EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document f2e0a758-6d59-11ee-9220-01aa75ed71a1

Consolidated text: Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/710 (2021. gada 29. aprīlis), ar ko ieceļ Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Tuvo Austrumu miera procesā

02021D0710 — LV — 25.09.2023 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/710

(2021. gada 29. aprīlis),

ar ko ieceļ Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Tuvo Austrumu miera procesā

(OV L 147, 30.4.2021., 12. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2023/258 (2023. gada 6. februāris),

  L 35

21

7.2.2023

►M2

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2023/2065 (2023. gada 25. septembris),

  L 238

140

27.9.2023
▼B

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/710

(2021. gada 29. aprīlis),

ar ko ieceļ Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Tuvo Austrumu miera procesā▼M1

1. pants

Eiropas Savienības īpašais pārstāvis

Eiropas Savienības īpašā pārstāvja (ESĪP) Tuvo Austrumu miera procesā Sven KOOPMANS kunga pilnvaru termiņš tiek pagarināts līdz 2025. gada 28. februārim. Padome, pamatojoties uz Politikas un drošības komitejas (PDK) novērtējumu un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) priekšlikumu, var nolemt, ka ESĪP pilnvaras beidzas agrāk.

▼B

2. pants

Politikas mērķi

ESĪP pilnvaru pamatā ir šāda politika attiecībā uz Tuvo Austrumu miera procesu (TAMP):

a) 

vispārējais mērķis ir taisnīgs, stabils un visaptverošs miers, kas būtu jāpanāk, pamatojoties uz divu valstu risinājumu, kura rezultātā Izraēla un demokrātiska, vienota, dzīvotspējīga, miermīlīga un suverēna Palestīnas valsts, kuras pastāv viena otrai līdzās ar drošām un atzītām robežām, uztur normālas attiecības ar kaimiņvalstīm saskaņā ar attiecīgajām Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijām (ANO DPR) 242 (1967) un 338 (1973), un ņemot vērā citas svarīgas ANO DPR, tostarp ANO DPR 2334 (2016), Madrides principiem, tostarp saskaņā ar principu “zeme apmaiņā pret mieru”, Ceļvedi, nolīgumiem, par kuriem puses iepriekš ir vienojušās, Arābu valstu miera iniciatīvu un Tuvo Austrumu Kvarteta (“Kvartets”) 2016. gada 1. jūlija ieteikumiem. Ņemot vērā dažādos izraēliešu un arābu attiecību aspektus, būtisks visaptveroša miera elements ir reģionālā dimensija;

b) 

lai sasniegtu šo mērķi, politikas prioritātes ir pieturēties pie divu valstu risinājuma un atsākt un atbalstīt miera procesu. Būtisks sekmīga iznākuma elements ir skaidri parametri, ar ko nosaka pamatu sarunām, un Savienība savu nostāju attiecībā uz šādiem parametriem ir izklāstījusi Padomes 2009. gada decembra, 2010. gada decembra un 2014. gada jūlija secinājumos, kurus tā turpinās aktīvi veicināt;

c) 

Savienība ir apņēmusies strādāt kopā ar iesaistītajām pusēm un starptautiskās kopienas partneriem, tostarp, piedaloties Kvartetā un aktīvi iesaistoties piemērotās starptautiskās iniciatīvās, lai sarunām radītu jaunu dinamiku.

3. pants

Pilnvaras

1.  

Lai sasniegtu politikas mērķus, ESĪP ir pilnvarots:

a) 

sniegt aktīvu un efektīvu Savienības ieguldījumu darbībās un iniciatīvās, ar kurām ir paredzēts panākt pilnīgu izlīgumu izraēliešu un palestīniešu konfliktā, balstoties uz divu valstu risinājumu un ievērojot Savienības noteiktos parametrus un attiecīgās ANO DPR, tostarp ANO DPR 2334 (2016), un šajā sakarā iesniegt priekšlikumus Savienības rīcībai;

b) 

veicināt un uzturēt ciešus kontaktus ar visām miera procesa pusēm, attiecīgajiem politiskajiem dalībniekiem, citām reģiona valstīm, Kvarteta locekļiem un citām attiecīgām valstīm, kā arī ar ANO un citām attiecīgām starptautiskajām organizācijām, piemēram, Arābu valstu līgu, lai sadarbībā ar tiem stiprinātu miera procesu;

c) 

izmantot mainīgo reģionālo situāciju Tuvajos Austrumos un jo īpaši attiecību starp Izraēlu un vairākām arābu valstīm normalizēšanos, lai turpinātu sekmēt miera procesu un tādējādi veicinātu reģionālo stabilitāti;

d) 

pievērst īpašu uzmanību tiem faktoriem, kas skar miera procesa reģionālo dimensiju, arābu partneru iesaistei un Arābu valstu miera iniciatīvas īstenošanai;

e) 

attiecīgā gadījumā strādāt pie tā, lai, konsultējoties ar visām svarīgākajām ieinteresētajām personām un dalībvalstīm, sekmētu varbūtēju jaunu pamatsistēmu sarunām un dotu tajā savu ieguldījumu;

f) 

aktīvi atbalstīt starp pusēm noritošās miera sarunas un dot tajās savu ieguldījumu, tostarp saistībā ar minētajām sarunām nākot klajā ar priekšlikumiem Savienības vārdā, kas atbilst tās ilgstošai konsolidētai politikai;

g) 

nodrošināt pastāvīgu Savienības klātbūtni attiecīgajos starptautiskajos forumos;

h) 

dot ieguldījumu krīzes pārvarēšanā un novēršanā, tostarp attiecībā uz Gazu;

i) 

dot ieguldījumu, ja to lūdz, pušu panākto starptautisko nolīgumu īstenošanā un iesaistīties diplomātiskos pasākumos, ja netiek ievēroti minēto nolīgumu noteikumi;

j) 

palīdzēt politiskajos centienos panākt fundamentālas izmaiņas, lai rastu ilgtspējīgu risinājumu attiecībā uz Gazas joslu, kura ir nākotnes Palestīnas valsts sastāvdaļa un kuras jautājums sarunās būtu jāizskata;

k) 

konstruktīvi sadarboties ar līgumslēdzējām pusēm miera procesā, lai veicinātu demokrātijas pamatnormu, tostarp starptautisko humanitāro tiesību, cilvēktiesību un tiesiskuma, ievērošanu;

l) 

nākt klajā ar priekšlikumiem par Savienības iesaistīšanos miera procesā un par to, kā labāk īstenot Savienības iniciatīvas un Savienības centienus, kas saistīti ar pašreizējā miera procesa turpmāko virzību, piemēram, Savienības ieguldījumu palestīniešu reformās, arī aptverot attiecīgo Savienības attīstības projektu politiskos aspektus;

m) 

mudināt puses atturēties no vienpusējām darbībām, kas apdraudētu divu valstu risinājuma dzīvotspēju, proti, Jeruzalemē un okupētā Rietumkrasta C apgabalā;

n) 

kā sūtnim Kvartetā regulāri ziņot par sarunu norisi un rezultātiem, kā arī par Kvarteta darbībām un palīdzēt sagatavot Kvarteta sūtņu sanāksmes, pamatojoties uz Savienības nostāju un koordinējot darbības ar citiem Kvarteta locekļiem;

o) 

sadarbībā ar ESĪP cilvēktiesību jautājumos palīdzēt īstenot Savienības cilvēktiesību politiku, tostarp Savienības pamatnostādnes cilvēktiesību jomā, jo īpaši Savienības pamatnostādnes par bērniem bruņotos konfliktos, kā arī par vardarbību pret sievietēm un meitenēm un par visu veidu pret viņām vērstas diskriminācijas apkarošanu, un Savienības politiku attiecībā uz ANO DPR 1325 (2000) par sievietēm, mieru un drošību, tostarp, veicot uzraudzību un ziņojot par norisēm, kā arī formulējot ieteikumus minētajā sakarā;

p) 

palīdzēt reģiona sabiedriskās domas veidotājiem labāk izprast Savienības lomu un uzlabot Savienības darbības pamanāmību;

q) 

vajadzības gadījumā sadarboties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, tostarp sievietēm un jauniešiem, kā arī ar tiem, kas iesaistīti pasākumos, kuru mērķis ir vairot uzticēšanos starp pusēm.

2.  
ESĪP sniedz atbalstu AP darbā, vienlaikus saglabājot kopskatu par visām Savienības darbībām reģionā, kuras saistītas ar TAMP.

4. pants

Pilnvaru īstenošana

1.  
ESĪP ir atbildīgs par pilnvaru īstenošanu, rīkojoties AP pakļautībā.
2.  
PDK uztur privileģētus sakarus ar ESĪP un ir galvenais ESĪP kontaktpunkts saziņā ar Padomi. PDK saskaņā ar savām pilnvarām, neskarot AP pilnvaras, sniedz ESĪP stratēģiskas norādes un politisku virzību.
3.  
ESĪP nodrošina sistemātisku un skaidru saskaņošanu un sadarbību ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un tā attiecīgajām nodaļām.
4.  
ESĪP regulāri apmeklēs reģionu un nodrošinās ciešu koordināciju ar attiecīgajām Savienības delegācijām reģionā, tostarp Savienības pārstāvniecību Jeruzalemē, Savienības delegāciju Telavivā, un ar to starpniecību – ar dalībvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām.

5. pants

Finansējums

▼M2

1.  
Finanšu atsauces summa, kas paredzēta ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumu segšanai laikposmam no 2023. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim, ir 289 782,33  EUR.

▼B

2.  
Izdevumus pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.
3.  
Izdevumus pārvalda saskaņā ar līgumu starp ESĪP un Komisiju. ESĪP sniedz Komisijai pārskatu par visiem izdevumiem.

6. pants

Komandas izveide un tās sastāvs

1.  
ESĪP saskaņā ar ESĪP pilnvarām un atbilstoši piešķirtajiem finanšu līdzekļiem ir atbildīgs par komandas izveidi. Komandā iekļauj personas, kam ir īpašas zināšanas konkrētos politikas jautājumos, kuras vajadzīgas pilnvaru īstenošanai. ESĪP nekavējoties informē Padomi un Komisiju par komandas sastāvu.
2.  
Dalībvalstis, Savienības iestādes un EĀDD var ierosināt norīkot personālu darbā pie ESĪP. Šādam norīkotajam personālam atalgojumu attiecīgi maksā vai nu dalībvalsts, vai attiecīgā Savienības iestāde, vai arī EĀDD. Darbā ar ESĪP var norīkot arī ekspertus, ko dalībvalstis ir norīkojušas darbā Savienības iestādēs vai EĀDD. Starptautiskajiem līgumdarbiniekiem ir dalībvalsts valstspiederība.
3.  
Viss norīkotais personāls turpina būt nosūtītājas dalībvalsts, Savienības iestādes vai EĀDD administratīvā pakļautībā, un tas veic savus pienākumus un rīkojas ESĪP pilnvaru interesēs.
4.  
ESĪP darbinieki tiek izvietoti kopā ar attiecīgajām EĀDD nodaļām, Savienības delegāciju Telavivā un Savienības pārstāvniecību Jeruzalemē, lai nodrošinātu viņu attiecīgo darbību saskaņotību un konsekvenci.

7. pants

ESĪP un viņa personāla privilēģijas un imunitāte

Par privilēģijām, imunitāti un citām garantijām, kas ESĪP un ESĪP personālam ir vajadzīgas misijas veikšanai un sekmīgai norisei, attiecīgi vienojas ar uzņēmējām pusēm. Šajā nolūkā dalībvalstis un EĀDD sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

8. pants

ES klasificētās informācijas drošība

ESĪP un ESĪP komandas locekļi ievēro drošības principus un minimālos standartus, kas ir noteikti Padomes Lēmumā 2013/488/ES ( 1 ).

9. pants

Piekļuve informācijai un apgādes atbalsts

1.  
Dalībvalstis, Komisija un Padomes Ģenerālsekretariāts nodrošina, ka ESĪP ir piekļuve jebkurai nepieciešamai informācijai.
2.  
Savienības delegācijas reģionā un/vai dalībvalstis attiecīgos gadījumos nodrošina apgādes atbalstu reģionā.

10. pants

Drošība

Saskaņā ar Savienības politiku par tāda personāla drošību, kas izvietots ārpus Savienības, lai veiktu operatīvas darbības saskaņā ar Līguma V sadaļu, ESĪP saskaņā ar ESĪP pilnvarām un drošības situāciju teritorijā, par kuru viņš ir atbildīgs, veic visus praktiski iespējamos pasākumus visa ESĪP tiešā pakļautībā esošā personāla drošībai, jo īpaši:

a) 

izstrādājot konkrētu drošības plānu, kura pamatā ir EĀDD norādījumi un kurā ietverti konkrēti fiziski, organizatoriski un procesuāli drošības pasākumi, ar kuriem reglamentē to, kā tiek pārvaldīta personāla droša pārvietošanās uz teritoriju, par kuru viņš ir atbildīgs, un droša pārvietošanās tajā, kā arī reglamentē drošības incidentu pārvaldību un ārkārtas situāciju plānu un evakuācijas plānu;

b) 

nodrošinot, ka visam ārpus Savienības izvietotajam personālam ir augsta riska apdrošināšana, kas atbilst apstākļiem teritorijā, par kuru viņš ir atbildīgs;

c) 

nodrošinot, ka visi ESĪP komandas locekļi, ko izvieto ārpus Savienības, tostarp vietējie līgumdarbinieki, pirms vai tūlīt pēc ierašanās teritorijā, par kuru viņš ir atbildīgs, ir piedalījušies atbilstīgā drošības apmācībā, kuras pamatā ir riska izvērtējuma pakāpe, ko minētajai teritorijai piešķīris EĀDD;

d) 

nodrošinot, ka tiek īstenoti visi saskaņotie ieteikumi, kas sniegti pēc regulāriem drošības izvērtējumiem, un – saistībā ar progresa ziņojumu un pārskata ziņojumu par pilnvaru īstenošanu – rakstiski ziņojot AP, Padomei un Komisijai par šo ieteikumu īstenošanu un citiem drošības jautājumiem.

11. pants

Ziņošana

ESĪP regulāri sniedz ziņojumus AP un PDK. Vajadzības gadījumā ESĪP ziņojumus sniedz arī citām Padomes darba grupām. Regulāros ziņojumus izsūta, izmantojot COREU tīklu. ESĪP var sniegt ziņojumus Ārlietu padomei. ESĪP var tikt iesaistīts informācijas sniegšanā Eiropas Parlamentam.

12. pants

Koordinācija

1.  
Lai sasniegtu Savienības politikas mērķus, ESĪP veicina Savienības darbības vienotību, konsekvenci un efektivitāti un palīdz nodrošināt to, ka visi Savienības instrumenti un dalībvalstu darbības tiek veiktas konsekventi. Attiecīgos gadījumos cenšas veidot kontaktus ar dalībvalstīm. ESĪP darbības saskaņo ar Komisijas dienestu darbībām. ESĪP regulāri informē Savienības delegācijas un dalībvalstu pārstāvniecības, tostarp Savienības pārstāvniecību Jeruzalemē un Savienības delegāciju Telavivā.
2.  
Uz vietas tiek uzturēta cieša saikne ar attiecīgajiem dalībvalstu pārstāvniecību vadītājiem, Savienības delegāciju vadītājiem un kopējās drošības un aizsardzības politikas misiju vadītājiem. Viņi dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras. ESĪP ciešā sadarbībā ar Savienības delegācijas Telavivā vadītāju un Savienības pārstāvniecību Jeruzālemē sniedz norādījumus par vietējo politisko situāciju Eiropas Savienības Policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) un Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) vadītājiem. ESĪP uztur saikni arī ar citiem starptautiskiem un reģionāliem dalībniekiem attiecīgajā teritorijā.

13. pants

Palīdzība saistībā ar prasībām

ESĪP un ESĪP personāls palīdz nodrošināt elementus reaģēšanai uz jebkādām prasībām un pienākumiem, kuri izriet no iepriekšējo ESĪP pilnvarām attiecībā uz TAMP, un sniedz administratīvu palīdzību un piekļuvi šim nolūkam atbilstīgajiem dokumentiem.

14. pants

Pārskatīšana

Šā lēmuma īstenošanu un tā saskaņotību ar citām Savienības darbībām reģionā regulāri pārskata. ►M1  ESĪP sniedz Padomei, AP un Komisijai regulārus progresa ziņojumus un līdz 2024. gada 30. novembrim – visaptverošu galīgo ziņojumu par pilnvaru īstenošanu. ◄

15. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.( 1 ) Padomes Lēmums 2013/488/ES (2013. gada 23. septembris) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.).

Top