EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document c9a66b14-8911-11ee-99ba-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1165 (2021. gada 15. jūlijs), ar ko atļauj bioloģiskajā ražošanā izmantot noteiktus produktus un vielas un izveido to sarakstus (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

02021R1165 — LV — 15.11.2023 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1165

(2021. gada 15. jūlijs),

ar ko atļauj bioloģiskajā ražošanā izmantot noteiktus produktus un vielas un izveido to sarakstus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 253, 16.7.2021., 13. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/121 (2023. gada 17. janvāris),

  L 16

24

18.1.2023

►M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/2229 (2023. gada 25. oktobris),

  L 

1

26.10.2023
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1165

(2021. gada 15. jūlijs),

ar ko atļauj bioloģiskajā ražošanā izmantot noteiktus produktus un vielas un izveido to sarakstus

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Darbīgās vielas augu aizsardzības līdzekļos

Piemērojot Regulas (ES) 2018/848 24. panta 1. punkta a) apakšpunktu, augu aizsardzības līdzekļi, ko bioloģiskajā ražošanā izmanto, kā noteikts šīs regulas I pielikumā, drīkst saturēt tikai minētajā pielikumā uzskaitītās darbīgās vielas, ja minētie augu aizsardzības līdzekļi turklāt:

a) 

ir atļauti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1107/2009 ( 1 );

b) 

tiek lietoti saskaņā ar lietošanas nosacījumiem, kas konkretizēti atļaujās, kurus dalībvalstis piešķīrušas tos saturošiem līdzekļiem;

c) 

tiek lietoti saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 ( 2 ) pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Mēslošanas līdzekļi, augsnes ielabotāji un barības vielas

Piemērojot Regulas (ES) 2018/848 24. panta 1. punkta b) apakšpunktu, par mēslošanas līdzekļiem, augsnes ielabotājiem un augu barošanai domātām barības vielām, pakaišu uzlabošanas un bagātināšanas, aļģu kultivēšanas, kā arī akvakultūras dzīvnieku turēšanas vides vajadzībām bioloģiskajā ražošanā drīkst izmantot tikai šīs regulas II pielikumā uzskaitītos produktus un vielas, ja tie atbilst relevantajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2003/2003 ( 3 ), relevantajiem piemērojamajiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1009 ( 4 ), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/2009 ( 5 ) un Komisijas Regulas (ES) Nr. 142/2011 ( 6 ) pantiem, un attiecīgā gadījumā ir saskaņā ar valsts noteikumiem, kas pamatojas uz Savienības tiesību aktiem.

3. pants

Nebioloģiskas augu, aļģu, dzīvnieku vai raugu izcelsmes barības sastāvdaļas vai mikrobiālas vai minerālas izcelsmes barības sastāvdaļas

Piemērojot Regulas (ES) 2018/848 24. panta 1. punkta c) apakšpunktu, par nebioloģiskām augu, aļģu, dzīvnieku vai raugu izcelsmes barības sastāvdaļām vai par mikrobiālas vai minerālas izcelsmes barības sastāvdaļām bioloģiskajā ražošanā drīkst izmantot tikai šīs regulas III pielikuma A daļā uzskaitītos produktus un vielas, ja to izmantošana ir saskaņā ar relevantajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2009 ( 7 ), un attiecīgā gadījumā – saskaņā ar valsts noteikumiem, kas pamatojas uz Savienības tiesību aktiem.

4. pants

Barības piedevas un pārstrādes palīglīdzekļi

Piemērojot Regulas (ES) 2018/848 24. panta 1. punkta d) apakšpunktu, par dzīvnieku ēdināšanā izmantojamām barības piedevām un pārstrādes palīglīdzekļiem bioloģiskajā ražošanā drīkst izmantot tikai šīs regulas III pielikuma B daļā uzskaitītos produktus un vielas, ja to izmantošana ir saskaņā ar relevantajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 ( 8 ), un attiecīgā gadījumā – saskaņā ar valsts noteikumiem, kas pamatojas uz Savienības tiesību aktiem.

5. pants

Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi

1.  
Piemērojot Regulas (ES) 2018/848 24. panta 1. punkta e) apakšpunktu, dzīvnieku audzēšanai izmantojamo dīķu, sprostu, baseinu, kanālu, ēku vai iekārtu tīrīšanā un dezinfekcijā drīkst izmantot tikai šīs regulas IV pielikuma A daļā uzskaitītos līdzekļus, ja minētie līdzekļi atbilst Savienības tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši Regulai (EK) Nr. 648/2004 un Regulai (ES) Nr. 528/2012, un attiecīgā gadījumā ir saskaņā ar valsts noteikumiem, kas pamatojas uz Savienības tiesību aktiem.
2.  
Piemērojot Regulas (ES) 2018/848 24. panta 1. punkta f) apakšpunktu, augkopībā, arī uzglabāšanai lauku saimniecībā, izmantojamo ēku un iekārtu tīrīšanā un dezinfekcijā drīkst izmantot tikai šīs regulas IV pielikuma B daļā uzskaitītos līdzekļus, ja minētie līdzekļi atbilst Savienības tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši Regulai (EK) Nr. 648/2004 un Regulai (ES) Nr. 528/2012, un attiecīgā gadījumā ir saskaņā ar valsts noteikumiem, kas pamatojas uz Savienības tiesību aktiem.
3.  
Piemērojot Regulas (ES) 2018/848 24. panta 1. punkta g) apakšpunktu, pārstrādes un uzglabāšanas telpu tīrīšanā un dezinfekcijā drīkst izmantot tikai šīs regulas IV pielikuma C daļā uzskaitītos līdzekļus, ja minētie līdzekļi atbilst relevantajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši Regulai (EK) Nr. 648/2004 un Regulai (ES) Nr. 528/2012, un attiecīgā gadījumā ir saskaņā ar valsts noteikumiem, kas pamatojas uz Savienības tiesību aktiem.
4.  
Kamēr Regulas (ES) 2018/848 24. panta 1. punkta e), f) un g) apakšpunktā minētie tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi, kurus pirms Regulas (ES) 2018/848 piemērošanas sākumdienas bija atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 834/2007 vai valsts tiesību aktiem, šīs regulas IV pielikuma A, B vai C daļā nav iekļauti, tos drīkst turpināt izmantot, ja tie atbilst relevantajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši Regulai (EK) Nr. 648/2004 un Regulai (ES) Nr. 528/2012, un attiecīgā gadījumā ir saskaņā ar valsts noteikumiem, kas pamatojas uz Savienības tiesību aktiem.

6. pants

Pārtikas piedevas un pārstrādes palīglīdzekļi

Piemērojot Regulas (ES) 2018/848 24. panta 2. punkta a) apakšpunktu, par pārtikas piedevām, to vidū pārtikas fermentiem, ko izmanto par pārtikas piedevām, un par pārstrādes palīglīdzekļiem bioloģiskās pārtikas ražošanā drīkst izmantot tikai šīs regulas V pielikuma A daļā uzskaitītos produktus un vielas, ja to izmantošana ir saskaņā ar relevantajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1333/2008 ( 9 ), un attiecīgā gadījumā – saskaņā ar valsts noteikumiem, kas pamatojas uz Savienības tiesību aktiem.

7. pants

Lauksaimnieciskas izcelsmes nebioloģiskas sastāvdaļas, ko izmanto pārstrādātas bioloģiskās pārtikas ražošanā

Piemērojot Regulas (ES) 2018/848 24. panta 2. punkta b) apakšpunktu, pārstrādātas bioloģiskās pārtikas ražošanā drīkst izmantot tikai šīs regulas V pielikuma B daļā uzskaitītās lauksaimnieciskas izcelsmes nebioloģiskās sastāvdaļas, ja to izmantošana ir saskaņā ar relevantajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem un attiecīgā gadījumā – saskaņā ar valsts noteikumiem, kas pamatojas uz Savienības tiesību aktiem.

Pirmā daļa neskar detalizētās prasības, kas attiecībā uz pārstrādātas pārtikas bioloģisko ražošanu noteiktas Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma IV daļas 2. iedaļā. Konkrēti, Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma IV daļas 2.2.2. punktā minētajām nebioloģiskajām lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļām, ko izmanto par pārtikas piedevām, pārstrādes palīglīdzekļiem vai produktiem un vielām, pirmo daļu nepiemēro.

8. pants

Pārstrādes palīglīdzekļi rauga un rauga produktu ražošanā

Piemērojot Regulas (ES) 2018/848 24. panta 2. punkta c) apakšpunktu, par pārstrādes palīglīdzekļiem rauga un rauga produktu ražošanā drīkst izmantot tikai šīs regulas V pielikuma C daļā uzskaitītos produktus un vielas, ja to izmantošana ir saskaņā ar relevantajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem un attiecīgā gadījumā – saskaņā ar valsts noteikumiem, kas pamatojas uz Savienības tiesību aktiem.

9. pants

Produkti un vielas, ko izmanto bioloģiskajā vīna ražošanā

Piemērojot Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma VI daļas 2.2. punktu, Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma II daļā minēto bioloģisko vīnkopības produktu ražošanā un konservācijā drīkst izmantot tikai šīs regulas V pielikuma D daļā uzskaitītos produktus un vielas, ja to izmantošana ir saskaņā ar relevantajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši robežvērtībām un nosacījumiem, kas noteikti Regulā (ES) Nr. 1308/2013 un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/934 ( 10 ), un attiecīgā gadījumā ir saskaņā ar valsts noteikumiem, kas pamatojas uz Savienības tiesību aktiem.

10. pants

Procedūra, kādā piešķiramas īpašas atļaujas produktu un vielu izmantošanai konkrētos trešo valstu apgabalos

1.  
Ja saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 46. panta 1. punktu atzīta kontroles iestāde vai kontroles institūcija uzskata, ka minētās regulas 45. panta 2. punktā izklāstīto īpašo nosacījumu dēļ būtu jāpiešķir īpaša atļauja produkta vai vielas izmantošanai konkrētā apgabalā ārpus Savienības, tā var lūgt Komisiju veikt novērtējumu. Šajā nolūkā tā paziņo Komisijai dokumentāciju, kurā aprakstīts attiecīgais produkts vai viela, norādīti šādas īpašas atļaujas piešķiršanas iemesli un skaidrots, kādu īpašu apstākļu dēļ saskaņā ar šo regulu atļautie produkti un vielas nav piemēroti izmantošanai attiecīgajā apgabalā. Tā nodrošina, ka dokumentācija ir piemērota, lai to darītu publiski pieejamu, ievērojot Savienības un dalībvalstu tiesību aktus par datu aizsardzību.
2.  
Komisija 1. punktā minēto lūgumu nosūta dalībvalstīm un visus šādus lūgumus publisko.
3.  

Šā panta 1. punktā minēto dokumentāciju Komisija analizē. Komisija produktu vai vielu atļauj, ņemot vērā dokumentācijā minētos īpašos nosacījumus un tikai tad, ja tās analīzē kopumā tiek secināts, ka:

a) 

šāda īpaša atļauja attiecīgajā apgabalā ir pamatota;

b) 

dokumentācijā aprakstītais produkts vai viela atbilst Regulas (ES) 2018/848 II nodaļā noteiktajiem principiem, 24. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem un 24. panta 5. punktā noteiktajam nosacījumam;

c) 

produkta vai vielas lietošana ir saskaņā ar relevantajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem un – jo īpaši attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļos esošām aktīvajām vielām – saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 ( 11 ).

Atļauto produktu vai vielu iekļauj šīs regulas VI pielikumā.

4.  
Kad Regulas (ES) 2018/848 45. panta 2. punktā minētais divu gadu periods beidzas, atļauju automātiski pagarina vēl uz diviem gadiem, ja jauni elementi nav pieejami un neviena dalībvalsts vai saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 46. panta 1. punktu atzīta kontroles iestāde vai kontroles institūcija nav izteikusi iebildumu ar pamatojumu, ka 3. punktā minētais Komisijas secinājums jānovērtē atkārtoti.

11. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 889/2008 atceļ.

Tomēr VII un IX pielikumu turpina piemērot līdz 2023. gada 31. decembrim.

12. pants

Pārejas noteikumi

1.  
Piemērojot šīs regulas 5. panta 4. punktu, Regulas (EK) Nr. 889/2008 VII pielikumā uzskaitītos tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus dzīvnieku audzēšanai izmantojamo dīķu, sprostu, baseinu, kanālu, ēku vai iekārtu tīrīšanā un dezinfekcijā drīkst izmantot līdz ►M2  2025. gada 31. decembra datumu; ◄ , ņemot vērā šīs regulas IV pielikuma D daļu.
2.  
Piemērojot Regulas (ES) 2018/848 24. panta 2. punkta b) apakšpunktu, Regulas (EK) Nr. 889/2008 IX pielikumā uzskaitītās lauksaimnieciskas izcelsmes nebioloģiskās sastāvdaļas pārstrādātas bioloģiskās pārtikas ražošanā drīkst izmantot līdz 2023. gada 31. decembrim. Pārstrādātu bioloģisko pārtiku, kura ražota pirms 2024. gada 1. janvāra un kurā ir lauksaimnieciskas izcelsmes nebioloģiskas sastāvdaļas, pēc minētā datuma drīkst laist tirgū līdz brīdim, kad krājumi beigušies.
3.  
Dokumentāri pierādījumi, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 68. pantu izdoti pirms 2022. gada 1. janvāra, paliek spēkā līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk par 2022. gada 31. decembri.

13. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

▼M2

5. panta 1., 2. un 3. punktu piemēro no 2026. gada 1. janvāra.

▼M2

Regulas 7. pantu piemēro no 2024. gada 1. janvāra.

▼B

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Regulas (ES) 2018/848 24. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās aktīvās jeb darbīgās vielas, ko satur augu aizsardzības līdzekļi un ko atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā

Augu aizsardzības līdzekļi, ko bioloģiskajā ražošanā izmanto tā, kā noteikts šajā pielikumā, drīkst saturēt šajā pielikumā uzskaitītās darbīgās vielas, taču tad augu aizsardzības līdzekļiem jābūt atļautiem atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1107/2009. Šos augu aizsardzības līdzekļus izmanto saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem un saskaņā ar nosacījumiem, kuri norādīti atļaujās, ko piešķīrušas dalībvalstis, kurās augu aizsardzības līdzekļus izmanto. Katras tabulas pēdējā slejā ir norādīti stingrāki nosacījumi, kas reglamentē lietošanu bioloģiskajā ražošanā.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 9. panta 3. punktu aizsargvielas, sinerģistus un papildvielas, kas izmantojamas par augu aizsardzības līdzekļu sastāvdaļām, un palīgvielas, kuras paredzēts jaukt ar augu aizsardzības līdzekļiem, ir atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā, ja tās ir atļautas atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1107/2009. Šajā pielikumā minētās vielas drīkst izmantot tikai Regulas (ES) 2018/848 3. panta 24) punktā definēto kaitīgo organismu apkarošanā.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma I daļas 1.10.2. punktu šīs vielas drīkst izmantot tikai tad, ja augus no kaitīgajiem organismiem nevar pienācīgi aizsargāt ar minētās I daļas 1.10.1. punktā paredzētajiem pasākumiem, jo īpaši ar tādiem bioloģiskās kontroles līdzekļiem kā derīgie kukaiņi, ērces un nematodes, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1143/2014 ( 12 ) noteikumiem.

Šajā pielikumā darbīgās vielas ir iedalītas divās turpmāk minētajās apakškategorijās.

1.    Pamatvielas

Augu aizsardzībai bioloģiskajā ražošanā drīkst izmantot Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma C daļā uzskaitītās pamatvielas, kurām ir augu vai dzīvnieku izcelsme un kuru pamatā ir pārtika, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 ( 13 ) 2. pantā. Šādas pamatvielas tabulā atzīmētas ar zvaigznīti. Tās izmanto saskaņā ar lietojumiem, nosacījumiem un ierobežojumiem, kas noteikti relevantajos pārskata ziņojumos ( 14 ), un ņemot vērā tabulas pēdējā slejā noteiktos papildu ierobežojumus, ja tādi ir.

Citas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma C daļā uzskaitītās pamatvielas augu aizsardzībai bioloģiskajā ražošanā drīkst izmantot tikai tad, ja tās uzskaitītas nākamajā tabulā. Šādas pamatvielas izmanto saskaņā ar lietojumiem, nosacījumiem un ierobežojumiem, kas noteikti relevantajos pārskata ziņojumos3, un ņemot vērā tabulas labajā slejā noteiktos papildu ierobežojumus, ja tādi ir.

Pamatvielas nelieto par herbicīdiem.Pielikuma numurs un daļa (1)

CAS

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

1C

 

Equisetum arvense L.*

 

▼M2

2C

70694-72-3

Hitozāna hidrohlorīds (2)

Iegūts no Aspergillus vai bioloģiskajā akvakultūrā, vai ilgtspējīgās zvejniecībās, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (2) 2. pantā

▼B

3C

57-50-1

Saharoze*

 

4C

1305-62-0

Kalcija hidroksīds

 

5C

90132-02-8

Etiķis*

 

6C

8002-43-5

Lecitīni*

 

7C

-

Salix spp. Cortex*

 

8C

57-48-7

Fruktoze*

 

9C

144-55-8

Nātrija hidrogēnkarbonāts

 

10C

92129-90-3

Sūkalas*

 

11C

7783-28-0

Diamonija fosfāts

Tikai slazdos

12C

8001-21-6

Saulespuķu eļļa*

 

14C

84012-40-8

90131-83-2

Urtica spp. (Urtica dioica ekstrakts) (Urtica urens ekstrakts)*

 

15C

7722-84-1

Ūdeņraža peroksīds

 

16C

7647-14-5

Nātrija hlorīds

 

17C

8029-31-0

Alus*

 

18C

-

Sinepju sēklu pulveris*

 

▼M1

19C

14807-96-6

Magnija hidrogēnmetasilikāts

Silikātu minerāls

(Talks E 553b)

Pārtikas kvalitāte atbilst Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 (3) prasībām

▼B

20C

8002-72-0

Sīpolu eļļa*

 

21C

52-89-1

L-cisteīns (E 920)

 

22C

8049-98-7

Govs piens*

 

23C

-

Allium cepa* L. sīpolu ekstrakts

 

 

 

Citas pamatvielas, kurām ir augu vai dzīvnieku izcelsme un kuru pamatā ir pārtika*

 

▼M2

24C

9012-76-4

Hitozāns*

Iegūts no Aspergillus vai bioloģiskajā akvakultūrā vai ilgtspējīgās zvejniecībās, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 2. pantā

▼B

(1)   

Norādīti saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011, proti, norādīts numurs un šādas kategorijas: A – darbīgās vielas, kuras uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, B – darbīgās vielas, kuras ir apstiprinātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, C – pamatvielas, D – zema riska darbīgās vielas un E – aizstājamās vielas.

(2)   

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

►M1  (3)   

Komisijas Regula (ES) Nr. 231/2012 (2012. gada 9. marts), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.).

 ◄

2.    Zema riska darbīgās vielas

Augu aizsardzībai bioloģiskajā ražošanā drīkst izmantot Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma D daļā uzskaitītās zema riska darbīgās vielas (izņemot mikroorganismus), kuras norādītas nākamajā tabulā vai citur šajā pielikumā. Šādas zema riska darbīgās vielas izmanto saskaņā ar lietojumiem, nosacījumiem un ierobežojumiem, kas atbilst Regulai (EK) Nr. 1107/2009, un ņemot vērā tabulas pēdējā slejā noteiktos papildu ierobežojumus, ja tādi ir.Pielikuma numurs un daļa (1)

CAS

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

2D

 

COS-OGA

 

3D

 

Cerevizāns un citi līdzekļi uz mikroorganismu šūnu fragmentu bāzes

Nav ar ĢMO izcelsmi

5D

10045-86-6

Dzelzs fosfāts (dzelzs (III) ortofosfāts)

 

12D

9008-22-4

Laminarīns

Jūras aļģes iegūst bioloģiskajā akvakultūrā vai ilgtspējīgi ievāc saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma III daļas 2.4. punktu.

▼M1

16D

CAS nav piešķirts

ABE-IT 56 (Saccharomyces cerevisiae celma DDSF623 lizāta komponenti)

Nav ar ĢMO izcelsmi.

Nav ražots, izmantojot augu augšanas substrātus ar ĢMO izcelsmi

20D

10058-44-3

Dzelzs pirofosfāts

 

▼M2

24D

144-55-8

Nātrija hidrogēnkarbonāts

 

▼M1

28D

 

No diedzētām saldās lupīnas Lupinus albus sēklām iegūts ūdens ekstrakts

 

▼M2

 

 

Citas augu vai dzīvnieku izcelsmes zema riska vielas *

Herbicīda lietošana nav atļauta

▼B

(1)   

Norādīti saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011, proti, norādīts numurs un šādas kategorijas: A – darbīgās vielas, kuras uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, B – darbīgās vielas, kuras ir apstiprinātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, C – pamatvielas, D – zema riska darbīgās vielas un E – aizstājamās vielas.

3.    Mikroorganismi

Visus Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A, B un D daļā uzskaitītos mikroorganismus bioloģiskajā ražošanā drīkst izmantot tikai tad, ja tie nav ar ĢMO izcelsmi, un tikai tad, ja tos izmanto saskaņā ar lietojumiem, nosacījumiem un ierobežojumiem, kas noteikti relevantajos pārskata ziņojumos3. Mikroorganismi, to vidū vīrusi, ir bioloģiskās kontroles līdzekļi, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 uzskatāmi par darbīgajām vielām.

4.    Darbīgās vielas, kas nevienā no iepriekš minētajām kategorijām nav iekļautas

Darbīgās vielas, kas apstiprinātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un uzskaitītas nākamajā tabulā, par augu aizsardzības līdzekļiem bioloģiskajā ražošanā drīkst izmantot tikai tad, ja tās izmanto saskaņā ar lietojumiem, nosacījumiem un ierobežojumiem, kas atbilst Regulai (EK) Nr. 1107/2009, un ņemot vērā tabulas labajā slejā noteiktos papildu ierobežojumus, ja tādi ir.Pielikuma numurs un daļa (1)

CAS

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

139A

131929-60-7

131929-63-0

Spinosads

 

225A

124-38-9

Oglekļa dioksīds

 

227A

74-85-1

Etilēns

Lieto tikai banānu un kartupeļu apstrādē, taču augļu mušas izraisītu bojājumu profilakses stratēģijas satvarā drīkst lietot arī citrusaugļu apstrādē

230A

i.a. 67701-09-1

Taukskābes

Atļauti visi lietojumi, izņemot par herbicīdiem

231A

8008-99-9

Ķiploku (Allium sativum) ekstrakts

 

234A

CAS Nr. nav piešķirts

CIPAC Nr. 901

Hidrolizēti proteīni, izņemot želatīnu

 

244A

298-14-6

Kālija hidrogēnkarbonāts

 

249A

98999-15-6

Dzīvnieku vai augu izcelsmes repelenti (pēc smaržas)/aitu tauki

 

255A un citi

 

Feromoni un citas ķīmiskās signālvielas

Tikai slazdos un izdalītājos

220A

1332-58-7

Alumīnija silikāts (kaolīns)

 

236A

61790-53-2

Diatomīts (diatomīta zeme)

 

247A

14808-60-7

7637-86-9

Kvarca smiltis

 

343A

11141-17-6

84696-25-3

Azadiraktīns (margozas ekstrakts)

Ekstrahēts no Indijas azadiraktas (Azadirachta indica) sēklām

240A

8000-29-1

Citronellas eļļa

Atļauti visi lietojumi, izņemot par herbicīdiem

241A

84961-50-2

Krustnagliņu eļļa

Atļauti visi lietojumi, izņemot par herbicīdiem

242A

8002-13-9

Rapšu sēklu eļļa

Atļauti visi lietojumi, izņemot par herbicīdiem

243A

8008-79-5

Krūzmētras eļļa

Atļauti visi lietojumi, izņemot par herbicīdiem

56A

8028-48-6

5989-27-5

Apelsīnu eļļa

Atļauti visi lietojumi, izņemot par herbicīdiem

228A

68647-73-4

Tējas koka eļļa

Atļauti visi lietojumi, izņemot par herbicīdiem

246A

8003-34-7

Piretrīni, kas ekstrahēti no augiem

 

292A

7704-34-9

Sērs

 

294A 295A

64742-46-7

72623-86-0

97862-82-3

8042-47-5

Parafīneļļas

 

345A

1344-81-6

Sērkaļķis (kalcija polisulfīds)

 

44B

9050-36-6

Maltodekstrīns

 

45B

97-53-0

Eigenols

 

46B

106-24-1

Geraniols

 

47B

89-83-8

Timols

 

10E

20427-59-2

Vara hidroksīds

Saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 drīkst atļaut tikai lietojumus, saskaņā ar kuriem netiek pārsniegta maksimālā deva 28 kg vara uz hektāru septiņu gadu periodā

10E

1332-65-6

1332-40-7

Vara oksihlorīds

10E

1317-39-1

Vara oksīds

10E

8011-63-0

Bordo šķidrums

10E

12527-76-3

Trīsbāziska vara sulfāts

▼M1

40A

52918-63-5

Deltametrīns

Tikai slazdos ar īpašiem atraktantiem pret Bactrocera oleae, Ceratitis capitata un Rhagoletis completa

▼B

5E

91465-08-6

Lambdacihalotrīns

Tikai slazdos ar īpašiem atraktantiem pret Bactrocera oleae un Ceratitis capitata

(1)   

Norādīti saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011, proti, norādīts numurs un šādas kategorijas: A – darbīgās vielas, kuras uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, B – darbīgās vielas, kuras ir apstiprinātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, C – pamatvielas, D – zema riska darbīgās vielas un E – aizstājamās vielas.
II PIELIKUMS

Regulas (ES) 2018/848 24. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie atļautie mēslošanas līdzekļi, augsnes ielabotāji un barības vielas

Šajā pielikumā uzskaitītos mēslošanas līdzekļus, augsnes ielabotājus un barības vielas ( 15 ) bioloģiskajā ražošanā drīkst izmantot tad, ja tie atbilst:

— 
relevantajiem Savienības un valsts tiesību aktiem par mēslošanas līdzekļiem, attiecīgā gadījumā jo īpaši Regulai (EK) Nr. 2003/2003 un Regulai (ES) 2019/1009, un
— 
Savienības tiesību aktiem par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, jo īpaši Regulai (EK) Nr. 1069/2009 un Regulai (ES) Nr. 142/2011, jo īpaši V un XI pielikumam.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma I daļas 1.9.6. punktu mikroorganismu preparātus drīkst izmantot, lai uzlabotu augsnes vispārējo stāvokli vai barības vielu pieejamību augsnē vai kultūraugos.

Tos drīkst izmantot tikai saskaņā ar attiecīgo Savienības un valsts tiesību aktu specifikācijām un ierobežojumiem. Tabulu labajā slejā ir norādīti stingrāki nosacījumi, kas reglamentē lietošanu bioloģiskajā ražošanā.Nosaukums

Salikti mēslošanas līdzekļi vai līdzekļi, kas satur tikai turpmāk uzskaitītās sastāvdaļas

Apraksts, īpaši nosacījumi un ierobežojumi

Pakaišu kūtsmēsli

Sastāv no dzīvnieku ekskrementiem un augu izcelsmes materiāliem (pakaišiem un barības sastāvdaļām).

Industrializētas lauksaimniecības izcelsme ir aizliegta

Kaltēti pakaišu kūtsmēsli un dehidrēti mājputnu mēsli

Industrializētas lauksaimniecības izcelsme ir aizliegta

Kompostēti dzīvnieku ekskrementi, arī mājputnu kūtsmēsli un kompostēti pakaišu kūtsmēsli

Industrializētas lauksaimniecības izcelsme ir aizliegta

Šķidri dzīvnieku ekskrementi

Izmanto pēc kontrolētas fermentācijas un/vai pienācīgas atšķaidīšanas.

Industrializētas lauksaimniecības izcelsme ir aizliegta

▼M2

Kompostēti vai fermentēti bioloģiskie atkritumi (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2))

Mēslošanas līdzeklis, ko iegūst no rašanās vietā atsevišķi savāktiem bioloģiskajiem atkritumiem un kas bijis pakļauts kompostēšanai vai anaerobai rūgšanai biogāzes ražošanas nolūkā.

Tikai augu izcelsmes un dzīvnieku izcelsmes bioloģiskie atkritumi.

Tikai tad, ja iegūti slēgtā un uzraudzītā savākšanas sistēmā, ko pieņēmusi dalībvalsts.

Maksimālā koncentrācija sausnā (mg/kg): kadmijs: 0,7; varš: 70; niķelis: 25; svins: 45; cinks: 200; dzīvsudrabs: 0,4; hroms (kopā): 70; hroms (VI): nav konstatējams

▼B

Kūdra

Izmanto tikai dārzkopībā (dārzeņkopība, puķkopība, kokaudzēšana, stādaudzētavas)

Sēņu audzēšanas atkritumi

Substrāta sākotnējā sastāvā jābūt tikai šajā pielikumā minētiem līdzekļiem

Tārpu ekskrementu (vermikomposts) un kukaiņu ekskrementu un substrāta maisījums

Attiecīgā gadījumā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1069/2009

Gvano

 

Kompostēts vai fermentēts augu izcelsmes materiālu maisījums

Iegūst no augu materiālu maisījumiem, kuri bijuši pakļauti kompostēšanai vai anaerobai rūgšanai biogāzes ražošanas nolūkā

Biogāzes digestāts, kas satur dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kuri pārstrādāti kopā ar augu vai dzīvnieku izcelsmes materiālu, kas uzskaitīts šajā pielikumā

Trešajai kategorijai piederīgi dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (arī savvaļas dzīvnieku blakusprodukti) un otrajai kategorijas piederīgs gremošanas trakta saturs (kategorijas definētas Regulā (EK) Nr. 1069/2009).

Industrializētas lauksaimniecības izcelsme ir aizliegta.

Procesiem jābūt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 142/2011.

Nedrīkst lietot uz kultūraugu ēdamajām daļām

Dzīvnieku izcelsmes produkti vai blakusprodukti:

asins milti

nagu milti

ragu milti

kaulu milti vai kaulu milti bez želatīna

zivju milti

gaļas milti

spalvu, dzīvnieku matu un ādas milti

vilna

zvērādas (1)

dzīvnieku mati

piena produkti

hidrolizēti proteīni (2)

(1)  Maksimālā hroma (IV) koncentrācija sausnā mg/kg: nav konstatējams

(2)  Nedrīkst lietot uz kultūraugu ēdamajām daļām

Augu izcelsmes līdzekļi un blakusprodukti mēslojumam

Piemēram, eļļas sēklu raušu milti, kakao sēnalas, diedzēti miežu asni

Hidrolizēti augu izcelsmes proteīni

 

Aļģes un aļģu produkti

Ciktāl tie iegūti:

i)  fizikālos procesos, arī dehidrējot, sasaldējot un samaļot;

ii)  ekstrakcijā ar ūdeni vai skābes ūdeni un/vai sārmainā šķīdumā;

iii)  fermentācijā.

Tikai no bioloģiskās ražošanas vai ilgtspējīgas ievākšanas saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma III daļas 2.4. punktu

Zāģskaidas un koksnes šķeldas

Koksne pēc nozāģēšanas nav ķīmiski apstrādāta

Kompostēta koku miza

Koksne pēc nozāģēšanas nav ķīmiski apstrādāta

Koksnes pelni

No koksnes, kas pēc nozāģēšanas nav ķīmiski apstrādāta

Fosforītmilti

Iegūst, smalki sasmalcinot minerālfosfātus; galvenās sastāvdaļas ir trikalcija fosfāts un kalcija karbonāts.

Minimālais barības vielu saturs (masas procentos):

25 % P2O5,

fosfors, izteikts ar minerālskābēs šķīstošo P2O5, vismaz 55 % no deklarētā P2O5 satura šķīst 2 % skudrskābē.

Daļiņu izmērs:

— vismaz 90 % (masas) var iziet caur sietu ar 0,063 mm aci,

— vismaz 99 % (masas) var iziet caur sietu ar 0,125 mm aci.

Līdz 2022. gada 15. jūlijam kadmija saturs ir mazāks par vai vienāds ar 90 mg/kg no P2O5;

no 2022. gada 16. jūlija piemēro relevantās nevēlamu piemaisījumu robežvērtības, kas noteiktas Regulā (ES) 2019/1009

Alumīnija kalcija fosfāts

Iegūst amorfā formā termiskas apstrādes un smalcināšanas procesā; galvenās sastāvdaļas ir alumīnija fosfāts un kalcija fosfāts.

Minimālais barības vielu saturs (masas procentos):

30 % P2O5,

fosfors, izteikts ar minerālskābēs šķīstošo P2O5, vismaz 75 % no deklarētā P2O5 satura šķīst Žulī [Joulie] sārmainajā amonija citrātā.

Daļiņu izmērs:

— vismaz 90 % (masas) var iziet caur sietu ar 0,160 mm aci,

— vismaz 98 % (masas) var iziet caur sietu ar 0,630 mm aci.

Līdz 2022. gada 15. jūlijam kadmija saturs ir mazāks par vai vienāds ar 90 mg/kg no P2O5;

no 2022. gada 16. jūlija piemēro relevantās nevēlamu piemaisījumu robežvērtības, kas noteiktas Regulā (ES) 2019/1009.

Lieto tikai bāziskās augsnēs (pH > 7,5)

Fosfātizdedži (tomasfosfāti vai tomasmilti)

Iegūst dzelzs kausēšanas procesā, apstrādājot fosfora kausējumus; galvenās sastāvdaļās ir kalcija silikofosfāti.

Minimālais barības vielu saturs (masas procentos):

12 % P2O5,

fosfors, izteikts ar minerālskābēs šķīstošo fosfora pentoksīdu, vismaz 75 % no deklarētā fosfora pentoksīda satura šķīst 2 % citronskābē,

vai

10 % P2O5,

fosfors, izteikts ar 2 % citronskābē šķīstošo fosfora pentoksīdu.

Daļiņu izmērs:

— vismaz 75 % var iziet caur sietu ar 0,160 mm aci,

— vismaz 96 % var iziet caur sietu ar 0,630 mm aci.

No 2022. gada 16. jūlija piemēro relevantās nevēlamu piemaisījumu robežvērtības, kas noteiktas Regulā (ES) 2019/1009

Neapstrādāts kālija sāls

Iegūst no neapstrādātiem kālija sāļiem.

Minimālais barības vielu saturs (masas procentos):

9 % K2O,

kālijs, izteikts ar ūdenī šķīstošo K2O,

2 % MgO,

magnijs ūdenī šķīstošo sāļu formā, izteikts ar magnija oksīdu.

No 2022. gada 16. jūlija piemēro relevantās nevēlamu piemaisījumu robežvērtības, kas noteiktas Regulā (ES) 2019/1009

Kālija sulfāts, kas, iespējams, satur magnija sāli

Iegūst no neapstrādāta kālija sāls fizikālā ekstrakcijas procesā, iespējams, satur arī magnija sāļus

Destilācijas notekūdeņi un destilācijas notekūdeņu ekstrakts

Izņemot amonija destilācijas notekūdeņus

Kalcija karbonāts, piemēram, krīts, merģelis, smalcināts kaļķakmens, kaļķainās jūras aļģes, fosfātkrīts

Tikai dabiskas izcelsmes

Gliemju čaulas

Iegūtas tikai bioloģiskajā akvakultūrā vai ilgtspējīgās zvejniecībās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 2. pantu

Olu čaumalas

Industrializētas lauksaimniecības izcelsme ir aizliegta

Magnija un kalcija karbonāts

Tikai dabiskas izcelsmes,

piemēram, magnija krīts, smalcināts magnijs, kaļķakmens

Magnija sulfāts (kizerīts)

Tikai dabiskas izcelsmes

Kalcija hlorīda šķīdums

Tikai ābeļu lapu apstrādei, lai novērstu kalcija trūkumu

Kalcija sulfāts (ģipsis)

Dabiskas izcelsmes produkts, kas satur kalcija sulfātu ar dažādu hidratācijas pakāpi.

Minimālais barības vielu saturs (masas procentos):

25 % CaO,

35 % SO3,

kalcijs un sērs izteikts ar kopējo CaO + SO3.

Maluma smalkums:

— vismaz 80 % iziet caur sietu ar 2 mm aci,

— vismaz 99 % iziet caur sietu ar 10 mm aci.

No 2022. gada 16. jūlija piemēro relevantās nevēlamu piemaisījumu robežvērtības, kas noteiktas Regulā (ES) 2019/1009

Rūpnieciskie kaļķi, kas iegūti no cukura ražošanas

Cukurbiešu un cukurniedru cukura ražošanas blakusprodukts

Rūpnieciskie kaļķi, kas iegūti, ražojot sāli ar vakuuma metodi

Blakusprodukts, kas iegūts, ar vakuuma metodi ražojot sāli no kalnu rajonos atrodamā sālsūdens

Elementārais sērs

Līdz 2022. gada 15. jūlijam: saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2003/2003 I pielikuma D daļu,

no 2022. gada 16. jūlija piemēro relevantās nevēlamu piemaisījumu robežvērtības, kas noteiktas Regulā (ES) 2019/1009

Neorganiskie mikroelementu mēslošanas līdzekļi

Līdz 2022. gada 15. jūlijam: saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2003/2003 I pielikuma E daļu,

no 2022. gada 16. jūlija piemēro relevantās nevēlamu piemaisījumu robežvērtības, kas noteiktas Regulā (ES) 2019/1009

Nātrija hlorīds

 

Akmens milti, māli un māla minerāli

 

Leonardīts (neapstrādāta organiska nogula, kura satur daudz humīnskābju)

Tikai tad, ja iegūts kā kalnrūpniecības blakusprodukts

Humīnskābes un fulvoskābes

Tikai tad, ja iegūtas no neorganiskiem sāļiem/šķīdumiem, izņemot amonija sāļus, vai iegūtas dzeramā ūdens attīrīšanas procesā

Ksilīts

Tikai tad, ja iegūts kā kalnrūpniecības (piemēram, brūnogļu ieguves) blakusprodukts

Hitīns (no vēžveidīgo čaulas iegūts polisaharīds)

Iegūst bioloģiskajā akvakultūrā vai ilgtspējīgās zvejniecībās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 2. pantu

Nogulas, kurām ir augsts organisko vielu (1) saturs un kuras saldūdens tilpēs veidojas skābekļa deficīta apstākļos

(piemēram, sapropelis)

Tikai organiskas nogulas, kas ir saldūdens tilpju apsaimniekošanas blakusprodukti vai iegūti no bijušajām saldūdens zonām.

Attiecīgā gadījumā iegūšana būtu jāveic tā, lai ūdenssistēmu ietekmētu minimāli.

Tikai nogulas, kas radušās no avotiem, kuri ir brīvi no pesticīdu, noturīgu organisko piesārņotāju un benzīnam līdzīgu vielu kontaminācijas.

Līdz 2022. gada 15. jūlijam: maksimālā koncentrācija sausnā (mg/kg): kadmijs: 0,7; varš: 70; niķelis: 25; svins: 45; cinks: 200; dzīvsudrabs: 0,4; hroms (kopā): 70; hroms (VI): nav konstatējams.

No 2022. gada 16. jūlija piemēro relevantās nevēlamu piemaisījumu robežvērtības, kas noteiktas Regulā (ES) 2019/1009

Biokokogles – pirolīzes produkts, kas iegūts no dažādiem augu izcelsmes organiskiem materiāliem un ko izmanto par augsnes ielabotāju

Tikai no augu izcelsmes materiāliem, kas pēc novākšanas apstrādāti tikai ar I pielikumā iekļautiem produktiem.

Līdz 2022. gada 15. jūlijam: policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAH) maksimālais īpatsvars uz kilogramu sausnas ir 4 mg,

no 2022. gada 16. jūlija piemēro relevantās nevēlamu piemaisījumu robežvērtības, kas noteiktas Regulā (ES) 2019/1009

▼M1

Atgūts struvīts un izgulsnēti fosfāti

Mēslošanas līdzekļiem jāatbilst Regulā (ES) 2019/1009 noteiktajām prasībām.

Par izejmateriālu izmantotie dzīvnieku kūtsmēsli nevar būt ar industriālās lauksaimniecības izcelsmi

Nātrija nitrāts

Tikai aļģu ražošanai uz sauszemes slēgtās sistēmās

Kālija hlorīds

Tikai dabiskas izcelsmes

▼M2

Selēna sāļi

Tikai gadījumos, kad zeme (augsne), ko izmanto dzīvnieku audzēšanai un/vai ganībām, vai barības kultūraugu audzēšanai, ir nabadzīga

▼B

(1)   

Jēdziens “organiskās vielas” lietots organiskās ķīmijas nozīmē.

(2)   

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).
III PIELIKUMS

Produkti un vielas, ko atļauts izmantot par barību vai barības ražošanā

A DAĻA

Regulas (ES) 2018/848 24. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās atļautās nebioloģiskās augu, aļģu, dzīvnieku vai rauga izcelsmes barības sastāvdaļas vai mikrobiālas vai minerālas izcelsmes barības sastāvdaļas

(1)   MINERĀLAS IZCELSMES BARĪBAS SASTĀVDAĻASNumurs barības reģistrā (1)

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

11.1.1

Kalcija karbonāts

 

11.1.2

Kaļķi saturošas ūdensdzīvnieku čaulas

 

11.1.4

Kaļķainās jūras aļģes

 

11.1.5

Litotamns

 

▼M2

11.1.6

Kalcija hlorīds

Tikai izmantošanai par barību, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/354 (2): piena triekas un subklīniskās hipokalcēmijas riska mazināšana;

piena govīm;

tikai selektīvai izmantošanai (tikai konkrētiem dzīvniekiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība, un tikai ierobežotā laikposmā);

attīrīts kalcija hlorīds no dabiskā sāls šķīduma (ja pieejams)

▼B

11.1.13

Kalcija glikonāts

 

11.2.1

Magnija oksīds

 

11.2.4

Bezūdens magnija sulfāts

 

11.2.6

Magnija hlorīds

 

11.2.7

Magnija karbonāts

 

11.3.1

Dikalcija fosfāts

 

▼M1

11.3.2

Mono-dikalcija fosfāts

 

▼B

11.3.3

Monokalcija fosfāts

 

11.3.5

Kalcija magnija fosfāts

 

11.3.8

Magnija fosfāts

 

11.3.10

Mononātrija fosfāts

 

11.3.16

Kalcija nātrija fosfāts

 

11.3.17

Monoamonija fosfāts (amonija dihidrogēnortofosfāts)

Tikai akvakultūrā

▼M1

11.3.19

Pentanātrija trifosfāts (STPP)

Tikai lolojumdzīvnieku barībai

11.3.27

Dinātrija dihidrogēndifosfāts (SAPP)

Tikai lolojumdzīvnieku barībai

▼B

11.4.1

Nātrija hlorīds

 

11.4.2

Nātrija bikarbonāts

 

11.4.4

Nātrija karbonāts

 

11.4.6

Nātrija sulfāts

 

11.5.1

Kālija hlorīds

 

(1)   

Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 68/2013 (2013. gada 16. janvāris), ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru (OV L 29, 30.1.2013., 1. lpp.).

(2)   

Komisijas Regula (ES) 2020/354 (2020. gada 4. marts), ar ko izveido tādas barības paredzēto lietojumu sarakstu, kura paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, un atceļ Direktīvu 2008/38/EK (OV L 67, 5.3.2020., 1. lpp.).

(2)   CITAS BARĪBAS SASTĀVDAĻASNumurs barības reģistrā (1)

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

▼M2

ex 7.1.4

Aļģu eļļa

No mikroaļģēm fermentācijas procesā ekstrahēta eļļa

Fermentācijas procesā izmantotajam augšanas substrātam nedrīkst būt ĢMO izcelsme, un tam jābūt iegūtam no bioloģiskām izejvielām, ja tādas ir pieejamas

▼B

10

No zivīm vai citiem ūdensdzīvniekiem iegūti milti, eļļa un citas barības sastāvdaļas

Ar nosacījumu, ka tie iegūti zvejniecībās, kuru ilgtspēja sertificēta saskaņā ar shēmu, kuru kompetentā iestāde atzinusi saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 1380/2013 noteiktajiem principiem.

Ar nosacījumu, ka tie ražoti vai sagatavoti, neizmantojot ķīmiski sintezētus šķīdinātājus.

Atļauts izēdināt tikai lauksaimniecības dzīvniekiem, kas nav zālēdāji.

Zivju proteīna hidrolizātu atļauts izēdināt tikai jauniem lauksaimniecības dzīvniekiem, kas nav zālēdāji

10

No zivīm, gliemjiem vai vēžveidīgajiem iegūti milti, eļļa un citas barības sastāvdaļas

Akvakultūras dzīvniekiem, kas ir gaļēdāji.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma III daļas 3.1.3.1. punkta c) apakšpunktu iegūti zvejniecībās, kuru ilgtspēja sertificēta saskaņā ar shēmu, kuru kompetentā iestāde atzinusi saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 1380/2013 noteiktajiem principiem.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma III daļas 3.1.3.3. punkta c) apakšpunktu iegūti no tādu zivju, vēžveidīgo vai gliemju atlikumiem, kas jau nozvejoti lietošanai pārtikā, vai saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma III daļas 3.1.3.3. punkta d) apakšpunktu iegūti no veselām zivīm, vēžveidīgajiem vai gliemjiem, kas nozvejoti un nav izmantoti pārtikā

10

Zivju milti un zivju eļļa

Tirgus izmēra sasniegšanas posmā zivīm iekšējos ūdeņos, Penaeidae dzimtas garnelēm, saldūdens garnelēm un tropisko saldūdeņu zivīm.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma III daļas 3.1.3.1. punkta c) apakšpunktu iegūti zvejniecībās, kuru ilgtspēja sertificēta saskaņā ar shēmu, kuru kompetentā iestāde atzinusi saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 1380/2013 noteiktajiem principiem.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma III daļas 3.1.3.4. punkta c) apakšpunkta i) un ii) punktu izmanto tikai tad, ja dabiskā barība dīķos un ezeros nav pieejama pietiekamā daudzumā; Penaeidae dzimtas garneļu un saldūdens garneļu (Macrobrachium spp.) barības deva drīkst saturēt ne vairāk kā 25 % zivju miltu un 10 % zivju eļļas, un pangasiju (Pangasius spp.) barības deva – ne vairāk kā 10 % zivju miltu vai zivju eļļas

▼M1

12.1.5

Raugi

Ja bioloģiski ražoti nav pieejami

12.1.12

Rauga produkti

Ja bioloģiski ražoti nav pieejami

▼M2

13.11.1

Propilēnglikols [1,2-propāndiols] [propān-1,2-diols]

Tikai izmantošanai par barību, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/354: ketozes riska mazināšana;

piena govīm, aitām un kazām;

tikai selektīvai izmantošanai (tikai konkrētiem dzīvniekiem, kuriem vajadzīga palīdzība, un tikai ierobežotā laikposmā)

▼B

 

Holesterīns

Iegūst no vilnas taukiem (lanolīna) pārziepošanas, atdalīšanas un kristalizācijas procesā, no gliemjiem un vēžveidīgajiem vai citiem avotiem.

Izmanto, lai vajadzīgajā mērā apmierinātu Penaeidae dzimtas garneļu un saldūdens garneļu (Macrobrachium spp.) uztura vajadzības tirgus izmēra sasniegšanas posmā un agrīnos dzīves posmos zivju mazuļu audzētavās un inkubatorijos.

Ja bioloģiski ražots raugs nav pieejams

 

Garšaugi

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 24. panta 3. punkta e) apakšpunkta iv) punktu, jo īpaši:

— ja bioloģiskā formā nav pieejami,

— ir audzēti/sagatavoti, neizmantojot ķīmiskus šķīdinātājus,

— barības devā nepārsniedz 1 %

 

Melase

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 24. panta 3. punkta e) apakšpunkta iv) punktu, jo īpaši:

— ja bioloģiskā formā nav pieejama,

— ir ražota/sagatavota, neizmantojot ķīmiskus šķīdinātājus,

— barības devā nepārsniedz 1 %

 

Fitoplanktons un zooplanktons

Tikai bioloģiski audzētiem mazuļiem kāpuru stadijā

 

Īpaši olbaltumvielu savienojumi

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 1.9.3.1. punkta c) apakšpunktu un 1.9.4.2. punkta c) apakšpunktu, jo īpaši:

— līdz 2026. gada 31. decembrim,

— ja bioloģiskā formā nav pieejami,

— ir ražoti/sagatavoti, neizmantojot ķīmiskus šķīdinātājus,

— līdz 35 kg smagu sivēnu vai jaunu mājputnu ēdināšanai,

— ne vairāk kā 5 % no lauksaimnieciskas izcelsmes barības sausnas 12 mēnešu periodā

 

Garšvielas

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 24. panta 3. punkta e) apakšpunkta iv) punktu, jo īpaši:

— ja bioloģiskā formā nav pieejamas,

— ir ražotas/sagatavotas, neizmantojot ķīmiskus šķīdinātājus,

— barības devā nepārsniedz 1 %

(1)   

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 68/2013.

B DAĻA

Regulas (ES) 2018/848 24. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētās barības piedevas un pārstrādes palīglīdzekļi, ko atļauts izmantot dzīvnieku ēdināšanā

Šajā daļā uzskaitītajām barības piedevām jābūt atļautām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003.

Šeit izklāstītie īpašie nosacījumi jāpiemēro papildus nosacījumiem, kas paredzēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 piešķirtās atļaujās.

(1)   TEHNOLOĢISKĀS PIEDEVAS

a)    KonservantiIdentifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

E 200

Sorbīnskābe

 

E 236

Skudrskābe

 

E 237

Nātrija formiāts

 

E 260

Etiķskābe

 

E 270

Pienskābe

 

E 280

Propionskābe

 

E 330

Citronskābe

 

b)    AntioksidantiIdentifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

1b306(i)

No augu eļļām iegūti tokoferola ekstrakti

 

1b306(ii)

No augu eļļām (ar augstu delta saturu) iegūti ekstrakti ar augstu tokoferola saturu

 

c)    Emulgatori, stabilizatori, recinātāji un biezinātājiIdentifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

1c322, 1c322i

Lecitīni

Tikai tad, ja iegūti no bioloģiskajā ražošanā iegūtām izejvielām.

Izmantošanai tikai akvakultūras dzīvnieku barībā

▼M1

Ε 407

Karagināns

Tikai lolojumdzīvnieku barībai

Ε 410

Ceratoniju augļu sveķi

Tikai lolojumdzīvnieku barībai.

Iegūti tikai grauzdēšanas procesā.

No bioloģiskās ražošanas, ja pieejami

Ε 414

Gumiarābiks

Tikai lolojumdzīvnieku barībai.

No bioloģiskās ražošanas, ja pieejams

Ε 415

Ksantāna sveķi

 

E412

Guāra sveķi

 

▼B

d)    Saistvielas un pretsalipes vielasIdentifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

▼M1 —————

▼B

E 535

Nātrija ferocianīds

Maksimālais saturs 20 mg/kg NaCl, kas aprēķināts kā ferocianīda anjons

E 551b

Koloidāls silīcija oksīds

 

E 551c

Diatomīts (attīrīta diatomīta zeme)

 

1m558i

Bentonīts

 

E 559

Kaolīna māli, bez azbesta

 

E 560

Dabīgi stearītu un hlorīta maisījumi

 

E 561

Vermikulīts

 

E 562

Sepiolīts

 

▼M1

Ε 563

Sepiolīta māls

 

▼B

E 566

Natrolīts–fonolīts

 

1g568

Nogulumizcelsmes klinoptilolīts

 

E 599

Perlīts

 

▼M1

1g599

Illīts-montmorilonīts-kaolinīts

 

▼B

e)    Skābbarības piedevasIdentifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

1k

Fermenti, mikroorganismi

Atļauts izmantot tikai, lai nodrošinātu pareizu fermentāciju

1k236

Skudrskābe

1k237

Nātrija formiāts

1k280

Propionskābe

1k281

Nātrija propionāts

▼M1

f)    Barības piesārņojumu ar mikotoksīniem mazinošas vielasIdentifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

1m558

Bentonīts

 

▼B

(2)   ORGANOLEPTISKĀS PIEDEVASIdentifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

ex2a

Astaksantīns

Tikai tad, ja iegūts no bioloģiskās ražošanas avotiem, piemēram, bioloģiski audzētu vēžveidīgo čaulām.

Tikai lašu un foreļu barības devā to fizioloģisko vajadzību robežās.

Ja no bioloģiskās ražošanas avotiem iegūts astaksantīns nav pieejams, drīkst izmantot astaksantīnu, kas iegūts no dabiskiem avotiem, piemēram, ar astaksantīnu bagāta rauga Phaffia rhodozyma

ex2b

Aromatizējošas sastāvdaļas

Tikai lauksaimniecības produktu ekstrakti, ieskaitot ēdamās kastaņas (Castanea sativa Mill.) ekstraktu

(3)   UZTURFIZIOLOĢISKĀS PIEDEVAS

a)    Vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbībuIdentifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

ex3a

Vitamīni un provitamīni

Iegūti no lauksaimniecības produktiem.

Ja tādi, kas iegūti no lauksaimniecības produktiem, nav pieejami:

— iegūti sintezējot; dzīvniekiem, kas nav atgremotāji, un akvakultūras dzīvniekiem drīkst dot tikai tad, ja tie ir identiski no lauksaimniecības produktiem iegūtiem vitamīniem;

— iegūti sintezējot; atgremotājiem drīkst dot tikai tādus A, D un E vitamīnus, kas ir identiski no lauksaimniecības produktiem iegūtiem vitamīniem. Drīkst lietot, iepriekš saņemot dalībvalsts atļauju, kuras pamatā ir novērtējums par to, vai bioloģiski audzētiem atgremotājiem vajadzīgos minēto vitamīnu daudzumus ir iespējams uzņemt ar barības devām

▼M1

3a370

Taurīns

Tikai kaķiem un suņiem.

Nesintētiskas izcelsmes, ja pieejams

▼M1

3a920

Bezūdens betaīns

Tikai dzīvniekiem, kas nav atgremotāji, un zivīm.

No bioloģiskās ražošanas; ja tāds nav pieejams: dabiskas izcelsmes

▼B

b)    Mikroelementu maisījumiIdentifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

3b101

Dzelzs(II) karbonāts (siderīts)

 

3b103

Dzelzs(II) sulfāta monohidrāts

 

3b104

Dzelzs(II) sulfāta heptahidrāts

 

▼M2

3b107

Olbaltumvielu hidrolizātu dzelzs(II) helāts

Tikai no sojas bioloģiskās ražošanas, ja pieejama

3b110

10 % dzelzs dekstrāns

Tikai izmantošanai par barību, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2020/354: nepietiekamas dzelzs pieejamības kompensēšana pēc dzimšanas;

tikai zīdāmiem sivēniem;

dekstrāna fermentācijas procesā izmantotajam augšanas substrātam nedrīkst būt ĢMO izcelsme;

tikai selektīvai izmantošanai;

(tikai sivēniem, kuriem vajadzīga palīdzība, un tikai ierobežotā laikposmā)

▼B

3b201

Kālija jodīds

 

3b202

Bezūdens kalcija jodāts

 

3b203

Apvalkots granulēts bezūdens kalcija jodāts

 

3b301

Kobalta(II) acetāta tetrahidrāts

 

3b302

Kobalta(II) karbonāts

 

3b303

Kobalta(II) hidroksīdkarbonāta (2:3) monohidrāts

 

3b304

Apvalkots granulēts kobalta(II) karbonāts

 

3b305

Kobalta(II) sulfāta heptahidrāts

 

3b402

Vara(II) karbonāta dihidroksimonohidrāts

 

3b404

Vara(II) oksīds

 

3b405

Vara(II) sulfāta pentahidrāts

 

▼M2

3b407

Olbaltumvielu hidrolizātu vara(II) helāts

Tikai no sojas bioloģiskās ražošanas, ja pieejama

▼B

3b409

Divara hlorīda trihidroksīds

 

3b502

Mangāna(II) oksīds

 

3b503

Mangāna sulfāta monohidrāts

 

▼M2

3b505

Olbaltumvielu hidrolizātu mangāna helāti

Tikai no sojas bioloģiskās ražošanas, ja pieejama

▼B

3b603

Cinka oksīds

 

3b604

Cinka sulfāta heptahidrāts

 

3b605

Cinka sulfāta monohidrāts

 

3b609

Cinka hlorīda hidroksīda monohidrāts

 

▼M2

3b612

Olbaltumvielu hidrolizātu cinka helāts

Tikai no sojas bioloģiskās ražošanas, ja pieejama

▼B

3b701

Nātrija molibdāta dihidrāts

 

3b801

Nātrija selenīts

 

3b802

3b803

Apvalkots granulēts nātrija selenīts

Nātrija selenāts

 

3b810

Ar selēnu bagātināts raugs Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktivēts

 

▼M2

3b810i

Ar selēnu bagātināts raugs Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktivēts

 

▼B

3b811

Ar selēnu bagātināts raugs Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktivēts

 

3b812

Ar selēnu bagātināts raugs Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inaktivēts

 

3b813

Ar selēnu bagātināts raugs Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inaktivēts

 

3b817

Ar selēnu bagātināts raugs Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inaktivēts

 

c)    Aminoskābes, to sāļi un analogiIdentifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

3c3.5.1 un 3c352

L-histidīna monohidrohlorīda monohidrāts

Iegūts fermentācijas procesā.

Drīkst izmantot lašu dzimtas dzīvnieku barības devā, ja Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma II daļas 3.1.3.3. punktā uzskaitītie barības avoti nenodrošina zivju uztura vajadzību apmierināšanai pietiekamu histidīna daudzumu

(4)   ZOOTEHNISKĀS PIEDEVASIdentifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Nosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

4a, 4b, 4c un 4d

Fermenti un mikroorganismi

 

▼M1

4d7 un 4d8

Amonija hlorīds

Tikai kaķiem

▼B
IV PIELIKUMS

Regulas (ES) 2018/848 24. panta 1. punkta e), f) un g) apakšpunktā minētie atļautie tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi

A DAĻA

Dzīvnieku audzēšanai paredzēto dīķu, sprostu, baseinu, kanālu, ēku vai iekārtu tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi

B DAĻA

Augkopībā, arī uzglabāšanai lauku saimniecībā, izmantoto ēku un iekārtu tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi

C DAĻA

Pārstrādes un uzglabāšanas telpās izmantojamie tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi

D DAĻA

Šīs regulas 12. panta 1. punktā minētie līdzekļi

Par biocīdiem nevar izmantot šādus Regulas (EK) Nr. 889/2008 VII pielikumā minētus produktus vai produktus, kas satur šādas tajā pašā pielikumā minētas darbīgās vielas:

— 
kaustiskā soda,
— 
kaustiskais potašs,
— 
skābeņskābe,
— 
dabiskās augu esences, izņemot linsēklu eļļu, lavandas eļļu un piparmētras eļļu,
— 
slāpekļskābe,
— 
fosforskābe,
— 
nātrija karbonāts,
— 
vara sulfāts,
— 
kālija permanganāts,
— 
tējas sēklu rauši, kas gatavoti no dabīgām kamēlijas sēklām,
— 
humīnskābe,
— 
peroksietiķskābes, izņemot peretiķskābi.
V PIELIKUMS

Produkti un vielas, ko atļauts izmantot pārstrādātas bioloģiskās pārtikas un pārtikā vai barībā izmantojama rauga ražošanā

A DAĻA

Regulas (ES) 2018/848 24. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās atļautās barības piedevas un pārstrādes palīglīdzekļi

A1. IEDAĻA. PĀRTIKAS PIEDEVAS, ARĪ NESĒJVIELAS

Bioloģiskajiem pārtikas produktiem, kuriem drīkst pievienot pārtikas piedevas, jābūt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1333/2008 piešķirto atļauju robežās.

Šeit noteiktie īpašie nosacījumi un ierobežojumi jāpiemēro papildus Regulā (EK) Nr. 1333/2008 noteiktajiem atļauju nosacījumiem.

Lai veiktu aprēķinus, kas minēti Regulas (ES) 2018/848 30. panta 5. punktā, pārtikas piedevas, kas koda slejā apzīmētas ar zvaigznīti, uzskata par lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļām.Kods

Nosaukums

Bioloģiskie pārtikas produkti, kuriem drīkst pievienot

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

E 153

Augogle

Pelnotā kazas siera ēdamā miza

Siers Morbier

 

E 160b(i)*

Annato biksīns

Siers Red Leicester

Siers Double Gloucester

Čedaras siers

Siers Mimolette

 

E 160b(ii)*

Annato norbiksīns

Siers Red Leicester

Siers Double Gloucester

Čedaras siers

Siers Mimolette

 

E 170

Kalcija karbonāts

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

Neizmanto produktu iekrāsošanai vai bagātināšanai ar kalciju

E 220

Sēra dioksīds

Augļu vīni (vīns, ko izgatavo no citiem augļiem, nevis vīnogām, arī ābolu un bumbieru sidrs) un medalus ar pievienotu cukuru vai bez tā

100 mg/l (maksimāli pieļaujamais daudzums no visiem avotiem, izteikts ar SO2 mg/l)

E 223

Nātrija metabisulfīts

Vēžveidīgie

 

E 224

Kālija metabisulfīts

Augļu vīni (vīns, ko izgatavo no citiem augļiem, nevis vīnogām, arī ābolu un bumbieru sidrs) un medalus ar pievienotu cukuru vai bez tā

100 mg/l (maksimāli pieļaujamais daudzums no visiem avotiem, izteikts ar SO2 mg/l)

E250

Nātrija nitrīts

Gaļas produkti

Drīkst lietot tikai tad, ja kompetentajai iestādei ir pārliecinoši pierādīts, ka tehnoloģiska alternatīva, kas nodrošinātu tādas pašas garantijas un/vai ļautu saglabāt produkta raksturīgās īpašības, nav pieejama.

Nelietot kombinācijā ar E252.

Maksimālais ievades daudzums, izteikts ar NaNO2: 80 mg/kg, maksimālais paliekošais daudzums, izteikts ar NaNO2: 50 mg/kg

E252

Kālija nitrāts

Gaļas produkti

Drīkst lietot tikai tad, ja kompetentajai iestādei ir pārliecinoši pierādīts, ka tehnoloģiska alternatīva, kas nodrošinātu tādas pašas garantijas un/vai ļautu saglabāt produkta raksturīgās īpašības, nav pieejama.

Nelietot kombinācijā ar E250.

Maksimālais ievades daudzums, izteikts ar NaNO3: 80 mg/kg, maksimālais paliekošais daudzums, izteikts ar NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Pienskābe

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

E 290

Oglekļa dioksīds

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

E 296

Ābolskābe

Augu izcelsmes produkti

 

E 300

Askorbīnskābe

Augu izcelsmes produkti

Gaļas produkti

 

▼M2

Ε 300

Askorbīnskābe

Augu izcelsmes produkti

gaļas produkti (08.3. kategorija (2)) un gaļas izstrādājumi (08.2. kategorija (2)), kuriem pievienotas tādas sastāvdaļas, kas nav piedevas vai sāls

 

▼B

E 301

Nātrija askorbāts

Gaļas produkti

Drīkst lietot tikai saistībā ar nitrātiem un nitrītiem

E 306*

Ekstrakts ar augstu tokoferola

saturu

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

Antioksidants

▼M2

Ε 322

Lecitīni

Augu izcelsmes produkti

Dzīvnieku izcelsmes produkti

Tikai no bioloģiskās ražošanas

▼B

E 325

Nātrija laktāts

Augu izcelsmes produkti

Produkti uz piena bāzes un gaļas produkti

 

E 330

Citronskābe

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

E 331

Nātrija citrāti

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

E 333

Kalcija citrāti

Augu izcelsmes produkti

 

E 334

Vīnskābe

(L(+)-)

Augu izcelsmes produkti

Medalus

 

▼M2

Ε 335

Nātrija tartrāti

Augu izcelsmes produkti

No 2027. gada 1. janvāra, tikai no bioloģiskās ražošanas

Ε 336

Kālija tartrāti

Augu izcelsmes produkti

No 2027. gada 1. janvāra, tikai no bioloģiskās ražošanas

▼M2

Ε 337

Kālija nātrija tartrāts

Augu izcelsmes produkti

No 2027. gada 1. janvāra, tikai no bioloģiskās ražošanas

▼B

E 341(i)

Monokalcija fosfāts

Pašbriestošie milti

Irdinātājs

E 392*

Rozmarīna ekstrakti

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

Tikai no bioloģiskās ražošanas

E 400

Algīnskābe

Augu izcelsmes produkti

Piena produkti

 

E 401

Nātrija algināts

Augu izcelsmes produkti

Piena produkti

Desas uz gaļas bāzes

 

E 402

Kālija algināts

Augu izcelsmes produkti

Produkti uz piena bāzes

 

E 406

Agars

Augu izcelsmes produkti

Produkti uz piena bāzes un gaļas produkti

 

E 407

Karagināns

Augu izcelsmes produkti

Produkti uz piena bāzes

 

E 410*

Ceratoniju augļu sveķi

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

Tikai no bioloģiskās ražošanas

E 412*

Guāra sveķi

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

Tikai no bioloģiskās ražošanas

E 414*

Gumiarābiks

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

Tikai no bioloģiskās ražošanas

E 415

Ksantāna sveķi

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

E 417

Tara sveķi

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

Biezinātājs

Tikai no bioloģiskās ražošanas

▼M1

Ε 418

Želena sveķi

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

Tikai stipri acilētā formā.

Tikai no bioloģiskās ražošanas (piemēro no 2026. gada 1. janvāra)

▼B

E 422

Glicerīns

Augu ekstrakti

Aromatizētāji

Tikai augu izcelsmes.

Šķīdinātājs un nesējviela augu ekstraktos un aromatizētājos.

Mitrumuzturētājs gela kapsulās.

Apvalkotu tablešu pārklājums.

Tikai no bioloģiskās ražošanas

E 440(i)*

Pektīns

Augu izcelsmes produkti

Produkti uz piena bāzes

 

E 460

Celuloze

Želatīns

 

E 464

Hidroksipropilmetilceluloze

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

Materiāls kapsulu apvalkiem

E 500

Nātrija karbonāti

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

E 501

Kālija karbonāti

Augu izcelsmes produkti

 

E 503

Amonija karbonāti

Augu izcelsmes produkti

 

E 504

Magnija karbonāti

Augu izcelsmes produkti

 

E 509

Kalcija hlorīds

Produkti uz piena bāzes

Recinātājs

E 516

Kalcija sulfāts

Augu izcelsmes produkti

Nesējviela

E 524

Nātrija hidroksīds

Laugengebäck

Aromatizētāji

Virsmas apstrāde

Skābuma regulētājs

▼M1

Ε 551

Silīcija dioksīds

Sauss pulverveida kakao, garšaugi un garšvielas

Aromatizētāji

Propoliss

Attiecībā uz kakao: tikai izmantošanai dzērienu tirdzniecības automātos

E 553b

Talks

Augu izcelsmes produkti

Desas uz gaļas bāzes

Attiecībā uz desām uz gaļas bāzes – tikai virsmas apstrādei

▼B

E 901

Bišu vasks

Konditorejas izstrādājumi

Glazētājviela

Tikai no bioloģiskās ražošanas

E 903

Karnaubas vasks

Konditorejas izstrādājumi

Citrusaugļi

Glazētājviela

Augļus saudzējošam pārklājumam, veicot obligātu karantīnas pasākumu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem – obligātu aukstumapstrādi ļoti zemā temperatūrā saskaņā ar Komisijas Īstenošanas direktīvu (ES) 2017/1279 (1).

Tikai no bioloģiskās ražošanas

E 938

Argons

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

E 939

Hēlijs

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

E 941

Slāpeklis

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

E 948

Skābeklis

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

E 968

Eritritols

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

Tikai no bioloģiskās ražošanas, kurā neizmanto jonu apmaiņas tehnoloģiju

(1)   

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2017/1279 (2017. gada 14. jūlijs), ar ko groza I līdz V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 184, 15.7.2017., 33. lpp.).

(2)   

Pārtikas kategorijas, kas norādītas II pielikuma D daļā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām (OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.).

A2. IEDAĻA. PĀRSTRĀDES PALĪGLĪDZEKĻI UN CITI PRODUKTI, KURUS DRĪKST IZMANTOT BIOLOĢISKI RAŽOTU LAUKSAIMNIECISKAS IZCELSMES SASTĀVDAĻU PĀRSTRĀDĒ

Papildus nosacījumiem, kas paredzēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1333/2008 piešķirtajās atļaujās, jāpiemēro šeit izklāstītie īpašie nosacījumi un ierobežojumi.Nosaukums

Atļauts izmantot tikai šeit uzskaitīto bioloģisko pārtikas produktu pārstrādē

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

Ūdens

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

Dzeramais ūdens Padomes Direktīvas 98/83/EK (1) nozīmē

Kalcija hlorīds

Augu izcelsmes produkti

Desas uz gaļas bāzes

Recinātājs

Kalcija karbonāts

Augu izcelsmes produkti

 

Kalcija hidroksīds

Augu izcelsmes produkti

 

Kalcija sulfāts

Augu izcelsmes produkti

Recinātājs

Magnija hlorīds

Augu izcelsmes produkti

Recinātājs

Kālija karbonāts

Vīnogas

Sausētājs

Nātrija karbonāts

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

Pienskābe

Siers

pH līmeņa regulēšanai sāls vannās siera ražošanā

L(+) pienskābe no rūgšanas procesa

Augu proteīna ekstrakti

 

Citronskābe

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

Nātrija hidroksīds

Cukurs

Augu izcelsmes eļļa, izņemot olīveļļu

Augu proteīna ekstrakti

 

Sērskābe

Želatīns

Cukurs

 

▼M1

Apiņu ekstrakts

Augu izcelsmes produkti

Tikai antimikrobiāliem mērķiem.

No bioloģiskās ražošanas, ja pieejams

Priedes sveķu ekstrakts (kolofonijs)

Augu izcelsmes produkti

Tikai antimikrobiāliem mērķiem.

No bioloģiskās ražošanas, ja pieejams

▼B

Sālsskābe

Želatīns

Siers Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese, Leidse Nagelkaas

Želatīna ražošana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 (2).

pH līmeņa regulēšanai sāls vannās siera ražošanā

Amonija hidroksīds

Želatīns

Želatīna ražošana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 853/2004

Ūdeņraža peroksīds

Želatīns

Želatīna ražošana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 853/2004

Oglekļa dioksīds

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

Slāpeklis

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

Etanols

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

Šķīdinātājs

Tanīnskābe

Augu izcelsmes produkti

Filtrēšanas līdzeklis

Olu baltuma albumīns

Augu izcelsmes produkti

 

Kazeīns

Augu izcelsmes produkti

 

Želatīns

Augu izcelsmes produkti

 

Zivju līme

Augu izcelsmes produkti

 

Augu eļļas

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

Ietaukošanas, pretsalipes vai pretputu līdzeklis, tikai no bioloģiskās ražošanas

Silīcija dioksīds gela vai koloīda šķīduma veidā

Augu izcelsmes produkti

 

Aktivētā ogle

(CAS-7440-44-0)

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

 

Talks

Augu izcelsmes produkti

Saskaņā ar īpašiem tīrības kritērijiem, kas piemērojami pārtikas piedevai E 553b

Bentonīts

Augu izcelsmes produkti

Medalus

Līpviela medalum

Celuloze

Augu izcelsmes produkti

Želatīns

 

Diatomīta zeme

Augu izcelsmes produkti

Želatīns

 

Perlīts

Augu izcelsmes produkti

Želatīns

 

Lazdu riekstu čaumalas

Augu izcelsmes produkti

 

Rīsu milti

Augu izcelsmes produkti

 

Bišu vasks

Augu izcelsmes produkti

Pretsalipes viela.

Tikai no bioloģiskās ražošanas

Karnaubas vasks

Augu izcelsmes produkti

Pretsalipes viela.

Tikai no bioloģiskās ražošanas

Etiķskābe/etiķis

Augu izcelsmes produkti

Zivis

Tikai no bioloģiskās ražošanas.

Iegūts dabiskās rūgšanas procesā

Tiamīna hidrohlorīds

Augļu vīni, ābolu sidrs, bumbieru sidrs un medalus

 

Diamonija fosfāts

Augļu vīni, ābolu sidrs, bumbieru sidrs un medalus

 

Koksnes šķiedra

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti

Tikai no sertificētas, ilgtspējīgi iegūtas koksnes.

Izmantotā koksne nedrīkst saturēt toksiskus komponentus (apstrāde pēc koksnes ieguves, dabā sastopami toksīni vai mikroorganismu radītie toksīni)

(1)   

Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti (OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.).

(2)   

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.)

B DAĻA

Regulas (ES) 2018/848 24. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās atļautās lauksaimnieciskas izcelsmes nebioloģiskās sastāvdaļas, ko atļauts izmantot pārstrādātas bioloģiskās pārtikas ražošanāNosaukums

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

Neapstrādāta aļģe Eisenia bicyclis, kā arī pirmās pakāpes apstrādes produkti, kas tieši saistīti ar šo aļģi

 

Neapstrādāta aļģe Hizikia fusiforme, kā arī pirmās pakāpes apstrādes produkti, kas tieši saistīti ar šo aļģi

 

Skudru koka (Handroanthus impetiginosus) miza

Tikai izmantošanai kombučas un tējas maisījumos

Apvalki

No dabiskām dzīvnieku vai augu izcelsmes izejvielām

Želatīns

No citiem avotiem, nevis cūku izcelsmes

Piena minerāli (pulverveida vai šķidrā formā)

Tikai tad, ja tos izmanto organoleptiskās funkcijas dēļ, lai pilnībā vai daļēji aizstātu nātrija hlorīdu

Neapstrādātas savvaļas zivis un savvaļas ūdensdzīvnieki, kā arī to apstrādē iegūti produkti

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma III daļas 3.1.3.1. punkta c) apakšpunktu iegūti tikai zvejniecībās, kuru ilgtspēja sertificēta saskaņā ar shēmu, kuru kompetentā iestāde atzinusi saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 1380/2013 noteiktajiem principiem.

Tikai tad, ja tādi, kas iegūti bioloģiskajā akvakultūrā, nav pieejami

C DAĻA

Regulas (ES) 2018/848 24. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētie pārstrādes palīglīdzekļi un citi produkti, ko atļauts izmantot rauga un rauga produktu ražošanāNosaukums

Primārais raugs

Rauga, tā izstrādājumu un preparātu ražošana

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

Kalcija hlorīds

X

 

 

Oglekļa dioksīds

X

X

 

Citronskābe

X

 

pH regulēšanai rauga ražošanā

Pienskābe

X

 

pH regulēšanai rauga ražošanā

Slāpeklis

X

X

 

Skābeklis

X

X

 

Kartupeļu ciete

X

X

Filtrēšanai

Tikai no bioloģiskās ražošanas

Nātrija karbonāts

X

X

pH regulēšanai

Augu eļļas

X

X

Ietaukošanas, pretsalipes vai pretputu līdzeklis.

Tikai no bioloģiskās ražošanas

D DAĻA

Regulas (ES) 2018/848 II pielikuma VI daļas 2.2. punktā minētie produkti un vielas, ko atļauts izmantot vīna nozares bioloģisko vīnkopības produktu ražošanā un konservācijāNosaukums

Identifikācijas numurs

Atsauces Deleģētās regulas (ES) 2019/934 I pielikumā

Īpaši nosacījumi un robežvērtības

Gaiss

 

A daļas 1. tabulas 1. un 8. punkts

 

Gāzveida skābeklis

E 948

CAS 17778-80-2

A daļas 1. tabulas 1. punkts

A daļas 2. tabulas 8.4. punkts

 

Argons

E 938

CAS 7440-37-1

A daļas 1. tabulas 4. punkts

A daļas 2. tabulas 8.1. punkts

Nedrīkst izmantot barbotēšanai

Slāpeklis

E 941

CAS 7727-37-9

A daļas 1. tabulas 4., 7. un 8. punkts

A daļas 2. tabulas 8.2. punkts

 

Oglekļa dioksīds

E 290

CAS 124-38-9

A daļas 1. tabulas 4. un 8. punkts

A daļas 2. tabulas 8.3. punkts

 

Ozolkoksnes gabaliņi

 

A daļas 1. tabulas 11. punkts

 

Vīnskābe (L(+)-)

E 334

CAS 87-69-4

A daļas 2. tabulas 1.1. punkts

 

Pienskābe

E 270

A daļas 2. tabulas 1.3. punkts

 

Kālija L(+)-tartrāts

E 336(ii)

CAS 921-53-9

A daļas 2. tabulas 1.4. punkts

 

Kālija bikarbonāts

E 501(ii)

CAS 298-14-6

A daļas 2. tabulas 1.5. punkts

 

Kalcija karbonāts

E 170

CAS 471-34-1

A daļas 2. tabulas 1.6. punkts

 

Kalcija sulfāts

E 516

A daļas 2. tabulas 1.8. punkts

 

Sēra dioksīds

E 220

CAS 7446-09-5

A daļas 2. tabulas 2.1. punkts

Sarkanvīniem, kuri minēti Deleģētās regulas (ES) 2019/934 I pielikuma B daļas A iedaļas 1. punkta a) apakšpunktā un kuros atlikumcukuru saturs ir mazāks nekā 2 g/l, maksimālais sēra dioksīda saturs nepārsniedz 100 mg/l,

baltvīniem un sārtvīniem, kuri minēti Deleģētās regulas (ES) 2019/934 I pielikuma B daļas A iedaļas 1. punkta b) apakšpunktā un kuros atlikumcukuru saturs ir mazāks nekā 2 g/l, maksimālais sēra dioksīda saturs nepārsniedz 150 mg/l,

visiem pārējiem vīniem maksimālais sēra dioksīda saturs, ko piemēro saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/934 I pielikuma B daļu, tiek samazināts par 30 mg/l.

Kālija bisulfīts

E 228

CAS 7773-03-7

A daļas 2. tabulas 2.2. punkts

Kālija metabisulfīts

E 224

CAS 16731-55-8

A daļas 2. tabulas 2.3. punkts

L-askorbīnskābe

E 300

A daļas 2. tabulas 2.6. punkts

 

Kokogle, ko izmanto vīndarībā

 

A daļas 2. tabulas 3.1. punkts

 

Diamonija hidrogēnfosfāts

E 342/CAS 7783-28-0

A daļas 2. tabulas 4.2. punkts

 

Tiamīna hidrohlorīds

CAS 67-03-8

A daļas 2. tabulas 4.5. punkts

 

Rauga autolizāti

 

A daļas 2. tabulas 4.6. punkts

 

Rauga sēņu šūnu sieniņas

 

A daļas 2. tabulas 4.7. punkts

 

Inaktivēti raugi

 

A daļas 2. tabulas 4.8. punkts

A daļas 2. tabulas 10.5. punkts

A daļas 2. tabulas 11.5. punkts

 

Pārtikas želatīns

CAS 9000-70-8

A daļas 2. tabulas 5.1. punkts

Iegūts no bioloģiskajā ražošanā iegūtām izejvielām, ja tādas pieejamas

Kviešu proteīns

 

A daļas 2. tabulas 5.2. punkts

Iegūts no bioloģiskajā ražošanā iegūtām izejvielām, ja tādas pieejamas

Zirņu proteīns

 

A daļas 2. tabulas 5.3. punkts

Iegūts no bioloģiskajā ražošanā iegūtām izejvielām, ja tādas pieejamas

Kartupeļu proteīns

 

A daļas 2. tabulas 5.4. punkts

Iegūts no bioloģiskajā ražošanā iegūtām izejvielām, ja tādas pieejamas

Zivju līme

 

A daļas 2. tabulas 5.5. punkts

Iegūta no bioloģiskajā ražošanā iegūtām izejvielām, ja tādas pieejamas

Kazeīns

CAS 9005-43-0

A daļas 2. tabulas 5.6. punkts

Iegūts no bioloģiskajā ražošanā iegūtām izejvielām, ja tādas pieejamas

Kālija kazeināti

CAS 68131-54-4

A daļas 2. tabulas 5.7. punkts

 

Olu albumīns

CAS 9006-59-1

A daļas 2. tabulas 5.8. punkts

Iegūts no bioloģiskajā ražošanā iegūtām izejvielām, ja tādas pieejamas

Bentonīts

E 558

A daļas 2. tabulas 5.9. punkts

 

Silīcija dioksīds (gela vai koloīda šķīduma veidā)

E 551

A daļas 2. tabulas 5.10. punkts

 

Tanīni

 

A daļas 2. tabulas 5.12. punkts

A daļas 2. tabulas 6.4. punkts

Iegūti no bioloģiskajā ražošanā iegūtām izejvielām, ja tādas pieejamas

No Aspergillus niger iegūts hitozāns

CAS 9012-76-4

A daļas 2. tabulas 5.13. punkts

A daļas 2. tabulas 10.3. punkts

 

Rauga proteīnu ekstrakti

 

A daļas 2. tabulas 5.15. punkts

Iegūti no bioloģiskajā ražošanā iegūtām izejvielām, ja tādas pieejamas

Kālija algināts

E 402/CAS 9005-36-1

A daļas 2. tabulas 5.18. punkts

 

Kālija hidrogēntartrāts

E336(i)/CAS 868-14-4

A daļas 2. tabulas 6.1. punkts

 

Citronskābe

E 330

A daļas 2. tabulas 6.3. punkts

 

Metavīnskābe

E 353

A daļas 2. tabulas 6.7. punkts

 

Gumiarābiks

E 414/CAS 9000-01-5

A daļas 2. tabulas 6.8. punkts

Iegūts no bioloģiskajā ražošanā iegūtām izejvielām, ja tādas pieejamas

Rauga mannoproteīni

 

A daļas 2. tabulas 6.10. punkts

 

Pektīnliāzes

EC 4.2.2.10

A daļas 2. tabulas 7.2. punkts

Tikai vīndarības vajadzībām (dzidrināšanā)

Pektīnmetilesterāze

EC 3.1.1.11

A daļas 2. tabulas 7.3. punkts

Tikai vīndarības vajadzībām (dzidrināšanā)

Poligalakturonāze

EC 3.2.1.15

A daļas 2. tabulas 7.4. punkts

Tikai vīndarības vajadzībām (dzidrināšanā)

Hemicelulāze

EC 3.2.1.78

A daļas 2. tabulas 7.5. punkts

Tikai vīndarības vajadzībām (dzidrināšanā)

Celulāze

EC 3.2.1.4

A daļas 2. tabulas 7.6. punkts

Tikai vīndarības vajadzībām (dzidrināšanā)

Raugi vīna ražošanai

 

A daļas 2. tabulas 9.1. punkts

Individuāliem rauga celmiem, no bioloģiskās ražošanas, ja tādi pieejami

Pienskābes baktērijas

 

A daļas 2. tabulas 9.2. punkts

 

Vara citrāts

CAS 866-82-0

A daļas 2. tabulas 10.2. punkts

 

Alepas priedes sveķi

 

A daļas 2. tabulas 11.1. punkts

 

Svaigas vīna nogulsnes

 

A daļas 2. tabulas 11.2. punkts

Tikai no bioloģiskās ražošanas
VI PIELIKUMS

Produkti un vielas, ko saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 2. punktu atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā konkrētos trešo valstu apgabalos( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

( 2 ) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2003/2003 (2003. gada 13. oktobris) par mēslošanas līdzekļiem (OV L 304, 21.11.2003., 1. lpp.).

( 4 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1009 (2019. gada 5. jūnijs), ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003 (OV L 170, 25.6.2019., 1. lpp.).

( 5 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1069/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.).

( 6 ) Komisijas Regula (ES) Nr. 142/2011 (2011. gada 25. februāris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (OV L 54, 26.2.2011., 1. lpp.).

( 7 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK (OV L 229, 1.9.2009., 1. lpp.).

( 8 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.).

( 9 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām (OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.).

( 10 ) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/934 (2019. gada 12. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz vīnogu audzēšanas apgabaliem, kuros spirta koncentrāciju var paaugstināt, atļautajām vīndarības metodēm un ierobežojumiem, kas piemērojami vīnkopības produktu ražošanai un konservācijai, minimālo spirta procentuālo daudzumu attiecībā uz blakusproduktiem un to realizēšanu, un OIV punktu publicēšanu (OV L 149, 7.6.2019., 1. lpp.).

( 11 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).

( 12 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1143/2014 (2014. gada 22. oktobris) par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (OV L 317, 4.11.2014., 35. lpp.).

( 13 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

( 14 ) Pieejami Pesticīdu datubāzē: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as.

( 15 ) Aptver visas mēslošanas līdzekļu funkcionālās kategorijas, kas uzskaitītas Regulas (ES) 2019/1009 I pielikuma I daļā.

Top