EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document cb978f60-acfe-11eb-9767-01aa75ed71a1

Consolidated text: Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/1999 (2020. gada 7. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem

02020D1999 — LV — 22.03.2021 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/1999

(2020. gada 7. decembris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem

(OV L 410I, 7.12.2020., 13. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/372 (2021. gada 2. marts),

  L 71I

6

2.3.2021

►M2

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/481 (2021. gada 22. marts),

  L 99I

25

22.3.2021
▼B

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/1999

(2020. gada 7. decembris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem1. pants

1.  

Ar šo lēmumu izveido satvaru mērķtiecīgiem ierobežojošiem pasākumiem, lai vērstos pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem visā pasaulē. To piemēro:

a) 

genocīdam;

b) 

noziegumiem pret cilvēci;

c) 

šādiem nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai aizskārumiem:

i) 

spīdzināšanai un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem;

ii) 

verdzībai;

iii) 

ārpustiesas, tūlītējai vai patvaļīgai nāvessodu izpildei un nogalināšanai;

iv) 

personu piespiedu pazušanai;

v) 

patvaļīgiem arestiem vai aizturēšanai;

d) 

citiem cilvēktiesību pārkāpumiem vai aizskārumiem, tostarp, bet ne tikai turpmāk uzskaitītajiem, ciktāl minētie pārkāpumi vai aizskārumi ir plaši izplatīti, sistemātiski vai citādi nopietni attiecībā uz LES 21. pantā izklāstītajiem kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķiem:

i) 

cilvēku tirdzniecībai, kā arī cilvēktiesību aizskārumiem, ko veic migrantu kontrabandisti, kā minēts šajā pantā;

ii) 

seksuālai un ar dzimumu saistītai vardarbībai;

iii) 

miermīlīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvības pārkāpumiem vai aizskārumiem;

iv) 

uzskatu un vārda brīvības pārkāpumiem vai aizskārumiem;

v) 

reliģijas vai ticības brīvības pārkāpumiem vai aizskārumiem.

2.  

Šā panta 1. punkta piemērošanas nolūkos būtu jāņem vērā starptautiskās paražu tiesības un plaši pieņemtie starptautisko tiesību instrumenti, piemēram:

a) 

Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām;

b) 

Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālām un kultūras tiesībām;

c) 

Konvencija par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to;

d) 

Konvencija pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem;

e) 

Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu;

f) 

Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu;

g) 

Konvencija par bērna tiesībām;

h) 

Starptautiskā konvencija par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu;

i) 

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām;

j) 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokols par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to;

k) 

Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūti;

l) 

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija.

3.  

Šā lēmuma nolūkos fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras var būt:

a) 

valstiski rīcībspēki;

b) 

citi rīcībspēki, kas faktiski kontrolē vai pārvalda kādu teritoriju;

c) 

citi nevalstiski rīcībspēki.

4.  

Padome, kad izveido vai groza pielikumā izklāstīto sarakstu attiecībā uz 3. punkta c) apakšpunktā minētajiem citiem nevalstiskiem rīcībspēkiem, jo īpaši ņem vērā šādus konkrētus elementus:

a) 

LES 21. pantā izklāstītos kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķus; un

b) 

aizskārumu smaguma pakāpi un/vai ietekmi.

2. pants

1.  

Dalībvalstis veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nepieļautu, ka to teritorijās ieceļo vai tās tranzītā šķērso:

a) 

fiziskas personas, kas ir atbildīgas par 1. panta 1. punktā izklāstītajām darbībām;

b) 

fiziskas personas, kas sniedz finansiālu, tehnisku vai materiālu atbalstu 1. panta 1. punktā izklāstītajām darbībām vai ir citādi iesaistītas tajās, tostarp, plānojot, vadot, pasūtot, palīdzot, sagatavojot, veicinot šādas darbības vai mudinot uz tām;

c) 

fiziskas personas, kas ir saistītas ar personām, uz kurām attiecas a) un b) apakšpunkts;

kuras ir norādītas pielikumā.

2.  
Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.
3.  

Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, kad dalībvalstij ir jāievēro starptautiskajās tiesībās paredzēti pienākumi, proti:

a) 

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

b) 

kā uzņēmējvalstij, kurā tiek rīkota starptautiska konference, ko sasauc Apvienoto Nāciju Organizācija vai kas notiek tās aizbildnībā;

c) 

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d) 

ievērojot 1929. gada Samierināšanās līgumu (Laterāna pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.  
Šā panta 3. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, kad dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.
5.  
Padome tiek pienācīgi informēta par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts piešķir atbrīvojumu, ievērojot 3. vai 4. punktu.
6.  
Dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumus no 1. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humanitāru vajadzību dēļ vai tā tiek veikta, lai apmeklētu starpvaldību sanāksmes vai sanāksmes, kuras atbalsta vai rīko Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, ja tajās norisinās politiskais dialogs, ar ko tieši atbalsta ierobežojošo pasākumu politikas mērķus, tostarp nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu un aizskārumu izbeigšanu un cilvēktiesību veicināšanu.
7.  
Dalībvalstis var arī piešķirt atbrīvojumus no pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar 1. punktu, ja ieceļošana vai teritorijas šķērsošana tranzītā ir nepieciešama tiesas procesa nolūkā.
8.  
Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 6. vai 7. punktā minētos atbrīvojumus, par to rakstiski paziņo Padomei. Atbrīvojumu uzskata par piešķirtu, ja divās darbdienās no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto atbrīvojumu, viens vai vairāki Padomes locekļi pret to neiebilst. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var nolemt piešķirt ierosināto atbrīvojumu.
9.  
Ja, ievērojot 3., 4., 6., 7. vai 8. punktu, dalībvalsts atļauj pielikumā norādītajām personām ieceļot savā teritorijā vai to šķērsot tranzītā, atļauju piešķir tikai un vienīgi tādam nolūkam, kādam tā ir paredzēta, un tikai tām personām, uz kurām tā tieši attiecas.

3. pants

1.  

Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir:

a) 

tādu fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras ir atbildīgas par 1. panta 1. punktā izklāstītajām darbībām;

b) 

tādu fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras sniedz finansiālu, tehnisku vai materiālu atbalstu 1. panta 1. punktā izklāstītajām darbībām vai ir citādi iesaistītas tajās, tostarp, plānojot, vadot, pasūtot, palīdzot, sagatavojot, veicinot šādas darbības vai mudinot uz tām;

c) 

tādu fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras ir saistītas ar fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, uz kurām attiecas a) un b) apakšpunkts;

kā uzskaitīts pielikumā.

2.  
Pielikumā norādītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām nedz tieši, nedz netieši, nedz to interesēs nedara pieejamus nedz līdzekļus, nedz saimnieciskos resursus.
3.  

Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a) 

nepieciešami, lai segtu pielikumā norādīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtiku, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) 

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) 

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parasto turēšanu vai pārvaldību;

d) 

nepieciešami ārkārtas izdevumu segšanai – ar noteikumu, ka kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir konkrēta atļauja; vai

e) 

paredzēti tam, lai veiktu maksājumus uz tādas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskas organizācijas kontu, kurai ir starptautiskajās tiesībās noteikta imunitāte, vai lai veiktu maksājumus no šādas pārstāvniecības vai organizācijas konta, ciktāl šie maksājumi ir paredzēti izmantošanai diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiāli paredzētām vajadzībām.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar šo punktu.

4.  

Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta pielikumā izklāstītajā sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā taisīts tiesas vai administratīvs nolēmums, vai attiecīgajā dalībvalstī pirms vai pēc minētās dienas izpildāms tiesas nolēmums;

b) 

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi tam, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas ar šādu nolēmumu atzīti par spēkā esošiem, ievērojot ierobežojumus, kuri noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, ar ko reglamentē tādu personu tiesības, kurām ir šādi prasījumi;

c) 

nolēmums nav pieņemts kādas pielikumā norādītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras labā; un

d) 

nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar šo punktu.

5.  
Šā panta 1. punkts neliedz pielikumā norādītai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai veikt maksājumu, kas jāveic saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, vai saistībām, kas noslēgts vai kuras radušās pirms datuma, kurā šāda fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra tika iekļauta sarakstā, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir konstatējusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņem 1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra.
6.  

Šā panta 2. punkts neattiecas uz iesaldēto kontu papildinājumiem, ko veido:

a) 

procenti vai citi ienākumi saistībā ar minētajiem kontiem;

b) 

maksājumi, kas jāveic saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem vai saistībām, kas noslēgti vai kuras radušās pirms datuma, kurā uz minētajiem kontiem sāka attiecināt 1. un 2. punktā paredzētos pasākumus; vai

c) 

maksājumi, kas jāveic saskaņā ar Savienībā taisītiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem, ar noteikumu, ka visiem šādiem procentiem, citiem ieņēmumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktā paredzētos pasākumus.

4. pants

1.  
Atkāpjoties no 3. panta 1. un 2. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt konkrētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka šādu līdzekļu vai saimniecisko resursu nodrošināšana ir nepieciešama humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medikamentus, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi vai evakuācijām.
2.  
Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar šo pantu, un to dara četru nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

5. pants

1.  
Padome, rīkojoties vienprātīgi pēc dalībvalsts vai Augstā pārstāvja priekšlikuma, izveido un groza pielikumā izklāstīto sarakstu.
2.  
Padome 1. punktā minētos lēmumus, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai vai nu tieši, ja ir zināma tās adrese, vai publicējot paziņojumu, dodot minētajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.
3.  
Ja tiek iesniegti apsvērumi vai būtiski jauni pierādījumi, Padome pārskata 1. punktā minētos lēmumus un atbilstīgi informē attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

6. pants

1.  
Pielikumā norāda pamatojumu 2. un 3. pantā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļaušanai sarakstā.
2.  
Pielikumā iekļauj informāciju, kas nepieciešama attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru identificēšanai, ja tāda ir pieejama. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu un pieņemtus vārdus; dzimšanas datumu un vietu; valstspiederību; pases un personas apliecības numuru; dzimumu; adresi, ja tā ir zināma; un amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām vai struktūrām šāda informācija var ietvert: nosaukumus; reģistrācijas vietu un datumu; reģistrācijas numuru; un darījumdarbības vietu.

7. pants

1.  

Lai izpildītu šajā lēmumā paredzētos uzdevumus, Padome un Augstais pārstāvis veic personas datu apstrādi, jo īpaši:

a) 

kas attiecas uz Padomi – lai sagatavotu un veiktu grozījumus pielikumā;

b) 

kas attiecas uz Augsto pārstāvi – lai sagatavotu grozījumus pielikumā.

2.  
Vajadzības gadījumā Padome un Augstais pārstāvis var apstrādāt attiecīgus datus par noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījušas sarakstā iekļautās fiziskās personas, un par notiesājošiem spriedumiem vai drošības pasākumiem attiecībā uz šādām personām tikai tiktāl, ciktāl šāda apstrāde ir nepieciešama, lai sagatavotu pielikumu.
3.  
Šā lēmuma nolūkos Padome un Augstais pārstāvis tiek noteikti par “pārziņiem” Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ( 1 ) 3. panta 8) punkta nozīmē, lai nodrošinātu, ka attiecīgās fiziskās personas var izmantot tiesības, kas tām noteiktas ar Regulu (ES) 2018/1725.

8. pants

Prasījumus saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ir ietekmējuši pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo lēmumu, tostarp prasījumus par atlīdzināšanu vai citus šāda veida prasījumus, piemēram, prasījumu par kompensāciju vai ar galvojumu nodrošinātu prasījumu, jo īpaši prasījumu izsniegt vai veikt maksājumu saistībā ar jebkādu obligāciju, galvojumu vai atlīdzību, jo īpaši finansiālu galvojumu vai finansiālu atlīdzību, neapmierina, ja tos izvirza:

a) 

norādītās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras minētas pielikumā izklāstītajā sarakstā;

b) 

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar kādas a) apakšpunktā minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās vārdā.

9. pants

Lai šajā lēmumā izklāstīto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, Savienība mudina trešās valstis pieņemt šajā lēmumā paredzētajiem pasākumiem līdzīgus ierobežojošus pasākumus.

10. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2023. gada 8. decembrim un to pastāvīgi pārskata. 2. un 3. pantā izklāstītos pasākumus attiecībā uz pielikumā uzskaitītajām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām un struktūrām piemēro līdz 2021. gada 8. decembrim.

11. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
PIELIKUMS

Šā lēmuma 2. un 3. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

A. 

Fiziskas personas

▼M1 

►M2  Vārds, uzvārds (transliterācija latīņu alfabēta burtos) ◄

►M2  Vārds, uzvārds ◄

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ

Amats(i): Krievijas Federālā sodu izpildes dienesta (FSIN) direktors

Dzimšanas datums: 27.1.1964.

Dzimšanas vieta: Tatarska, Novosibirskas apgabals (Tatarsk, Novosibirsk Oblast), Krievijas PFSR (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Alexander Kalashnikov kopš 2019. gada 8. oktobra ir Krievijas Federālā sodu izpildes dienesta (FSIN) direktors. Minētajā postenī viņš pārrauga visas FSIN darbības. Kā FSIN direktors viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, tostarp par patvaļīgiem arestiem un aizturēšanām.

Alekseja Navaļnija (Alexei Navalny) lietā FSIN2020. gada 28. decembrī pieprasīja, lai Navaļnija kungs, kas tobrīd (no 2020. gada septembra līdz 2021. gada janvārim) Vācijā ārstējās no saindēšanas ar neiroparalītisku “Novičok” grupas vielu, nekavējoties ierastos pie probācijas amatpersonas, pretējā gadījumā piedraudot ar cietumsodu par krāpšanu piespriestā nosacītā soda izciešanas pārkāpumu dēļ. Šo par krāpšanu piespriesto sodu Eiropas Cilvēktiesību tiesa 2018. gadā ir atzinusi par patvaļīgu un netaisnīgu. 2021. gada 17. janvārī, izpildot Alexander Kalashnikov norādījumus, FSIN amatpersonas aizturēja Alekseju Navaļniju pēc viņa ierašanās Maskavas lidostā. Alekseja Navaļnija aresta pamatā ir Himki pilsētas tiesas nolēmums, kas savukārt tika izdots pēc FSIN pieprasījuma. Jau 2020. gada decembrī FSIN bija pieprasījis, lai tiesa Aleksejam Navaļnijam nosacītā soda vietā piespriestu cietumsodu. 2021. gada 17. februārī Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieprasīja Krievijas Federācijas valdībai Alekseju Navaļniju atbrīvot.

2021. gada 2. marts

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

Amats(i): Krievijas Federācijas Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 27.8.1953.

Dzimšanas vieta: Pleskava (Pskov), Krievijas PFSR (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Alexander Bastrykin kopš 2011. gada janvāra ir Krievijas Federācijas Izmeklēšanas komitejas (“komiteja”) priekšsēdētājs (un priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs 2010. gada oktobrī –decembrī). Minētajā postenī viņš pārrauga visas Komitejas darbības. Oficiāli komitejas vadītājs ir Krievijas prezidents. Kā komitejas priekšsēdētājs Alexander Bastrykin ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, tostarp par patvaļīgiem arestiem un aizturēšanām.

Alexander Bastrykin ir atbildīgs par plašām un sistemātiskām pret Krievijas opozīciju vērstām represīvām kampaņām, ar kurām mērķtiecīgi vēršas pret opozīcijas dalībniekiem un īsteno pret tiem vērstas izmeklēšanas. Komiteja 2020. gada 29. decembrī sāka izmeklēšanu pret opozīcijas līderi Alekseju Navaļniju (Alexei Navalny), apsūdzot viņu liela mēroga krāpšanā. Aleksejs Navaļnijs un citi 2000. gados publicēja rakstus par Alexander Bastrykin nekustamo īpašumu uzņēmumu “LAW Bohemia” Čehijā.

2021. gada 2. marts

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Amats(i): Krievijas Federācijas Ģenerālprokurors

Dzimšanas datums: 24.12.1975.

Dzimšanas vieta: Arhangeļska (Arkhangelsk), Krievijas PFSR (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Igor Krasnov kopš 2020. gada 22. janvāra ir Krievijas Federācijas Ģenerālprokurors, pirms tam viņš bija Krievijas Federācijas Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Federācijas Ģenerālprokurora amatā viņš uzrauga Krievijas Federācijas prokuratūras, speciālās prokuratūras un Militāro prokuratūru. Kā ģenerālprokurors viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par demonstrantu patvaļīgiem arestiem un plašu un sistemātisku mierīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvības un uzskatu un vārda brīvības apspiešanu.

Pirms 2021. gada 23. janvāra protestiem Ģenerālprokuratūra brīdināja, ka to dalībnieki tiktu saukti pie atbildības. Turklāt Ģenerālprokuratūra pieprasīja, lai Federālais komunikācijas, informācijas tehnoloģiju un masu komunikācijas uzraudzības dienests (Roskomnadzor) ierobežo piekļuvi opozīcijas vietnēm un sociālo tīklu lietotāju kontiem, kuros bija informācija par plānoto Alekseja Navaļnija (Alexei Navalny) atbalstītāju pulcēšanos. 2021. gada 29. janvārī Ģenerālprokuratūra atkārtoti pieprasīja, lai Roskomnadzor ierobežo piekļuvi opozīcijas vietnēm un sociālo tīklu kontiem, šoreiz tas tika darīts, pirms Alekseja Navaļnija atbalstītāju protestiem 2021. gada 30. un 31. janvārī. Tika izsūtīti brīdinājumi interneta uzņēmumiem (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). Ģenerālprokuratūra arī paziņoja, ka pret demonstrāciju dalībniekiem tiktu ierosinātas kriminālvajāšanas.

Ģenerālprokuratūra atbalstīja Krievijas Federālā sodu izpildes dienesta (FSIN) prasību Aleksejam Navaļnijam piespriesto nosacīto sodu lietā par iespējamo krāpšanu pārveidot par cietumsodu. Neraugoties uz to, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa 2018. gadā viņa notiesāšanu minētajā lietā ir atzinusi par patvaļīgu un netaisnīgu, 2021. gada 17. janvārī Aleksejs Navaļnijs pēc ierašanās Maskavas lidostā tika arestēts.

2021. gada 2. marts

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Amats(i): Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes spēku federālā dienesta (Rosgvardia) direktors

Dzimšanas datums: 27.1.1954.

Dzimšanas vieta: Sasova (Sasovo), Krievijas PFSR (tagad Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Viktor Zolotov kopš 2016. gada 5. aprīļa ir Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes spēku federālā dienesta (Rosgvardia) direktors un tādējādi Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes spēku virspavēlnieks un Rosgvardia sastāvā ietilpstošās Speciālās nozīmes mobilās vienības (OMON) komandieris. Minētajā postenī viņš pārrauga visas Rosgvardia un OMON spēku darbības. Kā Rosgvardia direktors viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, tostarp par patvaļīgiem arestiem un aizturēšanām un par sistemātiskiem un plašiem mierīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvības pārkāpumiem, jo īpaši, vardarbīgi apspiežot protestus un demonstrācijas.

Rosgvardia tika izmantota 2021. gada 23. janvāra Alekseja Navaļnija (Alexei Navalny) atbalstītāju demonstrāciju apspiešanā, un tika ziņots, ka daudzi OMON kaujinieki un Nacionālās gvardes karavīri pret demonstrantiem pielietoja brutālu spēku un vardarbību. Drošības spēku agresīvā rīcība tika mērķtiecīgi vērsta pret daudziem žurnālistiem, tostarp pret “Meduza” korespondenti Kristinu Safrānovu (Kristina Safranova), kurai iesita OMON kaujinieks, un pret “Novaja Gazeta” žurnālisti Jeļizavetu Kirpanovu (Yelizaveta Kirpanova), kas saņēma sitienu pa galvu ar steku, kā rezultātā sākās asiņošana. Drošības spēki patvaļīgi aizturēja vairāk nekā 300 nepilngadīgu personu.

2021. gada 2. marts

▼M2

5.

ZHU Hailun

朱海仑(Ķīniešu rakstībā)

Amats(-i): Bijušais Xinjiang Uyghur autonomā reģiona (XUAR) 13. tautas kongresa vadītāja vietnieks

Dzimšanas datums: 1958. gada janvāris

Dzimšanas vieta: Lianshui, Jiangsu (Ķīna)

Valstspiederība: Ķīna

Dzimums: vīrietis

Bijušais Xinjiang Uyghur autonomā reģiona (XUAR) politiskās un juridiskās komisijas sekretārs un bijušais XUAR partijas komitejas sekretāra vietnieks (2016–2019). Bijušais XUAR 13. tautas kongresa, reģionālas likumdošanas iestādes, vadītāja vietnieks (no 2019. gada līdz 2021. gada februārim).

22.3.2021.

 

 

 

 

Būdams XUAR politiskās un juridiskās komisijas sekretārs (2016–2019), Zhu Hailun bija atbildīgs par iekšējās drošības un tiesībaizsardzības uzturēšanu XUAR. Tādējādi viņš ieņēma svarīgu politisku amatu, kurā bija atbildīgs par plaša mēroga novērošanas, aizturēšanas un indoktrinācijas programmu, kas vērsta pret uiguriem un citiem musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem. Zhu Hailun ir raksturots kā šīs programmas “arhitekts”. Tādēļ viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, jo īpaši plaša mēroga patvaļīgu aizturēšanu, kas vērsta pret uiguru un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem.

 

 

 

 

 

Būdams XUAR 13. tautas kongresa vadītāja vietnieks (no 2019. gada līdz 2021. gada februārim), Zhu Hailun turpināja saglabāt izšķirošu ietekmi XUAR, kur turpinās plaša mēroga novērošanas, aizturēšanas un indoktrinācijas programma, kas vērsta pret uiguriem un citiem musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem.

 

6.

WANG Junzheng

王君正(Ķīniešu rakstībā)

Amats(-i): Xinjiang ražošanas un celtniecības korpusa (XPCC) partijas sekretārs un Ķīnas Xinjiang Uyghur autonomā reģiona partijas komitejas sekretāra vietnieks. XPCC politiskais komisārs un China Xinjian Group izpilddirektors

Dzimšanas datums: 1963. gada maijs

Dzimšanas vieta: Linyi, Shandong (Ķīna)

Valstspiederība: Ķīna

Dzimums: vīrietis

Xinjiang ražošanas un celtniecības korpusa (XPCC) partijas sekretārs un Ķīnas Xinjiang Uyghur autonomā reģiona (XUAR) partijas komitejas sekretāra vietnieks kopš 2020. gada aprīļa, kā arī XPCC politiskais komisārs kopš 2020. gada maija. Bijušais XUAR politiskās un juridiskās komitejas sekretārs (no 2019. gada februāra līdz 2020. gada septembrim). Wang Junzheng ieņem arī citus augstus amatus XPCC.

XPCC ir valstij piederoša ekonomikas un paramilitāra organizācija XUAR, kura Xinjiang īsteno administratīvas pilnvaras un kontrolē saimnieciskās darbības.

22.3.2021.

 

 

 

 

Kopš 2020. gada būdams XPCC partijas sekretārs un politiskais komisārs, Wang Junzheng ir iesaistīts visu XPCC īstenoto politikas virzienu pārraudzībā. Ieņemot šo amatu, viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, jo īpaši plaša mēroga patvaļīgu aizturēšanu un pazemojošu izturēšanos, kas vērsta pret uiguru un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem, kā arī sistemātiskiem viņu reliģijas vai ticības brīvības pārkāpumiem, kas inter alia saistīti ar XPCC īstenoto plaša mēroga novērošanas, aizturēšanas un indoktrinācijas programmu, kas vērsta pret uiguriem un citiem musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem.

 

 

 

 

 

Viņš ir atbildīgs arī par to, ka XPCC sistemātiski izmanto uiguru un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjus piespiedu darbam, jo īpaši kokvilnas laukos.

Kopš 2020. gada būdams XUAR partijas komitejas sekretāra vietnieks, Wang Junzheng ir iesaistīts visu Xinjiang īstenoto drošības politikas virzienu pārraudzībā, tostarp attiecībā uz minēto programmu, kas vērsta pret uiguriem un citiem musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem. Būdams XUAR politiskās un juridiskās komitejas sekretārs (no 2019. gada februāra līdz 2020. gada septembrim), Wang Junzheng bija atbildīgs par iekšējās drošības un tiesībaizsardzības uzturēšanu XUAR. Tādējādi viņš ieņēma svarīgu politisku amatu, kurā bija atbildīgs par minētās programma pārraudzību un īstenošanu.

 

7.

WANG Mingshan

王明山 (Ķīniešu rakstībā)

Amats(-i): Xinjiang Uyghur autonomā reģiona (XUAR) partijas komitejas pastāvīgās komitejas loceklis un XUAR politiskās un juridiskās komitejas sekretārs

Dzimšanas datums: 1964. gada janvāris

Dzimšanas vieta: Wuwei, Gansu (Ķīna)

Valstspiederība: Ķīna

Dzimums: vīrietis

Xinjiang Uyghur autonomā reģiona (XUAR) partijas komitejas pastāvīgās komitejas loceklis un XUAR politiskās un juridiskās komitejas sekretārs kopš 2020. gada septembra. Xinjiang sabiedriskās drošības biroja (XPSB) bijušais direktors un partijas sekretāra vietnieks laikposmā no 2017. līdz 2021. gadam.

22.3.2021.

 

 

 

 

Kopš 2020. gada septembra būdams XUAR politiskās un juridiskās komitejas sekretārs, Wang Junzheng ir atbildīgs par iekšējās drošības un tiesībaizsardzības uzturēšanu XUAR. Tādējādi viņš ieņem svarīgu politisku amatu, kurā ir atbildīgs par plaša mēroga novērošanas, aizturēšanas un indoktrinācijas programmas, kas vērsta pret uiguriem un citiem musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem, pārraudzību.

 

 

 

 

 

Būdams XPSB bijušais direktors un partijas sekretāra vietnieks (no 2017. gada līdz 2021. gada janvārim), viņš ieņēma svarīgu amatu Xinjiang drošības aprātā un bija tieši atbildīgs par minētās programmas īstenošanu. Konkrēti, XPSB ir izvērsusi “Integrētu vienotas darbības platformu” (IJOP), lielo datu programmu, ko izmanto, lai izsekotu miljoniem uiguru Xinjiang reģionā un atzīmētu tos, kuri tiek uzskatīti par “potenciālu apdraudējumu”, kā nosūtāmus uz aizturēšanas nometnēm.

Savā pašreizējā amatā un savu iepriekšējo amatu dēļ Wang Mingshan ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, jo īpaši plaša mēroga patvaļīgu aizturēšanu un pazemojošu izturēšanos, kas vērsta pret uiguru un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem, kā arī sistemātiskiem viņu reliģijas vai ticības brīvības pārkāpumiem.

 

8.

CHEN Mingguo

陈明国

(Ķīniešu rakstībā)

Amats(-i): Xinjiang sabiedriskās drošības biroja (XPSB) direktors un Xinjiang Uygur autonomā reģiona (XUAR) tautas valdības priekšsēdētāja vietnieks

Dzimšanas datums: 1966. gada oktobris

Dzimšanas vieta: Yilong, Sichuan (Ķīna)

Valstspiederība: Ķīna

Dzimums: vīrietis

Xinjiang sabiedriskās drošības biroja (XPSB) direktors kopš 2021. gada un Xinjiang Uygur autonomā reģiona (XUAR) tautas valdības priekšsēdētāja vietnieks.

22.3.2021.

 

 

 

 

Būdams XPSB direktors, Chen Mingguo ieņem svarīgu amatu Xinjiang drošības aprātā un ir tieši iesaistīts plaša mēroga novērošanas, aizturēšanas un indoktrinācijas programmas, kas vērsta pret uiguriem un citiem musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem, īstenošanā. Konkrēti, XPSB ir izvērsusi “Integrētu vienotas darbības platformu” (IJOP), lielo datu programmu, ko izmanto, lai izsekotu miljoniem uiguru Xinjiang reģionā un atzīmētu tos, kuri tiek uzskatīti par “potenciālu apdraudējumu”, kā nosūtāmus uz aizturēšanas nometnēm. Tādēļ Chen Mingguo ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, jo īpaši patvaļīgu aizturēšanu un pazemojošu izturēšanos, kas vērsta pret uiguru un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem, kā arī sistemātiskiem viņu reliģijas vai ticības brīvības pārkāpumiem.

 

9.

JONG Kyong-thaek (jeb CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택

(Korejiešu rakstībā)

Amats(-i): Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) valsts drošības ministrs

Dzimšanas datums: starp 1.1.1961. un 31.12.1963.

Valstspiederība: Ziemeļkoreja

Dzimums: vīrietis

Jong Kyong-thaek kopš 2017. gada ir Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) valsts drošības ministrs.

KTDR Valsts drošības ministrija ir viena no vadošajām iestādēm, kas ir atbildīga par KTDR represīvās drošības politikas īstenošanu, galvenokārt par politiskās opozīcijas, “graujošas” informācijas plūsmas no ārzemēm un citas rīcības, ko uzskata par nopietnu politisku apdraudējumu politiskajai sistēmai un tās vadībai, identificēšanu un apspiešanu.

22.3.2021.

 

 

 

 

Būdams Valsts drošības ministrijas vadītājs, Jong Kyong-thaek ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem KTDR, jo īpaši par spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, personu piespiedu pazušanu un patvaļīgiem arestiem vai aizturēšanu, kā arī par plašu piespiedu darbu un seksuālu vardarbību pret sievietēm.

 

10.

RI Yong Gil

(jeb RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길

(Korejiešu rakstībā

Amats(-i): Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) sabiedrības drošības ministrs

Dzimšanas datums: 1955. gads

Valstspiederība: Ziemeļkoreja

Dzimums: vīrietis

Ri Yong Gil kopš 2021. gada janvāra ir Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) sabiedrības drošības ministrs un no 2018. gada līdz 2021. gada janvārim bija Korejas Tautas armijas ģenerālštāba vadītājs.

KTDR Sabiedrības drošības ministrija (pirms tam tā bija pazīstama ar nosaukumu “Tautas drošības ministrija” vai “Publiskās drošības ministrija”) ir viena no vadošajām iestādēm, kas atbild par KTDR represīvās drošības politikas īstenošanu, tostarp par tādu personu nopratināšanu un sodīšanu, kas “nelikumīgi” bēg no KTDR. Konkrēti Sabiedrības drošības ministrija ar tās Pārmācības biroja starpniecību atbild par soda nometņu un īstermiņa aizturēšanas un labošanas darba centru uzturēšanu, kur cietumnieki (aizturētie) tiek pakļauti apzinātai badināšanai un citādai necilvēcīgai attieksmei.

22.3.2021.

 

 

 

 

Būdams Sabiedrības drošības ministrijas vadītājs, Ri Yong Gil ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem KTDR, jo īpaši par spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, personu piespiedu pazušanu un patvaļīgiem arestiem vai aizturēšanu, kā arī par plašu piespiedu darbu un seksuālu vardarbību pret sievietēm.

Kā bijušais Korejas Tautas armijas ģenerālštāba vadītājs Ri Yong Gil ir atbildīgs arī par plaši izplatītajiem nopietnajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko pastrādājusi Korejas Tautas armija.

 

11.

Mohammed Khalifa Al-Kani (jeb Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI)

الكاني خليفة محمد (Arābu rakstībā)

Amats(-i): Kaniyat Militia vadītājs

Dzimšanas datums: 3.5.1979.

Valstspiederība: Lībija

Pases numurs: F86JKFJF

Dzimums: vīrietis

Mohammed Khalifa Al-Kani ir Kaniyat Militia vadītājs; šis grupējums no 2015. gada līdz 2020. gada jūnijam kontrolēja Tarhuna pilsētu Lībijā. Minētajā amatā viņš pārrauga visas Kaniyat Militia darbības. Šajā amatā kā Kaniyat Militia vadītājs viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem Lībijā, jo īpaši par cilvēku sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma un piespiedu pazušanu Tarhuna pilsētā no 2015. gada līdz 2020. gada jūnijam.

2020. gada jūnija sākumā Mohammed Khalifa Al-Kani un Kaniyat Militia aizbēga no Tarhuna uz Lībijas austrumdaļu. Pēc tam Tarhuna tika atrasti vairāki masu kapi, kurus saista ar Kaniyat Militia.

22.3.2021.

12.

Abderrahim Al-Kani (jeb Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

الرحيم الكاني عبد (Arābu rakstībā)

Amats(-i): Kaniyat Militia loceklis

Dzimšanas datums: 7.9.1997.

Valstspiederība: Lībija

Pases numurs: PH3854LY

ID numurs: 119970331820

Dzimums: vīrietis

Abderrahim Al-Kani ir nozīmīgs Kaniyat Militia loceklis un Kaniyat Militia vadītāja Mohammed Khalifa Al-Khani brālis. Kaniyat Militia no 2015. gada līdz 2020. gada jūnijam kontrolēja Tarhuna pilsētu Lībijā.

Abderrahim Al-Kani ir atbildīgs par Kaniyat Militia iekšējo drošību. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem Lībijā, jo īpaši par cilvēku sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma un piespiedu pazušanu Tarhuna pilsētā no 2015. gada līdz 2020. gada jūnijam.

22.3.2021.

 

 

 

 

2020. gada jūnija sākumā Abderrahim Al-Kani un Kaniyat Militia aizbēga no Tarhuna uz Lībijas austrumdaļu. Pēc tam Tarhuna tika atrasti vairāki masu kapi, kurus saista ar Kaniyat Militia.

 

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV

(jeb Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ

(jeb Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (Krievu rakstībā)

Amats(-i): Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas nodaļas vadītājs Argun pilsētā Čečenijas Republikā.

Dzimšanas datums: 1.12.1980. vai 1.12.1984.

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas nodaļas vadītājs Argun pilsētā Čečenijas Republikā.

22.3.2021.

 

 

 

 

Šajā amatā kā Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas nodaļas vadītājs Argun pilsētā Aiub Kataev pārrauga vietējo valsts drošības un policijas aģentūru darbu. Būdams šajā amatā, viņš personīgi pārrauga plašās un sistemātiskās vajāšanas Čečenijā, kuras sākās 2017. gadā. Represijas tiek vērstas pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transpersonām un interseksuāļiem (LGBTI), pret personām, par kurām tiek pieņemts, ka tās pieder LGBTI grupām, un pret citām personām, kuras tur aizdomās, ka tās ir Čečenijas Republikas vadītāja Ramzan Kadyrov pretinieki. Aiub Kataev un viņa komandētie spēki ir atbildīgi par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, jo īpaši par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību, kā arī par patvaļīgu aizturēšanu un ārpustiesas vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu.

 

 

 

 

 

Saskaņā ar daudzu liecinieku apgalvojumiem Aiub Kataev personīgi pārraudzīja aizturēto spīdzināšanu un piedalījās tajā.

 

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (Krievu rakstībā)

Amats(-i): Speciālās ātrās reaģēšanas vienības nodaļas “Terek” komandieris, Čečenijas Republikas premjerministra vietnieks, Čečenijas Republikas vadītāja Ramzan Kadyrov neoficiālais miesassargs

Dzimšanas datums: 24.12.1975.

Dzimšanas vieta: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, bijusī Čečenijas-Ingušijas Autonomā Padomju Sociālistiskā Republika (APSR), tagad Čečenijas Republika (Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Speciālās ātrās reaģēšanas vienības nodaļas “Terek” komandieris, Čečenijas Republikas premjerministra vietnieks, Čečenijas Republikas vadītāja Ramzan Kadyrov neoficiālais miesassargs.

Abuzaid Vismuradov kopš 2012. gada maija ir bijis speciālās ātrās reaģēšanas vienības nodaļas “Terek” komandieris. Būdams šajā amatā, viņš personīgi pārrauga plašās un sistemātiskās vajāšanas Čečenijā, kuras sākās 2017. gadā. Represijas tiek vērstas pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transpersonām un interseksuāļiem (LGBTI), pret personām, par kurām tiek pieņemts, ka tās pieder LGBTI grupām, un pret citām personām, kuras tur aizdomās, ka tās ir Čečenijas Republikas vadītāja Ramzan Kadyrov pretinieki.

22.3.2021.

 

 

 

 

Abuzaid Vismuradov un viņa komandētā nodaļa “Terek” ir atbildīgi par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, jo īpaši par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību, kā arī par patvaļīgu aizturēšanu un ārpustiesas vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu.

Saskaņā ar daudzu liecinieku apgalvojumiem Abuzaid Vismuradov personīgi pārraudzīja aizturēto spīdzināšanu un piedalījās tajā. Viņš ir cieši saistīts ar Čečenijas Republikas vadītāju Ramzan Kadyrov, kurš jau daudzus gadus īsteno represiju kampaņu pret saviem politiskajiem pretiniekiem.

 

15.

Gabriel Moses LOKUJO

-

Amats(-i): Dienvidsudānas Tautas aizsardzības spēku (South Sudan People’s Defense Forces – SSPDF) ģenerālmajors

Valstspiederība: Dienvidsudāna

Dzimums: vīrietis

Dienvidsudānas Tautas aizsardzības spēku (SSPDF) ģenerālmajors.

Gabriel Moses Lokujo ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Dienvidsudānā, jo īpaši par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu.

2020. gada maijā pēc ģenerālmajora Lokujo pavēles tika nolaupīti un sodīti ar nāvi trīs Opozīcijā esošās Sudānas Tautas atbrīvošanas armijas (SPLA-IO) virsnieki.

22.3.2021.

 

 

 

 

Ģenerālmajors Lokujo 2020. gada septembrī pārbēga no SPLA-IO uz SSPDF un ir atbildīgs par sekojošām sadursmēm Moroto mācību centrā un tā apkārtnē, Centrālās Ekvatorijas dienvidos. Tā rezultātā 2020. gada pēdējos trīs mēnešos tika ziņots par vairākiem nāves un savainojumu gadījumiem abās pusēs, tika pārvietoti arī civiliedzīvotāji, jo īpaši Centrālās Ekvatorijas Kajo-Keji apgabalā. Ģenerālmajora Lokujo spēki arī turpmāk palika minētajā apgabalā, no kurienes saņemtas ziņas par turpmākām sadursmēm, un civiliedzīvotāju kopienas joprojām ir apdraudētas.

 

▼B

B. 

Juridiskas personas, vienības un struktūras

▼M2 

Nosaukums (transliterācija latīņu alfabēta burtos)

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau

新疆生产建设兵团公安局

(Ķīniešu rakstībā)

Adrese: 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), Ķīna

Tālruņa numurs: +86 991 598 8114

Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) Sabiedrības drošības birojs atbild par visu XPCC politikas pasākumu, kas attiecas uz drošības jautājumiem, īstenošanu, tostarp par aizturēšanas centru pārvaldību. XPCC ir valsts īpašumā esoša ekonomiska un paramilitāra organizācija Ķīnas Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā, kas īsteno administratīvas pilnvaras un kuras pārziņā ir ekonomiskās darbības Siņdzjanā.

22.3.2021.

 

 

 

 

Kā organizācija, kas atbild par XPCC īstenoto drošības politiku, XPCC Sabiedrības drošības birojs ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, jo īpaši plaša mēroga patvaļīgu aizturēšanu un pazemojošu izturēšanos, kas vērsta pret uiguru un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem, kā arī sistemātiskiem viņu reliģijas vai ticības brīvības pārkāpumiem, kas inter alia saistīti ar XPCC īstenoto plaša mēroga novērošanas, aizturēšanas un indoktrinācijas programmu, kas vērsta pret musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem.

Iepriekš minētās programmas ietvaros XPCC izmanto uigurus un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjus piespiedu darbam, jo īpaši kokvilnas laukos. Kā organizācija, kas atbild par XPCC īstenoto drošības politiku, XPCC Sabiedrības drošības birojs ir atbildīgs par sistemātisku piespiedu darba izmantošanu.

 

2.

Central Public Prosecutor’s Office (jeb Office of the Prosecutor of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK))

조선민주주의인민공화국 중앙검찰소(Korejiešu rakstībā)

 

Central Public Prosecutor’s Office (Centrālā prokuratūra) ir iestāde, kas Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā (KTDR) pārrauga visus kriminālprocesus, tostarp izmeklēšanu, pratināšanu, pirmstiesas apcietināšanu un tiesu.

22.3.2021.

 

 

 

 

Centrālā prokuratūra tiek izmantota cilvēku kriminālvajāšanai un sodīšanai par politiskiem pārkāpumiem, pamatā netaisnīgos tiesas procesos. Tai ir arī institucionāla atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem parastajos cietumos un nopratināšanas un aizturēšanas centros, jo tā nenodrošina pirmstiesas aizturēto un sodīto cietumnieku tiesības. Ciešā sadarbībā ar Valsts drošības ministriju un Sabiedrības drošības ministriju tā ir atbildīga par KTDR drošības aparāta pastrādātiem nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem (un piešķir tiem leģitimitāti), jo īpaši par spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, personu piespiedu pazušanu un patvaļīgiem arestiem vai aizturēšanu.

 

3.

Kaniyat Militia (iepriekš zināma kā 7th Brigade, Tarhuna 7th Brigade, Tarhuna Brigade) (jeb 9th Brigade, Al-Kani Militia, Al-Kaniyat, Kani Brigade, Kaniat, Kaniyat, “Kanyat”; iepriekš zināma kā)

مليشيا كانيات (Arābu rakstībā)

 

Kaniyat Militia ir bruņots grupējums Lībijā, kas no 2015. gada līdz 2020. gada jūnijam kontrolēja Tarhuna pilsētu Lībijā. Pēc tam, kad 2020. gada jūnijā bruņotais grupējums aizbēga uz Lībijas austrumiem, Tarhuna tika atrasti masu kapi, kurus saista ar Kaniyat Militia. Grupējums Kaniyat Militia ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, jo īpaši par ārpustiesas nogalināšanu un personu piespiedu pazušanu.

22.3.2021.

4.

Eritrejas valdības National Security Office (jeb National Security Agency)

-

Vadītājs ģenerālmajors Abraha Kassa

Eritrejas valdības Valsts drošības biroju (National Security Office jeb National Security Agency) vada ģenerālmajors Abraha Kassa, un to pārrauga Prezidenta birojs (Office of the President). Valsts drošības birojs sastāv no sešām nodaļām; katra no tām sadalīta trīs apakšnodaļās, kuras ir atbildīgas attiecīgi par izlūkošanu, arestiem un nopratināšanu. Valsts drošības birojs ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Eritrejā, jo īpaši par tā aģentu īstenotajiem patvaļīgiem arestiem, ārpustiesas nogalināšanu, personu piespiedu pazušanu un spīdzināšanu.

22.3.2021.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

Top