētām valstīm vai teritorijām un saskaņā ar šo protokolu.

28. pants

Izcelsmes apliecinājuma un apliecinošo dokumentu saglabāšana

1.    Eksportētājs, kurš iesniedz pieteikumu, lai saņemtu pārvadājumu sertifikātu EUR.1, 16. panta 3. punktā minētos dokumentus glabā vismaz trīs gadus.

2.    Eksportētājs, kurš sagatavo faktūras deklarāciju, tās kopiju un 20. panta 3. punktā minētos dokumentus glabā vismaz trīs gadus.

3.    Piegādātājs, kurš sagatavo piegādātāja deklarāciju, šīs deklarācijas un faktūras, pavadzīmes vai tāda cita tirdzniecības dokumenta kopiju, kam šī deklarācija pievienota, kā arī 26. panta 7. punktā minētos dokumentus glabā vismaz trīs gadus.

4.    Eksportētājas valsts muitas dienesti, kas izsniedz pārvadājumu sertifikātu EUR.1, 16. panta 2. punktā minēto pieteikuma veidlapu glabā vismaz trīs gadus.

5.    Importētājas valsts muitas dienesti tiem iesniegtos pārvadājumu sertifikātus EUR.1 un faktūras deklarācijas glabā vismaz trīs gadus.

29. pants

Neatbilstība un formālas kļūdas

1.    Ja atklāj nelielu neatbilstību starp informāciju izcelsmes apliecinājumā un dokumentos, kas iesniegti muitas iestādei, lai nokārtotu formalitātes ražojumu importēšanai, tad izcelsmes apliecinājums ipso facto nezaudē spēku, ja attiecīgi konstatē, ka šis dokuments atbilst konkrētajiem ražojumiem.

2.    Izcelsmes apliecinājumu nevar noraidīt acīmredzamu formālu kļūdu, piemēram, drukas kļūdu, dēļ, ja tās nerada šaubas par dokumentā sniegtās informācijas pareizību.

30. pants

Euro izteiktas summas

1.    Ja faktūra par ražojumiem ir sagatavota nevis euro, bet citā valūtā, tad, lai piemērotu 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 25. panta 3. punktu, katra attiecīgā valsts katru gadu nosaka Klusā okeāna valsts, Eiropas Kopienas dalībvalstu un pārējo 3. un 4. pantā minēto valstu vai teritoriju valūtā izteikto summu ekvivalentu euro.

2.    Uz sūtījumu attiecas 20. panta 1. punkta b) apakšpunkta vai 25. panta 3. punkta noteikumi, atsaucoties uz valūtu, kurā faktūra ir izrakstīta, saskaņā ar summu, ko noteikusi attiecīgā valsts.

3.    Summas katrā attiecīgajā valsts valūtā ir līdzvērtīgas tām summām, kuras izteiktas euro pēc kursa oktobra pirmajā darba dienā. Summas paziņo Eiropas Komisijai līdz 15. oktobrim, un tās piemēro no nākamā gada 1. janvāra. Eiropas Komisija attiecīgās summas paziņo visām attiecīgajām valstīm.

4.    Valsts var noapaļot uz augšu vai uz leju summu, kas iegūta, euro izteiktu summu konvertējot tās valūtā. Noapaļotā summa nedrīkst atšķirties no konvertējot iegūtās summas par vairāk kā 5 %. Valsts var saglabāt nemainīgu to savas valūtas summu, kura ir līdzvērtīga euro izteiktajai summai, ja 3. punktā paredzētās ikgadējās korekcijas laikā šīs summas pārvēršana pirms noapaļošanas summu valsts valūtā palielina par mazāk kā 15 %. Līdzvērtīgo summu valsts valūtā var saglabāt nemainīgu, ja konvertējot šī līdzvērtīgā summa samazinātos.

5.    Pēc Eiropas Kopienas vai Klusā okeāna valsts lūguma euro izteiktās summas pārskata Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašā komiteja. Veicot šo pārskatīšanu, Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašā komiteja apsver, vai vēlams saglabāt attiecīgo ierobežojumu ietekmi reālā nozīmē. Šajā nolūkā tā var nolemt koriģēt euro izteiktās summas.

V SADAĻA

ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS PASĀKUMI

31. pants

Administratīvie nosacījumi, lai uz ražojumiem attiektos nolīgumā paredzētās priekšrocības

1.    No šā nolīguma izrietošās preferences attiecībā uz ražojumiem, kuru izcelsme šā protokola nozīmē ir Klusā okeāna valstīs vai Eiropas Kopienā, muitas importa deklarēšanas laikā piešķir vienīgi ar nosacījumu, ka tie eksportēti dienā, kad eksportētāja valsts izpildījusi 2. punktā izklāstītos noteikumus, vai pēc minētās dienas.

2.    Līgumslēdzējas puses apņemas:

a)    veikt vajadzīgos valsts un reģionālā līmeņa pasākumus, kas nepieciešami šajā protokolā paredzēto noteikumu un procedūru īstenošanai un piemērošanai, attiecīgā gadījumā ietverot arī 3. un 4. panta piemērošanai nepieciešamos pasākumus;

b)    izveidot administratīvās struktūras un sistēmas, kas nepieciešamas noteiktas izcelsmes ražojumu pienācīgai pārvaldībai un kontrolei un pārējo šajā protokolā izklāstīto nosacījumu izpildei.

Tās sniedz 32. pantā minētos paziņojumus.

32. pants

Ar muitas dienestiem saistītas informācijas paziņošana

1.    Klusā okeāna valstis un Eiropas Kopienu dalībvalstis ar Eiropas Kopienu Komisijas starpniecību paziņo viena otrai to muitas dienestu adreses, kuri atbild par pārvadājumu sertifikātu EUR.1 un faktūras deklarāciju vai piegādātāja deklarāciju izdošanu un pārbaudi, kā arī nogādā tiem tādu zīmogu paraugus, kurus attiecīgo valstu muitas iestādes izmanto minēto sertifikātu izdošanai.

Pārvadājumu sertifikātus EUR.1 un faktūras deklarācijas vai piegādātāja deklarācijas pieņem, lai piemērotu preferenciālu režīmu, no dienas, kad Eiropas Kopienu Komisija saņem informāciju.

2.    Klusā okeāna valstis un Eiropas Kopienas dalībvalstis nekavējoties paziņo cita citai, tiklīdz rodas kādas izmaiņas 1. punktā minētajā informācijā.

3.    Šā panta 1. punktā minētie dienesti darbojas attiecīgās valsts valdības pakļautībā. Par kontroli un pārbaudi atbildīgie dienesti ir attiecīgās valsts iestāžu struktūrvienība.

33. pants

Savstarpēja palīdzība

1.    Lai nodrošinātu šā protokola pareizu piemērošanu, Eiropas Kopiena, Klusā okeāna valstis un pārējās 3. un 4. pantā minētās valstis ar kompetento muitas administrāciju starpniecību palīdz cita citai, pārbaudot pārvadājumu sertifikātu EUR.1, faktūras deklarāciju vai piegādātāja deklarāciju autentiskumu un minētajos dokumentos sniegtās informācijas pareizību. Klusā okeāna valstis arī:

a)    sniedz Eiropas Kopienai un viena otrai visu vajadzīgo atbalstu gadījumā, ja saņemts pieprasījums par protokola atbilstīgu uzraudzību un kontroli attiecīgajā valstī, tostarp par apmeklējumiem uz vietas;

b)    saskaņā ar 34. pantu pārbauda ražojumu noteiktas izcelsmes statusu un pārējo šajā protokolā izklāstīto nosacījumu ievērošanu.

2.    Dienesti, pie kuriem vēršas, sniedz attiecīgo informāciju par apstākļiem, kādos ražojums ir izgatavots, jo īpaši norādot apstākļus, kādos ir ievēroti izcelsmes noteikumi dažādajās Klusā okeāna valstīs, Eiropas Kopienā un pārējās 3. un 4. pantā minētajās valstīs.

34. pants

Izcelsmes apliecinājuma pārbaude

1.    Izcelsmes apliecinājumu turpmākas pārbaudes veic izlases veidā, pamatojoties uz risku analīzi, vai tad, ja importētājas valsts muitas dienestiem rodas pamatotas šaubas par šādu dokumentu autentiskumu, attiecīgo ražojumu noteiktas izcelsmes statusu vai pārējo šā protokola prasību izpildi.

2.    Lai īstenotu šā panta 1. punkta noteikumus, importētājas valsts muitas dienesti atdod atpakaļ eksportētājas valsts muitas dienestiem pārvadājumu sertifikātu EUR.1 un faktūru, ja tā bijusi iesniegta, faktūras deklarāciju vai šo dokumentu kopijas, vajadzības gadījumā norādot pārbaudes pieprasījuma iemeslus. Pārbaudes pieprasījumam pievieno jebkādus iegūtos dokumentus un informāciju, kas liecina, ka izcelsmes apliecinājumā sniegtā informācija ir nepareiza.

3.    Pārbaudi veic eksportētājas valsts muitas dienesti. Šajā nolūkā tiem ir tiesības prasīt visus pierādījumus un veikt jebkādas eksportētāja pārskatu pārbaudes vai jebkuru citu pārbaudi, ko tie uzskata par vajadzīgu.

4.    Ja importētājas valsts muitas dienesti nolemj apturēt preferenciāla režīma piešķiršanu attiecīgajiem ražojumiem, tad, gaidot pārbaudes rezultātus, tie importētājam piedāvā ražojumus izlaist, veicot visus piesardzības pasākumus, ko atzīst par vajadzīgiem.

5.    Muitas dienestus, kas lūdz veikt pārbaudi, pēc iespējas ātrāk informē par šīs pārbaudes rezultātiem. Šiem rezultātiem skaidri jānorāda, vai dokumenti ir autentiski un vai attiecīgos ražojumus var uzskatīt par Klusā okeāna valsts, Eiropas Kopienas, vai kādas citas 3. un 4. pantā minētās valsts izcelsmes ražojumiem, un vai tie atbilst citām šā protokola prasībām.

6.    Ja pamatotu šaubu gadījumā desmit mēnešu laikā no pārbaudes pieprasījuma iesniegšanas dienas nav saņemta atbilde vai ja atbildē nav pietiekamas informācijas, lai noteiktu attiecīgā dokumenta autentiskumu vai ražojumu īsto izcelsmi, muitas dienesti, kas pieprasījumu iesnieguši, izņemot ārkārtas gadījumus, liedz tiesības uz preferenciālo režīmu.

7.    Ja pārbaudes procedūra vai kāda cita pieejama informācija liecina, ka tiek pārkāpti šā protokola noteikumi, eksportētāja valsts pēc savas ierosmes vai pēc importētājas valsts pieprasījuma pietiekami steidzami veic izmeklēšanu vai to organizē, lai atklātu un nepieļautu šādus pārkāpumus, un šim nolūkam attiecīgā eksportētāja valsts var uzaicināt importētāju valsti piedalīties šajās pārbaudēs.

35. pants

Piegādātāja deklarāciju pārbaude

1.    Piegādātāja deklarāciju pārbaudes veic, pamatojoties uz riska analīzi un izlases veidā vai jebkurā laikā, kad muitas dienestiem tajā valstī, kur šīs deklarācijas ņemtas vērā, lai izdotu pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai sastādītu faktūras deklarāciju, ir pamatotas šaubas par dokumenta autentiskumu vai tajā sniegtās informācijas pareizību.

2.    Muitas dienesti, kam iesniegta piegādātāja deklarācija, var pieprasīt tās valsts muitas dienestiem, kurā deklarācija sagatavota, izsniegt informācijas sertifikātu, kura paraugs ir šā protokola VI pielikumā. Alternatīva ir sertificējošajiem dienestiem, kam iesniegta piegādātāja deklarācija, pieprasīt eksportētājam uzrādīt informācijas sertifikātu, ko izdevuši tās valsts muitas dienesti, kurā deklarācija ir sagatavota.

Iestāde, kas izdevusi informācijas sertifikātu, tā kopiju glabā vismaz trīs gadus.

3.    Muitas dienesti, kuri pieprasa pārbaudi, pēc iespējas ātrāk ir jāinformē par tās rezultātiem. Šajos rezultātos skaidri jānorāda, vai piegādātāja deklarācijā sniegtā informācija ir pareiza, un tiem jāļauj noteikt, vai un ciktāl šo piegādātāja deklarāciju varētu ņemt vērā, izsniedzot pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai sastādot faktūras deklarāciju.

4.    Pārbaudi veic tās valsts muitas dienesti, kurā piegādātāja deklarācija sagatavota. Šajā nolūkā tiem ir tiesības pieprasīt pierādījumus vai veikt piegādātāja grāmatvedības dokumentācijas pārbaudi vai jebkuru citu pārbaudi, kuru tie uzskata par atbilstīgu, lai pārbaudītu piegādātāja deklarācijas pareizību.

5.    Jebkuru pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai faktūras deklarāciju, kas izdota vai sagatavota, pamatojoties uz nepareizu piegādātāja deklarāciju, uzskata par nederīgu.

36. pants

Domstarpību izšķiršana

Ja rodas domstarpības saistībā ar 34. un 35. pantā minētajām pārbaudes procedūrām, ko muitas dienesti, kuri pieprasa veikt pārbaudi, un muitas dienesti, kas ir atbildīgi par šīs pārbaudes veikšanu, nevar atrisināt, vai ja rodas jautājumi par šā protokola interpretāciju, tos nodod izskatīšanai Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašajā komitejā.

Visos gadījumos domstarpību starp importētāju un importētājas valsts muitas dienestiem izšķiršana notiek saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

37. pants

Sankcijas

Sankcijas piemēro jebkurai personai, kas sastāda tādu dokumentu vai organizē tāda dokumenta sastādīšanu, kurā ietverta nepareiza informācija nolūkā iegūt preferenciālu režīmu ražojumiem.

38. pants

Atkāpes

1.    Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašā komiteja, turpmāk šajā pantā “komiteja”, var pieņemt atkāpes no šā protokola, ja tās ir pamatotas ar esošo ražošanas nozaru attīstību vai jaunu nozaru radīšanu Klusā okeāna valstīs.

Attiecīgā Klusā okeāna valsts vai valstis pirms jautājuma iesniegšanas komitejai vai pēc tam paziņo Eiropas Kopienai par atkāpes pieprasījumu, saskaņā ar 2. punktu norādot pieprasījuma iemeslus.

Eiropas Kopiena apstiprina visus Klusā okeāna valstu pieprasījumus, kas ir pienācīgi pamatoti saskaņā ar šo pantu un kas nevar radīt būtisku kaitējumu jau esošai Eiropas Kopienas ražošanas nozarei.

2.    Lai komitejai atvieglinātu atkāpes pieprasījumu izskatīšanu, pieprasījuma iesniedzēja(-s) Klusā okeāna valsts vai valstis izmanto šā protokola VII pielikumā pievienoto veidlapu un pieprasījuma pamatošanai sniedz iespējami pilnīgāko informāciju īpaši par šādiem punktiem:

   gatavā ražojuma apraksts,

   materiālu, kuru izcelsme ir kādā trešā valstī, veids un daudzums,

   to materiālu veids un daudzums, kuru izcelsme ir Klusā okeāna valstīs vai 3. un 4. pantā minētajās valstīs vai teritorijās vai kuri tur ir pārstrādāti,

   ražošanas procesi,

   pievienotā vērtība,

   darbinieku skaits attiecīgajā uzņēmumā,

   paredzamais eksporta apjoms uz Eiropas Kopienu,

   citi iespējami izejvielu piegādes avoti,

   pieprasītā ilguma iemesli, ievērojot centienus atrast jaunus piegādes avotus,

   citi apsvērumi.

Tādus pašus noteikumus piemēro visiem termiņa pagarinājuma pieprasījumiem.

Komiteja var pārveidot veidlapu.

3.    Izskatot pieprasījumus, jo īpaši ņem vērā:

a)    attiecīgās Klusā okeāna valsts attīstības līmeni vai ģeogrāfisko stāvokli;

b)    gadījumus, kad esošo izcelsmes noteikumu piemērošana būtiski ietekmētu kādas Klusā okeāna valstī esošas nozares spēju turpināt eksportu uz Eiropas Kopienu, īpaši norādot gadījumus, kad tas varētu izraisīt nozares darbības pārtraukšanu;

c)    īpašus gadījumus, kad iespējams skaidri pierādīt, ka izcelsmes noteikumi varētu kavēt būtiskus ieguldījumus nozarē, un atkāpe, kas palīdzētu īstenot ieguldījumu programmu, ļautu šos noteikumus izpildīt pakāpeniski.

4.    Visos gadījumos jāveic izpēte, lai pārliecinātos, vai problēmas risinājums nav rodams noteikumos par izcelsmes kumulāciju.

5.    Turklāt izpēte tiek veikta labvēlīgi, jo īpaši ņemot vērā:

a)    pieņemamā lēmuma ekonomisko un sociālo ietekmi, īpaši attiecībā uz nodarbinātību;

b)    nepieciešamību piemērot atkāpi uz laiku, ņemot vērā attiecīgās Klusā okeāna valsts īpašo situāciju un tās grūtības.

6.    Izskatot pieprasījumus, katrā atsevišķā gadījumā īpaši ņem vērā noteiktas izcelsmes statusa piešķiršanas iespēju ražojumiem, kā sastāvā ir materiāli, kuru izcelsme ir blakus esošās jaunattīstības valstīs, vismazāk attīstītās valstīs vai jaunattīstības valstīs, ar ko vienai vai vairākām Klusā okeāna valstīm ir īpašas attiecības, ar noteikumu, ka ir konstatējama apmierinoša administratīvā sadarbība.

7.    Neskarot 1. līdz 6. punktu, atkāpi piešķir tad, ja attiecīgajā Klusā okeāna valstī izmantotajiem nenoteiktas izcelsmes ražojumiem pievieno vismaz 45 % no gatavā ražojuma vērtības, ar noteikumu, ka atkāpe nerada nopietnu kaitējumu kādai Eiropas Kopienas vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu ekonomikas nozarei.

8.    Komiteja veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu lēmuma pieņemšanu pēc iespējas drīz un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 75 darba dienas pēc tam, kad komitejas EK līdzpriekšsēdētājs ir saņēmis pieprasījumu. Ja Eiropas Kopiena šajā laikposmā neinformē Klusā okeāna valsti par savu nostāju attiecībā uz pieprasījumu, pieprasījumu uzskata par pieņemtu.

9.    a)    Atkāpe parasti ir spēkā uz termiņu, ko nosaka komiteja, un parasti tas ir pieci gadi.

b)    Lēmumā par atkāpi var paredzēt pagarināšanu bez jauna komitejas lēmuma pieņemšanas ar noteikumu, ka attiecīgā Klusā okeāna valsts vai valstis trīs mēnešus pirms katra perioda beigām iesniedz pierādījumu, ka tā/tās joprojām nespēj izpildīt šā protokola nosacījumus, no kuriem notikusi atkāpe.

Ja pret pagarinājumu tiek izteikta iebilde, komiteja to izskata pēc iespējas drīz un lemj par atkāpes termiņa pagarināšanu. Komiteja rīkojas atbilstīgi 8. punktā paredzētajam. Tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai izvairītos no pārtraukumiem atkāpes piemērošanā.

c)    Komiteja a) un b) apakšpunktā minētajos termiņos var pārskatīt atkāpes īstenošanas nosacījumus, ja atklājas, ka ir būtiski mainījušies galvenie faktori, kas noteikuši lēmumu piešķirt atkāpi. Pārbaudes noslēgumā komiteja var pieņemt lēmumu grozīt sava lēmuma noteikumus attiecībā uz atkāpes apjomu vai kāduu citu iepriekš izstrādātu nosacījumu.

39. pants

Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašā komiteja

1.    Par šā protokola efektīvu īstenošanu un darbību ir atbildīga Muitas sadarbības un izcelsmes noteikumu īpašā komiteja, kas izveidota saskaņā ar nolīguma 68. pantu (“komiteja”).

2.    Šā protokola nolūkos komitejai inter alia ir šādi pienākumi:

a)    lēmumu pieņemšana par atkāpēm no šā protokola saskaņā ar 38. pantā izstrādātajiem nosacījumiem;

b)    attiecīgu ieteikumu izskatīšana un veikšana Tirdzniecības komitejai šādos jautājumos:

i)    šā protokola īstenošana un darbība un

ii)    šā protokola noteikumu grozījumi, ko ierosinājusi kāda puse.

Šim nolūkam komiteja ņem vērā Klusā okeāna valstu attīstības vajadzības;

   c)    atbilstīgi 36. pantam radušos domstarpību izšķiršana un

d)    citu jautājumu saistībā ar šo protokolu, par ko pušu pārstāvji var vienoties, izskatīšana.

3.    Komiteja sanāk uz sēdi jebkurā laikā, par ko puses vienojas.

4.    Komitejā ietilpst Eiropas Savienības un Klusā okeāna valstu amatpersonas, kuras ir atbildīgas par muitas jautājumiem. Komiteja nepieciešamības gadījumā var iesaistīt atbilstīgus ekspertus.


VI SADAĻA

SEŪTA UN MELILJA

40. pants

Īpašie nosacījumi

1.    Šajā protokolā termins “Eiropas Kopiena” neattiecas uz Seūtu un Melilju. Termins “Eiropas Kopienas izcelsmes ražojumi” neattiecas uz ražojumiem, kuru izcelsme ir Seūtā un Meliljā.

2.    Šā protokola noteikumus piemēro mutatis mutandis, nosakot, vai ražojumus var uzskatīt par Klusā okeāna valsts izcelsmes ražojumiem, tos importējot Seūtā un Meliljā.

3.    Ja Seūtā, Meliljā vai Eiropas Kopienā pilnīgi iegūtus ražojumus apstrādā un pārstrādā Klusā okeāna valstī, tos var uzskatīt par pilnīgi iegūtiem Klusā okeāna valstī.

4.    Apstrādi vai pārstrādi, kas veikta Seūtā, Meliljā vai Eiropas Kopienā, uzskata par veiktu Klusā okeāna valstī, ja Klusā okeāna valstī veic turpmāku materiālu apstrādi vai pārstrādi.

5.    Lai īstenotu 3. un 4. punktu, šā protokola 7. pantā minētās nepietiekamās darbības neuzskata par apstrādi vai pārstrādi.

6.    Seūtu un Melilju uzskata par vienotu teritoriju.


VII SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

41. pants

Izcelsmes noteikumu pārskatīšana un piemērošana

1.    Tirdzniecības komiteja var pieņemt lēmumu grozīt šā protokola noteikumus.

2.    Neskarot šā panta 1. punkta noteikumus, šo protokolu un tā pielikumus reizi piecos (5) gados pēc šā protokola stāšanās spēkā pārskata, lai veiktu nepieciešamos grozījumus vai pielāgojumus. Minētajā pārskatīšanā puses ņem vērā arī Klusā okeāna valstu attīstības vajadzības, piemēram, tehnoloģiju attīstību, ražošanas procesus un visus citus faktorus.

3. Pieņemtos lēmumus īsteno iespējami drīz.

42. pants

Pielikumi

Šā protokola pielikumi ir tā sastāvdaļa.

43. pants

Protokola īstenošana

Gan Eiropas Kopiena, gan Klusā okeāna valstis veic vajadzīgos pasākumus, lai īstenotu šo protokolu.II protokola I PIELIKUMS

Ievadpiezīmes II pielikuma sarakstam

1. piezīme.

Sarakstā ir izklāstīti nosacījumi, kuri jāievēro, lai visus ražojumus varētu uzskatīt par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem protokola 6. panta nozīmē.

2. piezīme.

1.    Saraksta pirmajās divās slejās ir aprakstīts iegūtais ražojums. Pirmajā slejā minēts Harmonizētajā sistēmā izmantotās pozīcijas numurs vai nodaļas numurs, bet otrajā slejā sniegts preču apraksts, ko minētajā sistēmā izmanto attiecīgajai pozīcijai vai nodaļai. Saraksta 3. vai 4. slejā ir noteikumi par katru ierakstu pirmajās divās slejās. Dažos gadījumos pirmās slejas ieraksts sākas ar “ex”, un tas nozīmē, ka 3. vai 4. slejas noteikumi attiecas tikai uz to pozīcijas daļu, kura aprakstīta 2. slejā.

2.    Ja 1. slejā apvienoti vairāku pozīciju numuri vai norādīts nodaļas numurs un tādēļ ražojumu apraksts 2. slejā ir vispārināts, tad 3. vai 4. slejas noteikumi attiecas uz visiem ražojumiem, kas Harmonizētajā sistēmā klasificēti attiecīgās nodaļas pozīcijās vai visās 1. slejā apvienotajās pozīcijās.

3.    Ja sarakstā dažādi noteikumi attiecas uz dažādiem kādas pozīcijas ražojumiem, tad katrā ievilkumā ir tās pozīcijas daļas apraksts, uz ko 3. vai 4. slejas noteikumi attiecas.

4.    Ja ierakstam pirmajās divās slejās ir paredzēti noteikumi gan 3., gan 4. slejā, tad eksportētājs var izvēlēties, kuru no tiem piemērot. Ja 4. slejā izcelsmes noteikums nav ierakstīts, tad jāpiemēro 3. slejas noteikums.3. piezīme.

1.    Protokola 6. panta noteikumus attiecībā uz ražojumiem, kas ieguvuši noteiktas izcelsmes statusu un ko izmanto citu ražojumu izgatavošanā, piemēro neatkarīgi no tā, vai minētais statuss ir iegūts rūpnīcā, kur šos ražojumus izmanto, vai kādā citā rūpnīcā Eiropas Kopienā vai Klusā okeāna valstīs.

   Piemērs.

Motors, kas klasificēts pozīcijā 8407 un par ko noteikumos teikts, ka tam izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 40 % no ražotāja cenas, ir izgatavots no “pārējā leģētā tērauda, kas iepriekš apstrādāts kaļot” pozīcijā ex 7224.

Ja attiecīgais kalums Eiropas Kopienā izkalts no nenoteiktas izcelsmes lietņa, tad kalums jau ir ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, pamatojoties uz to noteikumu, kurš attiecas uz saraksta pozīciju ex 7224. Tādā gadījumā, aprēķinot motora vērtību, kalumu var uzskatīt par noteiktas izcelsmes kalumu neatkarīgi no tā, vai kalums ražots tajā pašā rūpnīcā, kurā motors, vai citā Eiropas Kopienas rūpnīcā. Tādējādi, aprēķinot izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību, nenoteiktas izcelsmes lietņa vērtību neņem vērā.

2.    Noteikums sarakstā paredz minimālo vajadzīgo apstrādes vai pārstrādes apjomu, kā arī to, ka lielāka apstrāde vai pārstrāde arī piešķir noteiktas izcelsmes statusu; un otrādi, ja veikta mazāka apstrāde vai pārstrāde, tad noteiktas izcelsmes statusu nevar piešķirt. Tādējādi, ja noteikumā paredzēts, ka noteiktā ražošanas stadijā var izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālu, tad šo materiālu atļauts izmantot arī iepriekšējā ražošanas posmā, bet nav atļauts izmantot vēlākā posmā.

3.    Neskarot 3. piezīmes 2. punktu, ja noteikumā paredzēts, ka var izmantot “jebkuras pozīcijas materiālus”, tad var izmantot arī materiālus, kuri ir paša ražojuma pozīcijā, tomēr jāievēro visi īpašie ierobežojumi, kas varētu būt paredzēti noteikumā. Tomēr frāze “ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot citus materiālus, kas minēti pozīcijā ...” nozīmē, ka var izmantot tikai tos materiālus, kas klasificēti vienā pozīcijā ar ražojumu, kura apraksts atšķiras no ražojuma apraksta saraksta 2. slejā.

4.    Ja kāds noteikums sarakstā norāda, ka ražojumu var izgatavot no vairāk nekā viena materiāla, tas nozīmē, ka var izmantot jebkuru materiālu vai vairākus materiālus. Tas nenozīmē, ka jāizmanto visi šie materiāli.

   Piemērs.

   Noteikums attiecībā uz pozīcijā 5208 līdz 5212 klasificētiem audumiem paredz, ka var izmantot dabiskās šķiedras un kopā ar citiem materiāliem var izmantot arī ķīmiskos materiālus. Tas nenozīmē, ka ir jāizmanto abi; var izmantot vienu vai otru, vai abus.

5.    Ja saraksta noteikumā norādīts, ka ražojums jāizgatavo no konkrēta materiāla, tad šis nosacījums acīmredzami neliedz izmantot citus materiālus, kas tiem raksturīgo īpašību dēļ nevar atbilst šim noteikumam. (Skatīt arī 6. piezīmes 3. punktu par tekstilmateriāliem).

   Piemērs.

   Noteikums par pozīcijā 1904 klasificētiem gataviem pārtikas produktiem īpaši liedz izmantot labību un tās pārstrādes produktus, tomēr neliedz izmantot minerālsāļus, ķīmiskas vielas un citas piedevas, kas nav labības produkti.

Tomēr tas neattiecas uz ražojumiem, kurus gan nevar izgatavot no konkrētajiem sarakstā norādītajiem materiāliem, tomēr var izgatavot no līdzīgiem materiāliem agrākā ražošanas stadijā.

   Piemērs.

Attiecībā uz apģērba gabalu, kas klasificēts ex 62. nodaļā un izgatavots no neaustiem materiāliem – ja attiecīgās kategorijas preču ražošanā atļauts izmantot tikai nenoteiktas izcelsmes dziju, nav iespējams sākt ražošanu no neaustas drānas pat tad, ja neaustu drānu parasti nevar izgatavot no dzijas. Šādos gadījumos sākotnējais materiāls parasti ir stadijā pirms dzijas, proti, šķiedras stadijā.

6.    Ja kādā šā saraksta noteikumā ir doti divi maksimālie procentuālie daudzumi izmantojamo nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtībai, šos daudzumus nedrīkst skaitīt kopā. Citiem vārdiem sakot, visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālā vērtība nedrīkst pārsniegt lielāko paredzēto procentuālo daudzumu. Turklāt nedrīkst pārsniegt atsevišķus procentuālos daudzumus, kas attiecas uz konkrētiem materiāliem.

4. piezīme.

1.    Sarakstā izmantotais termins “dabiskās šķiedras” attiecas uz šķiedrām, kas nav mākslīgās vai sintētiskās šķiedras. Šo terminu attiecina tikai uz pirmvērpšanas stadijām, tostarp uz atlikām, un, ja vien nav noteikts citādi, arī šķiedrām, kas ir kārstas, ķemmētas vai citādi apstrādātas, bet nav vērptas.

2.    Termins “dabiskās šķiedras” attiecas uz pozīcijā 0503 klasificētiem astriem, pozīcijā 5002 un 5003 klasificētu zīdu, pozīcijā 5101 līdz 5105 klasificētām vilnas šķiedrām, smalku vai rupju spalvu, pozīcijā 5201 līdz 5203 klasificētām kokvilnas šķiedrām un pārējām pozīcijā 5301 līdz 5305 klasificētām augu šķiedrām.

3.    Terminus “tekstilmasa”, “ķīmiski materiāli” un “papīra ražošanas materiāli” sarakstā lieto, lai raksturotu materiālus, kas nav klasificēti 50. līdz 63. nodaļā un ko var izmantot mākslīgu, sintētisku vai papīra šķiedru vai pavedienu ražošanai.

4.    Terminu “ķīmiskās štāpeļšķiedras” sarakstā lieto par pozīcijā 5501 līdz 5507 klasificētu sintētisku vai mākslīgu pavedienu grīsti, štāpeļšķiedrām vai atlikām.5. piezīme.

1.    Ja pie kāda ražojuma sarakstā ir atsauce uz šo piezīmi, tad 3. slejā izklāstītos nosacījumus nepiemēro nevienam tekstila pamatmateriālam, ko izmanto minētā ražojuma izgatavošanā, ja kopā tie atbilst 10 % vai mazāk no visu izmantoto tekstila pamatmateriālu kopējā svara. (Skatīt arī 5. piezīmes 3. un 4. punktu).

2.    Tomēr 5. piezīmes 1. punktā minēto pielaidi var piemērot tikai jauktiem ražojumiem, kas izgatavoti no diviem vai vairākiem tekstila pamatmateriāliem.

   Tekstila pamatmateriāli ir šādi:

       zīds,

       vilna,

       rupjie dzīvnieku mati,

       smalkie dzīvnieku mati,

       astri,

       kokvilna,

       materiāli papīra ražošanai un papīrs,

       lins,

       kaņepāji,

       džuta un citas lūksnes tekstilšķiedras,

       sizals un citas agavju ģints augu tekstilšķiedras,

       kokosšķiedra, abakas, rāmijas un citas augu tekstilšķiedras,

       sintētiskie ķīmiskie pavedieni,

       mākslīgie ķīmiskie pavedieni,

       strāvvadoši pavedieni,

       sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna,

       sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliestera,

       sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliamīda,

       sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliakrilnitrila,

       sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliimīda,

       sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no politetrafluoretilēna,

       sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polifenilēnsulfīda,

       sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polivinilhlorīda,

       citas sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras,       mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras no viskozes,

       citas mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras,

       dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, pozamentēta vai nepozamentēta,

       dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliestera segmentiem, pozamentēta vai nepozamentēta,

       pozīcijas 5605 ražojumi (metalizēta dzija), kuros ietverta lente, kā pamatā ir alumīnija folija vai plastmasas kārta un kas ir vai nav pārklāta ar alumīnija pulveri, un kas nepārsniedz 5 mm, un kas iestiprināta ar caurspīdīgu vai krāsainu adhezīvu starp divām plastmasas kārtām,

       citi pozīcijas 5605 ražojumi.

   Piemērs.

   Pozīcijā 5205 klasificēta dzija, kas izgatavota no pozīcijā 5203 klasificētām kokvilnas šķiedrām un pozīcijā 5506 klasificētām sintētiskām štāpeļšķiedrām, ir jaukta dzija. Tāpēc nenoteiktas izcelsmes sintētiskās štāpeļšķiedras, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas), var izmantot, ja to svars nepārsniedz 10 % no dzijas svara.

   Piemērs.

   Pozīcijā 5112 klasificēts vilnas audums, kas izgatavots no pozīcijā 5107 klasificētas vilnas dzijas un pozīcijā 5509 klasificētas sintētisko štāpeļšķiedru dzijas, ir jaukts audums. Tāpēc sintētisku dziju, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz ražošanu no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas), vai vilnas dziju, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz ražošanu no dabiskajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai), vai abu veidu dziju kopā var izmantot ar nosacījumu, ka to kopējais svars nepārsniedz 10 % no auduma svara.

   Piemērs.

   Pozīcijā 5802 klasificēts audums ar šūtām plūksnām, ko izgatavo no pozīcijā 5205 klasificētas kokvilnas dzijas un pozīcijā 5210 klasificēta kokvilnas auduma, ir jaukts ražojums tikai tad, ja kokvilnas audums ir jaukts audums, kas izgatavots no divās atsevišķās pozīcijās klasificētas dzijas, vai arī ja izmantotās kokvilnas dzijas ir jaukti ražojumi.

   Piemērs.

   Ja attiecīgais audums ar šūtām plūksnām ir izgatavots no pozīcijā 5205 klasificētas kokvilnas dzijas un pozīcijā 5407 klasificēta sintētiska auduma, tad izmantotā dzija acīmredzami ir divi atsevišķi tekstila pamatmateriāli un tādējādi audums ar šūtām plūksnām ir jaukts ražojums.

3.    Attiecībā uz ražojumiem, kuru sastāvā ir “dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, pozamentēta vai nepozamentēta”, šī pielaide tādai dzijai ir 20 %.

4.    Attiecībā uz ražojumiem, kuru sastāvā ir “ne vairāk kā 5 mm plata lente, kas pamatā sastāv no alumīnija folijas vai plastmasas plēves ar alumīnija pulvera pārklājumu vai bez tā un kas ir iestiprināta ar adhezīvu starp divām plastmasas plēves kārtām” šī pielaide tādai lentei ir 30 %.

6. piezīme.

1.    Tiem tekstilizstrādājumiem, kas sarakstā ir atzīmēti ar zemsvītras piezīmi, kurā ir atsauce uz šo ievadpiezīmi, tekstilrotājumus un piederumus, kas neatbilst 3. slejas sarakstā izklāstītam noteikumam par attiecīgajiem gatavajiem izstrādājumiem, var izmantot, ja to svars nepārsniedz 10 % no visu iekļauto tekstilmateriālu kopējā svara.

   Tekstilrotājumi un piederumi ir klasificēti 50. līdz 63. nodaļā. Oderes un starpoderes nav uzskatāmas par rotājumiem vai piederumiem.

2.    Netekstilrotājumiem un piederumiem vai citiem izmantotajiem materiāliem, kuros ir tekstilmateriāli, nav jāatbilst 3. slejā izklāstītajiem nosacījumiem, pat ja uz tiem neattiecas 3. piezīmes 5. punkts.

3.    Saskaņā ar 3. piezīmes 5. punktu visus nenoteiktas izcelsmes netekstilrotājumus un piederumus vai citu ražojumu, kurā nav tekstilizstrādājumu, tomēr var brīvi izmantot, ja tos nevar izgatavot no 3. slejā uzskaitītajiem materiāliem.

   Piemēram 2 , ja kāds saraksta noteikums paredz, ka konkrētam tekstilizstrādājumam, piemēram, blūzei, jāizmanto dzija, tas neliedz izmantot metāla priekšmetus, piemēram, pogas, jo tās nevar izgatavot no tekstilmateriāliem.

4.    Ja piemēro procentuālā daudzuma noteikumu, aprēķinot iekļauto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību, jāņem vērā rotājumu un piederumu vērtība.

7. piezīme.

1.    “Īpašie procesi” pozīcijā ex 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 ir šādi:

a)    vakuumdestilācija;

b)    sekundārā pārtvaice ar ļoti rūpīgu frakcionēšanas procesu 3 ;

c)    krekings;

d)    reformēšana;

e)    ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f)    procesi, kas ietver visas šādas darbības: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu; neitralizācija ar sārmainām vielām; atkrāsošana un attīrīšana ar dabiski aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai boksītu;

g)    polimerizācija;

h)    alkilēšana;

i)    izomerizācija.

2.    “Īpašie procesi” pozīcijā 2710, 2711 un 2712 ir šādi:

a)    vakuumdestilācija;

b)    sekundārā pārtvaice ar ļoti rūpīgu frakcionēšanas procesu 4 ;

c)    krekings;

d)    reformēšana;

e)    ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f)    procesi, kas ietver visas šādas darbības: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu; neitralizācija ar sārmainām vielām; atkrāsošana un attīrīšana ar dabiski aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai boksītu;g)    polimerizācija;

h)    alkilēšana;

i)    izomerizācija;

j)    tikai attiecībā uz pozīcijas ex 2710 smagajām eļļām – atsērošana ar ūdeņradi, kuras rezultātā sēra saturs apstrādātajos produktos tiek samazināts vismaz par 85 % (metode ASTM D 1266-59 T);

k)    tikai attiecībā uz pozīcijā ex 2710 klasificētajiem ražojumiem – deparafinēšana, izmantojot procesu, kas nav filtrācija;

l)    tikai attiecībā uz pozīcijas ex 2710 smagajām eļļām – apstrāde ar ūdeņradi vairāk nekā 20 bar spiedienā un temperatūrā, kas pārsniedz 250 °C, izmantojot katalizatoru, kas nav atsērošanas katalizators, ūdeņradim darbojoties kā aktīvajam ķīmiskās reakcijas elementam. Pozīcijas ex 2710 smēreļļu turpmāku apstrādi ar ūdeņradi (piemēram, hidroattīrīšanu vai atkrāsošanu), lai jo īpaši uzlabotu krāsu vai stabilitāti, tomēr neuzskata par īpašiem procesiem;

m)    tikai attiecībā uz pozīcijas ex 2710 kurināmo mazutu – atmosfēras destilēšana, ar nosacījumu, ka mazāk nekā 30 % šo produktu tilpuma pārtvaicējas, ietverot zudumus, 300 °C temperatūrā, izmantojot metodi ASTM D 86;

n)    tikai attiecībā uz pozīcijas ex 2710 smagajām eļļām, izņemot gāzeļļas un kurināmo mazutu – apstrāde ar augstfrekvences elektrisko izlādi.

3.    Pozīcijā ex 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 vienkāršas darbības, piemēram, tīrīšana, pārliešana, atsāļošana, ūdens atdalīšana, filtrēšana, krāsošana, marķēšana, sēra iegūšana, sajaucot produktus ar dažādu sēra saturu, kā arī jebkuru šo darbību savienojumi vai arī līdzīgas darbības nepiešķir noteiktu izcelsmi.

II PROTOKOLA II PIELIKUMS

Apstrādes vai pārstrādes darbības, kas jāveic attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai izgatavotais ražojums varētu iegūt noteiktas izcelsmes statusu

Ne visi šajā sarakstā minētie ražojumi var būt iekļauti šajā nolīgumā. Tādēļ jāaplūko pārējās šā nolīguma daļas.

HS pozīcijas Nr.

Ražojuma apraksts

Nenoteiktas izcelsmes materiālu apstrāde vai pārstrāde, kas nodrošina izcelsmes statusu

1)

2)

3)    vai    4)

01. nodaļa

Dzīvi dzīvnieki

Visiem izmantotajiem 1. nodaļā klasificētajiem dzīvniekiem jābūt pilnīgi iegūtiem

02. nodaļa

Gaļa un ēdami gaļas subprodukti

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 1. un 2. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

ex 03. nodaļa

Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot:

Visiem izmantotajiem 3. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

0304

Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju mīkstums (malts vai nemalts)

Ražošana, kurā visu izmantoto 3. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas

0305

Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis, arī termiski apstrādātas pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

Ražošana, kurā visu izmantoto 3. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 0306

Žāvēti vai sālīti vēžveidīgie vai vēžveidīgie sālījumā, čaulā vai bez tās; kūpināti vēžveidīgie, čaulā vai bez tās, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; vēžveidīgie čaulā, termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā; vēžveidīgo milti un granulas, kas derīgi lietošanai pārtikā

Ražošana, kurā visu izmantoto 3. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 0307

Žāvēti vai sālīti mīkstmieši vai mīkstmieši sālījumā, čaulā vai bez tās; kūpināti mīkstmieši, čaulā vai bez tās, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; mīkstmiešu milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

Ražošana, kurā visu izmantoto 3. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 0308

Žāvēti vai sālīti ūdens bezmugurkaulnieki vai ūdens bezmugurkaulnieki sālījumā, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus; kūpināti ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; ūdens bezmugurkaulnieku, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus, milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

Ražošana, kurā visu izmantoto 3. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 04. nodaļa

Piena pārstrādes produkti; putnu olas; dabīgais medus; dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti, izņemot:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 4. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citādi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

Ražošana, kurā:

- visiem izmantotajiem 4. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem;

- visai izmantotajai pozīcijā 2009 klasificētajai augļu sulai (izņemot ananāsu, laimu vai greipfrūtu sulu) jau jābūt ar noteiktu izcelsmi;

- visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 05. nodaļa

Citur neminēti vai neiekļauti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, izņemot:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 5. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

ex 0502

Apstrādāti cūku, mežacūku vai kuiļu sari un spalvas

Saru un spalvas mazgāšana, dezinficēšana, šķirošana un iztaisnošana


06. nodaļa

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

Ražošana, kurā:

- visiem izmantotajiem 6. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

07. nodaļa

Ēdami dārzeņi un atsevišķas ēdamas saknes un bumbuļi

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 7. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

08. nodaļa

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu vai meloņu mizas

Ražošana, kurā:

- visiem izmantotajiem augļiem un riekstiem jābūt pilnīgi iegūtiem;

- visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 09. nodaļa

Kafija, tēja, mate un garšvielas, izņemot:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 9. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

0901

Grauzdēta vai negrauzdēta kafija, ar vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizvietotāji ar jebkādu kafijas saturu

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

0902

Tēja, arī aromatizēta

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

ex 0910

Garšvielu maisījumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

10. nodaļa

Graudaugu produkti

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 10. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

ex 11. nodaļa

Miltrūpniecības produkti; iesals; cietes; inulīns; kviešu lipeklis, izņemot:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem graudaugu produktiem, pozīcijā 0714 klasificētajiem ēdamajiem dārzeņiem, saknēm un bumbuļiem vai izmantotajiem augļiem jābūt pilnīgi iegūtiem

ex 1106

Pozīcijā 0713 klasificēto kaltēto lobīto pākšu dārzeņu milti, rupja maluma milti un pulveris

Pozīcijā 0708 klasificēto pākšu dārzeņu žāvēšana un malšana

ex 12. nodaļa

Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un rupjā barība

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 12. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

ex 1211

Augi vai augu daļas (ieskaitot sēklas un augļus), ko izmanto

galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai vai

tamlīdzīgiem mērķiem, dzesināti vai saldēti, arī sagriezti, sagrūsti vai saberzti pulverī:

ex 121120

- žeņšeņa saknes

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 121130, ex 121140 un ex 121150

- kokas lapas, magoņu stiebri un ephedra

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 14. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

ex 121190

Augu valsts produkti, kas citur nav minēti vai iekļauti, izņemot kokvilnas īsšķiedras:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 14. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

- rieksti bez cukura vai spirta piedevas

Ražošana, kurā izmantoto pozīcijā 0801, 0802 un 1202–1207 klasificēto noteiktas izcelsmes riekstu un eļļasaugu sēklu vērtība pārsniedz 60 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- zemesriekstu sviests; maisījumi, kuros pamatā ir graudaugi; palmu galotņu pumpuri; kukurūza

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

- citi, izņemot saldētos augļus un riekstus, kas nav pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura piedevas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

1301

Šellaka; dabīgi sveķi, sveķainas vielas, gumijas sveķi un oleosveķi (piemēram, balzāmi)

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 1301 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un pārējie augu izcelsmes recinātāji un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti:

- no augu valsts produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti

Ražošana no nemodificētiem recinātājiem un biezinātājiem

- citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

14. nodaļa

Augu izejvielas pīšanai; augu valsts produkti, kas citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 14. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

ex 15. nodaļa

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

1501

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos:

- kaulu tauki vai atkritumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 0203, 0206 vai 0207 klasificētos materiālus vai pozīcijā 0506 klasificētos kaulus

- citādi

Ražošana no pozīcijā 0203 vai 0206 klasificētas cūkgaļas vai ēdamiem cūku subproduktiem vai no pozīcijā 0207 klasificētas mājputnu gaļas vai ēdamiem subproduktiem

1502

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos:

- kaulu tauki vai atkritumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, izņemot pozīcijā 0201, 0202, 0204 un 0206 klasificētos materiālus vai pozīcijā 0506 klasificētos kaulus

- citādi

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas vai to frakcijas, rafinēti vai nerafinēti, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

- cietās frakcijas

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 1504 materiālus

- citādi

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. un 3. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

ex 1505

Rafinēts lanolīns

Ražošana no pozīcijā 1505 klasificētiem neapstrādātiem vilnas taukiem

1506

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

- cietās frakcijas

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 1506 materiālus

- citādi

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

1507–1515

Augu eļļas un to frakcijas:

- sojas, zemesriekstu, palmas, kopras, palmas kodola, babasū eļļa, tungeļļa un joticīta eļļa, miršu vasks un Japānas vasks, jojobas eļļas frakcijas un eļļas, kas paredzētas tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

- cietās frakcijas, izņemot jojobas eļļas frakcijas

Ražošana no citiem pozīcijas 1507–1515 materiāliem

- citādi

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augu izcelsmes materiāliem ir jābūt pilnīgi iegūtiem


1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas

Ražošana, kurā:

- visiem izmantotajiem 2. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem;

- visiem izmantotajiem augu izcelsmes materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem. Tomēr var izmantot pozīcijas 1507, 1508, 1511 un 1513 materiālus

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516

Ražošana, kurā:

- visiem izmantotajiem 2. un 4. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem;

- visiem izmantotajiem augu izcelsmes materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem. Tomēr var izmantot pozīcijas 1507, 1508, 1511 un 1513 materiālus

ex 16. nodaļa

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no 1. nodaļā klasificētajiem dzīvniekiem

1604 un 1605

Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji, kas gatavoti no zivju ikriem

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem

Ražošana, kurā visu izmantoto 3. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 17. nodaļa

Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

1702

Citādi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdēts cukurs

- ķīmiski tīra maltoze un fruktoze

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 1702 materiālus

- citādi cukuri cietā formā ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem materiāliem jau jābūt ar noteiktu izcelsmi

ex 1703

Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru, ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

1704

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

18. nodaļa

Kakao un kakao izstrādājumi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīcijā 0401–0404 klasificētām precēm, kuri nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un nav minēti vai iekļauti citur:

- iesala ekstrakts

Ražošana no 10. nodaļā klasificētiem graudaugu produktiem

- citādi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots:

- kas pēc svara satur ne vairāk kā 20 % gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu

Ražošana, kurā visai izmantotajai labībai un tās atvasinājumiem (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) jābūt pilnīgi iegūtiem

- kas pēc svara satur vairāk nekā 20 % gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu

Ražošana, kurā:

- visai izmantotajai labībai un tās atvasinājumiem (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) jābūt pilnīgi iegūtiem;

- visiem izmantotajiem 2. un 3. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

1903

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 1108 klasificēto kartupeļu cieti

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav citur minēti un iekļauti

Ražošana:

- no pozīcijā 1806 neklasificētiem materiāliem;

- kurā visiem izmantotajiem graudaugiem un miltiem (izņemot cietos kviešus, to atvasinājumus un kukurūzu Zea indurata) jābūt pilnīgi iegūtiem;

- kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

1905

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 11. nodaļā klasificētos materiālus

ex 20. nodaļa

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augļiem, riekstiem vai dārzeņiem jābūt pilnīgi iegūtiem

ex 2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti jamsi, saldie kartupeļi un tamlīdzīgas pārtikā izmantojamas augu daļas, kas pēc svara satur 5 % vai vairāk cietes

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 2004 un ex 2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

2006

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas)

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2007

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2008

- rieksti bez cukura vai spirta piedevas

Ražošana, kurā izmantoto pozīcijā 0801, 0802 un 1202–1207 klasificēto noteiktas izcelsmes riekstu un eļļasaugu sēklu vērtība pārsniedz 60 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- zemesriekstu sviests; maisījumi, kuros pamatā ir graudaugi; palmu galotņu pumpuri; kukurūza

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

- citi, izņemot saldētos augļus un riekstus, kas nav pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura piedevas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2009

Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 21. nodaļa

Dažādi pārtikas produkti, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

2101

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visiem izmantotajiem cigoriņiem jābūt pilnīgi iegūtiem

2103

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

- gatavas mērces un produkti to pagatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr var izmantot sinepju pulveri vai gatavas vai galda sinepes

- sinepju pulveris, gatavas un galda sinepes

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

ex 2104

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, izņemot pozīcijā 2002–2005 klasificētus sagatavotus vai konservētus dārzeņus

2106

Pārtikas produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 22. nodaļa

Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis, izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visām izmantotajām vīnogām un no vīnogām iegūtajiem ražojumiem jābūt pilnīgi iegūtiem

2202

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- visai izmantotajai augļu sulai (izņemot ananāsu, laimu un greipfrūtu sulu) jau jābūt ar noteiktu izcelsmi


2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk; etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti

Ražošana:

- kurā izmantotie materiāli nav klasificēti pozīcijā 2207 vai 2208;

- kurā izmantotajām vīnogām un visiem no tām iegūtajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem vai, ja visi pārējie izmantotie materiāli jau ir ar noteiktu izcelsmi, var izmantot araku, nepārsniedzot 5 tilpuma %

2208

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilpuma %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni

Ražošana:

- no materiāliem, kas nav klasificēti pozīcijā 2207 vai 2208;

- kurā izmantotajām vīnogām un visiem no tām iegūtajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem vai, ja visi pārējie izmantotie materiāli jau ir ar noteiktu izcelsmi, var izmantot araku, nepārsniedzot 5 tilpuma %

ex 23. nodaļa

Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; gatava lopbarība, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 2301

Rupja maluma vaļa milti; milti un granulas no zivīm vai vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem, nederīgas pārtikai

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. un 3. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

ex 2303

Kukurūzas cietes ražošanas atlikumi (izņemot koncentrētus graudu mērcēšanas šķidrumus), kuros sausam produktam aprēķinātais olbaltumvielu saturs pēc svara pārsniedz 40 %

Ražošana, kurā visai izmantotajai kukurūzai jābūt pilnīgi iegūtai

ex 2306

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, kas iegūti ekstrahējot un kuru sastāvā ir vairāk nekā 3 % olīveļļas

Ražošana, kurā visām izmantotajām olīvām jābūt pilnīgi iegūtām

2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā

Ražošana, kurā:

- visiem izmantotajiem graudaugiem, cukuram vai melasei, gaļai vai pienam jau jābūt ar noteiktu izcelsmi;

- visiem izmantotajiem 3. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

ex 24. nodaļa

Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji, izņemot:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 24. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem

2402

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

Ražošana, kurā pēc svara vismaz 70 % no izmantotās pozīcijā 2401 klasificētās neapstrādātās tabakas vai tabakas atkritumu jau jābūt ar noteiktu izcelsmi

ex 2403

Smēķējamā tabaka

Ražošana, kurā pēc svara vismaz 70 % no izmantotās pozīcijā 2401 klasificētās neapstrādātās tabakas vai tabakas atkritumu jau jābūt ar noteiktu izcelsmi

ex 25. nodaļa

Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 2504

Dabiskais kristāliskais grafīts, bagātināts ar oglekli, attīrīts un malts

Neattīrīta kristāliskā grafīta bagātināšana ar oglekli, attīrīšana un malšana

ex 2515

Rupji apstrādāts marmors, sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (arī kvadrātveida) blokos vai plātnēs, kuru biezums nepārsniedz 25 cm

Tāda marmora (arī jau sazāģēta) zāģēšana vai citāda sadalīšana, kura biezums pārsniedz 25 cm

ex 2516

Rupji apstrādāts granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un citādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai, sazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (arī kvadrātveida) blokos vai plātnēs, kuru biezums nepārsniedz 25 cm

Tāda akmens (arī jau sazāģēta) zāģēšana vai citāda sadalīšana, kura biezums pārsniedz 25 cm

ex 2518

Kalcinēts dolomīts

Nekalcinēta dolomīta kalcinēšana

ex 2519

Drupināts dabiskais magnija karbonāts (magnezīts) hermētiski noslēgtos konteineros un attīrīts vai neattīrīts magnija oksīds, citi kā kausēts magnēzijs vai pārdedzināts (aglomerētais) magnēzijs

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr var izmantot dabīgo magnija karbonātu (magnezītu)

ex 2520

Īpaši stomatoloģijai sagatavotie ģipši

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2524

Dabiskā azbesta šķiedras

Ražošana no azbesta koncentrāta

ex 2525

Vizlas pulveris

Vizlas vai vizlas atbiru malšana

ex 2530

Kalcinētas vai pulverizētas krāszemes

Krāszemju kalcinēšana vai malšana

26. nodaļa

Rūdas, sārņi un pelni

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 27. nodaļa

Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 2707

Eļļas, kurās aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru, proti, eļļas, kas līdzīgas minerāleļļām, kuras iegūtas akmeņogļu darvas augsttemperatūras pārtvaicē, no kuru tilpuma vairāk nekā 65 % destilējas līdz 250 °C temperatūrai (ieskaitot lakbenzīna un benzola maisījumus), izmantošanai par motordegvielu vai kurināmo

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpašie procesi 5

Citas darbības, kuras nav 3. slejā minētās un kurās visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2709

Neattīrītas eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem

Destruktīva bitumenmateriālu destilācija

2710

Naftas eļļas un no bitumenmateriāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpašie procesi 6

Citas darbības, kuras nav 3. slejā minētās un kurās visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2711

Naftas gāzes un citādi gāzveida ogļūdeņraži

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpašie procesi 7

Citas darbības, kuras nav 3. slejā minētās un kurās visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2712

Vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpašie procesi 8

Citas darbības, kuras nav 3. slejā minētās un kurās visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu pārstrādes atlikumi

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpašie procesi 9

Citas darbības, kuras nav 3. slejā minētās un kurās visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2714

Dabiskais bitums un asfalts; bitumena vai naftas slāneklis un darvas smiltis; asfaltīti un asfalta ieži

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpašie procesi 10

Citas darbības, kuras nav 3. slejā minētās un kurās visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2715

Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas)

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpašie procesi 11

Citas darbības, kuras nav 3. slejā minētās un kurās visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 28. nodaļa

Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie vai neorganiskie savienojumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2805

Mischmetall

Ražošana, kurā izmanto elektrolīzi un termisku apstrādi un kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2811

Sēra trioksīds

Ražošana no sēra dioksīda

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2833

Alumīnija sulfāts

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2840

Nātrija perborāts

Ražošana no dinātrija tetraborāta pentahidrāta

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2852

- iekšējo ēteru dzīvsudraba savienojumi un to halogenētie, sulfurētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

-- iekšējie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2909 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

-- cikliskie acetāti un cikliskie pusacetāti, kā arī to halogenētie, sulfētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- nukleīnskābju un to sāļu noteikta vai dažāda ķīmiskā sastāva dzīvsudraba savienojumi; citādi heterocikliskie savienojumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2932, 2933 un 2934 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kuri satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur un kas satur dzīvsudraba savienojumus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes vai bez tās, izņemot pozīcijā 3002 un 3006 klasificētos; sertificēti standarta materiāli, kas satur dzīvsudraba savienojumus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 29. nodaļa

Organiskās ķīmiskās vielas, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2901

Acikliskie ogļūdeņraži izmantošanai par motordegvielu vai kurināmo

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpašie procesi 12

Citas darbības, kuras nav 3. slejā minētās un kurās visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2902

Ciklāni un ciklēni (izņemot azelēnus), benzols, toluols, ksiloli, izmantošanai par motordegvielu vai kurināmo

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpašie procesi 13  

Citas darbības, kuras nav 3. slejā minētās un kurās visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2905

Šīs pozīcijas spirtu un etilspirta metālu alkoholāti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijā 2905 klasificētos materiālus. Tomēr pieļaujama arī šīs pozīcijas metālu alkoholātu izmantošana, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2915 un 2916 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2932

- iekšējie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2909 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- cikliskie acetāti un cikliskie pusacetāti, kā arī to halogenētie, sulfētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2933

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us)

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2932 un 2933 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas


2934

Nukleīnskābes un to sāļi; citādi heterocikliskie savienojumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2932, 2933 un 2934 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2937

Dabiskie vai sintezētie hormoni, prostaglandīni, tromboksāni un leikotrīni; to atvasinājumi un struktūras analogi, arī polipeptīdi ar modificētu ķēdi, kurus izmanto galvenokārt kā hormonus:

 

- citādi heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us)

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2932 un 2933 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

- citādas nukleīnskābes un to sāļi; citādi heterocikliskie savienojumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2932, 2933 un 2934 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 293911

Magoņu stiebru koncentrāti, kas pēc svara satur ne mazāk kā 50 % alkaloīdu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

293980

Alkaloīdi, kas nav augu izcelsmes

- heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us)

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2932 un 2933 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- nukleīnskābes un to sāļi; citādi heterocikliskie savienojumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2932, 2933 un 2934 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 30. nodaļa

Farmaceitiskie produkti, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3002

Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapijas, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi, citādas asins frakcijas un imūnpreparāti, kuri ir vai nav modificēti vai iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi produkti:

- citādi savienojumi, kas satur karboksiimīda funkcionālo grupu (ieskaitot saharīnu un tā sāļus), un savienojumi, kas satur imīna funkcionālo grupu, peptīdu un proteīnu veidā, kas ir tieši iesaistīti imūnprocesu regulācijā

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- produkti, kas sastāv no divām vai vairākām sastāvdaļām, kuras sajauktas ārstniecības vai profilakses vajadzībām, vai tām pašām vajadzībām paredzēti nejaukti produkti, kas safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijā 3002 klasificētos materiālus. Var izmantot arī materiālus, kas atbilst šim aprakstam, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi:

-- cilvēka asinis

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijā 3002 klasificētos materiālus. Var izmantot arī materiālus, kas atbilst šim aprakstam, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

-- dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecības vai profilakses vajadzībām

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijā 3002 klasificētos materiālus. Var izmantot arī materiālus, kas atbilst šim aprakstam, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

-- asins frakcijas, izņemot imūnserumu, hemoglobīnu, asins globulīnus un seruma globulīnus

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijā 3002 klasificētos materiālus. Var izmantot arī materiālus, kas atbilst šim aprakstam, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

-- hemoglobīns, asins globulīni un seruma globulīni

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijā 3002 klasificētos materiālus. Var izmantot arī materiālus, kas atbilst šim aprakstam, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- - citādi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijā 3002 klasificētos materiālus. Var izmantot arī materiālus, kas atbilst šim aprakstam, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai skābekļa heteroatomu(-us), kuru struktūrā ir nekondensētu imidazola gredzens (hidrogenēts vai nehidrogenēts), peptīdu un proteīnu veidā, kas ir tieši iesaistīti imūnprocesu regulācijā

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2932 un 2933 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādas nukleīnskābes un to sāļi, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu, peptīdu un proteīnu veidā, kas ir tieši iesaistīti imūnprocesu regulācijā; citādi heterocikliskie savienojumi, peptīdu un proteīnu veidā, kas ir tieši iesaistīti imūnprocesu regulācijā

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2932, 2933 un 2934 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi dabiskie vai sintezētie hormoni, prostaglandīni, tromboksāni un leikotrīni, peptīdu un proteīnu veidā (izņemot pozīcijas 2937 preces), kas ir tieši iesaistīti imūnprocesu regulācijā; to atvasinājumi un struktūras analogi, arī polipeptīdi ar modificētu ķēdi, kurus izmanto galvenokārt kā hormonus, peptīdu un proteīnu veidā (izņemot pozīcijas 2937 preces), kas ir tieši iesaistīti imūnprocesu regulācijā

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi poliēteri pirmformās, peptīdu un proteīnu veidā, kas ir tieši iesaistīti imūnprocesu regulācijā

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas 14

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3003 un 3004

Medikamenti (izņemot pozīcijā 3002, 3005 un 3006 klasificētās preces):

- kas iegūti no pozīcijā 2941 klasificētā amikacīna

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr pozīcijā 3003 vai 3004 klasificētos materiālus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- citādi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr pozīcijā 3003 vai 3004 klasificētos materiālus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3006

Plastmasas ierīces stomas šķidruma savākšanai:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

- sterili absorbējošie ķirurģiskie vai stomatoloģiskie diegi un sterilas ķirurģiskās vai stomatoloģiskās adhēzijas barjeras, absorbējošās vai neabsorbējošās:

-- no plastmasas:

--- plakani izstrādājumi, kas apstrādāti vairāk nekā tikai ar virsmas apstrādi vai sagriešanu formās, izņemot taisnstūrveida (arī kvadrātveida); citādi izstrādājumi, kas apstrādāti vairāk nekā tikai ar virsmas apstrādi

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

--- aditīvās homopolimerizācijas produkti, kuros viens monomērs ir vairāk nekā 99 % no polimēra kopējā svara

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas 15

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

--- citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas 16

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

-- no auduma

Ražošana no dzijas 17

300670

Gelveida preparāti, kas paredzēti izmantošanai cilvēku ārstēšanā un veterinārijā ķermeņa daļu ieziešanai ķirurģiskās operācijās vai fizikālās terapijas izmeklēšanā, vai kā ķermeņa un medicīnas instrumenta savienojošie līdzekļi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 300692

Farmācijas atkritumi:

Citādi ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 31. nodaļa

Mēslošanas līdzekļi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3105

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju; citādi mēslošanas līdzekļi; šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars nepārsniedz 10 kg, izņemot:

- nātrija nitrātu,

- kalcija cianamīdu,

- kālija sulfātu,

- magnija kālija sulfātu

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 32. nodaļa

Miecvielu un krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; tepes un citas mastikas; tintes, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3201

Tanīni un to sāļi, ēteri un esteri, un citādi atvasinājumi

Ražošana no augu izcelsmes tanīnu ekstraktiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3205

Lakas; uz to bāzes izgatavotie preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē 18

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, izņemot pozīcijā 3203, 3204 un 3205 klasificētos materiālus. Tomēr var izmantot citus pozīcijas 3205 materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 33. nodaļa

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3301

Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), ieskaitot konkrēteļļas un absolūteļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot materiālus no šīs pozīcijas citas “grupas” 19 . Tomēr var izmantot arī tās pašas grupas materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 34. nodaļa

Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgi vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un līdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, zobtehnikas vaski un zobārstniecības izstrādājumi uz ģipša bāzes, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3403

Eļļošanas līdzekļi, kuru sastāvā mazāk nekā 70 % no svara ir naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpašie procesi 20

Citas darbības, kuras nav 3. slejā minētās un kurās visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3404

Mākslīgie un gatavie vaski:

- kuru pamatā ir parafīns, naftas vaski, vaski, kas iegūti no bitumenminerāliem, ogļu putekļu vasks vai zvīņparafīns

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, izņemot:

- hidrogenētas eļļas, kurām ir pozīcijā 1516 klasificēto vasku īpašības;

- nenoteikta ķīmiskā sastāva taukskābes vai rūpnieciski ražotus afiliātiskos spirtus, kuriem ir pozīcijā 3823 klasificēto vasku īpašības;

- pozīcijā 3404 klasificētus materiālus

Tomēr šos materiālus var izmantot tad, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 35. nodaļa

Olbaltumvielas; modificētas cietes; līmes; fermenti, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3505

Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes:

- cietes ēteri un esteri

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 3505 materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 1108 klasificētos materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3507

Gatavi fermenti, kas citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

36. nodaļa

Sprāgstvielas; pirotehnikas izstrādājumi; sērkociņi; pirofori sakausējumi; daži degmaisījumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 37. nodaļa

Foto un kino preces, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3701

Neeksponētas gaismjutīgas plakanās fotoplates un fotofilmas no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; neeksponētās gaismjutīgas plakanās filmas momentfotogrāfijai, iepakotas vai neiepakotas:

- krāsu filmas momentfotogrāfijai, iepakotas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā, nevis pozīcijā 3701 vai 3702 Tomēr var izmantot citus pozīcijas 3702 materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā, nevis pozīcijā 3701 vai 3702 Tomēr pozīcijā 3701 un 3702 klasificētos materiālus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3702

Gaismjutīgas neeksponētas fotofilmas ruļļos, no jebkura materiāla, izņemot papīru, kartonu un tekstilmateriālu; gaismjutīgas neeksponētas filmas momentfotogrāfijai, ruļļos

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā, nevis pozīcijā 3701 vai 3702

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3704

Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā, nevis pozīcijā 3701–3704

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 38. nodaļa

Jaukti ķīmiskie produkti, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3801

- koloidālais grafīts eļļas suspensijā un puskoloidālais grafīts; oglekļa pastas elektrodiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- grafīta pasta, kurā maisījumā ar minerāleļļām grafīts pēc svara ir vairāk nekā 30 %

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 3403 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3803

Rafinēta taleļļa

Neattīrītas taleļļas rafinēšana

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3805

Attīrīti sulfātterpentīna spirti

Sulfātterpentīna jēlspirta attīrīšana destilējot vai rafinējot

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3806

Esteru sveķi

Ražošana no sveķskābēm

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3807

Koka piķis (koka darvas piķis)

Koka darvas destilācija

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3808

Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un tamlīdzīgi produkti, iepakojumā vai safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un mušpapīrs)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3810

Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citādi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai vai metināšanai; pastas un pulveri mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kas sastāv no metāla un citiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā stieņus vai serdeņus metināšanas elektrodiem vai pārklājumiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3811

Antidetonācijas maisījumi, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un pārējās gatavās piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai pārējiem šķidrumiem, ko izmanto tām pašām vajadzībām kā minerāleļļas:

- gatavas piedevas ziežeļļām, kas satur naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 3811 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3812

Gatavie kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas citur nav minēti vai iekļauti; antioksidanti un citi kaučuka un plastmasas stabilizējoši savienojumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3813

Ugunsdzēsības aparātu maisījumi un lādiņi; uzpildīti ugunsdzēšamie aparāti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3814

Jaukti organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas citur nav minēti un iekļauti; gatavi sastāvi krāsu un laku noņemšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3818

Ķīmiskie elementi ar piedevām, kurus izmanto elektronikā, disku, plātņu vai tamlīdzīgās formās; ķīmiskie savienojumi ar piedevām, kurus izmanto elektronikā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3819

Bremžu šķidrumi un citādi gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai pēc svara satur mazāk par 70 % naftas eļļu vai eļļu, kuras iegūtas no bitumenminerāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3820

Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas šķidrumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3821

Gatavas barotnes mikroorganismu (vīrusu u.c.), kā arī augu, cilvēka vai dzīvnieku šūnu kultūru uzturēšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3822

Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes vai bez tās, izņemot pozīcijā 3002 un 3006 klasificētos

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti:

- rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes, rafinējot iegūtas skābās eļļas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

- rūpnieciskie alifātiskie spirti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 3823 materiālus

3824

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur; citur neminēti vai neiekļauti ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atlikumi:

- šādi no šajā pozīcijā minētajiem produktiem

Gatavas saistvielas lietņu veidnēm vai serdeņiem uz dabīgo sveķu bāzes

Naftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri

Sorbīts, izņemot pozīcijā 2905 klasificēto

Naftas sulfonāti, izņemot sārmu metālu, amonija vai etanolamīnu naftas sulfonātus; tiofenētas sulfonskābes no eļļām, kas iegūtas no bitumenminerāliem, un to sāļi

Jonu apmaiņas sveķi

Vakuumlampu gāzu absorbētāji

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Sārmains dzelzs oksīds gāzu attīrīšanai

Amonjaka gāze un oksīds, kas iegūts akmeņogļu gāzes attīrīšanas procesā

Sulfonaftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un to esteri

Fusela un Dipela eļļa

Sāļu maisījumi, kam ir dažādi anjoni

Pastas kopēšanai uz želatīna bāzes, ar papīra vai tekstila pamatni vai bez tās

- citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3825

Citur neminēti vai neiekļauti ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atlikumi; sadzīves atkritumi; notekūdeņu dūņas; citādi atkritumi, kas minēti šīs nodaļas 6. piezīmē

 

- vate, marle, pārsēji un tamlīdzīgi materiāli (piemēram, pārsienamie materiāli, leikoplasti, sautējošas kompreses), kas piesūcināti vai pārklāti ar farmaceitiskām vielām vai safasēti vai iepakoti mazumtirdzniecībai un paredzēti medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas vajadzībām

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- ārstniecības atkritumi: ķirurģijas cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

 

- šļirces, adatas, katetri, kaniles un tamlīdzīgi instrumenti

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3826

Biodīzeļdegviela un tās maisījumi, kuri nesatur vai satur mazāk par 70 % no svara naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3901–3915

Polimēri pirmformās, plastmasas atkritumi, atgriezumi un atlūzas, izņemot pozīcijā ex3907 un 3912 minētos, attiecībā uz ko noteikumi paredzēti turpmāk:

- aditīvās homopolimerizācijas produkti, kuros viens monomērs ir vairāk nekā 99 % no polimēra kopējā svara

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas 21

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas 22

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3907

- kopolimērs, kas iegūts no polikarbonāta un akrilonitrila-butadiēna- stirola kopolimēra (ABS)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas 23

- poliesters

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un/vai ražošana no tetrabrom-(bisfenola A) polikarbonāta

3912

Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi pirmformās, kas citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā visu izmantoto vienā pozīcijā ar izstrādājumu klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3916–3921

Plastmasas pusfabrikāti un priekšmeti, izņemot pozīciju ex3916, ex3917, ex3920 un ex3921, attiecībā uz kurām noteikumi paredzēti turpmāk tekstā:

- plakani izstrādājumi, kas apstrādāti vairāk nekā tikai ar virsmas apstrādi vai sagriešanu formās, izņemot taisnstūrveida (arī kvadrātveida); citādi izstrādājumi, kas apstrādāti vairāk nekā tikai ar virsmas apstrādi

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi:-- aditīvās homopolimerizācijas produkti, kuros viens monomērs ir vairāk nekā 99 % no polimēra kopējā svara

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas 24

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

-- citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas 25

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3916 un ex 3917

Fasonprofili un caurules

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- visu izmantoto vienā pozīcijā ar ražojumu klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3920

- jonomēru loksnes vai plēves

Ražošana no daļējas termoplastiskās sāls, kas ir etilēna un metaakrilskābes kopolimērs, daļēji neitralizēts ar metāla joniem, galvenokārt cinka un nātrija joniem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- reģenerētās celulozes, poliamīdu vai polietilēna loksnes

Ražošana, kurā visu izmantoto vienā pozīcijā ar izstrādājumu klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3921

Metalizētas plastmasas folijas

Ražošana no ļoti caurspīdīgas poliestera folijas, kas nav biezāka par 23 mikroniem 26

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3922–3926

Plastmasas izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 40. nodaļa

Kaučuks un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 4001

Laminētas rievotā kaučuka loksnes apaviem

Dabiskā kaučuka plākšņu laminēšana

4005

Pildīts, nevulkanizēts kaučuks primārās formās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu, izņemot dabisko kaučuku, vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

4012

Atjaunotas vai lietotas gumijas pneimatiskās riepas; cietās vai pildītās gumijas riepas, maināmie protektori un loka lentes:

- atjaunotas gumijas pneimatiskās riepas, cietās vai pildītās riepas

Lietotu riepu atjaunošana

- citādi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 4011 vai 4012 minētos materiālus

ex 4017

Cietā kaučuka izstrādājumi

Ražošana no cietā kaučuka

ex 41. nodaļa

Jēlādas (izņemot kažokādas) un ādas, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 4102

Aitu vai jēru jēlādas bez vilnas

Vilnas noņemšana aitu vai jēru ādām

ex4104–4106

Miecētas vai miecētas un žāvētas ādas bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas

Iepriekš miecētu ādu atkārtota miecēšana

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

4107

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta liellopu (arī bifeļu) vai zirgu āda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pocīzijā 4114

Iepriekš miecētu ādu atkārtota miecēšana

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 4114

Lakāda un lakādas imitācija; metalizētā āda

Ražošana no pozīcijā 4104–4107, 4112 vai 4113 klasificētās ādas, ja tās vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

42. nodaļa

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 43. nodaļa

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; izstrādājumi no tām, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 4302

Sašūtas miecētas vai apdarinātas zvērādas:

- plātnes, krusti un līdzīgas formas

Nesašūtu miecētu vai apdarinātu zvērādu balināšana vai krāsošana papildus to piegriešanai un šūšanai

- citādi

Ražošana no nesašūtas miecētas vai apdarinātas zvērādas

4303

Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām

Ražošana no nesašūtām, miecētām vai apdarinātām kažokādām, kas iekļautas pozīcijā 4302

ex 44. nodaļa

Koks un koka izstrādājumi; kokogles, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 4403

Neapstrādātas četrskaldņu brusas

Ražošana no rupji apstrādātiem kokmateriāliem, arī mizotiem vai nemizotiem, vai rupji tēstiem

ex 4407

Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm

Ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzēšana

ex 4408

Loksnes apšuvumam un saplāksnim ne biezākas par 6 mm, savienotas galos, arī cita gareniski sazāģēta koksne, sašķelta vai nolobīta biezumā, kas nepārsniedz 6 mm, ēvelēta, noslīpēta vai saaudzēta

Līmēšana, ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzēšana

ex 4409

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti:

- slīpēti vai saaudzēti

Slīpēšana vai saaudzēšana

- zāģmateriāli ar noapaļotām malām un nepārtrauktu profilu

Noapaļošana vai fasonēšana

ex4410–ex4413

Zāģmateriāli ar noapaļotām malām un nepārtrauktu profilu, ieskaitot profilētas līstes un pārējos profilētos dēļus

Noapaļošana vai fasonēšana

ex 4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara

Ražošana no izmēros nesazāģētiem dēļiem

ex 4416

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka

Ražošana no šķeltām plankām, kas apstrādātas tikai apzāģējot no abām galvenajām pusēm

ex 4418

- namdaru un būvgaldnieku darinājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr var izmantot šūnainos koka paneļus, jumstiņus (šķindeļus) un jumta dēlīšus

- zāģmateriāli ar noapaļotām malām un nepārtrauktu profilu

Noapaļošana vai fasonēšana

ex 4421

Sērkociņu skaliņi; koka naglas vai tapas apaviem

Ražošana no jebkuras pozīcijas kokmateriāliem, izņemot pozīcijā 4409 minētos apstrādātos kokmateriālus

ex 45. nodaļa

Korķis un korķa izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

4503

Dabiskā korķa izstrādājumi

Ražošana no pozīcijā 4501 klasificētā korķa

46. nodaļa

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

47. nodaļa

Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 48. nodaļa

Papīrs un kartons, papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 4811

Papīrs un kartons, vienīgi ruļļos, loksnēs vai sagriezts

Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrrūpniecības materiāliem

4816

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citi kopējoši vai attēlu pārnesoši papīri (izņemot papīru pozīcijā 4809), papīrs trafaretspiedēm un ofsetplatēm, iepakots kastēs vai bez kastēm

Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrrūpniecības materiāliem

4817

Papīra vai kartona aploksnes, slēgtas vēstules, pastkartes bez zīmējumiem un sarakstes kartītes; kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 4818

Tualetes papīrs

Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrrūpniecības materiāliem

ex 4819

Kastes, kārbas, kastītes, somas un citāda tara no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 4820

Vēstuļu bloki

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 4823

Citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas

Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrrūpniecības materiāliem

ex 49. nodaļa

Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

4909

Iespiestas vai ilustrētas pastkartes; iespiestas kartītes ar personiskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem, ilustrētas vai neilustrētas, ar aploksnēm vai bez tām, ar izrotājumiem vai bez tiem

Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti pozīcijā 4909 vai 4911

4910

Visādi iespiesti kalendāri, ieskaitot noplēšamos kalendārus

- pārliekamie kalendāri, kam maināmais bloks nostiprināts uz pamata, izņemot papīra vai kartona pamatu

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana no materiāliem, kuri nav klasificēti pozīcijā 4909 vai 4911

ex 50. nodaļa

Zīds, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 5003

Zīda atgājas (ieskaitot tīšanai nederīgus kokonus, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras), kārstas vai ķemmētas

Zīda atgāju kāršana vai ķemmēšana

5004–ex5006

Zīda dzija un dzija no zīda atlikām

Ražošana no 27 :

- jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

- citām dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

- papīra ražošanas materiāliem

5007

Audumi no zīda vai zīda atkritumiem:

Ražošana no dzijas 28

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 51. nodaļa

Vilna, smalki vai rupjie dzīvnieku mati; dzija un austi audumi no zirgu astriem, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

5106–5110

Vilnas dzija no smalkas un rupjas dzīvnieku spalvas vai zirgu astriem

Ražošana no 29 :

- jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

- papīra ražošanas materiāliem

5111–5113

Vilnas audumi no smalkiem vai rupjiem dzīvnieku matiem vai no zirgu astriem:

Ražošana no dzijas 30

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 52. nodaļa

Kokvilna, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

5204–5207

Kokvilnas dzija un šujamie diegi

Ražošana no 31 :

- jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

- papīra ražošanas materiāliem

5208–5212

Kokvilnas audumi:

Ražošana no dzijas 32

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 53. nodaļa

Citādas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

5306–5308

Dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni

Ražošana no 33 :

- jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

- papīra ražošanas materiāliem

5309–5311

Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra dzijas

Ražošana no dzijas 34

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

5401–5406

No sintētiskā pavediena iegūta dzija, monopavediens un diegi

Ražošana no 35 :

- jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

- papīra ražošanas materiāliem

5407 un 5408

Audumi no sintētiskās šķiedras pavedienu dzijas

Ražošana no dzijas 36

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

5501–5507

Ķīmiskās štāpeļšķiedras

Ražošana no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

5508–5511

Ķīmiskās štāpeļšķiedras dzija un šujamie diegi

Ražošana no 37 :

- jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

- papīra ražošanas materiāliem

5512–5516

No ķīmiskās stāpeļšķiedras izgatavotie audumi

Ražošana no dzijas 38

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 56. nodaļa

Vate, filcs un neaustas drānas; speciāla dzija; auklas, tauvas, virves, troses un to izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no 39 :

- kokosšķiedras dzijas,

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

- papīra ražošanas materiāliem

5602

Tūba un filcs, impregnēts vai neimpregnēts, ar pārklājumu vai bez tā, laminēts vai nelaminēts:

- adatota tūba

Ražošana no 40 :

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

- citādi

Ražošana no 41 :

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

5604

Gumijas pavediens un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu; tekstilpavedieni, lentes un tamlīdzīgi pozīcijas 5404 vai 5405 ražojumi, impregnēti, apvalkoti, ar pārklājumu vai caurslāņoti ar gumiju vai plastmasām:

- gumijas pavediens un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu

Ražošana no gumijas pavedieniem vai auklas bez tekstilmateriāla pārklājuma

- citādi

Ražošana no 42 :

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

- papīra ražošanas materiāliem

5605

Metalizēti pavedieni, dekoratīvi vai nedekoratīvi, derīgi kā tekstilpavedieni, lentes vai tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405, kombinēti ar metāla pavedienu, lentes vai pūdera veidā vai pārklāti ar metālu

Ražošana no 43 :

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

- papīra ražošanas materiāliem

5606

Pozamenta pavedieni, lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405, dekoratīvie pavedieni (izņemot pozīcijā 5605 minētos un dekoratīvos pavedienus no zirgu astriem); šenilpavedieni (arī šenilpavedieni no pūkām); cilpainie pavedieni

Ražošana no 44 :

- dabiskām šķiedrām,

- ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

- papīra ražošanas materiāliem

57. nodaļa

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas:

- no adatotas tūbas

Ražošana no 45 :

- dabiskām šķiedrām vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

Tomēr džutas audumu var izmantot oderējumam

- citāda filca

Ražošana no 46 :

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

- citādi

Ražošana no dzijas 47 .

Tomēr džutas audumu var izmantot oderējumam

ex 58. nodaļa

Speciāli audumi; audumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi, izņemot:

Ražošana no dzijas 48

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

5805

Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un izšūti gobelēni (piemēram, petit point, krustdūrienu tehnikā), apdarināti vai neapdarināti

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

5810

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

5901

Tekstilmateriāli, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausaudums; sagatavots audekls gleznošanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilmateriāli, ko parasti lieto cepuru pamatnēm

Ražošana no dzijas

5902

Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem:

Ražošana no dzijas

5903

Tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļautos, impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasām

Ražošana no dzijas

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

5904

Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas segumi ar tekstilmateriāla pamatni, pēc formas piegriezti vai nepiegriezti

Ražošana no dzijas 49

5905

Tapetes no tekstilmateriāliem:

Ražošana no dzijas

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

5906

Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļautos:

Ražošana no dzijas

5907

Tekstilmateriāli, kas impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar iepriekš neminētiem paņēmieniem; apgleznoti audekli teātru dekorācijām, mākslas studiju prospekti un tamlīdzīgi

Ražošana no dzijas

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

5908

Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem; gāzes lukturu kvēltīkliņi un cauruļveida trikotāža gāzes degļiem, impregnēti vai neimpregnēti:

- gāzes lukturu kvēltīkliņi, impregnēti

Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes lukturu kvēltīkliņu auduma

- citādi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

5909–5911

Tekstilizstrādājumi, kas piemēroti rūpnieciskai lietošanai:

- pulēšanas diski vai gredzeni, izņemot no pozīcijā 5911 klasificētā filca

Ražošana no pozīcijā 6310 klasificētajiem dzijas, auduma atkritumiem vai lupatām

- austi audumi, kādus parasti lieto papīra ražošanai vai citām tehniskām vajadzībām, velti vai nevelti, impregnēti vai neimpregnēti, pārklāti vai nepārklāti, cauruļveida vai bezgalīgi, ar vienu vai vairākām šķēru un/vai audu sistēmām vai plakanausti ar vairākām šķēru un vai audu sistēmām no pozīcijas 5911

Ražošana no dzijas 50

- citādi

Ražošana no dzijas 51

60. nodaļa

Trikotāžas drānas

Ražošana no dzijas 52

61. nodaļa

Trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi:

- šūti vai citādi savienoti no diviem vai vairākiem adītiem vai tamborētiem auduma gabaliem, kas ir piegriezti vai uzreiz izgatavoti pēc formas

Ražošana no auduma

- citādi

Ražošana no dzijas 53

ex 62. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav adīti vai tamborēti: izņemot:

Ražošana no auduma

6213 un 6214

Kabatlakati, šalles, lakati, kašnē, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi:

- izšūti

Ražošana no dzijas 54 55

Ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas 56

- citādi

Ražošana no dzijas 57 58

Apstrāde, kura seko apdrukāšanai kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja pozīcijā 6213 un 6214 minētā izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

6217

Citādi gatavie apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba piederumu daļas, izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 6212

- izšūti

Ražošana no dzijas 59

Ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas 60

- ugunsizturīgie piederumi no auduma, kas pārklāts ar aluminizēta poliestera foliju

Ražošana no dzijas 61

Ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas 62

- piegrieztas starplikas apkaklēm un aprocēm

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 63. nodaļa

Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi, lupatas, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

6301–6304

Segas, pledi, gultasveļa u.c.; aizkari u.c.; citādi izstrādājumi mājas aprīkojumam:

- no filca, neaustiem audumiem

Ražošana no 63 :

- šķiedrām vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

- citādi:

-- izšūti

Ražošana no dzijas 64 65

Ražošana no auduma bez izšuvumiem (izņemot trikotāžas audumus), ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

-- citādi

Ražošana no dzijas 66 67

6305

Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai

Ražošana no dzijas 68

6306

Nojumes, markīzes un sauljumi; teltis; buras laivām, vējdēļiem vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; tūrisma piederumi

Ražošana no auduma

6307

Citādi gatavie izstrādājumi, ieskaitot apģērba piegrieztnes

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

6308

Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas gabaliem, ar piederumiem vai bez tiem, pārklāju, gobelēnu, izšūtu galdautu vai salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, iepakoti mazumtirdzniecībai

Katram priekšmetam no komplekta jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu ietverts komplektā. Tomēr var izmantot izstrādājumus, kas ir nenoteiktas izcelsmes izstrādājumi, ar nosacījumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 25 % no komplekta ražotāja cenas

ex 64. nodaļa

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot no pazolei vai citām zoles sastāvdaļām, kas klasificētas pozīcijā 6406, piestiprinātām apavu virsām

6406

Apavu daļas (arī virsas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolēm, kas nav ārējās zoles); izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 65. nodaļa

Galvassegas un to daļas, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

6505

Trikotāžas cepures un citādas mežģīņu, filca un citu tekstilmateriālu galvassegas, kas izgatavotas no viena gabala (bet ne no sloksnēm), oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez tās; dažāda materiāla matu tīkliņi, oderēti vai neoderēti, ar apdari vai bez tās

Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām 69

ex 66. nodaļa

Lietussargi, saulessargi, spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un to daļas, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

6601

Lietussargi un saulessargi (ieskaitot spieķveida lietussargus, dārza saulessargus un tamlīdzīgus izstrādājumus)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

67. nodaļa

Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām vai dūnām; mākslīgie ziedi; ražojumi no cilvēku matiem

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 68. nodaļa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 6803

Dabiskā vai aglomerētā slānekļa izstrādājumi

Ražošana no apstrādāta šīfera

ex 6812

Izstrādājumi no azbesta; izstrādājumi no maisījumiem uz azbesta vai azbesta un magnija karbonāta bāzes

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

ex 6814

Izstrādājumi no vizlas, tostarp no aglomerētas vai reģenerētas vizlas, uz papīra, kartona vai citu materiālu pamata

Ražošana no apstrādātas vizlas (ieskaitot aglomerētu vai reģenerētu vizlu)

69. nodaļa

Keramikas ražojumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 70. nodaļa

Stikls un stikla izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 7003, ex 7004 un ex 7005

Stikls ar neatstarojoša slāņa uzklājumu

Ražošana no pozīcijā 7001 klasificētajiem materiāliem

7006

Pozīcijā 7003, 7004 vai 7005 klasificētais stikls, izliekts, slīpētām malām, gravēts, urbts, emaljēts vai citādi apstrādāts, bet bez ietvara un citu materiālu apdares:

- stikla plāksne, kas pārklāta ar dielektrisku pārklājumu, pusvadītāju kategorija saskaņā ar SEMII standartiem 70

Ražošana no pozīcijā 7006 klasificētās nepārklātā stikla plāksnes

- citādi

Ražošana no pozīcijā 7001 klasificētajiem materiāliem

7007

Neplīstošais stikls, kas sastāv no rūdīta vai laminēta stikla

Ražošana no pozīcijā 7001 klasificētajiem materiāliem

7008

Daudzkārtaini stikla izolatori

Ražošana no pozīcijā 7001 klasificētajiem materiāliem

7009

Stikla spoguļi, ierāmēti vai neierāmēti, ieskaitot atpakaļskata spoguļus

Ražošana no pozīcijā 7001 klasificētajiem materiāliem

7010

Stikla baloni, pudeles, pudelītes, flakoni, burkas, krūzes, podi, ampulas un pārējie stikla trauki preču transportēšanai vai iesaiņošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

Stikla trauku slīpēšana, ja neslīpētu stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

7013

Stikla galda un virtuves trauki, tualetes un kancelejas piederumi, izstrādājumi mājas iekārtojumam un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izstrādājumus, kas iekļauti pozīcijā 7010 vai 7018)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

Stikla trauku slīpēšana, ja neslīpētu stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

vai

ar rokām veidotu stikla trauku apgleznošana (izņemot apgleznošanu ar zīdspiedes paņēmienu), ja ar rokām veidotu stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 7019

Stikla šķiedras izstrādājumi (izņemot dziju)

Ražošana:

- no nekrāsotas sloksnes, priekšdzijas, dzijas un kapātiem diegiem vai

- no stikla vates

ex 71. nodaļa

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 7101

Dabiskās vai kultivētās pērles, šķirotas, uz laiku savērtas ērtākai transportēšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 7102, ex 7103 un ex 7104

Apstrādāti dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie)

Ražošana no neapstrādātiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

7106, 7108 un 7110

Dārgmetāli:

- neapstrādāti

Ražošana no materiāliem, kuri nav klasificēti pozīcijā 7106, 7108 vai 7110

Elektrolītiska, termiska vai ķīmiska pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 klasificēto dārgmetālu izdalīšana

vai

pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 klasificēto dārgmetālu sakausēšana vienam ar otru vai to sakausēšana ar parastajiem metāliem

- pusfabrikāti vai pulverveidā

Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem

ex 7107, ex 7109 un ex 7111

Parastie metāli, kas plaķēti ar dārgmetāliem, daļēji apstrādāti

Ražošana no neapstrādātiem metāliem, kas plaķēti ar dārgmetālu

7116

Izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

7117

Bižutērija

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

Ražošana no parasto metālu detaļām bez dārgmetālu pārklājuma, ja visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 72. nodaļa

Dzelzs un tērauds, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

7207

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

Ražošana no pozīcijā 7201, 7202, 7203, 7204 vai 7205 klasificētajiem materiāliem

7208–7216

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas

Ražošana no pozīcijā 7206 vai 7207 klasificētiem lietņiem, citām pirmformām vai pusfabrikātu materiāliem

7217

Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples

Ražošana no pusfabrikātiem, kas klasificēti pozīcijā 7207

ex 7218

Pusfabrikāti

Ražošana no pozīcijā 7201, 7202, 7203, 7204 vai 7205 klasificētajiem materiāliem

7219–7222

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas

Ražošana no pozīcijā 7218 klasificētiem lietņiem, citām pirmformām vai pusfabrikātu materiāliem

7223

Nerūsējošā tērauda stieple

Ražošana no pusfabrikātiem, kas klasificēti pozīcijā 7218

ex 7224

Pusfabrikāti

Ražošana no pozīcijā 7201, 7202, 7203, 7204 vai 7205 klasificētajiem materiāliem

7225–7228

Plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, neregulāri satīti ruļļos; cita leģēta tērauda leņķdzelži, profili un sekcijas; leģētā vai neleģētā tērauda dobi stieņi urbšanai

Ražošana no pozīcijā 7206, 7207, 7218 vai 7224 klasificētiem lietņiem, citām pirmformām vai pusfabrikātu materiāliem

7229

Citu leģēto tēraudu stieples

Ražošana no pusfabrikātiem, kas klasificēti pozīcijā 7224

ex 73. nodaļa

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 7301

Rievkonstrukcijas

Ražošana no pozīcijā 7206 klasificētajiem materiāliem

7302

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai

Ražošana no pozīcijā 7206 klasificētajiem materiāliem

7304, 7305 un 7306

Dzelzs vai tērauda (bet ne čuguna) lielu un mazu izmēru caurules un dobie profili

Ražošana no pozīcijā 7206, 7207, 7218 vai 7224 klasificētajiem materiāliem

ex 7307

No vairākām daļām sastāvošu lielu un mazu izmēru cauruļvadu armatūra no nerūsējoša tērauda (ISO Nr. X5Cr NiMo 1712)

Tādu sagatavju apvirpošana, urbšana, izrīvēšana, griešana, atgratēšana un slīpēšana, kuru vērtība nepārsniedz 35 % no izstrādājuma ražotāja cenas

7308

Metālkonstrukcijas (izņemot 9406. pozīcijā iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to rāmji, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr nevar izmantot profilus un fasonprofilus, kas klasificēti pozīcijā 7301

ex 7315

Pretslīdes ķēdes

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 7315 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 74. nodaļa

Varš un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

7401

Vara kušņi; cementēts varš (nogulsnēts varš)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

7402

Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

7403

Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti:

- rafinēts varš

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

- vara sakausējumi un rafinēts varš, kas satur citus elementus

Ražošana no neapstrādāta rafinētā vara, vara atlikumiem un lūžņiem

7404

Vara atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

7405

Vara ligatūras

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 75. nodaļa

Niķelis un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

7501–7503

Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un citādi niķeļa metalurģijas starpprodukti; neapstrādāts niķelis; niķeļa atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 76. nodaļa

Alumīnijs un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

7601

Neapstrādāts alumīnijs

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu; un

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana no termiski vai elektrolītiski apstrādāta neleģēta alumīnija vai alumīnija atgriezumiem un lūžņiem

7602

Alumīnija atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 7616

Alumīnija izstrādājumi, izņemot stiepļu pinumus, režģus, sietus, žogus, armatūras audumus un līdzīgus izstrādājumus (tostarp bezgalu lentes), kas izgatavoti no alumīnija stieplēm, un alumīnija perforētas vilktas loksnes

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr var izmantot sietu, stiepļu audumu, režģi, tīklu, žogu pinumu, armatūras audumu un līdzīgus materiālus (ieskaitot bezgalu lentes) no alumīnija stieples vai alumīnija perforētas vilktas loksnes;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

77. nodaļa

Rezervēta iespējamiem HS papildinājumiem

ex 78. nodaļa

Svins un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

7801

Neapstrādāts svins:

- rafinēts svins

Ražošana no jēlsvina lietņos vai cita negatava svina

- citādi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr nevar izmantot atgriezumus un lūžņus, kas klasificēti pozīcijā 7802

7802

Svina atkritumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 79. nodaļa

Cinks un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

7901

Neapstrādāts cinks

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr nevar izmantot atgriezumus un lūžņus, kas klasificēti pozīcijā 7902

7902

Cinka atkritumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 80. nodaļa

Alva un tās izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8001

Neapstrādāta alva

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr nevar izmantot atgriezumus un lūžņus, kas klasificēti pozīcijā 8002

8002 un ex 8007

Alvas atkritumi un lūžņi; citādi alvas izstrādājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

81. nodaļa

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi:

- citādi parastie metāli, kalti; to izstrādājumi

Ražošana, kurā visu to izmantoto materiālu vērtība, kuri klasificēti vienā pozīcijā ar izstrādājumu, nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 82. nodaļa

Parasto metālu instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un dakšiņas; to daļas no parastajiem metāliem, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

8206

Divu vai vairāku pozīcijā 8202–8205 klasificēto instrumentu komplekti, kas paredzēti mazumtirdzniecībai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā, nevis pozīcijā 8202–8205. Tomēr pozīcijā 8202–8205 minētie rokas darbarīki var būt iekļauti komplektos, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas

8207

Maināmie instrumenti (ar mehānisku piedziņu vai bez tās) rokas darbarīkiem vai darbmašīnām (piemēram, presēšanai, štancēšanai, caurumošanai, vītņgriešanai, vītņurbšanai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai skrūvju ieskrūvēšanai), ieskaitot presformas metālu vilkšanai vai presēšanai, un instrumenti klinšu vai grunts urbšanai

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8208

Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8211

Naži ar vai bez zāģveida vai citādiem griezējasmeņiem (arī koku potējamie naži), izņemot nažus, kas klasificēti pozīcijā 8208

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr pieļaujama no parastā metāla izgatavoto nažu asmeņu un spalu izmantošana

8214

Citādi griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašīnas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži gaļas griešanai, kapājamie naži, papīrnaži); manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (ieskaitot nagu vīles)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem

8215

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem

ex 83. nodaļa

Dažādi parasto metālu izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 8302

Citādas pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgas detaļas izmantošanai ēkās un automātiskie durvju aizvērēji

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr var izmantot citus pozīcijā 8302 klasificētos materiālus, ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8306

Parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr var izmantot citus pozīcijā 8306 klasificētos materiālus, ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 84. nodaļa

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to detaļas, izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8401

Kodolenerģijas elementi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8402

Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8403 un ex 8404

Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402 minētos, un centrālapkures katlu palīgiekārtas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā, nevis pozīcijā 8403 vai 8404

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8406

Ūdens tvaika un citādas tvaika turbīnas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8407

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8408

Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8409

Detaļas, kuras paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem, kas iekļauti pozīcijā 8407 vai 8408

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8411

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas gāzturbīnas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8412

Citādi dzinēji un motori

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8413

Rotorsūkņi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8414

Rūpniecībā izmantojamie ventilatori, gaisa pūtēji un tamlīdzīgi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8415

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; ieskaitot aparātus, kuros mitrumu atsevišķi neregulē

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8418

Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot pozīcijā 8415 minētās gaisa kondicionēšanas iekārtas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8419

Iekārtas kokapstrādes, papīra masas un kartona rūpniecībai

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais ražojums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8420

Kalandri un citādas velmju mašīnas, izņemot mašīnas metālam un stiklam, un to cilindri

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais ražojums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8423

Svēršanas iekārtas (izņemot svarus ar 0,05 g un lielāku precizitāti), ieskaitot svarus, kas apgādāti ar ierīcēm masas kontrolei un aprēķināšanai; jebkura veida svaru atsvari

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8425–8428

iekārtas pacelšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai izkraušanai

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijā 8431 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8429

Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi:

- ceļa veltņi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijā 8431 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8430

Citas mašīnas un mehānismi grunts, minerālu un rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai un urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai un iekārtas pāļu izvilkšanai; sniega arkli un sniega rotortīrītāji

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijā klasificēto 8431 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8431

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt ceļa veltņiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8439

Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem vai papīra un kartona ražošanai un apdarei

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais ražojums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8441

Citas iekārtas papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumu ražošanai, ieskaitot visdažādākās mašīnas papīra un kartona griešanai

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais ražojums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8443

Mašīnas birojam (piemēram, rakstāmmašīnas, kalkulatori, skaitļošanas, kopēšanas, kā arī brošēšanas iekārtas)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8444–8447

Šajās pozīcijās klasificētās iekārtas izmantošanai tekstilrūpniecībā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8448

Palīgierīces, paredzētas izmantošanai kopā ar pozīcijā 8444 un 8445 klasificētajām iekārtām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8452

Šujmašīnas, izņemot pozīcijā 8440 minētās mašīnas grāmatu šūšanai; skapīši, pamatnes un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašīnām; šujmašīnu adatas:

- šujmašīnas (tikai slēgdūrienam) ar galviņām, kuru masa nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu korpusa montāžā (bez motora) izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību;

- izmantotajam diega nostiepšanas mehānismam, izšūšanas mehānismam un zigzaga mehānismam jau ir noteiktas izcelsmes statuss

- citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8456, 8457–8465 un ex 8466

Darbgaldi un iekārtas, kā arī to daļas, kas klasificētas pozīcijā 8456–8466, izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- ūdensstrūklas griešanas mašīnas;

- ūdensstrūklas griešanas mašīnu daļas un piederumi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8469–8472

Mašīnas birojam (piemēram, rakstāmmašīnas, kalkulatori, skaitļošanas, kopēšanas, kā arī brošēšanas iekārtas)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8480

Metālliešanas veidkastes; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes metālam (izņemot lietņu veidnes), metālu karbīdiem, stiklam, neorganiskiem materiāliem, gumijai vai plastmasai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8482

Lodīšu vai rullīšu gultņi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8484

Starplikas un salaidumi no metāla loksnēm savienojumā ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām; starpliku un tamlīdzīgu savienojumu komplekti un sortimenti ar atšķirīgu sastāvu, kas iesaiņoti maisiņos, aploksnēs vai citā līdzīgā iesaiņojumā; mehāniskie blīvslēgi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8486

Darbmašīnas jebkādu materiālu apstrādei ar materiālu noņemšanu, pielietojot lāzera vai citu gaismas vai kvantu starojumu, ar ultraskaņu, elektriskā loka izlādi, elektroķīmiskus procesus, elektronu starojumu, jonizējošo starojumu vai apstrādi plazmas lokā un to daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Metālu liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas, līdzināšanas darbmašīnas (ieskaitot preses) un to daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Darbmašīnas akmeņu, keramikas, betona, azbestcementa un tamlīdzīgu minerālu materiālu apstrādei vai stikla aukstai apstrādei un to daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Izzīmēšanas instrumenti, kas pieskaitāmi attēlu ģenerēšanas aparatūrai, kuru izmanto masku vai tīklu ražošanai no substrātiem ar fotorezistentu pārklājumu; to daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Iesmidzināšanas un kompresijas tipa veidnes

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

iekārtas pacelšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai izkraušanai

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijā 8431 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8487

Dažādu mašīnu un mehānismu daļas, kam nav elektrotehnisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai citādu elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā nodaļā nav minētas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 85. nodaļa

Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi, izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8501

Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas)

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijā 8503 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8502

Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto, kopā ņemto pozīcijā 8501 vai 8503 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8504

Strāvas padeves ierīces automātiskajām datu apstrādes iekārtām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8517

Citādi aparāti balss, attēlu vai citu datu pārraidei vai uztveršanai, ieskaitot aparātus saziņai bezvadu tīklā (tāds kā lokālais vai teritoriālais tīkls), izņemot pārraides vai uztveršanas aparātus, kas minēti pozīcijā 8443, 8525, 8527 vai 8528

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8518

Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi; zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji; skaņas pastiprināšanas elektroierīces

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8519

Skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtas

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8521

Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar skaņotāju vai bez tā

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8522

Detaļas un piederumi, kas piemēroti lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijā 8519–8521 klasificēto aparatūru

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8523

Diski, kasetes, energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierīces, “viedkartes” un citi datu nesēji skaņas vai citu parādību ierakstīšanai, ierakstīti vai neierakstīti, ieskaitot disku izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. nodaļā minētos ražojumus:

- neierakstīti diski, energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierīces un citi datu nesēji skaņas vai citu parādību ierakstīšanai, izņemot 37. nodaļā minētos ražojumus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- ierakstīti diski, energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierīces un citi datu nesēji skaņas vai citu parādību ierakstīšanai, izņemot 37. nodaļā minētos ražojumus

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijā 8523 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- disku izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- viedkartes

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto, kopā ņemto pozīcijā 8541 vai 8542 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8525

Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveršanas, skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas kameras; digitālās fotokameras un videokameras

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8526

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8527

Radioapraides uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8528

Monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru; televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienota ar radiouztvērēju vai skaņas vai video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru:

- monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru, tāda veida, kas izmantojami tikai vai galvenokārt automātiskās datu apstrādes sistēmā, kas minēta pozīcijā 8471

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru; televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienota ar radiouztvērēju vai skaņas vai video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8529

Detaļas, kas paredzētas galvenokārt vai tikai pozīcijā 8525–8528 klasificētai aparatūrai:

- izmantojamas vienīgi vai galvenokārt video ieraksta vai atskaņošanas iekārtās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar monitoriem un projektoriem, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru, tāda veida, kas izmantojami tikai vai galvenokārt automātiskās datu apstrādes sistēmā, kas minēta pozīcijā 8471

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8535

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai vai aizsardzībai, vai pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm, spriegumam, kas pārsniedz 1000 V

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijā 8538 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8536

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai vai aizsardzībai, vai pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm, spriegumam, kas nepārsniedz 1000 V; optisko šķiedru, optisko šķiedru kūļu vai kabeļu savienotāji:

- elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai vai aizsardzībai, vai pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm, spriegumam, kas nepārsniedz 1000 V

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijā 8538 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- optisko šķiedru, optisko šķiedru kūļu vai kabeļu savienotāji:

-- no plastmasas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

-- no keramikas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

-- no vara

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8537

Elektriskai kontrolei vai elektrības sadalei paredzētas pultis, paneļi, konsoles, stendi, korpusi un citas pamatnes, kas aprīkotas ar diviem vai vairākiem pozīcijas 8535 un 8536 aparātiem, ieskaitot tās ierīces vai aparātus, kas minēti 90. nodaļā, un ciparu kontroles aparātus, kas ir citādi nekā pozīcijā 8517 klasificētie komutācijas aparāti

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijā 8538 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8541

Diodes, tranzistori un citas līdzīgas pusvadītāju ierīces, izņemot sagataves, kas nav iemontētas mikroshēmā

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8542

Elektroniskās integrālās shēmas:

- monolīta integrālās shēmas

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto, kopā ņemto pozīcijā 8541 vai 8542 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- daudzelementu integrālās shēmas, kas ir iekārtu vai aparātu daļas, kuras šajā nodaļā citur nav minētas vai iekļautas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto, kopā ņemto pozīcijā 8541 vai 8542 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8544

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektrības vadītāji ar vai bez savienotājiem; optiskās šķiedras kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samontēti vai nesamontēti ar elektrības vadītājiem, vai ar kabeļuzmavām vai bez tām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8545

Ogles elektrodi, ogles sukas, loka lampas ogle, ogle baterijām un citādi elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem, ar metālu vai bez tā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8546

Elektroizolatori no jebkura materiāla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8547

Vienīgi no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtu izolācijas piederumi, neskaitot montāžai paredzētās metāla daļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņemot izolatorus, kas iekļauti pozīcijā 8546; ar izolācijas materiālu apvilkta parasta metāla elektroizolācijas caurules un to detaļas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8548

Galvanisko elementu, galvanisko bateriju un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; izlietotas galvaniskās baterijas un izlietoti elektriskie akumulatori; mašīnu un iekārtu elektriskās daļas, kas citur šajā nodaļā nav minētas:

- elektroniskās mikrosistēmas

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas un

- ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijā 8541 un 8542 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 86. nodaļa

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā detaļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) satiksmes signalizācijas iekārtas, izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8608

Dzelzceļa vai tramvaju ceļa ierīces un tā detaļas; mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības vai vadības nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, stāvvietās, ostās vai lidlaukos; to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 87. nodaļa

Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, to daļas un piederumi, izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8709

Ar pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas transportētāji, kurus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa staciju peroniem; iepriekšminēto transportlīdzekļu detaļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8710

Tanki un citas pašgājējas kaujas bruņumašīnas, ar bruņojumu vai bez tā, to detaļas un piederumi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8711

Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosipēdi, arī ar blakusvāģi; blakusvāģi:

- ar iekšdedzes virzuļmotoru, kura cilindra tilpums:

-- nepārsniedz 50 cm3

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

-- pārsniedz 50 cm3

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8712

Divriteņi bez lodīšu gultņiem

Ražošana no materiāliem, kuri nav klasificēti pozīcijā 8714

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8715

Bērnu ratiņi un to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8716

Piekabes un puspiekabes; citādi transportlīdzekļi bez mehāniskās piedziņas; to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 88. nodaļa

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8804

Rotējošie izpletņi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 8804 materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8805

Aparatūra un ierīces gaisa kuģu palaišanai; ierīces gaisa kuģu uztveršanai uz klāja un tamlīdzīgs aprīkojums; lidotāju zemes trenažieri; iepriekš minēto ražojumu daļas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

89. nodaļa

Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr nevar izmantot pozīcijā 8906 klasificētos korpusus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 90. nodaļa

Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; to daļas un piederumi, izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9001

Optiskās šķiedras un optisko šķiedru kūļi; optiskās šķiedras kabeļi, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 8544; loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla; lēcas (ieskaitot kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no dažādiem materiāliem, nesamontēti, izņemot šādus elementus no optiski neapstrādāta stikla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9002

Lēcas, prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no jebkura materiāla, iestiprināti, ja tie ir instrumentu vai ierīču daļas vai piederumi, izņemot tamlīdzīgus elementus no optiski neapstrādāta stikla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9004

Brilles, aizsargbrilles un tamlīdzīgi koriģējoši, aizsargājoši vai citādi izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 9005

Binokļi, monokulāri, citādi optiskie teleskopi un to stiprinājumi, izņemot astronomijā izmantojamas refrakcijas ierīces un to statīvus

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 9006

Fotokameras (izņemot kinokameras); zibspuldzes, izņemot elektriskās dzirksteļaizdedzes spuldzes

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9007

Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtām vai bez tām

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9011

Saliktie optiskie mikroskopi, ieskaitot mikroskopus, kas tiek izmantoti mikrofotogrāfijā, mikrofilmēšanā vai mikroprojicēšanā

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 9014

Citādi navigācijas instrumenti un ierīces

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9015

Kartogrāfijas (ieskaitot fotogrammetriskās), hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas vai ģeofizikas ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9016

Svari ar 0,05 g vai lielāku jutību, ar atsvariem vai bez tiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9017

Rasēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas instrumenti un ierīces (piemēram, rasēšanas mašīnas, pantogrāfi, transportētāji, rasetnes, logaritmiskie lineāli, diska kalkulatori u. c.); rokas instrumenti lineāro izmēru mērīšanai (piemēram, mērlatas, mērlentes, mikrometri, kalibri), kas citur šajā nodaļā nav minēti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9018

Medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas instrumenti un ierīces, ieskaitot scintigrāfijas aparatūru, citāda elektriskā medicīnas aparatūra un ierīces redzes pārbaudei:

- stomatoloģiskie krēsli ar attiecīgām ierīcēm un spļaujamtrauki

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 9018 materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9019

Mehanoterapijas ierīces; masāžas aparāti; psiholoģisko testu aparatūra profesionalitātes noteikšanai; ozona terapijas, skābekļa terapijas, aerosolterapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra vai citāda ārstnieciskā aparatūra elpošanas ceļu ārstēšanai

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9020

Citādi elpošanas aparāti un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām detaļām un maināmiem filtriem

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9024

Mašīnas un ierīces materiālu (piemēram, metālu, koksnes, tekstilmateriālu, papīra, plastmasu) cietības, stiprības, saspiežamības, elastības vai citu mehānisko īpašību pārbaudei

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9025

Blīvummēri un tamlīdzīgas šķidrumā iegremdējamas ierīces, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri, ar reģistrācijas kontrolierīcēm vai bez tām, kā arī jebkuri šo ierīču apvienojumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9026

Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa, spiediena vai citu mainīgo lielumu mērīšanai vai kontrolei (piemēram, patēriņa mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma skaitītāji), izņemot instrumentus un aparatūru, kas iekļauti pozīcijā 9014, 9015, 9028 vai 9032

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9027

Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piemēram, polarimetri, refraktometri, spektrometri, gāzes vai dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma u. tml. mērīšanai vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai apgaismojuma mērīšanai vai kontrolei (ieskaitot eksponometrus); mikrotomi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9028

Gāzes, šķidruma vai elektrības padeves vai ražošanas skaitītāji, ieskaitot kalibrējošos:

- detaļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9029

Apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, taksometri, hodometri, pedometri un tamlīdzīgas ierīces; spidometri un tahometri, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 9014 vai 9015; stroboskopi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9030

Osciloskopi, spektrometri un citas ierīces un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot ierīces, kas minētas pozīcijā 9028; ierīces un aparatūra alfa, beta, gamma, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9031

Mērīšanas vai kontroles ierīces, palīgierīces un iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas vai iekļautas; profilprojektori

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9032

Automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9033

90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai aparatūras daļas un piederumi (kas citur šajā nodaļā nav minēti vai ietverti)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 91. nodaļa

Pulksteņi un to detaļas, izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9105

Citādi pulksteņi

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9109

Pulksteņu mehānismi, kas nav līdznēsājami, sakomplektēti un samontēti

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9110

Nesamontēti vai daļēji samontēti sakomplektēti pulksteņmehānismi; nenokomplektēti stacionāro vai līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, samontēti; pulksteņu vai rokas pulksteņu mehānismu sagataves

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijā 9114 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9111

Līdznēsājamo pulksteņu korpusi un to detaļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9112

Korpusi fiksētiem pulksteņiem un tamlīdzīgi korpusi citādiem šās nodaļas izstrādājumiem un to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9113

Līdznēsājamo pulksteņu siksniņas, lentes, rokassprādzes un to detaļas:

- no parastā metāla ar vai bez plakēšanas vai pārklāšanas ar dārgmetāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

- citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

92. nodaļa

Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

93. nodaļa

Ieroči un munīcija; to detaļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 94. nodaļa

Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, polsterējumi un tamlīdzīgi pildīti mājas aprīkojuma izstrādājumi; lampas un apgaismes piederumi, kas citur nav minēti un iekļauti; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekamās būvkonstrukcijas; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 9401 un ex 9403

Mēbeles no parastajiem metāliem, kas satur nepolsterētu kokvilnas audumu, kam svars ir 300 g/m2 vai mazāks

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu,

vai

ražošana no pozīcijā 9401 vai 9403 iekļautā kokvilnas auduma, kas jau ir gatavs lietošanai, ja:

- tā kopējā vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

- visi pārējie izmantotie materiāli jau ir noteiktas izcelsmes materiāli un klasificēti jebkurā pozīcijā, izņemot pozīciju 9401 vai 9403

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9405

Lampas un apgaismes piederumi, ieskaitot prožektorus, starmešus un to daļas, kas citur nav minētas un iekļautas; izgaismotas izkārtnes, zīmes un tamlīdzīgi izstrādājumi, kuros iemontēts gaismas avots, un to detaļas, kas nav minētas citur

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9406

Saliekamās būvkonstrukcijas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 95. nodaļa

Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 9503

Citādas rotaļlietas; samazināti modeļi (“mērogā”) un tamlīdzīgi izklaidei paredzēti modeļi, kustīgi vai nekustīgi; visu veidu mozaīkmīklas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 9506

Golfa nūjas un to daļas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu. Tomēr golfa nūju uzgaļu pagatavošanai var izmantot rupji aptēstus blokus

ex 96. nodaļa

Dažādi izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 9601 un ex 9602

Izstrādājumi no dzīvnieku, augu vai minerālu izejvielām griešanai

Ražošana no tajā pašā pozīcijā norādītajiem “apstrādāta” grebuma materiāliem

ex 9603

Slotas un sukas (izņemot zaru slotas un līdzīgas birstītes, kā arī otas, kas izgatavotas no caunu vai vāveru sariem), mehāniskās sukas bez dzinēja grīdu kopšanai, krāsotāju spilventiņi un rullīši, kājslauķi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9605

Ceļojuma komplekti, ko izmanto personiskai higiēnai, šūšanai, drēbju vai apavu tīrīšanai

Katram priekšmetam no komplekta jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu ietverts komplektā. Var izmantot arī nenoteiktas izcelsmes ražojumus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas

9606

Pogas, spiedpogas, spraudpogas, pogu veidnes un citas šo izstrādājumu daļas; pogu sagataves

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9608

Lodīšu pildspalvas; rakstāmie un marķieri ar filca vai cita poraina materiāla smaili; pildspalvas un tamlīdzīgi rakstāmpiederumi; kopēšanas spalvas; pildzīmuļi ar spiežot vai skrūvējot izbīdāmu serdi; spalvaskāti, zīmuļturi un tamlīdzīgas preces; to detaļas (arī uzgaļi un piespraudes), izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 9609

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu.

Var izmantot arī spalvas, spalvu galiņus un citus tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus

9612

Rakstāmmašīnu lentes vai tamlīdzīgas lentes, piesūcinātas ar tinti vai citādi apstrādātas nospiedumu iegūšanai, spolēs, kasetēs vai bez tām; zīmogspilveni, ar tinti piesūcināti vai nepiesūcināti, kārbiņās vai bez tām

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 9613

Šķiltavas ar pjezoaizdedzi

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 9613 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 9614

Pīpes un pīpju kausiņi

Ražošana no rupji apstrādātām sagatavēm

9619

Sanitārie dvieļi (paketes) un tamponi, bērnu autiņi un autiņu ieliktņi un tamlīdzīgi izstrādājumi no jebkāda materiāla.

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

9620

Vienbalsta, divbalstu un trīsbalstu statīvi un tamlīdzīgi izstrādājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

97. nodaļa

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

II PROTOKOLA IIa PIELIKUMS

ATKĀPES
NO TĀDU APSTRĀDES VAI PĀRSTRĀDES DARBĪBU SARAKSTA,

KAS JĀVEIC ATTIECĪBĀ UZ NENOTEIKTAS IZCELSMES MATERIĀLIEM,

LAI IZGATAVOTAIS RAŽOJUMS VARĒTU IEGŪT NOTEIKTAS IZCELSMES STATUSU

Ne visi šajā sarakstā minētie ražojumi var būt iekļauti nolīgumā. Tādēļ jāaplūko pārējās nolīguma daļas.

Kopīgi noteikumi

1.    Attiecībā uz tabulā aprakstītajiem ražojumiem II pielikumā paredzēto noteikumu vietā var piemērot arī turpmāk izklāstītos noteikumus.

2.    Izcelsmes apliecinājumā, kas izdots vai sagatavots saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem, ir šāds paziņojums angļu valodā:

"Derogation – Annex II(a) of Protocol … – Materials of HS heading No … originating from … used."Šie paziņojumi jāiekļauj 7. ailē pārvadājumu sertifikātā EUR.1, kas minēts protokola 16. pantā, vai jāpievieno faktūras deklarācijai, kas minēta protokola 20. pantā.

3.    Klusā okeāna valstis un Eiropas Kopienas dalībvalstis no savas puses veic vajadzīgos pasākumus, lai īstenotu šo pielikumu.HS pozīcija

Ražojuma apraksts

Nenoteiktas izcelsmes materiālu apstrāde vai pārstrāde, kas piešķir noteiktas izcelsmes statusu

ex 4. nodaļa

Piena pārstrādes produkti;

- ar 17. nodaļas materiālu saturu ne vairāk kā 20 % no svara

Ražošana, kurā visi izmantotie 4. nodaļas materiāli ir pilnīgi iegūti

6. nodaļa

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

Ražošana, kurā visi izmantotie 6. nodaļas materiāli ir pilnīgi iegūti

ex 8. nodaļa

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu mizas

- ar 17. nodaļas materiālu saturu ne vairāk kā 20 % no svara

Ražošana, kurā visi izmantotie 8. nodaļas materiāli ir pilnīgi iegūti

ex 1101 līdz
ex 1104

Miltrūpniecības produkti no graudaugiem, izņemot rīsus

Ražošana no 10. nodaļā klasificētiem graudaugiem, izņemot rīsus pozīcijā 1006

1301

Šellaka; dabiskie sveķi, sveķainas vielas, gumijas sveķi un oleosveķi (piemēram, balzami)

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 1301 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 60 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un citi no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti:

- izņemot no augu valsts produktiem iegūtus modificētus recinātājus un biezinātājus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 60 % no izstrādājuma ražotāja cenas

14. nodaļa

Augu materiāli pīšanai; augu valsts produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, iekļautiem materiāliem

ex 1506

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas:

- izņemot cietās frakcijas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, iekļautiem materiāliem

ex 1507 līdz
ex 1515

Augu eļļas un to frakcijas:

- izņemot olīveļļu, kas klasificēta pozīcijā 1509 un 1510

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, iekļautiem materiāliem

ex 1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas:

- hidrogenētas rīcineļļas, t. s. “opālvaska” tauki un eļļas, un to frakcijas

Ražošana no materiāliem, kurus klasificē citā pozīcijā nekā pašu ražojumu

ex 18. nodaļa

Kakao un kakao izstrādājumi

- ar 17. nodaļas materiālu saturu ne vairāk kā 20 % no svara

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, iekļautiem materiāliem

ex 1901

Pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas
nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara

kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur:

- ar 17. nodaļas materiālu saturu ne vairāk kā 20 % no svara

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, iekļautiem materiāliem

1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots:

- kas pēc svara satur ne vairāk kā 20 % gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 11. nodaļas ražojumiem ir noteiktas izcelsmes statuss

- kas pēc svara satur vairāk nekā 20 % gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu

Ražošana, kurā:

- visi izmantotie 11. nodaļā klasificētie ražojumi ir pilnīgi iegūti,

- visi izmantotie 2. un 3. nodaļā klasificētie materiāli ir pilnīgi iegūti

1903

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā:

- ar pozīcijas 1108 13 materiālu (kartupeļu ciete) saturu ne vairāk kā 20 % no svara

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, iekļautiem materiāliem

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav citur minēti un iekļauti

- ar 17. nodaļas materiālu saturu ne vairāk kā 20 % no svara

Ražošana:

- no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 1806 minētos,

- kurā visiem izmantotajiem 11. nodaļas produktiem ir noteiktas izcelsmes statuss

1905

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 11. nodaļas ražojumiem ir noteiktas izcelsmes statuss

ex 20. nodaļa

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi:

- no materiāliem, kas nav klasificēti apakšpozīcijā 0711 51;

- no materiāliem, kas nav klasificēti pozīcijā 2002, 2003, 2008 un 2009;

- ar 17. nodaļas materiālu saturu ne vairāk kā 20 % no svara

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, iekļautiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 60 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 21. nodaļa

Dažādi pārtikas produkti:

- ar 4. un 17. nodaļas materiālu saturu ne vairāk kā 20 % no svara

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, iekļautiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 60 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 23. nodaļa

Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; gatava lopbarība:

- ar kukurūzas vai 2., 4. un 17. nodaļas materiālu saturu ne vairāk kā 20 % no svara

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, iekļautiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 60 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2402

Cigāri, Manilas cigāri, cigarellas un cigaretes no tabakas

Ražošana, kurā pēc svara vismaz 60 % no izmantotās pozīcijā 2401 klasificētās neapstrādātās tabakas vai tabakas atkritumu jau jābūt ar noteiktu izcelsmi

II PROTOKOLA III PIELIKUMS

Pārvadājumu sertifikāta veidlapa

1.    Pārvadājumu sertifikātus EUR.1 sagatavo uz veidlapas, kuras paraugs ir šajā pielikumā. Šo veidlapu iespiež vienā vai vairākās valodās, kurās sastādīts nolīgums. Sertifikātus sagatavo vienā no šīm valodām un saskaņā ar eksportētājas valsts tiesību aktu noteikumiem; ja tos aizpilda ar roku, raksta ar tinti un drukātiem burtiem.

2.    Katra sertifikāta izmērs ir 210 x 297 mm, ir pieļaujama pielaide līdz plus 8 mm vai mīnus 5 mm garumā. Izmantotais papīrs ir balts, ar rakstīšanai piemērotu formātu, bez koksnes masas piejaukuma un ar svaru vismaz 25 g/m2. Tajā ir iespiests zaļš gijošēts fona raksts, kas padara pamanāmus viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem.

3.    Eksportētājas valstis var paturēt tiesības pašas iespiest sertifikātus vai atļaut tos iespiest apstiprinātām tipogrāfijām. Otrajā gadījumā uz katra sertifikāta jābūt norādei par šādu apstiprinājumu. Katrā sertifikātā jābūt tipogrāfijas nosaukumam un adresei vai zīmei, pēc kuras tipogrāfiju var identificēt. Veidlapā arī jābūt iespiestam vai ierakstītam kārtas numuram, pēc kura veidlapu var identificēt.PĀRVADĀJUMU SERTIFIKĀTS

1.    Eksportētājs (nosaukums, pilna adrese, valsts)

EUR.1……No A    …..000.000

Pirms veidlapas aizpildīšanas skatīt piezīmes lapas otrā pusē

2.    Sertifikāts preferenciālai tirdzniecībai starp

3.    Preču saņēmējs (nosaukums, pilna adrese, valsts) (aizpilda pēc izvēles)

   un

   (ierakstīt attiecīgās valstis, valstu grupas vai teritorijas)

4.    Valsts, valstu grupa vai teritorija, kas uzskatāma par izcelsmes vietu

5.    Galamērķa valsts, valstu grupa vai teritorija

6.    Informācija par transportu (aizpilda pēc izvēles)

7.    Piezīmes

8.    Preces numurs; marķējumi un numuri; iepakojumu skaits un veids (1); preču apraksts

9.    Bruto svars (kg) vai cita mērvienība (litri, m3, u. c.)

10.    Faktūras

   (aizpilda pēc izvēles)

11.    MUITAS IESTĀDES VĪZA

   Deklarācija apstiprināta

   Eksporta dokuments (2)

   Veids    Nr.    

   Muitas iestāde    

   Izdevēja valsts vai teritorija

   .    

   Datums    

   .    

   (Paraksts)

   Zīmogs

12.    EKSPORTĒTĀJA DEKLARĀCIJA

   Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekš minētās preces atbilst šā sertifikāta izdošanai noteiktajām prasībām.

   Vieta un datums    

   .    

   (Paraksts)

(1)    Ja preces nav iepakotas, attiecīgi jānorāda izstrādājumu skaits vai vārdi “bez iepakojuma”.

(2)    Aizpilda vienīgi tad, ja tas nepieciešams saskaņā ar eksportētājas valsts vai teritorijas noteikumiem.

13.    Pārbaudes pieprasījums (kam):

14.    Pārbaudes rezultāts

Veiktajā pārbaudē konstatēts, ka (*)

   šo sertifikātu izsniegusi norādītā muitas iestāde un tajā iekļautā informācija ir pareiza.

   šis sertifikāts neatbilst autentiskuma un pareizības prasībām (skatīt pievienotās piezīmes).

Ir pieprasīta šā sertifikāta autentiskuma un pareizības pārbaude

   

   (Vieta un datums)

Zīmogs

   (Paraksts)

   

   (Vieta un datums)

Zīmogs

   (Paraksts)

________________________

(*) Ierakstiet X attiecīgajā ailē.PIEZĪMES

1.    Sertifikātos nedrīkst būt dzēsumi vai cits citam pāri pārrakstīti vārdi. Grozījumi jāizdara, svītrojot nepareizo informāciju un ierakstot nepieciešamās izmaiņas. Katru šādu grozījumu jāvizē personai, kas aizpildījusi sertifikātu, un to jāapstiprina izsniedzējas valsts vai teritorijas muitas dienestiem.

2.    Starp sertifikātā ierakstītajām preču pozīcijām nedrīkst atstāt brīvus laukumus, un pirms katras preču pozīcijas jāieraksta kārtas numurs. Tieši zem pēdējā preces nosaukuma jānovelk horizontāla līnija. Jebkurš neaizpildīts laukums jāaizsvītro tā, lai tajā vēlāk nevarētu izdarīt papildu ierakstus.

3.    Preces apraksta saskaņā ar pastāvošo tirdzniecības praksi, norādot preces identificēšanai pietiekamu informāciju.PIETEIKUMS PĀRVADĀJUMU SERTIFIKĀTA SAŅEMŠANAI

1.    Eksportētājs (nosaukums, pilna adrese, valsts)

EUR.1….No A….000.000

Pirms veidlapas aizpildīšanas skatīt piezīmes lapas otrā pusē

2.    Pieteikums sertifikāta saņemšanai, lai to izmantotu preferenciālā tirdzniecībā starp

3.    Preču saņēmējs (nosaukums, pilna adrese, valsts) (aizpilda pēc izvēles)

   un

   (ierakstīt attiecīgās valstis, valstu grupas vai

teritorijas)

4.    Valsts, valstu grupa vai teritorija, kas uzskatāma par izcelsmes vietu

5.    Galamērķa valsts, valstu grupa vai teritorija

6.    Informācija par transportu (aizpilda pēc izvēles)

7.    Piezīmes

8.    Preces numurs; marķējumi un numuri; iepakojumu skaits un veids (*); preču apraksts

9.    Bruto svars (kg) vai cita mērvienība (litri, m3, u. c.)

10.    Faktūras

   (aizpilda pēc izvēles)

(1)    Ja preces nav iepakotas, attiecīgi jānorāda izstrādājumu skaits vai vārdi “bez iepakojuma”.EKSPORTĒTĀJA DEKLARĀCIJA

Es, apakšā parakstījies, lapas otrajā pusē aprakstīto preču eksportētājs,

APLIECINU, ka preces atbilst pievienotā sertifikāta izdošanai vajadzīgajiem nosacījumiem,

NORĀDU šādus apstākļus, kas nodrošina šo preču atbilstību iepriekš minētajiem nosacījumiem:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IESNIEDZU šādus apstiprinošus dokumentus 71 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

APŅEMOS pēc attiecīgo dienestu pieprasījuma iesniegt visus apstiprinošos pierādījumus, kurus šie dienesti var pieprasīt, lai izdotu pievienoto sertifikātu, un apņemos vajadzības gadījumā piekrist jebkurai manu uzskaites dokumentu pārbaudei vai iepriekš minēto preču ražošanas procesu pārbaudei, ko veic minētie dienesti;

LŪDZU izdot pievienoto sertifikātu attiecībā uz šīm precēm.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

(Vieta un datums)

………………………………………………………….

(Paraksts)

II PROTOKOLA IV PIELIKUMS

Faktūras deklarācija

Faktūras deklarācija, kuras teksts norādīts turpmāk, jāsagatavo saskaņā ar zemsvītras piezīmēm. Tomēr zemsvītras piezīmes nav jāpārraksta.

Teksts bulgāru valodā

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2)

Teksts spāņu valodā

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera
n° .. (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2).

Teksts horvātu valodā

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.'

Teksts čehu valodā

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).Teksts dāņu valodā

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse
nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Teksts vācu valodā

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Teksts igauņu valodā

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Teksts grieķu valodā

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).Teksts angļu valodā

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Teksts franču valodā

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Teksts itāliešu valodā

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n…(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ....(2).

Teksts latviešu valodā

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme …(2).

Teksts lietuviešu valodā

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės.Teksts ungāru valodā

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...(2) származásúak.

Teksts maltiešu valodā

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Teksts nīderlandiešu valodā

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Teksts poļu valodā

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.Teksts portugāļu valodā

O abaixo­assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Teksts rumāņu valodā

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială…(2).

Teksts slovēņu valodā

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Teksts slovāku valodā

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).Teksts somu valodā

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Teksts zviedru valodā

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).


…………………………………………………(3)

(Vieta un datums)

…………………………………………………(4))

(Eksportētāja paraksts; papildus salasāmā rakstā jānorāda tās personas vārds un uzvārds, kura parakstījusi deklarāciju)


PIEZĪMES

1)    Ja faktūras deklarāciju sagatavo atzīts eksportētājs protokola 21. panta nozīmē, šajā vietā jāieraksta atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo atzīts eksportētājs, norādi iekavās neņem vērā vai šo vietu atstāj tukšu.

2)    Jānorāda ražojumu izcelsme. Ja faktūras deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz Seūtas vai Meliljas izcelsmes ražojumiem protokola 40. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu "CM" dokumentā, uz kura ir sastādīta deklarācija.

3)    Šīs norādes var izlaist, ja attiecīgā informācija ietverta pašā dokumentā.

4)    Skatīt protokola 20. panta 5. punktu. Gadījumos, kad eksportētāja paraksts nav vajadzīgs, nav jānorāda arī parakstītāja vārds un uzvārds.

__________________

II PROTOKOLA V A PIELIKUMS

Piegādātāja deklarācija par ražojumiem, kam ir preferenciāla izcelsme

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka šajā faktūrā minētās preces ....................................................(1)

ir ražotas ................................(2) un atbilst izcelsmes noteikumiem, kas reglamentē preferenciālo tirdzniecību starp Klusā okeāna valstīm un Eiropas Kopienu.

Vajadzības gadījumā es apņemos muitas dienestiem sniegt pierādījumus, kas apliecina šīs deklarācijas patiesumu.

.............................…...............................(3) ...................................................................................(4)

................................................................(5)

PIEZĪME

Piegādātāja deklarācija ir iepriekšminētais teksts, kas ir sagatavots saskaņā ar turpmāk minētajām zemsvītras piezīmēm. Zemsvītras piezīmes nav jāpārraksta.

(1)        Ja deklarācija attiecas tikai uz dažām faktūrā minētajām precēm, tās skaidri jānorāda vai jāapzīmē un šis apzīmējums jānorāda deklarācijā šādā veidā: “šajā faktūrā minētās preces ............................ ar apzīmējumu .................... ir ražotas ...............................”.

   Ja izmanto dokumentu, kas nav faktūra vai faktūras pielikums (skatīt 26. panta 3. punktu), vārda “faktūra” vietā jānorāda attiecīgā dokumenta nosaukums.

(2)    Eiropas Kopiena, dalībvalsts, Klusā okeāna valsts, AZT vai cita ĀKK valsts. Ja norāda kādu Klusā okeāna valsti, AZT vai citu ĀKK valsti, jānorāda arī Eiropas Kopienas muitas iestāde, kurā glabājas attiecīgais(-ie) EUR.1 sertifikāts(-i), norādot attiecīgā(-o) sertifikāta(-u) numuru un, ja iespējams, attiecīgās muitas deklarācijas numuru.

(3)    Vieta un datums.

(4)    Vārds, uzvārds un ieņemamais amats uzņēmumā.

(5)    Paraksts.

_________________

II PROTOKOLA V B PIELIKUMS

Piegādātāja deklarācija par ražojumiem, kam nav preferenciālas izcelsmes

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka šajā faktūrā aprakstītās preces ....................(1) ir ražotas ......................(2) un tajās ir šādas sastāvdaļas vai šādi materiāli, kam nav kādas Klusā okeāna valsts, citas ĀKK valsts, AZT vai Eiropas Kopienas izcelsmes preferenciālai tirdzniecībai:

.............................................(3) ...............................................(4) ....................................................(5)

..........................................................................................................................................................

.........................................................................….............................................................................

...........................................................................................................................................................(6)

Vajadzības gadījumā es apņemos muitas dienestiem sniegt pierādījumus, kas apliecina šīs deklarācijas patiesumu.

.................................................................(7) ...............................................................(8)

.................................................................(9)

PIEZĪME

Piegādātāja deklarācija ir iepriekšminētais teksts, kas ir sagatavots saskaņā ar turpmāk minētajām zemsvītras piezīmēm. Zemsvītras piezīmes nav jāpārraksta.

(1)        Ja deklarācija attiecas tikai uz dažām faktūrā minētajām precēm, tās skaidri jānorāda vai jāapzīmē un šis apzīmējums jānorāda deklarācijā šādā veidā: “šajā faktūrā minētās preces ............................ ar apzīmējumu .................... ir ražotas ...............................”.

       Ja izmanto dokumentu, kas nav faktūra vai faktūras pielikums (skatīt 26. panta 3. punktu), vārda “faktūra” vietā jānorāda attiecīgā dokumenta nosaukums.

(2)    Eiropas Kopiena, dalībvalsts, Klusā okeāna valsts, AZT vai cita ĀKK valsts.

(3)    Visos gadījumos jāsniedz apraksts. Aprakstam jābūt izsmeļošam un pietiekami detalizētam, lai ļautu noteikt attiecīgo preču tarifa klasifikācijas numuru.

(4)    Muitas vērtības jānorāda tikai tad, ja tās prasītas.

(5)    Izcelsmes valsts jānorāda tikai tad, ja tā prasīta. Jānorāda tikai preferenciālas izcelsmes valsts. Ja izcelsme nav preferenciāla, jānorāda “trešā valsts”.

(6)    Ja šāda informācija tiek prasīta, pievieno šādu veiktās apstrādes aprakstu: “un tām [Eiropas Kopienā] [dalībvalstī] [Klusā okeāna valstī], [AZT] [citā ĀKK valstī] ir veikta šāda apstrāde: .................................”.

(7)    Vieta un datums.

(8)    Vārds, uzvārds un ieņemamais amats uzņēmumā.

(9)    Paraksts.

_________________

II PROTOKOLA VI PIELIKUMS

Informācijas sertifikāts

1.    Šajā pielikumā doto informācijas sertifikāta veidlapu izmanto un iespiež vienā vai vairākās oficiālajās valodās, kurās sastādīts nolīgums, un saskaņā ar eksportētājas valsts tiesību aktiem. Informācijas sertifikātus aizpilda vienā no minētajām valodām; ja tos aizpilda rokrakstā, izmanto tinti un raksta ar drukātiem burtiem. Tiem ir iespiests vai ierakstīts kārtas numurs, pēc kura tos var identificēt.

2.    Informācijas sertifikāta izmērs ir 210 × 297 mm, un ir pieļaujama pielaide līdz plus 8 mm vai mīnus 5 mm garumā. Izmantotais papīrs ir balts, ar rakstīšanai piemērotu formātu, bez koksnes masas piejaukuma un ar svaru vismaz 25 g/m2.

3.    Valstu administrācijas var paturēt tiesības pašas iespiest veidlapas vai ļaut tās iespiest apstiprinātās tipogrāfijās. Otrajā gadījumā uz katras veidlapas jābūt norādei par šādu apstiprinājumu. Uz veidlapām jābūt tipogrāfijas nosaukumam un adresei vai zīmei, pēc kuras tipogrāfiju var identificēt.1.

Piegādātājs(1)

INFORMĀCIJAS SERTIFIKĀTS,

lai vienkāršotu

PĀRVADĀJUMU SERTIFIKĀTA

izdošanu preferenciālai tirdzniecībai starp

2.

Saņēmējs (1)

EIROPAS

KOPIENU

un KLUSĀ OKEĀNA VALSTĪM

3.

Pārstrādātājs (1)

4. Valsts, kurā veikta apstrāde vai pārstrāde

6.

Importēšanas muitas iestāde (1)

5. Dienesta vajadzībām

7.

Importēšanas dokuments (2)

Veidlapa: ...........................................

Nr. :.................... ..............................

Sērija:

Datums

PRECES, KAS NOSŪTĪTAS UZ GALAMĒRĶA VALSTĪM

8.

Apzīmējumi, numuri, daudzums

9. Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas

10. Daudzums (3)

un iepakojumu veids

attiecīgais pozīcijas/apakšpozīcijas numurs (HS kods)

11. Vērtība (4)(5)

IMPORTĒTO PREČU IZLIETOJUMS

12.

Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas

13. Izcelsmes

14. Daudzums (3)

15. Vērtība (2)(5)

attiecīgais pozīcijas/apakšpozīcijas numurs (HS kods)

valsts

16.

Apstrādes vai pārstrādes veids

17.

Piezīmes

18. MUITAS IESTĀDES VĪZA

19. PIEGĀDĀTĀJA DEKLARĀCIJA

Deklarācija apstiprināta:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka šajā sertifikāta iekļautā

informācija ir pareiza.

Dokuments: ……………………...

Veidlapa: .............................. Nr.: ……...

-------------------------------

Muitas iestāde: ………………..

Vieta: ……………………Datums: ……………………………

Datums:

Oficiālais    
zīmogs

---------------------------------------.

(Paraksts)

................ ..................... ........................................... ....................

(Paraksts)

(1)(2)(3)(4)(5) Skatīt zemsvītras piezīmes otrā pusē.PĀRBAUDES PIEPRASĪJUMS

PĀRBAUDES REZULTĀTI

Es, apakšā parakstījies muitas ierēdnis, pieprasu šā

informācijas sertifikāta autentiskuma un pareizības pārbaudi.

Apakšā parakstījušamies muitas ierēdņa veiktā pārbaude liecina, ka

:

a) šo informācijas sertifikātu izdevusi norādītā muitas iestāde un tajā ietvertā informācija ir pareiza (*)

b) šis informācijas sertifikāts neatbilst autentiskuma un pareizības prasībām (skatīt pievienotās piezīmes) (*).

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

(Vieta un datums)

(Vieta un datums)

Oficiālais zīmogs

Oficiālais zīmogs

(Amatpersonas paraksts)

(Amatpersonas paraksts)

(*) Nevajadzīgo svītrot

NORĀDES

1)    Persona vai uzņēmums un pilna adrese.

2)    Fakultatīva informācija.

3)    Kg, hl, m3 vai cita mērvienība.

4)    Iepakojumu kopā ar tajā ietvertajām precēm uzskata par vienotu veselumu. Tomēr šis noteikums neattiecas uz iepakojumu, kas atšķiras no šāda ražojuma parastā iepakojuma un kam bez iepakojuma pielietojuma ir īpaša nemainīga vērtība.

5)    Vērtība ir jānorāda saskaņā ar izcelsmes noteikumiem.

__________________

II PROTOKOLA VII PIELIKUMS

Atkāpes pieprasījuma veidlapa

1. Gatavā ražojuma komercapraksts

1.1. Muitas klasifikācija (HS kods)

2. Ikgadējais paredzamais uz Eiropas Kopienu
veiktā eksporta apjoms (svars, gab. skaits, metri vai

cita vienība)

3. Trešās valsts materiālu komercapraksts

Muitas klasifikācija (HS kods)

4. Ikgadējais paredzamais izmantoto trešās valsts izcelsmes materiālu

daudzums

5. Trešās valsts izcelsmes materiālu vērtība

6. Gatavo ražojumu vērtība

7. Trešās valsts materiālu izcelsme

8. Pamatojums, kādēļ nevar izpildīt gatavā
ražojuma izcelsmes noteikumu

9. Tādu materiālu komercapraksts,

kuru izcelsme ir 3. un 4. pantā minētajās

valstīs vai teritorijās

10. Ikgadējais paredzamais tādu izmantoto materiālu daudzums,
kuru izcelsme ir 3. un 4. pantā minētajās

valstīs vai teritorijās

11. Tādu materiālu vērtība, kuru izcelsme ir 3. un 4. pantā minētajās

valstīs vai teritorijās

12. Apstrāde vai pārstrāde, kas 3. un 4. pantā minētajās valstīs vai teritorijās veikta trešās valsts izcelsmes materiāliem,
tiem neiegūstot noteiktas izcelsmes statusu

13. Laikposms, uz kādu tiek pieprasīta atkāpe

no............................ līdz...................................

14. Detalizēts Klusā okeāna valstī(-s) veiktās

apstrādes vai pārstrādes apraksts

15. Attiecīgā uzņēmuma kapitāla struktūra

16. Veikto/paredzēto ieguldījumu apjoms

17. Nodarbinātais/plānotais personāls

18. Klusā okeāna valstī(-īs) veiktās apstrādes vai pārstrādes pievienotā vērtība:

18.1. darbaspēka izmaksas:
18.2. netiešās izmaksas:

18.3. citas:

20. Iespējamās darbības, lai novērstu vajadzību

pēc atkāpes

19. Citi iespējamie materiālu piegādes avoti

21. Piezīmes

PIEZĪMES

1.    Ja veidlapas ailēs nevar ierakstīt visu vajadzīgo informāciju, veidlapai var pievienot papildu lapas. Šajā gadījumā attiecīgajā ailē ieraksta vārdus “skatīt pielikumu”.

2.    Ja iespējams, veidlapai pievieno paraugus vai cita veida gatavo ražojumu un materiālus aprakstošus dokumentus (attēlus, rasējumus, katalogus utt.).

3.    Veidlapu aizpilda par katru ražojumu, uz kuru attiecas pieteikums.

3., 4., 5., 7. aile: “trešā valsts” ir jebkura 3. un 4. pantā neminētā valsts.

12. aile: Ja pirms turpmākas pārstrādes Klusā okeāna valstī, kura pieprasa atkāpi, trešās valsts materiāli ir apstrādāti vai pārstrādāti 3. un 4. pantā minētajās valstīs vai teritorijās bez noteiktas izcelsmes iegūšanas, jānorāda apstrāde vai pārstrāde, kas veikta 3. un 4. pantā minētajās valstīs vai teritorijās.

13. aile: Norādīt datumus, kas atbilst tā perioda sākuma un beigu datumam, kura laikā saskaņā ar šo atkāpi var izdot EUR.1 sertifikātus.

18. aile: Par vienu izstrādājuma vienību norādīt vai nu pievienotās vērtības apjomu procentos no izstrādājuma ražotāja cenas vai summu naudas izteiksmē, kas atbilst pievienotajai vērtībai.

19. aile: Ja pastāv alternatīvi materiālu avoti, šajā ailē norādīt, kādi tie ir un, ja iespējams, ar izmaksām saistītus iemeslus vai citus iemeslus, kādēļ tos neizmanto.

20. aile: Norādīt iespējamos nākotnes ieguldījumus vai piegādātāju diversifikāciju, kā dēļ atkāpe nepieciešama tikai ierobežotu laiku.

__________________

II PROTOKOLA VIII PIELIKUMS

Aizjūras zemes un teritorijas

Šajā protokolā “aizjūras zemes un teritorijas” ir zemes un teritorijas, kas minētas Līguma par Eiropas Savienības darbību II pielikumā un ir uzskaitītas turpmāk.

(Šis saraksts neskar šo valstu un teritoriju statusu vai to statusa izmaiņas nākotnē.)

1.    Aizjūras zemes un teritorijas, kurām ir īpašas attiecības ar Dānijas Karalisti:

Grenlande.

2.    Aizjūras zemes un teritorijas, kurām ir īpašas attiecības ar Francijas Republiku:

   Jaunkaledonija un piederīgās teritorijas,

   Franču Polinēzija,

   Francijas Dienvidjūru un Antarktikas teritorija,

   Volisa un Futunas Salas,

– Senbartelmī,

– Senpjēra un Mikelona.

3.    Aizjūras zemes un teritorijas, kurām ir īpašas attiecības ar Nīderlandes Karalisti:

   Aruba,

   Bonaire,

-    Kirasao,

-    Saba,

-    Sintēstatiusa,

-    Sentmartēna.

4.    Aizjūras zemes un teritorijas, kurām ir īpašas attiecības ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti:

   Angilja,

– Bermudu salas,

   Kaimanu salas,

   Folklenda salas,

   Dienviddžordžija un Dienvidsendviču salas,

   Montserrata,

   Pitkērna,

   Svētās Helēnas sala un piederīgās teritorijas,

   Britu Antarktikas teritorija,

   Britu Indijas okeāna teritorija,

   Tērksas un Kaikosas salas,

   Britu Virdžīnu salas.

_________________

II PROTOKOLA IX PIELIKUMS

Ražojumi, kuriem 3. un 4. pantā paredzēto kumulāciju piemēro pēc 2015. gada 1. oktobra

HS/KN kods

Apraksts

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā

1702

Cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdēts cukurs (izņemot cukurniedru vai cukurbiešu cukuru un ķīmiski tīru saharozi)

ex 1704 90
kas atbilst

1704 90 99

Cukura konditorejas izstrādājumi, kas nesatur kakao (izņemot košļājamo gumiju; lakricas ekstraktu, kas satur vairāk nekā 10 svara % saharozes, bet bez citām piedevām; balto šokolādi; konditorejas pastas, ieskaitot marcipānu, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru 1 kg vai vairāk; pastilas pret kakla sāpēm un pretklepus dražejas; apcukurotos izstrādājumus; konditorejas izstrādājumus gumijas un želejas veidā, ieskaitot augļu pastas cukura konditorejas izstrādājumu veidā; karameles; īrisus, mīkstās karameles un tamlīdzīgas konfektes; presētas tabletes)

ex 1806 10
kas atbilst

1806 10 30

Kakao pulveris, kas pēc svara satur 65 % vai vairāk, bet mazāk par 80 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

ex 18060 10
kas atbilst

1806 10 90

Kakao pulveris, kas pēc svara satur 80 % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

ex 1806 20
kas atbilst

1806 20 95

Pārtikas produkti ar kakao piedevu, briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru svars pārsniedz 2 kg vai šķidrā pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā konteineros vai tiešajā iepakojumā ar ietilpību lielāku par 2 kg (izņemot kakao pulveri, izstrādājumus, kas pēc svara satur 18 % vai vairāk kakao sviesta vai 25 % vai vairāk kakao sviesta un piena tauku kopējā masā; šokolādes piena skaidiņas; aromatizētu šokolādes glazūru; šokolādi un šokolādes izstrādājumus; cukura konditorejas izstrādājumus un to aizstājējus ar kakao piedevu, kas pagatavoti no cukura aizstājējiem; uz maizes ziežamus produktus ar kakao piedevu; izstrādājumus ar kakao piedevu, kas paredzēti dzērienu ražošanai)

ex 1901 90
kas atbilst

1901 90 99

Pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas
nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara

kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur (izņemot pārtikas produktus, kas nesatur piena taukus vai kas satur mazāk par 1,5 % piena taukus, 5 % saharozi (ieskaitot invertcukuru) vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti; pārtikas izstrādājumus pulvera veidā, kas iegūti no pozīciju 0401–0404 precēm; pārtikas izstrādājumus zīdaiņiem, sagatavotus mazumtirdzniecībai; maisījumus un mīklas pozīcijā 1905 minēto maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanai)

ex 2101 12
kas atbilst

2101 12 98

Izstrādājumi uz kafijas bāzes (izņemot kafijas ekstraktus, esences un koncentrātus un izstrādājumus uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes)

ex 2101 20
kas atbilst

2101 20 98

Izstrādājumi uz tējas vai mates bāzes (izņemot ekstraktus, esences un koncentrātus uz tējas vai mates bāzes un izstrādājumus uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes)

ex 2106 90
kas atbilst

2106 90 59

Aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi (izņemot izoglikozes sīrupus, laktozes sīrupu, glikozes sīrupu un maltodekstrīna sīrupu)

ex 2106 90
kas atbilst

2106 90 98

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vei iekļauti citur (izņemot proteīna koncentrātus un strukturētas olbaltumvielas, saliktus alkohola izstrādājumus (alkoholisko preparātu maisījumus), kas nav uz smaržvielu bāzes un kurus izmanto dzērienu ražošanā, un aromatizētus vai iekrāsotus cukura sīrupus, izstrādājumus, kas nesatur vai satur mazāk par 1,5 % piena taukus, 5 % saharozi vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti)ex 3302 10
kas atbilst

3302 10 29

Izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā un kuri satur visus aromatizētājus, kas raksturīgi kādam dzērienam, un ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju ne lielāku par 0,5 % (izņemot izstrādājumus, kas nesatur vai satur mazāk par 1,5 % piena taukus, 5 % saharozi vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti)

________________

II PROTOKOLA X PIELIKUMS

Pārējās ĀKK valstis

Šajā protokolā “pārējās ĀKK valstis” ir turpmāk minētās valstis:

   Angola

   Antigva un Barbuda

   Bahamu salas

   Barbadosa

   Beliza

   Benina

   Botsvāna

   Burkinafaso

   Burundi

   Kamerūna

   Kaboverde

   Centrālāfrikas Republika

   Čada

   Kuka salas

   Komoru salas

   Kotdivuāra

   Kongo Demokrātiskā Republika

   Džibutija

   Dominika

   Dominikānas Republika

   Ekvatoriālā Gvineja

   Eritreja

   Etiopija

   Mikronēzijas Federatīvās Valstis

   Gabona

   Gambija

   Gana

   Grenāda

   Gvineja

   Gvineja-Bisava

   Gajāna

   Haiti

   Jamaika

   Kenija

   Kiribati

   Lesoto

   Libērija

   Madagaskara

   Malāvija

   Mali

   Māršala salas

   Mauritānija

   Maurīcija

   Mozambika

   Namībija

   Nauru

   Nigēra

   Niue

   Nigērija

   Palau

   Kongo Republika

   Ruanda

   Sentkitsa un Nevisa

   Sentlūsija

   Sentvinsenta un Grenadīnas

   Santome un Prinsipi

   Senegāla

   Seišelas

   Sjerraleone

   Somālija

   Sudāna

   Surinama

   Svazilenda

   Tanzānija

   Togo

   Tonga

   Trinidāda un Tobāgo

   Tuvalu

   Uganda

   Vanuatu

   Zambija

   Zimbabve.

II PROTOKOLA XI PIELIKUMS

Dienvidāfrikas izcelsmes ražojumi, uz kuriem neattiecas 4. pantā paredzētā kumulācija

PĀRSTRĀDĀTI LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI

Jogurts

Pektīni, pektināti un pektāti

17049071

04031051

13022010

17049075

04031053

13022090

17049081

04031059

Citāds margarīns

17049099

04031091

15179010

Kakao pulveris

04031093

Fruktoze

18061015

04031099

17025000

18061020

Citi fermentēti vai skābpiena produkti

17029010

18061030

04039071

Košļājamā gumija

18061090

04039073

17041011

Citādi kakao izstrādājumi

04039079

17041019

18062010

04039091

17041091