EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document COM:2007:423:FIN

Priekšlikums padomes Lemumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu - Priekšlikums padomes Lemumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu

/* COM/2007/0423 galīgā redakcija - CNS 2007/0140 */

52007PC0423(01)

Priekšlikums padomes Lemumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu /* COM/2007/0423 galīgā redakcija */


[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 18.7.2007

COM(2007) 423 galīgā redakcija

2007/0140 (CNS)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMAM

par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMAM

par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu

(iesniegusi Komisija)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. POLITISKā UN JURIDISKā PAMATINFORMāCIJA

Dialoga par vīzu jautājumiem nozīmīgums Bosnijai un Hercegovinai, kā arī pārējām Rietumbalkānu valstīm, tika vēlreiz apstiprināts ES un Rietumbalkānu Augstākā līmeņa sanāksmes secinājumos, kas 2003. gada 21. jūnijā norisinājās Salonikos un kuras laikā tika apstiprināta arī Eiropas nākotnes perspektīva attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm. Attiecībā uz vīzu izsniegšanu „Saloniku dienaskārtība” apstiprināja, ka iespējamā vīzu režīma atvieglošana Rietumbalkānu valstīm ir ilgtermiņa mērķis, kas saistīts ar attiecīgo valstu sekmēm reformu ieviešanā tādās jomās kā tiesiskuma stiprināšana, organizētās noziedzības, korupcijas un nelegālās migrācijas apkarošana, robežkontroles administratīvās kapacitātes palielināšana un dokumentu drošības uzlabošana.

Bosnijas un Hercegovinas iestādes, ņemot vērā Eiropas nākotnes perspektīvu, īpaši pievērsa uzmanību iespējai atvieglot īstermiņa uzturēšanās vīzu izsniegšanas procedūras saviem pilsoņiem, kas būtu tūlītējs pārejas solis pretī vīzu režīma atcelšanai vidēja termiņa perspektīvā.

Vīzu atvieglošanas nolīgumi Eiropas Kopienai ir jauns līdzeklis Eiropas īstermiņa uzturēšanās vīzu politikas ietvaros: Hāgas programmā Padome un Komisija tika aicinātas izskatīt jautājumu, lai panāktu kopīgu pieeju „par to, vai saistībā ar EK atpakaļuzņemšanas politiku būtu lietderīgi, izskatot katru gadījumu atsevišķi, ja iespējams un uz savstarpīguma pamata, veicināt īstermiņa vīzu izsniegšanu trešo valstu pilsoņiem patiesas ārējo sakaru partnerības kontekstā, tostarp attiecībā uz migrācijas jautājumiem”. Pirmo reizi ES šo līdzekli izstrādāja un pielietoja attiecībās ar Krievijas Federāciju un Ukrainu.

2005. gada decembrī Pastāvīgo pārstāvju komitejas līmenī dalībvalstis vienojās par vienotu pieeju rīcības plāna izstrādei ES vīzu atvieglotai izsniegšanai un noteica svarīgākos jautājumus, kuriem jāpievērš uzmanība, pieņemot lēmumu uzsākt sarunas ar trešām valstīm par vīzu izsniegšanas atvieglošanu.

Pēc Padomes 2006. gada 13. novembra pilnvarojuma Komisijai, 2006. gada 20. decembrī Briselē sākās sarunas ar Bosniju un Hercegovinu par atvieglotu īstermiņa vīzu izsniegšanu, vienlaicīgi turpinot sarunas par personu atpakaļuzņemšanas nolīgumu. Paralēli sarunām par EK un Bosnijas un Hercegovinas nolīgumu par personu atpakaļuzņemšanu Briselē notika divas papildus sarunu kārtas 2007. gada 30. janvārī un 2007. gada 10. aprīlī. Turklāt oficiālās sarunas reizēm tika sagatavotas neformālās ekspertu sanāksmēs.

2007. gada 10. aprīlī pēdējā oficiālajā sarunu kārtā tehniskā līmenī tika parafēti vīzu atvieglotas izsniegšanas un atpakaļuzņemšanas nolīgumu tekstu galīgie varianti. Politiskā līmenī parafēšanas ceremonija notika 2007. gada 13. aprīlī Zagrebā.

Eiropas Komisija jau ir vienojusies par vīzu izsniegšanas atvieglošanas nolīgumu ar divām trešām valstīm (Krievijas Federāciju un Ukrainu). Iepriekšējās sarunās iegūtā pieredze bija noderīga sarunās ar Bosniju un Hercegovinu.

Dalībvalstis visos sarunu posmos tika regulāri informētas un konsultētas Padomes attiecīgajās darba grupās un komitejās.

Kopienas juridiskais pamats šim nolīgumam ir Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 62. panta 2. punkta b) apakšpunkts saistībā ar 300. pantu.

Pievienotie priekšlikumi veido juridiskos instrumentus nolīguma parakstīšanai un noslēgšanai. Padome pieņems lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu. Saskaņā ar EK Līguma 300. panta 3. punktu par nolīguma noslēgšanu oficiāli jāapspriežas ar Eiropas Parlamentu.

Lēmuma projektā par nolīguma slēgšanu ir ietverti vajadzīgie iekšējie sagatavošanās darbi nolīguma praktiskai īstenošanai. Īpaši tajā ir norādīts, ka nolīguma 12. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā Kopienu pārstāv Eiropas Komisija, kuru atbalsta dalībvalstu eksperti.

Saskaņā ar 12. panta 4. punktu Apvienotā komiteja var pieņemt savu reglamentu. Kopienas nostāja šajā jautājumā Komisijai ir jāizstrādā, apspriežoties ar īpašu Padomes izveidotu komiteju.

Eiropas Savienības pilsoņiem[1] Bosnijas un Hercegovinas vīza nav nepieciešama. Ņemot vērā iepriekš minēto, vīzu režīma atvieglošanas nolīguma projekta 1. panta 2. punkts paredz, ka gadījumā, ja Bosnija un Hercegovina atjauno vīzu prasību ES pilsoņiem, tad saskaņā ar savstarpīguma principu uz ES pilsoņiem automātiski jāattiecas tādiem pašiem vīzu saņemšanas atvieglojumiem, kādi saskaņā ar nolīgumu tiek piešķirti Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem.

2. SARUNU IZNāKUMS

Komisija uzskata, ka mērķi, ko Padome izvirzīja sarunu direktīvās, ir sasniegti un nolīguma par vīzu režīma atvieglošanu projekts Kopienai ir pieņemams.

Tā galīgo saturu var apkopot šādi:

- Lēmums par vīzas piešķiršanu vai nepiešķiršanu ir jāpieņem 10 kalendāro dienu laikā attiecībā uz visiem vīzas pieprasītājiem. Ja nepieciešama padziļināta pārbaude, šo termiņu var pagarināt līdz 30 kalendārajām dienām. Steidzamos gadījumos lēmuma pieņemšanas termiņu var samazināt līdz 3 darba dienām vai mazāk.

- Maksa par vīzas pieteikumu izskatīšanu Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem ir EUR 35. Šī maksa ir piemērojama visiem Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem un tā attiecas gan uz vienreizējas, gan daudzkārtējas ieceļošanas vīzām. Turklāt dažas personu kategorijas ir atbrīvotas no maksas par vīzu: tuvi radinieki, ierēdņi, kas piedalās valdības pasākumos, tiesu un prokuratūras darbinieki, studenti, invalīdi, žurnālisti, reliģisku kopienu pārstāvji, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, profesiju pārstāvji, vilcienu apkalpes locekļi, starptautisku kravu un pasažieru pārvadājumu šoferi, pensionāri, bērni, kas jaunāki par 6 gadiem, humanitāru iemeslu dēļ ceļojošie un personas, kas piedalās kultūras vai izglītības apmaiņas programmās un sporta vai kultūras pasākumos.

- Prasības iesniedzamiem dokumentiem dažām personu kategorijām ir vienkāršotas: tuviem radiniekiem, darījumu cilvēkiem, oficiālu delegāciju dalībniekiem, studentiem, zinātnisko, kultūras un sporta pasākumu dalībniekiem, žurnālistiem, personām, kas apmeklē militārās un civilās apbedīšanas vietas, tradicionālo reliģisku kopienu pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, profesiju pārstāvjiem, starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu šoferiem un personām, kas ieceļo medicīnisku iemeslu dēļ, un organizētu tūrisma braucienu tūristiem. Minēto kategoriju personām, lai attaisnotu ceļojuma mērķi, var pieprasīt tikai šajā nolīgumā uzskaitītos dokumentus. Nekāds cits pamatojums, ielūgums, vai dalībvalstu tiesību aktos paredzēts apstiprinājums nav nepieciešams.

- Šādām personu kategorijām ir vienkāršoti daudzkārtējo ieceļošanas vīzu izsniegšanas kritēriji:

a) valsts un reģionālo valdību un parlamentu, kā arī tiesu un prokuratūras darbiniekiem, oficiālo delegāciju pastāvīgajiem locekļiem, laulātajiem un bērniem, kas apmeklē Bosnijas un Hercegovinas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstīs, izsniedz vīzas ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem (vai īsāku termiņu, ierobežojot to līdz mandāta beigām vai uzturēšanās atļaujas beigām);

b) zinātnisko, kultūras, oficiālo apmaiņas programmu un sporta pasākumu dalībniekiem, žurnālistiem, uzņēmējiem, reliģisko kopienu pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, profesiju pārstāvjiem, profesionāliem šoferiem un vilcienu apkalpēm, studentiem un personām, kas ieceļo ārstēšanās vajadzībām, ar noteikumu, ka iepriekšējos divos gados tie atbilstoši ir izmantojuši uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējās ieceļošanas vīzu un iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai joprojām pastāv, izsniedz vīzas, kuru derīguma termiņš ir no 2 līdz 5 gadiem.

- Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem, kuri ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, īstermiņa uzturēšanās gadījumos vīza nav nepieciešama.

- Attiecībā uz Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem, kuri ir derīgu dienesta pasu turētāji, vēl piecus gadus paliek spēkā un ir piemērojami divpusējie nolīgumi, kas parakstīti pirms 2007. gada 1. janvāra. Nolīgumam pievienotajā deklarācijā ir paredzēta dienesta pasu sistēmas novērtēšana vēlākais četrus gadus pēc nolīguma spēkā stāšanās.

- Tika panākta vienošanās par protokolu, ka dalībvalstis, kas pašlaik vēl pilnībā nepiemēro Šengenas acquis , var vienpusēji atzīt Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem izsniegtās Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas tranzītam caur savas valsts teritoriju saskaņā ar 2006. gada 14. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 895/2006/EK[2]. Atsauce uz turpmākajiem Lēmuma Nr. 895/2006/EK grozījumiem attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju ir pievienota.

- Nolīgumam ir pievienota Eiropas Komisijas deklarācija attiecībā uz jautājumiem par vīzas pieprasītāju piekļuvi informācijai un informēšanas kārtības par īstermiņa vīzu izsniegšanu saskaņošanu.

- Atbildot uz Bosnijas un Hercegovinas īpašu lūgumu, nolīgumam ir pievienota Eiropas Kopienas deklarācija par atvieglojumiem ģimenes locekļiem (kas nav ietverti juridiski saistošajos nolīguma noteikumos) un bona fide vīzas pieprasītājiem.

Attiecībā uz visiem jautājumiem, ko neparedz šis nolīgums, paliek spēkā un ir piemērojami parastie Šengenas noteikumi vai valsts tiesību akti, piemēram, attiecībā uz vīzas atteikumu, ceļošanas dokumentu atzīšanu, pietiekamu iztikas līdzekļu pierādījumiem, iespēju šaubu gadījumā uzaicināt vīzas pieprasītāju uz personisku interviju individuālos gadījumos un jau pastāvošajiem atvieglojumiem bona fide ceļotājiem.

Dānijas, Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija ir atspoguļota preambulā un divās kopīgās deklarācijās, kas pievienotas šim nolīgumam. Norvēģijas un Islandes ciešā iesaistīšanās Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē ir līdzīgi atspoguļota nolīgumam pievienotajā kopīgā deklarācijā.

Tā kā nolīgumi par vīzu režīma atvieglošanu un par personu atpakaļuzņemšanu ir savstarpēji saistīti, abi šie nolīgumi ir jāparaksta, jānoslēdz un tiem jāstājas spēkā vienlaicīgi.

3. SECINĀJUMI

Ņemot vērā iepriekšminētos rezultātus, Komisija ierosina Padomei:

- lemt par nolīguma parakstīšanu Kopienas vārdā un atļaut Padomes priekšsēdētājam iecelt attiecīgi pilnvarotu(-as) personu(-as) tā parakstīšanai Kopienas vārdā;

- iepriekš konsultējoties ar Eiropas Parlamentu, apstiprināt klātpievienoto nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atvieglotu īstermiņa vīzu izsniegšanu.

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMAM

par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) un ii) daļas saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[3],

tā kā:

(1) Padome ar savu 2006. gada 13. novembra lēmumu pilnvaroja Komisiju apspriest nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atvieglotu īstermiņa vīzu izsniegšanu.

(2) Sarunas par nolīgumu sākās 2006. gada 20. decembrī un noslēdzās 2007. gada 10. aprīlī.

(3) Ņemot vērā tā iespējamu noslēgšanu nākotnē, 2007. gada 10. aprīlī Briselē tehniskā līmenī un 13. aprīlī Zagrebā politiskā līmenī parafētais nolīgums ir jāparaksta…...

(4) Saskaņā ar protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un protokolu, kas iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā, Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro.

(5) Saskaņā ar protokolu par Dānijas nostāju un protokolu, kas ir pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tai nav saistoši un nav jāpiemēro,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Ņemot vērā iespējamo nolīguma noslēgšanu nākotnē, ar šo Padomes priekšsēdētājam ir tiesības izraudzīties personu(-as), kam ir pilnvaras Eiropas Kopienas vārdā parakstīt nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu, kā arī ar to saistītos dokumentus, kas sastāv no nolīguma teksta, protokola un deklarācijām.

Briselē, 2007. gada……………………………. .

Padomes vārdā ―

priekšsēdētājs

2007/0140 (CNS)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMAM

par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta, i) un ii) daļas saistībā ar līguma 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[4],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu[5],

TĀ KĀ:

(1) Komisija, Eiropas Kopienas vārdā, ir veikusi sarunas ar Bosniju un Hercegovinu par nolīgumu par atvieglotu īstermiņa vīzu izsniegšanu.

(2) Ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu nākotnē, šis nolīgums Eiropas Kopienas vārdā ir parakstīts 2007. gada……… saskaņā ar Padomes [……] Lēmumu .../…/EK.

(3) Šis nolīgums ir jāapstiprina.

(4) Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5) Saskaņā ar protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un protokolu, kas iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā, Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro.

(6) Saskaņā ar protokolu par Dānijas nostāju un protokolu, kas ir pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tai nav saistoši un nav jāpiemēro,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā ir apstiprināts nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atvieglotu īstermiņa vīzu izsniegšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 14. panta 1. punktā minēto paziņojumu[6].

3. pants

Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota saskaņā ar nolīguma 12. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā to prasa nolīguma 12. panta 4. punkts, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar īpašu komiteju, ko izraudzījusies Padome.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī .

Briselē, 2007. gada……………………………. .

Padomes vārdā ―

priekšsēdētājs

Pielikums

NOLĪGUMS

starp

Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu

par vīzu atvieglotu izsniegšanu

EIROPAS KOPIENA, turpmāk tekstā „Kopiena” ,

un

BOSNIJA UN HERCEGOVINA,

turpmāk tekstā „Puses”,

vēloties kā pirmo soli pretī bezvīzu režīmam veicināt cilvēku savstarpējos sakarus, kas ir būtisks nosacījums noturīgu ekonomisko, humāno, kultūras, zinātnisko un citu attiecību attīstībā, atvieglojot vīzu izsniegšanu Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem,

paturot prātā , ka kopš 2005. gada 1. jūlija ES pilsoņiem, ieceļojot Bosnijā un Hercegovinā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, vai šķērsojot Bosniju un Hercegovinu tranzītā, vīza nav nepieciešama,

atzīstot , ka gadījumā, ja Bosnija un Hercegovina atjaunotu vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienāktos tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu tiek piešķirti Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem,

atzīstot , ka vīzu izsniegšanas atvieglojumiem nebūtu jāizraisa nelikumīga migrācija, un pievēršot īpašu uzmanību drošībai un atpakaļuzņemšanai,

ņemot vērā protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un protokolu par Šengenas acquis iekļaušanu Eiropas Savienības sistēmā, kas pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un, apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

ņemot vērā protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants - Piemērošanas joma un mērķis

1. Šā nolīguma mērķis ir atvieglot vīzu izsniegšanu Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem, kuru paredzētā uzturēšanās 180 dienu laika posmā nepārsniedz 90 dienas.

2. Gadījumā, ja Bosnija un Hercegovina atjauno vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienākas tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu ir piešķirti Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem.

2. pants - Vispārējs noteikums

1. Šajā nolīgumā paredzētie vīzu režīma atvieglojumi attiecas uz Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem, ja tie jau nav atbrīvoti no vīzas prasības saskaņā ar Kopienas vai dalībvalstu tiesību aktiem un noteikumiem, šo nolīgumu vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

2. Jautājumiem, kas šā nolīguma noteikumos nav skarti, piemēram, atteikums piešķirt vīzu, ceļošanas dokumentu atzīšana, pierādījumi par pietiekošiem iztikas līdzekļiem, ieceļošanas atteikums un izraidīšanas pasākumi, ir piemērojami Bosnijas un Hercegovinas vai dalībvalstu nacionālie tiesību akti vai Kopienas tiesības.

3. pants - Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a) „Dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti, Īrijas Republiku un Apvienoto Karalisti.

b) „Eiropas Savienības pilsonis” ir dalībvalsts pilsonis, ievērojot a) punktā sniegto definīciju.

c) „Bosnijas un Hercegovinas pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir Bosnijas un Hercegovinas pilsonība.

d) „Vīza” ir dalībvalsts izsniegta atļauja vai lēmums, kas vajadzīgs, lai:

- ieceļotu konkrētā dalībvalstī vai vairākās dalībvalstīs ar paredzēto uzturēšanās laiku līdz 90 dienām,

- ieceļotu tranzītam caur šīs dalībvalsts vai vairāku dalībvalstu teritoriju.

e) „Persona, kas likumīgi uzturas” ir Bosnijas un Hercegovinas pilsonis, kuram pamatojoties uz Kopienas vai dalībvalstu nacionālajiem tiesību aktiem, ir tiesības uzturēties dalībvalsts teritorijā ilgāk par 90 dienām.

4. pants – Dokumentārs pierādījums, kas apliecina brauciena mērķi

1. Sekojošām Bosnijas un Hercegovinas pilsoņu kategorijām, lai attaisnotu paredzētā ceļojuma otras Puses teritorijā mērķi, ir nepieciešami tikai turpmāk nosauktie dokumenti:

a) oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Bosnijai un Hercegovinai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā:

- Bosnijas un Hercegovinas iestādes vēstule, kas apliecina, ka pieprasītājs ir tās delegācijas loceklis un ieceļo dalībvalstu teritorijā, lai piedalītos iepriekšminētajos pasākumos, kurai pievienota oficiālā ielūguma kopija;

b) darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem:

- uzņēmējas juridiskās personas, uzņēmuma vai organizācijas, vai šādas juridiskās personas vai uzņēmuma filiāles vai biroja, vai dalībvalstu valsts vai reģionālās iestādes, vai tirdzniecības un rūpniecības izstāžu, konferenču un simpoziju, kas notiek dalībvalstu teritorijā, rīkošanas komitejas rakstveida uzaicinājums, ko apstiprinājusi Bosnijas un Hercegovinas Ārvalstu tirdzniecības kamera;

c) pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuru ceļojuma mērķis ir izglītošanās, semināri un konferences, to starpā arī apmaiņas programmu ietvaros:

- uzņēmējorganizācijas rakstveida uzaicinājums, apstiprinājums, ka persona pārstāv pilsoniskās sabiedrības organizāciju un attiecīgā valsts reģistra izziņa par minētās organizācijas nodibināšanu, ko valsts iestāde izsniegusi saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

d) šoferiem, kas veic starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Bosnijā un Hercegovinā:

- Bosnijas un Hercegovinas Ārvalstu tirdzniecības kameras rakstveida pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

e) apkalpju locekļiem starptautiskos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām:

- kompetentās Bosnijas un Hercegovinas dzelzceļa sabiedrības rakstveida pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

f) žurnālistiem:

- apliecība vai cits dokuments, ko izsniegusi arodorganizācija, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir kvalificēts žurnālists, kā arī dokuments, ko izdevis viņa/viņas darba devējs, apliecinot, ka brauciena mērķis ir veikt žurnālista darbu;

g) personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitātes un citās apmaiņas programmās:

- uzņēmējorganizācijas rakstveida uzaicinājums piedalīties šajos pasākumos;

h) skolēniem, studentiem, pēcdiploma studentiem un pavadošiem pedagogiem, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp apmaiņas programmu ietvaros, kā arī citu ar skolu saistītu pasākumu dēļ:

- uzņēmējuniversitātes, akadēmijas, institūta koledžas vai skolas rakstveida uzaicinājums vai dokuments, kas apliecina līdzdalību, vai studenta apliecība vai apliecinošs dokuments par apmeklējamiem kursiem;

i) starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada:

- rakstveida uzaicinājums no uzņēmējorganizācijas: kompetentās iestādes, nacionālās sporta federācijas vai dalībvalstu Nacionālās Olimpiskās Komitejas;

j) sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem:

- attiecīgo pilsētu administrācijas vadītāja/mēra rakstveida uzaicinājums;

k) tuviem radiniekiem – laulātajam, bērniem (ieskaitot adoptētus), vecākiem (ieskaitot aizbildņus), vecvecākiem un mazbērniem, kas apmeklē Bosnijas un Hercegovinas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā:

- uzņēmējpersonas rakstveida uzaicinājums;

l) personām, kas ieceļo medicīnisku iemeslu dēļ un nepieciešamajām pavadošajām personām:

- medicīniskās iestādes oficiāls dokuments, kas apliecina medicīniskās aprūpes nepieciešamību šajā iestādē un pavadoņa nepieciešamību, un pierādījums par pietiekamiem finansiāliem līdzekļiem medicīniskās aprūpes izdevumu segšanai;

m) personām, kas apmeklē bēru ceremonijas:

- oficiāls dokuments, kas apliecina nāves faktu, kā arī dokuments, kas pierāda ģimenes vai cita veida saikni starp mirušo un pieprasītāju;

n) Bosnijas un Hercegovinas tradicionālo reliģisko kopienu pārstāvjiem, kas apmeklē Bosnijas un Hercegovinas diasporas dalībvalstu teritorijā:

- Bosnijas un Hercegovinas reliģiskās kopienas vadītāja rakstveida pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

o) profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās dalībvalstu teritorijā:

- uzņēmējorganizācijas rakstveida uzaicinājums, kas apstiprina, ka konkrētā persona piedalās šajā pasākumā;

p) militāro un civilo apbedījumu vietu apmeklējumam:

- oficiāls dokuments, kas apliecina kapa esamību un ģimenes vai cita veida saikni starp mirušo un pieprasītāju.

q) personām, kas ceļo tūrismam:

- ceļojumu aģentūras vai ceļojuma rīkotāja, ko dalībvalstis akreditējušas vietējās konsulārās sadarbības ietvaros, apliecinājums vai talons, kas apliecina organizēta tūrisma ceļojuma rezervēšanu.

2. Šā panta 1. punktā minētajā rakstveida uzaicinājumā jāietver šādi dati:

a) par uzaicināto personu – vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, personu apliecinoša dokumenta numurs, ceļojuma mērķis un laiks, ieceļošanu skaits un atbilstošos gadījumos ielūgto personu pavadošā laulātā vai bērnu vārdi,

b) par personu, kas uzaicina – vārds, uzvārds un adrese, vai –

c) ja uzaicinātājs ir juridiska persona, uzņēmums vai organizācija – pilns nosaukums un adrese un

- ja ir uzaicinājusi organizācija – uzaicinājuma parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats,

- ja uzaicinātājs ir juridiska persona, uzņēmums, juridiskās personas vai uzņēmuma filiāle vai birojs, kas atrodas kādas dalībvalsts teritorijā – reģistrācijas numurs, kā to nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

3. Šī panta 1. punktā minēto kategoriju pilsoņiem visu kategoriju vīzas izsniedz saskaņā ar vienkāršotu procedūru, nepieprasot nekādus citus dalībvalstu tiesību aktos paredzētus ielūgumus, pamatojumus vai ceļojuma mērķa apstiprinājumus.

5. pants - Daudzkārtējo ieceļošanas vīzu izsniegšana

1. Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem šādu kategoriju personām:

a) Bosnijas un Hercegovinas tiesu locekļiem un Bosnijas un Hercegovinas prokuratūras darbiniekiem, pildot dienesta pienākumus, ja tie jau ar šo nolīgumu nav atbrīvoti no vīzu prasības, ar ierobežotu derīguma termiņu līdz to amata pilnvaru beigu laikam, ja tas ir īsāks par 5 gadiem,

b) oficiālu delegāciju pastāvīgajiem dalībniekiem, kas pēc Bosnijai un Hercegovinai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā,

c) tuviem radiniekiem – laulātajam un bērniem (ieskaitot adoptētus), vecākiem (ieskaitot aizbildņus), kuri apmeklē Bosnijas un Hercegovinas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, ar ierobežotu derīguma termiņu līdz apmeklējamās personas uzturēšanās atļaujas beigām.

2. Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz vienam gadam šādu kategoriju pilsoņiem ar noteikumu, ka iepriekšējā gadā tie ir saņēmuši vismaz vienu vīzu un to ir izmantojuši atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos, un pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai:

a) oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Bosnijai un Hercegovinai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā,

b) darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm,

c) šoferiem, kas veic starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Bosnijā un Hercegovinā,

d) apkalpju locekļiem starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām,

e) žurnālistiem,

f) personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitātes un citās apmaiņas programmās, kas regulāri dodas uz dalībvalstīm,

g) studentiem un pēcdiploma studentiem, kas regulāri ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp apmaiņas programmu ietvaros,

h) starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada,

i) sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem,

j) personām, kam medicīnisku iemeslu dēļ nepieciešams regulāri ieceļot, un nepieciešamām pavadošām personām,

k) Bosnijas un Hercegovinas tradicionālo reliģisko kopienu pārstāvjiem, kas apmeklē Bosnijas un Hercegovinas diasporas dalībvalstu teritorijā un regulāri ceļo uz dalībvalstīm,

l) pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuri regulāri ceļo uz dalībvalstīm ar mērķi izglītoties, apmeklēt seminārus un konferences, to starpā arī apmaiņas programmu ietvaros,

m) profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus un regulāri dodas uz dalībvalstīm,

3. Šā panta 2. punktā minēto kategoriju personām, dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu no 2 līdz 5 gadiem ar noteikumu, ka iepriekšējos divos gados tie ir izmantojuši uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos un joprojām pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai.

4. Personu, kas minētas no šā panta 1. līdz 3. punktam, uzturēšanās kopējais ilgums dalībvalstu teritorijā 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

6. pants - Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu

1. Maksa par vīzas pieteikumu izskatīšanu Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem ir EUR 35.

Saskaņā ar 14. panta 4. punktā noteikto procedūru iepriekšminēto summu var pārskatīt.

Ja Bosnija un Hercegovina ES pilsoņiem atjauno vīzas prasību, maksa par vīzu, ko pieprasīs Bosnija un Hercegovina, nevar būt augstāka par EUR 35 vai to summu, par kuru ir panākta vienošanās, pārskatot maksu par vīzu saskaņā ar 14. panta 4. punktā paredzēto procedūru.

2. Šādu kategoriju personas ir atbrīvotas no maksas par vīzu pieteikumu izskatīšanu:

a) tuvi radinieki – laulātie, bērniem (ieskaitot adoptētus), vecāki (ieskaitot aizbildņus), vecvecāki un mazbērni, kas apmeklē Bosnijas un Hercegovinas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā,

b) oficiālu delegāciju dalībnieki, kas pēc Bosnijai un Hercegovinai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā,

c) Bosnijas un Hercegovinas tiesu locekļi un Bosnijas un Hercegovinas prokuratūras darbinieki, ja tie ar šo nolīgumu nav atbrīvoti no vīzu prasības,

d) skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un pavadošie pedagogi, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties,

e) bērni līdz 6 gadu vecumam,

f) invalīdi un, ja vajadzīgs, personas, kas viņus pavada,

g) personas, kas iesniegušas dokumentus, kas pierāda to vajadzību ceļot humanitāru apsvērumu dēļ, tostarp, lai saņemtu neatliekamu ārstniecisko palīdzību un persona, kas šādu personu pavada; lai piedalītos tuva radinieka bēres, vai lai apmeklētu smagi slimu tuvu radinieku,

h) starptautisku sporta pasākumu dalībnieki un personas, kas tos profesionālā statusā pavada,

i) personas, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitātes un citās apmaiņas programmās,

j) sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībnieki,

k) žurnālisti,

l) Bosnijas un Hercegovinas tradicionālo reliģisko kopienu pārstāvjiem, kas apmeklē Bosnijas un Hercegovinas diasporas dalībvalstu teritorijā,

m) pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, kuru ceļojuma mērķis ir apmeklēt sanāksmes, seminārus vai piedalīties apmaiņas programmās vai izglītojošos kursos,

n) šoferi, kas veic starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Bosnijā un Hercegovinā,

o) apkalpju locekļi starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām,

p) pensionāri,

q) profesiju pārstāvji, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās dalībvalstu teritorijā.

7. pants - Vīzu pieteikumu izskatīšanas termiņš

1. Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izlemj jautājumu par vīzas izsniegšanu 10 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma un vīzas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

2. Atsevišķos gadījumos termiņu, kas vajadzīgs lēmuma par vīzas izsniegšanu pieņemšanai, var pagarināt līdz 30 dienām, ja nepieciešama pieteikuma padziļināta pārbaude.

3. Steidzamos gadījumos lēmuma pieņemšanas termiņu var samazināt līdz 3 darba dienām vai mazāk.

8. pants – Izceļošana dokumentu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā

Eiropas Savienības un Bosnijas un Hercegovinas pilsoņi, kas ir nozaudējuši savus personu apliecinošus dokumentus, vai kuriem šie dokumenti ir nozagti, uzturoties Bosnijas un Hercegovinas vai dalībvalstu teritorijā, var bez vīzas vai citas atļaujas šo teritoriju atstāt ar dalībvalsts vai Bosnijas un Hercegovinas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta izdotiem derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības šķērsot robežu.

9. pants - Vīzas pagarināšana ārkārtas apstākļos

Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem, kuriem force majeure apstākļu dēļ nav iespējams atstāt dalībvalstu teritoriju līdz vīzā norādītajam laikam, vīzas termiņš saskaņā ar uzņēmējvalsts tiesību aktos noteiktajām prasībām bez maksas jāpagarina uz laiku, kas vajadzīgs, lai atgrieztos savā dzīvesvietas valstī.

10. pants – Diplomātiskās pases

1. Bosnijas un Hercegovinas pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, drīkst ieceļot, izceļot vai tranzītā šķērsot dalībvalstu teritorijas bez vīzas.

2. Pilsoņi, kas minēti šā panta 1. punktā, drīkst uzturēties dalībvalstu teritorijās ne ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.

11. pants - Vīzu teritoriālais derīgums

Ievērojot dalībvalstu vietējos tiesību aktus un noteikumus par valsts drošību un ievērojot ES noteikumus par vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, Bosnijas un Hercegovinas pilsoņi bauda vienlīdzīgas tiesības ceļot pa dalībvalstu teritoriju ar Eiropas Savienības pilsoņiem.

12. pants - Apvienotā komiteja nolīguma pārvaldei

1. Puses izveido Apvienoto komiteju nolīguma pārvaldei (turpmāk tekstā „komiteja”), kuras sastāvā ir Eiropas Kopienas un Bosnijas un Hercegovinas pārstāvji. Kopienu tajā pārstāv Eiropas Kopienu Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti.

2. Komitejai galvenokārt ir šādi uzdevumi:

a) uzraudzīt šā nolīguma īstenošanu,

b) ierosināt šā nolīguma grozījumus vai papildinājumus,

c) risināt strīdus, kas radušies sakarā ar šī nolīguma piemērošanu un iztulkošanu.

3. Komitejas sēdes sasauc pēc vajadzības, ja to pieprasa viena no Pusēm, bet vismaz vienu reizi gadā.

4. Komiteja pieņem savu reglamentu.

13. pants - Nolīguma saistība ar divpusējiem nolīgumiem starp dalībvalstīm un Bosniju un Hercegovinu

1. Stājoties spēkā, šis nolīgums ir noteicošais attiecībā pret jebkuriem noteikumiem divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai vienošanās, kas noslēgtas starp atsevišķām dalībvalstīm un Bosniju un Hercegovinu, ciktāl šo nolīgumu vai vienošanos noteikumi skar šā nolīguma tēmas.

2. Divpusējie nolīgumi vai vienošanās, kas noslēgti starp atsevišķām dalībvalstīm un Bosniju un Hercegovinu pirms 2007. gada 1. janvāra un paredz vīzu prasības atcelšanu personām, kas ir dienesta pasu turētāji, paliek spēkā un ir piemērojami 5 gadus no šī nolīguma spēkā stāšanās, neietekmējot attiecīgo dalībvalstu vai Bosnijas un Hercegovinas tiesības minēto 5 gadu laikā denonsēt šos divpusējos nolīgumus vai pārtraukt to piemērošanu.

14. pants – Nobeiguma noteikumi

1. Pusēm šis nolīgums ir jāratificē vai jāapstiprina saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām un tas stāsies spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kad Puses viena otrai būs paziņojušas par augšminēto procedūru pabeigšanu.

2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, šis nolīgums stāsies spēkā tikai vienlaicīgi ar nolīgumu starp Bosniju un Hercegovinu un Eiropas Kopienu par personu atpakaļuzņemšanu, ja pēdējais stājas spēkā pēc šā panta 1. punktā paredzētā datuma.

3. Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, ja vien tas netiek izbeigts saskaņā ar šā panta 6. punktu.

4. Šo nolīgumu var grozīt vienīgi ar Pušu rakstisku vienošanos. Grozījumi stāsies spēkā pēc tam, kad Puses viena otrai būs paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

5. Jebkura no Pusēm šo nolīgumu var pilnīgi vai daļēji pārtraukt sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ. Lēmumu par pārtraukšanu otrai Pusei ir jāpaziņo ne vēlāk kā 48 stundas pirms tā stāšanās spēkā. Puse, kas pārtraukusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Pusi, tiklīdz pārtraukšanas iemesli vairs nav spēkā.

6. Katra no Pusēm var izbeigt šo nolīgumu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums zaudē spēku 90 dienas pēc minētā paziņojuma dienas.

Nolīgums ir sagatavots XXX. gada ..... . ............... divos eksemplāros visās Pušu oficiālajās valodās un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Eiropas Kopienas vārdā Bosnijas un Hercegovinas vārdā

PIELIKUMS

NOLĪGUMA PROTOKOLS PAR DALĪBVALSTĪM, KAS PILNĪBĀ NEPIEMĒRO ŠENGENAS ACQUIS

Tās dalībvalstis, kurām Šengenas acquis ir saistoši, bet kuras vēl neizsniedz Šengenas vīzas, jo šajā jautājumā gaida attiecīgo Padomes lēmumu, izsniedz nacionālās vīzas, kuru derīgums ir ierobežots ar konkrētās valsts teritoriju.

Šīs dalībvalstis var vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas tranzītam cauri savas valsts teritorijai saskaņā ar 2006. gada 14. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 895/2006/EK.

Ņemot vērā, ka 2006. gada 14. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 895/2006/EK neattiecas uz Rumāniju un Bulgāriju, lai šīs valstis varētu tranzītam caur savas valsts teritoriju vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas un citu dalībvalstu, kas vēl nav pilnībā pievienojušās Šengenas zonai, izsniegtus līdzīgus dokumentus, Eiropas Komisija iesniegs jaunu priekšlikumu ar tādiem pašiem noteikumiem.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR DĀNIJU

Puses ņem vērā, ka šis nolīgums neattiecas uz Dānijas Karalistes diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro dienestu vīzu izsniegšanas procedūru.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Dānijas un Bosnijas un Hercegovinas iestādes nekavējoties noslēdz divpusēju nolīgumu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu ar tādiem pašiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ APVIENOTO KARALISTI UN ĪRIJU

Puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Apvienotās Karalistes un Īrijas teritorijās.

Šādos apstākļos ir vēlams, lai Apvienotās Karalistes, Īrijas un Bosnijas un Hercegovinas iestādes noslēgtu divpusējus nolīgumus par vīzu atvieglotu izsniegšanu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ISLANDI UN NORVĒĢIJU

Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Islandi un Norvēģiju, jo īpaši atbilstoši 1999. gada 18. maija Nolīgumam par šo valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un attīstībā.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Norvēģijas, Islandes un Bosnijas un Hercegovinas iestādes nekavējoties noslēdz divpusējus nolīgumus par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu ar tādiem pašiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ŠVEICES KONFEDERĀCIJU UN LIHTENŠTEINU (ja nepieciešama)

Ja Nolīgums starp ES, EK un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas iesaistīšanu Šengenas aquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un minētā nolīguma Protokols par Lihtenšteinu stāsies spēkā, pirms būs pabeigtas sarunas ar Bosniju un Hercegovinu, šim nolīgumam pievienos tādu pašu deklarāciju par Šveici un Lihtenšteinu.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PIEPRASĪTĀJU PIEKĻUVI INFORMĀCIJAI UN INFORMĀCIJAS SASKAŅOŠANU ATTIECĪBĀ UZ ĪSTERMIŅA VĪZU IZSNIEGŠANAS PROCEDŪRĀM UN DOKUMENTIEM, KAS IESNIEDZAMI, PIEPRASOT VĪZU

Atzīstot to, cik svarīga vīzas pieprasītājiem ir pārskatāmība, Eiropas Kopiena norāda, ka 2006. gada 19. jūlijā Eiropas Komisija ir izrādījusi likumdošanas iniciatīvu pārstrādāt Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem par vīzām, kas regulē jautājumu par vīzas pieprasītāju piekļuvi dalībvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem.

Attiecībā uz informāciju, kas ir jāsniedz vīzas pieprasītājiem, Eiropas Kopiena uzskata, ka ir jāveic attiecīgi pasākumi:

- vispārīgi ir jāizveido vīzas pieprasītājiem pamatinformācijas kopsavilkums par procedūrām un nosacījumiem, kas jāievēro pieprasot vīzu, un par izdoto vīzu derīgumu,

- Eiropas Kopiena sastādīs minimālo prasību sarakstu, lai nodrošinātu, ka vīzas pieprasītāji saņem vienotu un saskaņotu pamatinformāciju un tiem tiek prasīts iesniegt vienus un tos pašus pavaddokumentus.

Augstāk minētā informācija, ieskaitot vietējās konsulārās sadarbības ietvaros dalībvalstu akreditēto ceļojumu aģentūru un ceļojumu rīkotāju sarakstus, ir plaši jāpaziņo atklātībai (konsulātu ziņojumu dēļi, brošūras, interneta tīmekļa vietnes u.tml.).

Dalībvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem ir jāsniedz informācija par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglojumiem saskaņā ar Šengenas acquis katrā atsevišķā gadījumā.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PRASĪBAS PĀRSKATĪŠANU DIENESTA PASU TURĒTĀJIEM

Ņemot vērā, ka vīzas prasības atcelšana dienesta pasu turētājiem, kas paredzēta pirms 2007. gada 1. janvāra noslēgtajos divpusējos nolīgumos starp atsevišķām dalībvalstīm un Bosniju un Hercegovinu, paliek spēkā un ir piemērojama tikai 5 gadus pēc šī nolīguma spēkā stāšanās, neietekmējot attiecīgo dalībvalstu vai Bosnijas un Hercegovinas tiesības minēto 5 gadu laikā denonsēt šos divpusējos nolīgumus vai pārtraukt to piemērošanu, Eiropas Komisija vēlākais 4 gadus pēc šī nolīguma spēkā stāšanās atkārtoti novērtēs dienesta pasu turētāju situāciju, lai 14. panta 4. punktā paredzētās procedūras kārtībā pieņemtu iespējamos šā nolīguma grozījumus.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PRASĪBAS ATCELŠANU BULGĀRIJAS UN RUMĀNIJAS PILSOŅIEM IECEĻOŠANAI BOSNIJĀ UN HERCEGOVINĀ

Eiropas Kopiena ņem vērā Bosnijas un Hercegovinas nolūku ar vienpusēju lēmumu atbrīvot Bulgārijas un Rumānijas pilsoņus no vīzas prasības.

Ņemot vērā to, cik svarīga ir trešo valstu vienāda attieksme pret visiem Eiropas Savienības pilsoņiem vīzu jautājumos, Eiropas Kopiena paziņo savu nolūku pirms šī vīzu atvieglotas izsniegšanas nolīguma ratifikācijas sagaidīt, kamēr Bosnijas un Hercegovinas iestādes pieņems minēto vienpusējo lēmumu, kas atbrīvo Bulgārijas un Rumānijas pilsoņus no vīzas prasības.

EIROPAS KOPIENAS DELARĀCIJA PAR ATVIEGLOJUMIEM ĢIMENES LOCEKĻIEM UN BONA FIDE VĪZAS PIETEIKUMA IESNIEDZĒJIEM

Eiropas Kopiena ņem vērā Bosnijas un Hercegovinas ieteikumu paplašināt ģimenes locekļu, kuriem ir tiesības izmantot vīzu atvieglotās izsniegšanas priekšrocības, definīciju, kā arī to, cik lielu nozīmi Bosnija un Hercegovina piešķir šīs kategorijas personu pārvietošanās vienkāršošanai.

Lai atvieglotu pārvietošanos paplašinātam personu lokam, kas ģimenes saitēm saistītas ar Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijās (jo īpaši brāļiem, māsām un viņu bērniem), Eiropas Kopiena aicina dalībvalstu konsulārās iestādes pilnībā izmantot „aquis communautaire” paredzētās iespējas atvieglot vīzas izsniegšanu minētās kategorijas personām, tostarp vīzas pieteikuma iesniedzējiem pieprasīto dokumentāro pierādījumu vienkāršošanu, atbrīvošanu no pieteikuma izskatīšanas maksas un atbilstošos gadījumos daudzkārtējas ieceļošanas vīzas izsniegšanu.

Turklāt Eiropas Kopiena aicina dalībvalstu konsulārās iestādes pilnībā izmantot visas iespējas, lai atvieglotu vīzas izsniegšanu bona fide vīzas pieprasījuma iesniedzējiem.

***

[1] Bosnija un Hercegovina ir paziņojusi savu nolūku ar vienpusēju lēmumu atbrīvot no vīzas prasības Bulgārijas un Rumānijas pilsoņus. Šim nolīgumam ir pievienota Kopienas deklarācija, kas saista šī nolīguma par vīzu atvieglotu izsniegšanu ratifikāciju ar Bosnijas un Hercegovinas lēmumu atbrīvot Bulgārijas un Rumānijas pilsoņus no vīzas prasības.

[2] OV L 167, 20.6.2006., 1.lpp.

[3] OV C , , . lpp.

[4] OV C …

[5] OV C …

[6] Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu [Padomes Ģenerālsekretariāts] publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī .

Top