EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document COM:2005:351:FIN

Priekšlikums Padomes lemumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem un par šā nolīguma pagaidu piemērošanu
Priekšlikums Padomes lemumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

/* COM/2005/0351 galīgā redakcija */ /* COM/2005/0351 galīgā redakcija - CNS 2005/0140 */

52005PC0351(01)

Priekšlikums padomes Lemumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem un par šā nolīguma pagaidu piemērošanu /* COM/2005/0351 galīgā redakcija */


[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 29.7.2005

COM(2005)351 galīgā redakcija

2005/0140(CNS)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMAM

par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem un par šā nolīguma pagaidu piemērošanu

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMAM

par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

(iesniegusi Komisija)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Starptautiskās attiecības starp dalībvalstīm un trešām valstīm aviācijas jomā parasti regulē divpusēji gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi starp dalībvalstīm un trešām valstīm, kā arī šo nolīgumu pielikumi un citi saistīti divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi.

Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem lietās C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 un C-476/98 Kopienai ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz dažādiem aspektiem ārējās aviācijas jomā. Tiesa arī precizēja Kopienas aviopārvadātāju tiesības brīvi veikt uzņēmējdarbību Kopienā, tostarp tiesības uz nediskriminējošu piekļuvi tirgum.

Parastās izraudzīšanās klauzulas dalībvalstu divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumos ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem. Tās ļauj trešai valstij noraidīt, atsaukt vai pārtraukt tāda aviopārvadātāja atļaujas vai pilnvaras, ko dalībvalsts izraudzījusies, bet kas faktiski nepieder šai dalībvalstij vai tās valstspiederīgajiem un ko tie faktiski nekontrolē. Tas rada diskrimināciju pret Kopienas pārvadātājiem, kas reģistrēti kādas dalībvalsts teritorijā, bet pieder citu dalībvalstu valstspiederīgajiem un atrodas to kontrolē. Tas ir pretrunā Līguma 43. pantam, kas garantē dalībvalstu valstspiederīgajiem, kuri izmanto tiesības veikt uzņēmējdarbību, tādu pašu uzņēmējas dalībvalsts attieksmi, kādu šī dalībvalsts paredz saviem valstspiederīgajiem.

Ievērojot Tiesas spriedumus, Padome 2003. gada jūnijā pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu atsevišķus spēkā esošo divpusējo nolīgumu noteikumus[1].

Saskaņā ar mehānismiem un direktīvām, kas izklāstītas pielikumā Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Komisiju uzsākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu atsevišķus spēkā esošo divpusējo nolīgumu noteikumus, Komisija ir risinājusi sarunas ar Bosniju un Hercegovinu par tāda nolīguma noslēgšanu, ar ko aizstāj atsevišķus noteikumus spēkā esošajos divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumos, kas noslēgti starp dalībvalstīm un Bosniju un Hercegovinu. Nolīguma 2. pants aizstāj parastās izraudzīšanās klauzulas ar Kopienas izraudzīšanās klauzulu, kas ļauj visiem Kopienas pārvadātājiem brīvi izmantot tiesības veikt uzņēmējdarbību. Nolīguma 4. un 5. pants attiecas uz divu veidu klauzulām saistībā ar jautājumiem, kas ir Kopienas kompetencē. Nolīguma 4. pants attiecas uz aviācijas degvielas aplikšanu ar nodokli, un šis jautājums ir saskaņots Padomes Direktīvā 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai, jo īpaši tās 14. panta 2. punktā. Nolīguma 5. pants, kas attiecas uz cenu noteikšanu, risina pretrunu starp spēkā esošajiem divpusējiem gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumiem un Padomes Regulu (EEK) Nr. 2409/92 par gaisa pārvadājumu maksām un tarifiem, kas neļauj trešo valstu pārvadātājiem ieņemt dominējošu pozīciju, nosakot cenas iekšzemes aviopārvadājumu pakalpojumiem Kopienā.

Padomei tiek lūgts apstiprināt lēmumu par nolīguma parakstīšanu un pagaidu piemērošanu, kā arī lēmumu par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem un iecelt pilnvarotas personas šā nolīguma parakstīšanai Kopienas vārdā.

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMAM

par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem un par šā nolīguma pagaidu piemērošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu, saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[2],

tā kā:

(1) Padome 2003. gada 5. jūnijā pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu atsevišķus spēkā esošo divpusējo nolīgumu noteikumus.

(2) Komisija Kopienas vārdā ir risinājusi sarunas par nolīgumu ar Bosniju un Hercegovinu par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem saskaņā ar mehānismiem un direktīvām, kas izklāstītas pielikumā Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Komisiju uzsākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu atsevišķus spēkā esošo divpusējo nolīgumu noteikumus.

(3) Ievērojot to, ka nolīgumu, par kuru Komisija risināja sarunas, iespējams noslēgt vēlāk, šis nolīgums ir jāparaksta un jāpiemēro pagaidu kārtā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

1. Ievērojot to, ka nolīgumu noslēgs vēlāk, Padomes priekšsēdētājs ar šo ir pilnvarots iecelt personu vai personas, kam piešķirtas pilnvaras Kopienas vārdā parakstīt nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem.

2. Līdz tā spēkā stāšanās dienai nolīgums tiek piemērots pagaidu kārtā no pirmā mēneša pirmās dienas pēc datuma, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par to, ka ir pabeigtas šajā nolūkā vajadzīgās procedūras. Ar šo Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots veikt nolīguma 8. panta 2. punktā paredzēto paziņošanas procedūru.

3. Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

Briselē,

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

2005/0140(CNS)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMAM

par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu, saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[3],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu[4],

tā kā:

(1) Padome 2003. gada 5. jūnijā pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu atsevišķus spēkā esošo divpusējo nolīgumu noteikumus.

(2) Komisija Kopienas vārdā ir risinājusi sarunas par nolīgumu ar Bosniju un Hercegovinu par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem saskaņā ar mehānismiem un direktīvām, kas izklāstītas pielikumā Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Komisiju uzsākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu atsevišķus spēkā esošo divpusējo nolīgumu noteikumus.

(3) Šis nolīgums Kopienas vārdā parakstīts [...], ņemot vērā, ka to iespējams noslēgt vēlāk, saskaņā ar Padomes [...] Lēmumu …/…/EK[5].

(4) Šis nolīgums ir jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Kopienas vārdā tiek apstiprināts nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem.

2. Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots iecelt personu, kam piešķirtas pilnvaras veikt nolīguma 8. panta 1. punktā paredzēto paziņošanas procedūru.

Briselē,

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

PIELIKUMS

NOLĪGUMS starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

EIROPAS KOPIENA,

no vienas puses, un

BOSNIJA UN HERCEGOVINA,

no otras puses,

(turpmāk tekstā „Puses”),

IEVĒROJOT, ka starp vairākām Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Bosniju un Hercegovinu ir noslēgti divpusēji gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi, kuros ietvertie noteikumi ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem,

IEVĒROJOT, ka Eiropas Kopienai ir ekskluzīva kompetence vairākās jomās, uz ko var attiekties divpusēji gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi, kas noslēgti starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un trešām valstīm,

IEVĒROJOT, ka saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem Kopienas aviopārvadātājiem, kas reģistrēti kādā dalībvalstī, ir tiesības uz nediskriminējošu piekļuvi lidojuma maršrutiem starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un trešām valstīm,

ŅEMOT VĒRĀ nolīgumus starp Eiropas Kopienu un atsevišķām trešām valstīm, kas paredz iespēju šo trešo valstu valstspiederīgajiem iegūt īpašumtiesības aviosabiedrībās, kam piešķirta licence saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem,

ATZĪSTOT, ka atsevišķi noteikumi divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumos starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Bosniju un Hercegovinu, kuri ir pretrunā Eiropas Kopienas tiesību aktiem, ir jāsaskaņo ar šiem tiesību aktiem, lai izveidotu stabilu juridisko pamatu gaisa satiksmes pakalpojumiem starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu un nodrošinātu šādu gaisa satiksmes pakalpojumu nepārtrauktību,

IEVĒROJOT, ka Eiropas Kopienas mērķis šajās sarunās nav palielināt kopējo gaisa satiksmes apjomu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu, ietekmēt līdzsvaru starp Kopienas aviopārvadātājiem un Bosnijas un Hercegovinas aviopārvadātājiem vai apspriest grozījumus spēkā esošo divpusējo gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumu noteikumos, kas attiecas uz tiesībām veikt satiksmi,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pantsVispārīgi noteikumi

1. Šajā nolīgumā „dalībvalstis” ir Eiropas Kopienas dalībvalstis.

2. Atsauces 1. pielikumā minētajos nolīgumos attiecībā uz tādas dalībvalsts valstspiederīgajiem, kas ir šā nolīguma Puse, ir jāsaprot kā atsauces attiecībā uz Eiropas Kopienas dalībvalstu valstspiederīgajiem.

3. Atsauces 1. pielikumā minētajos nolīgumos attiecībā uz tādas dalībvalsts aviopārvadātājiem vai aviosabiedrībām, kas ir šā nolīguma Puse, ir jāsaprot kā atsauces attiecībā uz šīs dalībvalsts izraudzītajiem aviopārvadātājiem vai aviosabiedrībām.

2. pantsDalībvalsts veikta izraudzīšanās

1. Noteikumi šā panta 2. un 3. punktā aizstāj atbilstīgos noteikumus pantos, kas minēti attiecīgi 2. pielikuma a) un b) punktā, saistībā ar aviopārvadātāja izraudzīšanos, ko veikusi attiecīgā dalībvalsts, pilnvarām un atļaujām, ko tam piešķīrusi Bosnija un Hercegovina, un attiecīgi saistībā ar aviopārvadātājam piešķirto pilnvaru un atļauju atteikumu, atcelšanu, apturēšanu vai ierobežošanu.

2. Saņemot dalībvalsts norādījumu par izraudzīšanos, Bosnija un Hercegovina ar minimālu procesuālu kavēšanos piešķir atbilstošas pilnvaras un atļaujas ar nosacījumu, ka:

i. aviopārvadātājs ir reģistrēts tās dalībvalsts teritorijā, kas veikusi izraudzīšanos, saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un tam ir derīga darbības licence saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem;

ii. aviopārvadātāja faktisko reglamentējošo kontroli veic un uztur tā dalībvalsts, kas ir atbildīga par aviopārvadātāja sertifikāta izdošanu šim pārvadātājam, un, izraugoties aviopārvadātāju, ir skaidri norādīta attiecīga aeronavigācijas atbildīgā institūcija, un

iii. aviopārvadātājs tieši vai ar akciju kontrolpaketes palīdzību pieder un turpina piederēt dalībvalstij un/vai šīs dalībvalsts valstspiederīgajiem, un/vai citām 3. pielikumā minētajām valstīm, un/vai šo citu valstu valstspiederīgajiem, un šīs valstis un/vai šo valstu valstspiederīgie to visu laiku faktiski kontrolē.

3. Bosnija un Hercegovina var atteikt, atcelt, apturēt vai ierobežot dalībvalsts izraudzītā aviopārvadātāja pilnvaras un atļaujas, ja:

i. aviopārvadātājs nav reģistrēts tās dalībvalsts teritorijā, kas veikusi izraudzīšanos, saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un tam nav derīgas darbības licences saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem;

ii. aviopārvadātāja faktisko reglamentējošo kontroli neveic un neuztur tā dalībvalsts, kas ir atbildīga par aviopārvadātāja sertifikāta izdošanu šim pārvadātājam, vai, izraugoties aviopārvadātāju, nav skaidri norādīta attiecīga aeronavigācijas atbildīgā institūcija, vai

iii. aviopārvadātājs tieši vai ar akciju kontrolpaketes palīdzību nepieder dalībvalstij un/vai šīs dalībvalsts valstspiederīgajiem, un/vai citām 3. pielikumā minētajām valstīm, un/vai šo citu valstu valstspiederīgajiem, vai šīs valstis un/vai šo valstu valstspiederīgie to faktiski nekontrolē.

Īstenojot savas tiesības saskaņā ar šo punktu, Bosnijas un Hercegovinas attieksme pret Kopienas aviopārvadātājiem nav diskriminējoša valstspiederības dēļ.

3. pants Tiesības attiecībā uz reglamentējošo kontroli

1. Šā panta 2. punkta noteikumi papildina 2. pielikuma c) punktā minētos pantus.

2. Ja dalībvalsts ir izraudzījusies aviopārvadātāju, kura reglamentējošo kontroli veic un uztur spēkā cita dalībvalsts, Bosnijas un Hercegovinas tiesības saskaņā ar drošības noteikumiem nolīgumā, kas noslēgts starp dalībvalsti, kura izraudzījusies aviopārvadātāju, un Bosniju un Hercegovinu, vienlīdz attiecas gan uz drošības standartu pieņemšanu, īstenošanu vai uzturēšanu, ko veic šī cita dalībvalsts, gan uz šā aviopārvadātāja darbības atļauju.

4. pants Aviācijas degvielas aplikšana ar nodokli

1. Šā panta 2. punkta noteikumi papildina atbilstīgos noteikumus 2. pielikuma d) punktā minētajos pantos.

2. Neatkarīgi no citiem pretējiem noteikumiem nolīgumos, kas minēti 2. pielikuma d) punktā, nekas neliedz dalībvalstij noteikt nodokļus, nodevas vai citus maksājumus par degvielu, kas piegādāta tās teritorijā, lai to izmantotu Bosnijas un Hercegovinas izraudzīta aviopārvadātāja lidaparātā, kas veic lidojumus maršrutā no viena punkta šīs dalībvalsts teritorijā uz citu punktu šīs dalībvalsts teritorijā vai uz punktu citas dalībvalsts teritorijā.

5. pants Tarifi pārvadājumiem Eiropas Kopienā

1. Šā panta 2. punkta noteikumi papildina 2. pielikuma e) punktā minētos pantus.

2. Eiropas Kopienas tiesību akti attiecas uz tarifiem, ko piemēro Bosnijas un Hercegovinas izraudzīts(-i) aviopārvadātājs(-i), saskaņā ar 1. pielikumā minētajiem nolīgumiem, kuros ietverts kāds no noteikumiem, kas minēti 2. pielikuma e) punktā, attiecībā uz pārvadājumiem, ko pilnībā veic Eiropas Kopienas teritorijā.

6. pantsNolīguma pielikumi

Pielikumi ir neatņemama šā nolīguma sastāvdaļa.

7. pantsPārskatīšana vai grozījumi

Puses, savstarpēji vienojoties, jebkurā laikā var pārskatīt vai grozīt šo nolīgumu.

8. pants Stāšanās spēkā un pagaidu piemērošana

1. Šis nolīgums stājas spēkā, kad Puses viena otrai ir rakstiski paziņojušas, ka ir pabeigtas to attiecīgās iekšējās procedūras, kas vajadzīgas, lai nolīgums stātos spēkā.

2. Neatkarīgi no 1. punkta Puses vienojas piemērot šo nolīgumu pagaidu kārtā no pirmā mēneša pirmās dienas pēc datuma, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par to, ka ir pabeigtas šajā nolūkā vajadzīgās procedūras.

3. Nolīgumi un citas vienošanās starp dalībvalstīm un Bosniju un Hercegovinu, kas šā nolīguma parakstīšanas dienā vēl nav stājušies spēkā un ko nepiemēro pagaidu kārtā, ir minēti 1. pielikuma b) punktā. Šis nolīgums piemērojams attiecībā uz tiem, tiklīdz visi šādi nolīgumi un vienošanās stājas spēkā vai tos piemēro pagaidu kārtā.

9. pants Izbeigšana

1. Gadījumā, ja tiek izbeigts kāds no 1. pielikumā minētajiem nolīgumiem, visi šā nolīguma noteikumi, kas attiecas uz atbilstošo 1. pielikumā minēto nolīgumu, izbeidzas vienlaikus.

2. Gadījumā, ja tiek izbeigti visi 1. pielikumā minētie nolīgumi, šis nolīgums izbeidzas vienlaikus.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

Sagatavots [….], divos eksemplāros, šajā […] gada […], angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovaku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru valodā un Bosnijas un Hercegovinas oficiālajās valodās. Pretrunu gadījumā jāņem vērā teksts angļu valodā.

EIROPAS KOPIENAS VĀRDĀ: BOSNIJAS UN HERCEGOVINAS VĀRDĀ:

1. PIELIKUMS

Šā nolīguma 1. pantā minēto nolīgumu saraksts

a) Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi starp Bosniju un Hercegovinu un Eiropas Kopienas dalībvalstīm, kuri šā nolīguma parakstīšanas dienā ir noslēgti, parakstīti un/vai tiek piemēroti pagaidu kārtā

- Gaisa transporta nolīgums starp Austrijas federālo valdību un Bosnijas un Hercegovinas valdību , kas parakstīts 1998. gada 21. augustā Sarajevā, turpmāk 2. pielikuma tekstā „Bosnijas un Hercegovinas un Austrijas nolīgums”;

Jaunākie grozījumi izdarīti ar saprašanās memorandu, kas parakstīts 1996. gada 23. janvārī Vīnē.

- Gaisa transporta nolīgums starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Bosnijas un Hercegovinas Republikas valdību , kas parakstīts 1995. gada 10. maijā Bonnā, turpmāk 2. pielikuma tekstā „Bosnijas un Hercegovinas un Vācijas nolīgums”;

- Gaisa transporta nolīgums starp Grieķijas Republikas valdību un Bosnijas un Hercegovinas ministru padomi , kas parakstīts 2004. gada 2. decembrī Atēnās, turpmāk 2. pielikuma tekstā „Bosnijas un Hercegovinas un Grieķijas nolīgums”;

- Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgums starp Ungārijas Republikas valdību un Bosnijas un Hercegovinas ministru padomi , kas parakstīts 2004. gada 27. aprīlī Budapeštā, turpmāk 2. pielikuma tekstā „Bosnijas un Hercegovinas un Ungārijas nolīgums”;

- Nolīgums starp Nīderlandes Karalisti un Dienvidslāvijas Tautas Federatīvo Republiku par regulāriem gaisa satiksmes pakalpojumiem, kas parakstīts 1957. gada 13. martā Belgradā, turpmāk 2. pielikuma tekstā „Bosnijas un Hercegovinas un Nīderlandes nolīgums”;

- Gaisa transporta nolīgums starp Polijas Tautas Republiku un Dienvidslāvijas Tautas Federatīvo Republiku , kas parakstīts 1955. gada 14. novembrī Varšavā, turpmāk 2. pielikuma tekstā „Bosnijas un Hercegovinas un Polijas nolīgums”;

- Nolīgums starp Slovēnijas Republiku un Bosnijas un Hercegovinas Republiku par regulāru gaisa satiksmi, kas parakstīts 1996. gada 19. janvārī Sarajevā, turpmāk 2. pielikuma tekstā „Bosnijas un Hercegovinas un Slovēnijas nolīgums”.

b) Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi un citas vienošanās, kas parafētas vai parakstītas starp Bosnijas un Hercegovinas valdību un Eiropas Kopienas dalībvalstīm un šā nolīguma parakstīšanas dienā vēl nav stājušās spēkā un netiek piemērotas pagaidu kārtā

- Nolīgums starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Bosnijas un Hercegovinas ministru padomi par gaisa satiksmes pakalpojumiem, kas parafēts 2003. gada 14. martā Londonā, turpmāk 2. pielikuma tekstā „Bosnijas un Hercegovinas un Apvienotās Karalistes nolīgums”;

Lasāms kopā ar saprašanās memorandu, kas parakstīts 2003. gada 14. martā Londonā un 2003. gada 21. martā Sarajevā.

2. PIELIKUMS

Šā nolīguma 1. pielikumā minēto nolīgumu pantu saraksts, kas minēti šā nolīguma 2. un 5. pantā

a) Dalībvalsts veikta izraudzīšanās

- Bosnijas un Hercegovinas un Austrijas nolīguma 3. panta 5. punkts;

- Bosnijas un Hercegovinas un Vācijas nolīguma 3. panta 4. punkts;

- Bosnijas un Hercegovinas un Grieķijas nolīguma 3. panta 2. punkts;

- Bosnijas un Hercegovinas un Ungārijas nolīguma 4. panta 4. punkta a) apakšpunkts;

- Bosnijas un Hercegovinas un Polijas nolīguma 2. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Slovēnijas nolīguma 3. panta 4. punkts;

- Bosnijas un Hercegovinas un Apvienotās Karalistes nolīguma 4. pants;

b) Pilnvaru vai atļauju atteikums, atcelšana, apturēšana vai ierobežošana

- Bosnijas un Hercegovinas un Austrijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

- Bosnijas un Hercegovinas un Vācijas nolīguma 4. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Grieķijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

- Bosnijas un Hercegovinas un Ungārijas nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļa;

- Bosnijas un Hercegovinas un Nīderlandes nolīguma 3. panta 1. punkts;

- Bosnijas un Hercegovinas un Slovēnijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

- Bosnijas un Hercegovinas un Apvienotās Karalistes nolīguma 5. pants;

c) Reglamentējoša kontrole

- Bosnijas un Hercegovinas un Grieķijas nolīguma 7. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Ungārijas nolīguma 16. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Apvienotās Karalistes nolīguma 14. pants;

d) Aviācijas degvielas aplikšana ar nodokli

- Bosnijas un Hercegovinas un Austrijas nolīguma 7. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Vācijas nolīguma 6. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Grieķijas nolīguma 10. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Ungārijas nolīguma 8. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Nīderlandes nolīguma 9. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Polijas nolīguma 6. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Slovēnijas nolīguma 6. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Apvienotās Karalistes nolīguma 8. pants;

e) Tarifi pārvadājumiem Eiropas Kopienā

- Bosnijas un Hercegovinas un Austrijas nolīguma 11. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Vācijas nolīguma 10. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Grieķijas nolīguma 13. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Ungārijas nolīguma 11. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Nīderlandes nolīguma 7. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Polijas nolīguma 7. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Slovēnijas nolīguma 13. pants;

- Bosnijas un Hercegovinas un Apvienotās Karalistes nolīguma 7. pants.

3. PIELIKUMS

Šā nolīguma 2. pantā minēto citu valstu saraksts

a) Islandes Republika (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

b) Lihtenšteinas Firstiste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

c) Norvēģijas Karaliste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

d) Šveices Konfederācija (saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par gaisa transportu).

[1] Padomes 2003. gada 5. jūnija Lēmums 11323/03 (dokuments ierobežotai lietošanai).

[2] OV C […], […], […] lpp.

[3] OV C […], […], […] lpp.

[4] OV C […], […], […] lpp.

[5] OV C […], […], […] lpp.

Top