EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 7cc0dc58-8305-11e9-9f05-01aa75ed71a1

Consolidated text: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (pārstrādāta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

02012R0649 — LV — 01.05.2019 — 004.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 649/2012

(2012. gada 4. jūlijs)

par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1078/2014 (2014. gada 7. augusts),

  L 297

1

15.10.2014

►M2

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2229 (2015. gada 29. septembris),

  L 317

13

3.12.2015

►M3

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/172 (2017. gada 28. novembris),

  L 32

6

6.2.2018

►M4

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/330 (2018. gada 11. decembris),

  L 59

1

27.2.2019


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 363, 18.12.2014, lpp 185 (Nr. 1078/2014)
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 649/2012

(2012. gada 4. jūlijs)

par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Mērķi

1.  Šīs regulas mērķi ir:

a) īstenot Roterdamas Konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem (“Konvencija”);

b) veicināt atbildības dalīšanu un kopīgus pasākumus bīstamo ķīmisko vielu starptautiskajā apritē, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi no iespējama kaitējuma;

c) sekmēt bīstamo ķīmisko vielu lietošanu videi nekaitīgā veidā.

Šā punkta pirmajā daļā izklāstītos mērķus sasniedz, atvieglojot informācijas apmaiņu par bīstamu ķīmisku vielu īpašībām, Savienībā paredzot lēmumu pieņemšanas procesu par minēto vielu importu un eksportu un izplatot lēmumus Konvencijas Pusēm un – vajadzības gadījumā – citām valstīm.

2.  Papildus 1. punktā izklāstītajiem mērķiem ar šo regulu nodrošina to, ka Regulas (EK) Nr. 1272/2008 noteikumus par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu piemēro visām ķīmiskām vielām, kad tās no dalībvalstīm eksportē uz Konvencijas Pusēm vai citām valstīm, ja vien minētie noteikumi nav pretrunā ar īpašām šo Pušu vai citu valstu prasībām.

2. pants

Darbības joma

1.  Šo regulu piemēro:

a) noteiktām bīstamām ķīmiskām vielām, uz kurām saskaņā ar Konvenciju attiecas iepriekš norunātas piekrišanas procedūra (“PIC procedūra”);

b) noteiktām bīstamām ķīmiskām vielām, kas Savienībā vai dalībvalstī ir aizliegtas vai stingri ierobežotas;

c) attiecībā uz klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu – ķīmiskām vielām to eksportēšanas laikā.

2.  Šo regulu nepiemēro šādām vielām:

a) narkotiskām un psihotropām vielām, uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 111/2005 (2004. gada 22. decembris), ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm ( 1 );

b) radioaktīviem materiāliem un vielām, uz ko attiecas Padomes Direktīva 96/29/Euratom (1996. gada 13. maijs), kas nosaka drošības pamatstandartus darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām ( 2 );

c) atkritumiem, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem ( 3 );

d) ķīmiskajiem ieročiem, uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei ( 4 );

e) pārtikai un pārtikas piedevām, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem ( 5 );

f) apstrādātai, daļēji apstrādātai vai neapstrādātai lopbarībai, arī piedevām, ko paredzēts izbarot dzīvniekiem un uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu ( 6 );

g) ģenētiski modificētiem organismiem, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē ( 7 );

h) izņemot šīs regulas 3. panta 5. punkta b) apakšpunkta aptverto jomu – attiecīgi patentētām zālēm un veterinārām zālēm, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm ( 8 ), un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/82/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm ( 9 ).

3.  Šī regula neattiecas uz ķīmiskām vielām, kuras eksportē pētniecības vai analīžu vajadzībām tādā daudzumā, kas, visticamāk, nevar ietekmēt cilvēku veselību vai vidi un kas katrā ziņā nepārsniedz 10 kg no katra eksportētāja uz katru importējošo valsti vienā kalendārajā gadā.

Neskarot šā punkta pirmo daļu, tajā minēto ķīmisko vielu eksportētāji saņem īpašu atsauces identifikācijas numuru, izmantojot 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto datubāzi, un šo atsauces identifikācijas numuru norāda savās eksporta deklarācijās.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) “ķīmiska viela” ir viela pati par sevi vai maisījuma sastāvā vai maisījums, kas ražots vai iegūts no dabas, bet neietver dzīvus organismus, un kas pieder kādai no šīm kategorijām:

a) pesticīdi, arī īpaši bīstami pesticīdu preparāti;

b) rūpnieciskas ķīmiskās vielas;

2) “viela” ir ķīmiskais elements un tā savienojumi saskaņā ar definīciju Regulas (EK) Nr. 1907/2006 3. panta 1. punktā;

3) “maisījums” ir maisījums vai šķīdums saskaņā ar definīciju Regulas (EK) Nr. 1272/2008 2. panta 8. punktā;

4) “izstrādājums” ir gatavs ražojums, kas satur vai ietver ķīmisku vielu, kuras lietošana šajā konkrētajā ražojumā ir aizliegta vai stingri ierobežota ar Savienības tiesību aktiem, gadījumos, kad uz šādu ražojumu neattiecas 2. vai 3. punkts;

5) “pesticīdi” ir ķīmiskas vielas, kuras pieder kādai no šīm apakškategorijām:

a) pesticīdi, kurus izmanto kā augu aizsardzības līdzekļus un uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 10 );

b) pārējie pesticīdi, piemēram:

i) biocīdie produkti, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū ( 11 ), un

ii) dezinfekcijas līdzekļi, insekticīdi un paraziticīdi, uz kuriem attiecas Direktīva 2001/82/EK un 2001/83/EK;

6) “rūpnieciskas ķīmiskās vielas” ir ķīmiskas vielas, kuras pieder kādai no šīm apakškategorijām:

a) ķīmiskas vielas profesionālai lietošanai;

b) ķīmiskas vielas plašai lietošanai;

7) “ķīmiska viela, uz ko attiecas paziņojums par eksportu” ir ķīmiska viela, kas aizliegta vai stingri ierobežota Savienībā vienā vai vairākās kategorijās vai apakškategorijās, un ķīmiska viela, uz ko attiecas PIC procedūra un kas ir minēta I pielikuma 1. daļā;

8) “ķīmiska viela, par ko jāsniedz PIC paziņojums” ir ķīmiska viela, kas aizliegta vai stingri ierobežota Savienībā vai dalībvalstī vienā vai vairākās kategorijās. Ķīmiskas vielas, kas ir Savienībā aizliegtas vai stingri ierobežotas, ir uzskaitītas I pielikuma 2. daļā;

9) “ķīmiska viela, uz ko attiecas PIC procedūra” ir ķīmiska viela, kas minēta Konvencijas III pielikumā un šīs regulas I pielikuma 3. daļā;

10) “aizliegta ķīmiska viela” ir viela, kas atbilst vienam no turpmāk minētajiem aprakstiem:

a) ķīmiska viela, kuru ar galīgu reglamentējošu darbību Savienība aizliegusi jebkādā veidā izmantot vienā vai vairākās kategorijās vai apakškategorijās, lai aizsargātu cilvēku veselību vai vidi;

b) ķīmiska viela, kurai atteikts pirmās izmantošanas apstiprinājums vai kuru ražotāji izņēmuši no Savienības tirgus vai atsaukuši tās turpmāku izskatīšanu paziņošanas, reģistrācijas vai apstiprināšanas procesā, un par kuru ir pierādījumi, ka šī ķīmiskā viela rada bažas attiecībā uz cilvēku veselību vai vidi;

11) “stingri ierobežota ķīmiska viela” ir viela, kas atbilst vienam no turpmāk minētajiem aprakstiem:

a) ķīmiska viela, kuru ar Savienības galīgu reglamentējošu darbību aizliegts faktiski jebkādā veidā lietot vienā vai vairākās kategorijās vai apakškategorijās, lai aizsargātu cilvēku veselību vai vidi, atļaujot tikai dažus īpašus lietojumus;

b) ķīmiska viela, kurai atteikts apstiprinājums faktiski visu veidu lietojumiem vai kuru ražotāji izņēmuši no Savienības tirgus vai atsaukuši tās turpmāku izskatīšanu paziņošanas, reģistrācijas vai apstiprināšanas procesā, un par kuru ir pierādījumi, ka šī ķīmiskā viela rada bažas attiecībā uz cilvēku veselību vai vidi;

12) “dalībvalsts aizliegta vai stingri ierobežota ķīmiska viela” ir ķīmiska viela, kas aizliegta vai stingri ierobežota ar dalībvalsts galīgu reglamentējošu darbību;

13) “galīga reglamentējoša darbība” ir juridiski saistošs akts, kura nolūks ir aizliegt vai stingri ierobežot ķīmiskas vielas lietošanu;

14) “īpaši bīstams pesticīdu preparāts” ir ķīmiska viela, kura sagatavota lietošanai par pesticīdu un kuras izmantošana atstāj uz veselību vai vidi smagas sekas, kas novērojamas īsā laikā pēc minētās vielas vienreizējas vai vairākkārtējas iedarbības tās lietošanas apstākļos;

15) “Savienības muitas teritorija” ir teritorija, kas noteikta 3. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ( 12 );

16) “eksports” ir:

a) LESD 28. panta 2. punkta nosacījumiem atbilstīgu ķīmisko vielu pastāvīgs vai pagaidu eksports;

b) tādu LESD 28. panta 2. punkta nosacījumiem neatbilstīgu ķīmisku vielu reeksports, kurām piemērota muitas procedūra, kas nav Savienības ārējā tranzīta procedūra preču pārvadājumiem caur Savienības muitas teritoriju;

17) “imports” ir tādu ķīmisku vielu fiziska ievešana Savienības muitas teritorijā, kurām piemērota muitas procedūra, kas nav Savienības ārējā tranzīta procedūra preču pārvadājumiem caur Savienības muitas teritoriju;

18) “eksportētājs” ir šāda fiziska vai juridiska persona:

a) persona, kuras vārdā iesniegta eksporta deklarācija, t. i., persona, kurai deklarācijas pieņemšanas laikā ir līgums ar saņēmēju Konvencijas Pusē vai citā valstī un kurai ir pilnvaras ķīmisko vielu izsūtīt no Savienības muitas teritorijas;

b) ja nav noslēgts eksporta līgums vai ja līguma turētājs nerīkojas savā vārdā – persona, kurai ir pilnvaras ķīmisko vielu izsūtīt no Savienības muitas teritorijas;

c) ja saskaņā ar eksporta līgumu tiesības rīkoties ar ķīmisko vielu ir personai, kas uzņēmējdarbību veic ārpus Savienības – līgumslēdzēja puse, kura uzņēmējdarbību veic Savienībā;

19) “importētājs” ir fiziska vai juridiska persona, kura ievešanas laikā Savienības muitas teritorijā ir ķīmiskās vielas saņēmēja;

20) “Konvencijas Puse” jeb “Puse” ir tāda valsts vai tāda reģionālas ekonomiskās integrācijas organizācija, kas piekritusi uzņemties Konvencijas uzliktās saistības un attiecībā uz kuru Konvencija ir spēkā;

21) “cita valsts” ir jebkura valsts, kas nav Konvencijas Puse.

22) “Aģentūra” ir Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006;

23) “Sekretariāts” ir Konvencijas sekretariāts, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

4. pants

Dalībvalstu izraudzītās valsts iestādes

Katra dalībvalsts izraugās iestādi vai iestādes (“izraudzītā valsts iestāde” vai “izraudzītās valsts iestādes”), lai tās veiktu šajā regulā paredzētās administratīvās funkcijas, ja tas vēl nav izdarīts pirms šīs regulas pieņemšanas.

Dalībvalsts līdz 2012. gada 17. novembrim informē Komisiju par šādu izraudzīšanos, ja vien šī informācija jau netika sniegta pirms šīs regulas stāšanās spēkā, un informē Komisiju par visām izmaiņām attiecībā uz izraudzīto valsts iestādi.

5. pants

Savienības dalība Konvencijā

1.  Par dalību Konvencijā kopīgi atbild Komisija un dalībvalstis, jo īpaši attiecībā uz tehnisko palīdzību, informācijas apmaiņu un jautājumiem saistībā ar domstarpību izšķiršanu, piedalīšanos palīgstruktūrās un balsošanu.

2.  Komisija rīkojas kā kopīga izraudzītā iestāde, pildot Konvencijas administratīvās funkcijas attiecībā uz PIC procedūru, visu izraudzīto valsts iestāžu vārdā, cieši sadarbojoties un apspriežoties ar dalībvalstu izraudzītajām valsts iestādēm.

Komisija jo īpaši atbild par šādu funkciju izpildi:

a) Savienības paziņojumu par eksportu nosūtīšana Konvencijas Pusēm un citām valstīm saskaņā ar 8. pantu;

b) paziņojumu par attiecīgām galīgām reglamentējošām darbībām iesniegšana Sekretariātam par ķīmiskām vielām, attiecībā uz kurām saskaņā ar 11. pantu jāsniedz PIC paziņojums;

c) informācijas nosūtīšana par citām galīgām reglamentējošām darbībām par ķīmiskām vielām, attiecībā uz kurām saskaņā ar 12. pantu nav jāsniedz PIC paziņojums;

d) vispārējas informācijas saņemšana no Sekretariāta.

Komisija turklāt sniedz Sekretariātam atbildes par Savienības importu attiecībā uz ķīmiskajām vielām, uz ko saskaņā ar 13. pantu attiecas PIC procedūra.

Komisija arī saskaņo Savienības ieguldījumu visos tehniskajos jautājumos šādās jomās:

a) Konvencija;

b) saskaņā ar Konvencijas 18. panta 1. punktu izveidotās Pušu konferences sanāksmju sagatavošana;

c) saskaņā ar Konvencijas 18. panta 6. punktu izveidotā Ķīmisko vielu pārskatīšanas komiteja (“Ķīmisko vielu pārskatīšanas komiteja”);

d) citas Pušu konferences palīgstruktūras.

3.  Komisija un dalībvalstis uzņemas vajadzīgo iniciatīvu, lai nodrošinātu Savienības pienācīgu pārstāvību dažādajās struktūrās, kas veic Konvencijas īstenošanu.

6. pants

Aģentūras uzdevumi

1.  Aģentūra papildus uzdevumiem, kas tai noteikti saskaņā ar 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22. un 25. pantu, veic šādus uzdevumus:

a) uztur, tālāk attīsta un regulāri aktualizē Bīstamo ķīmisko vielu eksporta un importa datubāzi (“datubāze”);

b) nodrošina datubāzes publisku pieejamību savā tīmekļa vietnē;

c) lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu piemērošanu, pēc vajadzības ar Komisijas piekrišanu un pēc apspriešanās ar dalībvalstīm sniedz nozarei palīdzību, tehniskus un zinātniskus norādījumus un instrumentus;

d) lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu piemērošanu, ar Komisijas piekrišanu sniedz dalībvalstu izraudzītajām valsts iestādēm palīdzību, tehniskus un zinātniskus norādījumus;

e) pēc dalībvalstu vai Komisijas Ķīmisko vielu pārskatīšanas komitejas ekspertu pieprasījuma un atbilstīgi pieejamajiem resursiem sniedz ieguldījumu, lai sagatavotu Konvencijas 7. pantā minētos lēmumu norādījumu dokumentus un citu tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz Konvencijas īstenošanu;

f) lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu īstenošanu, pēc pieprasījuma sniedz Komisijai tehnisku un zinātnisku atbalstu un palīdz tai;

g) pēc pieprasījuma sniedz Komisijai tehnisku un zinātnisku atbalstu un palīdz tai īstenot tās Savienības kopīgās izraudzītās iestādes lomu.

2.  Aģentūras Sekretariāts veic uzdevumus, kas Aģentūrai noteikti ar šo regulu.

7. pants

Ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas paziņojums par eksportu, ķīmiskās vielas, par kurām jāiesniedz PIC paziņojums, un ķīmiskās vielas, uz ko attiecas PIC procedūra

1.  Ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas paziņojums par eksportu, ķīmiskās vielas, par kurām jāiesniedz PIC paziņojums, un ķīmiskas vielas, uz kurām attiecas PIC procedūra, uzskaita I pielikumā.

2.  Šīs regulas I pielikumā uzskaitītās ķīmiskās vielas klasificē vienā vai vairākās no trijām ķīmisko vielu grupām, kuras attiecīgi ietvertas minētā pielikuma 1., 2. un 3. daļā.

Uz I pielikuma 1. daļā uzskaitītajām ķīmiskajām vielām attiecas 8. pantā paredzētā procedūra paziņošanai par eksportu, kurā iekļauj detalizētu informāciju par vielas identitāti, to lietojuma kategoriju un/vai apakškategoriju, kurā noteikts ierobežojums, ierobežojuma veidu un – attiecīgā gadījumā – papildu informāciju, jo īpaši par atbrīvojumiem no prasības sniegt paziņojumu par eksportu.

Par I pielikuma 2. daļā uzskaitītajām ķīmiskajām vielām papildus 8. pantā paredzētajam paziņojumam par eksportu sniedz arī 11. pantā paredzēto PIC paziņojumu, kurā iekļauj detalizētu informāciju par vielas identitāti un lietojuma kategoriju.

Uz I pielikuma 3. daļā uzskaitītajām ķīmiskajām vielām attiecas PIC procedūra, kurā norāda lietojuma kategoriju un – attiecīgā gadījumā – papildu informāciju, jo īpaši prasības paziņojumam par eksportu.

3.  Šīs regulas I pielikumā iekļautos sarakstus dara publiski pieejamus, izmantojot datubāzi.

8. pants

Konvencijas Pusēm un citām valstīm nosūtāmie paziņojumi par eksportu

1.  Šīs regulas I pielikuma 1. daļā uzskaitītajām vielām vai maisījumiem, kuros šādu vielu koncentrācija ir tāda, ka – neatkarīgi no pārējām sastāvdaļām – ir jāpilda Regulā (EK) Nr. 1272/2008 paredzētais marķēšanas pienākums, piemēro šā panta 2. līdz 8. punktu, neatkarīgi no ķīmiskās vielas paredzētā lietojuma importējošajā Pusē vai citā valstī.

2.  Ja eksportētājs plāno 1. punktā minētu ķīmisku vielu pirmoreiz eksportēt no Savienības uz Konvencijas Pusi vai citu valsti dienā vai pēc dienas, kad uz attiecīgo vielu sāk attiekties šī regula, eksportētājs ne vēlāk kā 35 dienas pirms sagaidāmās eksportēšanas dienas par to paziņo tās dalībvalsts izraudzītajai valsts iestādei, kurā viņš veic uzņēmējdarbību (“eksportētāja dalībvalsts”). Pēc tam eksportētājs ne vēlāk kā 35 dienas pirms eksportēšanas ziņo dalībvalsts izraudzītajai valsts iestādei par šīs ķīmiskās vielas pirmo eksportu katrā kalendārajā gadā. Paziņojumi atbilst II pielikumā noteiktajām informācijas prasībām, un tos dara pieejamus Komisijai un dalībvalstīm, izmantojot datubāzi.

Eksportētāja dalībvalsts izraudzītā valsts iestāde pārbauda informācijas atbilstību II pielikumam un, ja paziņojums ir pilnīgs, nosūta to Aģentūrai ne vēlāk kā 25 dienas pirms sagaidāmās eksportēšanas dienas.

Aģentūra Komisijas vārdā nosūta paziņojumu importējošās Puses izraudzītajai valsts iestādei vai citas importējošās valsts atbilstīgajai iestādei un veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās šo paziņojumu saņem ne vēlāk kā 15 dienas pirms paredzētā ķīmiskās vielas pirmā eksporta un pēc tam – ne vēlāk kā 15 dienas pirms pirmā eksporta katrā nākamajā kalendārajā gadā.

Aģentūra reģistrē katru paziņojumu par eksportu un datubāzē piešķir tam atsauces identifikācijas numuru. Aģentūra arī nodrošina sabiedrībai un attiecīgi dalībvalstu izraudzītajām valsts iestādēm pieejamību atjauninātam attiecīgo ķīmisko vielu un importējošo Pušu un citu valstu sarakstam par katru kalendāro gadu, izmantojot datubāzi.

3.  Ja Aģentūra 30 dienās pēc tam, kad ir sniegts pirmais paziņojums par eksportu pēc ķīmiskās vielas iekļaušanas I pielikuma 1. daļā, nesaņem no importējošās Puses vai citas valsts apstiprinājumu par šā paziņojuma saņemšanu, tā Komisijas vārdā iesniedz otru paziņojumu. Aģentūra Komisijas vārdā pieliek atbilstīgas pūles, lai nodrošinātu, ka importējošās Puses vai citas valsts attiecīgā iestāde saņem otro paziņojumu.

4.  Jaunu paziņojumu par eksportu saskaņā ar 2. punktu sniedz par eksportu, kuru veic pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozījumi Savienības tiesību aktos attiecībā uz konkrēto vielu tirdzniecību, izmantošanu vai marķēšanu, vai ikreiz, kad attiecīgā maisījuma sastāvs mainās tā, ka tas rada šā maisījuma marķējuma izmaiņas. Jaunais paziņojums atbilst II pielikumā paredzētajām informācijas prasībām, un tajā ir norāde, ka tas ir pārskatīts iepriekšējais paziņojums.

5.  Ja ķīmiskas vielas eksports ir saistīts ar ārkārtas stāvokli, kad jebkura kavēšanās var radīt draudus sabiedrības veselībai vai videi importējošajā Pusē vai citā valstī, eksportētāja dalībvalsts izraudzītā valsts iestāde pēc saviem ieskatiem – apspriežoties ar Komisiju, kurai palīdz Aģentūra – pēc eksportētāja, importējošās Puses vai citas valsts pamatota pieprasījuma var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no 2., 3. un 4. punktā noteiktajiem pienākumiem. Uzskata, ka, apspriežoties ar Komisiju, ir pieņemts lēmums par pieprasījumu, ja 10 dienās pēc tam, kad dalībvalsts izraudzītā valsts iestāde ir nosūtījusi pieprasījuma informāciju, nav saņemta Komisijas noraidoša atbilde.

6.  Neskarot 19. panta 2. punktā noteiktos pienākumus, šā panta 2., 3. un 4. punktā noteiktie pienākumi vairs nav jāpilda, ja ir izpildīti visi turpmāk norādītie nosacījumi:

a) uz konkrēto ķīmisko vielu ir attiecināta PIC procedūru;

b) importējošā valsts, kas ir Konvencijas Puse, saskaņā ar Konvencijas 10. panta 2. punktu sniegusi atbildi Sekretariātam par piekrišanu vai nepiekrišanu ķīmiskās vielas importam; un

c) Sekretariāts par šo atbildi ir informējis Komisiju, kura minēto informāciju nosūtījusi dalībvalstīm un Aģentūrai.

Neskarot šā punkta pirmo daļu, šā panta 2., 3. un 4. punktā noteiktie pienākumi neizbeidzas, ja importējošā valsts ir Konvencijas Puse, un, piemēram, ar lēmumu par importu vai citādi, skaidri pieprasa eksportējošajām Pusēm regulāri ziņot par eksportu.

Neskarot 19. panta 2. punktā noteiktos pienākumus, šā panta 2., 3. un 4. punktā noteiktie pienākumi vairs nav jāpilda arī tad, ja ir izpildīti abi turpmāk norādītie nosacījumi:

a) importējošās Puses izraudzītā valsts iestāde vai citas importējošās valsts atbilstīgā iestāde ir atcēlusi prasību tikt informētai pirms ķīmiskās vielas eksportēšanas; un

b) Komisija no Sekretariāta vai no importējošās Puses izraudzītās valsts iestādes vai citas importējošās valsts atbilstīgās iestādes ir saņēmusi attiecīgo informāciju, nosūtījusi to dalībvalstīm un Aģentūrai, kura to darījusi pieejamu, izmantojot datubāzi.

7.  Komisija, attiecīgās dalībvalstu izraudzītās valsts iestādes, Aģentūra un eksportētāji pēc pieprasījuma importējošajām Pusēm un citām valstīm sniedz pieejamo papildu informāciju par eksportētajām ķīmiskajām vielām.

8.  Dalībvalstis pārredzamā veidā var izveidot sistēmas, kas uzliek eksportētājiem pienākumu par katru sniegto eksporta paziņojumu un katru lūgumu saņemt nepārprotamu piekrišanu maksāt administratīvu maksu, kas atbilst izmaksām šā panta 2. un 4. punktā un 14. panta 6. un 7. punktā noteikto procedūru veikšanai.

9. pants

No Pusēm un citām valstīm saņemtie paziņojumi par eksportu

1.  Paziņojumus par eksportu, ko Aģentūra saņēmusi no Pušu izraudzītajām valsts iestādēm vai citu valstu atbilstīgajām iestādēm un kas ir par tādu ķīmisko vielu eksportu uz Savienību, uz kuru ražošanu, lietošanu, pārvietošanu, patērēšanu, transportēšanu vai pārdošanu saskaņā ar Puses vai citas valsts tiesību aktiem attiecas aizliegums vai stingri ierobežojumi, dara pieejamus, izmantojot datubāzi, 15 dienās no šāda paziņojuma saņemšanas Aģentūrā.

Aģentūra Komisijas vārdā apstiprina paziņojuma par pirmo eksportu saņemšanu par katru ķīmisko vielu no katras Puses vai citas valsts.

Dalībvalsts, kura saņem minēto importu, izraudzītā valsts iestāde 10 dienās no paziņojuma saņemšanas saņem katra Aģentūrai iesūtītā paziņojuma kopiju kopā ar visu pieejamo informāciju. Citām dalībvalstīm ir tiesības saņemt kopijas pēc pieprasījuma.

2.  Ja Komisija vai izraudzītās dalībvalstu valsts iestādes tieši vai netieši saņem paziņojumus par eksportu no Pušu izraudzītajām valsts iestādēm vai citu valstu attiecīgajām iestādēm, tās tūlīt šos paziņojumus nosūta Aģentūrai kopā ar visu pieejamo informāciju.

10. pants

Informācija par ķīmisko vielu eksportu un importu

1.  Katrs eksportētājs, kas eksportē vienu vai vairākus no turpmāk norādītajiem:

a) šīs regulas I pielikumā uzskaitītās vielas;

b) maisījumus, kuros šādu vielu koncentrācija ir tāda, ka – neatkarīgi no pārējām sastāvdaļām – ir jāpilda Regulā (EK) Nr. 1272/2008 paredzētais marķēšanas pienākums; vai

c) tādus izstrādājumus, kuru sastāvā ir I pielikuma 2. vai 3. daļā uzskaitītās vielas neizreaģējušā veidā vai maisījumi, kuros šo vielu koncentrācija ir tāda, ka – neatkarīgi no pārējām sastāvdaļām – ir jāpilda Regulā (EK) Nr. 1272/2008 paredzētais marķēšanas pienākums;

katra gada pirmajā ceturksnī informē eksportētāja dalībvalsts izraudzīto valsts iestādi par ķīmiskās vielas – kā atsevišķas vielas, maisījumu sastāvdaļas vai izstrādājumu – daudzumu, kas iepriekšējā gadā nosūtīts katrai Konvencijas Pusei vai citai valstij. Šo informāciju sniedz kopā ar katras tās fiziskās vai juridiskās personas vārdu vai nosaukumu un adrešu sarakstu, kas importē šo ķīmisko vielu uz citām Pusēm vai citām valstīm un kam tajā pašā laikposmā ir piegādāti sūtījumi. Šajā informācijā atsevišķi uzskaita eksportu saskaņā ar 14. panta 7. punktu.

Katrs importētājs Savienībā sniedz līdzvērtīgu informāciju par Savienībā importētajiem daudzumiem.

2.  Ja to prasa Komisija, kurai palīdz Aģentūra, vai viņa dalībvalsts izraudzītā valsts iestāde, eksportētājs vai importētājs sniedz šīs regulas īstenošanai vajadzīgo papildu informāciju par attiecīgajām ķīmiskajām vielām.

3.  Katra dalībvalsts ik gadu sniedz Aģentūrai apkopotu informāciju saskaņā ar III pielikumu. Aģentūra apkopo šo informāciju Savienības līmenī un informāciju, kas nav konfidenciāla, dara publiski pieejamu datubāzē.

11. pants

Paziņošana par ķīmiskām vielām, kas saskaņā ar Konvenciju ir aizliegtas vai stingri ierobežotas

1.  Komisija rakstiski paziņo Sekretariātam par I pielikuma 2. daļā uzskaitītajām ķīmiskajām vielām, par kurām jāsniedz PIC paziņojums.

2.  Ja I pielikuma 2. daļā iekļauj papildu ķīmiskās vielas saskaņā ar 23. panta 2.punkta otro daļu, Komisija paziņo Sekretariātam par minētajām ķīmiskajām vielām. Šo PIC paziņojumu iesniedz iespējami drīz pēc galīgās reglamentējošās darbības pieņemšanas Savienības līmenī par attiecīgās ķīmiskās vielas aizliegšanu vai stingru ierobežošanu un ne vēlāk kā 90 dienas pēc dienas, no kuras piemēro šo galīgo reglamentējošo darbību.

3.  PIC paziņojumā sniedz visu attiecīgo informāciju, kas prasīta IV pielikumā.

4.  Nosakot paziņošanas prioritātes, Komisija ņem vērā to, vai ķīmiskā viela jau ir minēta I pielikuma 3. daļā, cik lielā mērā ir iespējams izpildīt IV pielikumā noteiktās informācijas prasības un ķīmiskās vielas radītā riska apmēru, jo īpaši attīstības valstīm.

Gadījumos, kad par ķīmisko vielu jāsniedz PIC paziņojums, bet sniegtā informācija nav pietiekama IV pielikuma prasību izpildei, norādītie eksportētāji vai importētāji pēc Komisijas pieprasījuma 60 dienās sniedz visu viņiem pieejamo informāciju, tostarp informāciju no citām valsts vai starptautiskajām ķīmisko vielu kontroles programmām.

5.  Ja saskaņā ar 1. vai 2. punktu paziņotu galīgo reglamentējošo darbību groza, Komisija par to rakstiski paziņo Sekretariātam iespējami drīz pēc jaunās reglamentējošās darbības pieņemšanas un ne vēlāk kā 60 dienas pēc dienas, no kuras piemēro šo galīgo reglamentējošo darbību.

Tā sniedz visu attiecīgo informāciju, kas nav bijusi pieejama laikā, kad tika sniegts sākotnējais paziņojums saskaņā ar, attiecīgi, 1. vai 2. punktu.

6.  Pēc Konvencijas Puses vai Sekretariāta pieprasījuma, ciktāl tas ir izpildāms, Komisija sniedz papildu informāciju par attiecīgo ķīmisko vielu vai par galīgo reglamentējošo darbību.

Dalībvalstis un Aģentūra pēc pieprasījuma palīdz Komisijai apkopot vajadzīgo informāciju.

7.  Komisija tūlīt nosūta dalībvalstīm un Aģentūrai no Sekretariāta saņemto informāciju par ķīmiskajām vielām, ko citas Puses ir paziņojušas kā aizliegtas vai stingri ierobežotas.

Attiecīgā gadījumā Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un Aģentūru izvērtē vajadzību ierosināt Savienības līmeņa pasākumus, lai Savienībā novērstu nepieņemamu risku cilvēku veselībai un videi.

8.  Ja dalībvalsts saskaņā ar attiecīgiem Savienības tiesību aktiem veic galīgu reglamentējošu darbību, lai aizliegtu vai stingri ierobežotu ķīmisku vielu, tā attiecīgi informē Komisiju. Komisija šo informāciju dara pieejamu dalībvalstīm. Komisijai un dalībvalstij, kas iesniegusi valsts galīgo reglamentējošo darbību, pārējās dalībvalstis var četrās nedēļās no šīs informācijas saņemšanas nosūtīt komentārus par iespējamo PIC paziņojumu, tajos jo īpaši iekļaujot attiecīgu informāciju par valsts galīgo reglamentējošo darbību attiecībā uz konkrēto ķīmisko vielu. Izskatījusi komentārus, iesniedzēja dalībvalsts informē Komisiju par to, vai Komisijai:

a) atbilstīgi šim pantam jāsniedz PIC paziņojums Sekretariātam; vai

b) atbilstīgi 12. pantam jāsniedz informācija Sekretariātam.

12. pants

Sekretariātam nosūtāmā informācija par aizliegtām vai stingri ierobežotām ķīmiskām vielām, par kurām PIC paziņojumi nav jāsniedz

Ja ķīmiskā viela uzskaitīta vienīgi I pielikuma 1. daļā vai ja no dalībvalsts saņemta informācija 11. panta 8. punkta b) apakšpunkta mērķiem, Komisija informē Sekretariātu par attiecīgajām galīgajām reglamentējošajām darbībām, lai vajadzības gadījumā šo informāciju varētu izplatīt citām Konvencijas Pusēm.

13. pants

Pienākumi saistībā ar ķīmisko vielu importu

1.  Komisija tūlīt nosūta dalībvalstīm un Aģentūrai dokumentus par lēmumu pamatnostādnēm, kurus tā saņem no Sekretariāta.

Komisija ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu par attiecīgās ķīmiskās vielas turpmāko importu, sniedzot Savienības galīgo vai pagaidu atbildi par importu. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto konsultāciju procedūru. Komisija šo lēmumu paziņo Sekretariātam iespējami drīz un ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc dienas, kad Sekretariāts ir nosūtījis dokumentu par lēmumu pamatnostādnēm.

Ja uz kādu ķīmisku vielu tiek attiecināti papildu vai grozīti ierobežojumi saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, Komisija ar īstenošanas aktu pieņem pārskatītu lēmumu par importu. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto konsultāciju procedūru. Komisija pārskatīto lēmumu par importu paziņo Sekretariātam.

2.  Ja ķīmiska viela ir aizliegta vai stingri ierobežota vienā vai vairākās dalībvalstīs, Komisija pēc attiecīgo dalībvalstu rakstiska pieprasījuma ņem šo informāciju vērā lēmumā par importu.

3.  Lēmums par importu, kas pieņemts saskaņā ar 1. punktu, attiecas uz kategoriju vai kategorijām, kuras attiecīgajai ķīmiskajai vielai ir norādītas dokumentā par lēmuma pamatnostādnēm.

4.  Paziņojot Sekretariātam lēmumu par importu, Komisija sniedz tā normatīvā vai administratīvā akta aprakstu, kurš ir šā lēmuma pamatā.

5.  Lēmumus par importu, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, katra dalībvalsts izraudzītā valsts iestāde, ievērojot attiecīgās valsts normatīvo un administratīvo aktu prasības, dara pieejamus personām, uz kurām attiecas šo iestāžu kompetence. Importa lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. punktu, Aģentūra dara publiski pieejamus datubāzē.

6.  Attiecīgā gadījumā Komisija, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm un Aģentūru un ievērojot dokumentā par lēmuma pamatnostādnēm ietverto informāciju, izvērtē vajadzību iesniegt priekšlikumus par Savienības līmeņa pasākumiem, lai Savienībā novērstu nepieņemamu risku cilvēku veselībai un videi.

14. pants

Ar paziņojumu par eksportu nesaistīti pienākumi attiecībā uz ķīmisko vielu eksportu

1.  Komisija tūlīt nosūta dalībvalstīm, Aģentūrai un Eiropas rūpniecības asociācijām informāciju, ko tā no Sekretariāta saņem apkārtrakstu vai citā formā par ķīmiskajām vielām, uz kurām attiecas PIC procedūra, un importējošo Pušu lēmumus par minēto ķīmisko vielu importa nosacījumiem. Tā tūlīt nosūta dalībvalstīm un Aģentūrai arī informāciju par gadījumiem, kad atbilde saskaņā ar Konvencijas 10. panta 2. punktu nav saņemta. Aģentūra katram lēmumam par importu piešķir atsauces identifikācijas numuru un visu informāciju par šādiem lēmumiem glabā publiski pieejamu datubāzē, un šo informāciju sniedz ikvienam, kas to pieprasa.

2.  Katru I pielikumā minēto vielu Komisija klasificē saskaņā ar Eiropas Savienības Kombinēto nomenklatūru. Šo klasifikāciju pēc vajadzības pārskata, ņemot vērā izmaiņas, kuras par attiecīgajām ķīmiskajām vielām izdarītas Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas nomenklatūrā vai Eiropas Savienības Kombinētajā nomenklatūrā.

3.  Informāciju un lēmumus, ko Komisija nosūtījusi saskaņā ar 1. punktu, katra dalībvalsts paziņo attiecīgajām tās jurisdikcijā esošajām personām.

4.  Katrā atbildē par importu pieņemto lēmumu prasības eksportētāji izpilda ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad Sekretariāts saskaņā ar 1. punktu pirmoreiz informē Komisiju par šādiem lēmumiem.

5.  Komisija, kurai palīdz Aģentūra, un dalībvalstis pēc pieprasījuma un pēc vajadzības konsultē importējošās Puses un palīdz tām iegūt papildu informāciju, kas vajadzīga, lai sagatavotu atbildi Sekretariātam par konkrētas ķīmiskās vielas importu.

6.  Šīs regulas I pielikuma 2. vai 3. daļā minētās vielas vai maisījumus, kuros šo vielu koncentrācija ir tāda, ka – neatkarīgi no pārējām sastāvdaļām – ir jāpilda Regulā (EK) Nr. 1272/2008 paredzētais marķēšanas pienākums, neatkarīgi no to paredzētā lietojuma importējošajā Pusē vai citā valstī eksportē vienīgi tad, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a) eksportētājs ar eksportētāja dalībvalsts izraudzītās valsts iestādes, kas apspriežas ar Komisiju, kurai palīdz Aģentūra, un importējošās Puses izraudzītās valsts iestādes vai importējošās citas valsts atbilstīgās iestādes starpniecību ir pieprasījis un saņēmis nepārprotamu piekrišanu importam;

b) šīs regulas I pielikuma 3. daļā uzskaitīto ķīmisko vielu gadījumā – jaunākajā apkārtrakstā, ko Sekretariāts izdevis saskaņā ar 1. punktu, norādīts, ka importējošā Puse ir devusi piekrišanu importam.

Attiecībā uz I pielikuma 2. daļā uzskaitītajām ķīmiskajām vielām, kuras paredzēts eksportēt uz ESAO valstīm, eksportētāja dalībvalsts izraudzītā valsts iestāde pēc eksportētāja pieprasījuma, apspriežoties ar Komisiju un izskatot katru gadījumu atsevišķi, var nolemt, ka nav vajadzības paust nepārprotamu piekrišanu, ja ESAO valstī, kurā plānots importēt ķīmisko vielu, šī viela tobrīd ir licencēta, reģistrēta vai atļauta.

Ja saskaņā ar šā punkta pirmās daļas a) apakšpunktu ir pieprasīta nepārprotama piekrišana, bet Aģentūra 30 dienās nav saņēmusi atbildi, Aģentūra Komisijas vārdā nosūta atgādinājumu, ja vien Komisija vai eksportētāja dalībvalsts izraudzītā valsts iestāde nav saņēmusi atbildi un to nosūtījusi Aģentūrai. Ja vēl pēc 30 dienām atbildes joprojām nav, vajadzības gadījumā Aģentūra var nosūtīt turpmākus atgādinājumus.

7.  Attiecībā uz I pielikuma 2. un 3. daļā uzskaitītajām ķīmiskajām vielām eksportētāja dalībvalsts izraudzītā valsts iestāde, apspriežoties ar Komisiju, kurai palīdz Aģentūra, izskatot katru gadījumu atsevišķi un saskaņā ar šā punkta otro daļu, var nolemt sākt eksportu, ja no oficiāliem avotiem nav zināms, ka importējošā Puse vai cita valsts ir īstenojusi galīgo reglamentējošu darbību, lai aizliegtu vai ievērojami ierobežotu ķīmiskās vielas lietošanu, un ja pēc visiem saprātīgiem pūliņiem atbilde uz lūgumu pēc nepārprotamas piekrišanas saskaņā ar 6. punkta a) apakšpunktu nav saņemta 60 dienās un ir ievērots viens no šādiem diviem nosacījumiem:

a) no oficiāliem avotiem importējošajā Pusē vai citā valstī zināms, ka attiecīgā ķīmiskā viela ir licencēta, reģistrēta vai atļauta; vai

b) eksporta paziņojumā deklarētais paredzētais lietojums, kuru rakstiski ir apstiprinājusi fiziska vai juridiska persona, kas ķīmisko vielu importē Pusē vai citā valstī, nepieder kategorijai, kurā ķīmiskā viela ir iekļauta I pielikuma 2. un 3. daļā, un no oficiāliem avotiem ir zināms, ka iepriekšējos 5 gadus ķīmiskā viela ir lietota vai importēta importējošajā Pusē vai citā iesaistītā valstī;

Attiecībā uz I pielikuma 3. daļā uzskaitītajām ķīmiskajām vielām nedrīkst veikt eksportu, kas pamatojas uz b) apakšpunktā paredzētā nosacījuma izpildi, ja ķīmiskā viela saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 ir klasificēta kā 1.A vai 1.B kategorijas kancerogēna viela vai 1.A vai 1.B kategorijas mutagēna viela, vai 1.A vai 1.B kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, vai arī ķīmiskā viela atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikuma kritērijiem, lai to klasificētu kā noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku vai ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu vielu.

Lemjot par I pielikuma 3. daļā uzskaitīto ķīmisko vielu eksportu, eksportētāja dalībvalsts izraudzītā valsts iestāde, apspriežoties ar Komisiju, kurai palīdz Aģentūra, ņem vērā ķīmiskās vielas iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi, ja šo vielu izmanto importējošajā Pusē vai citā valstī, un iesniedz attiecīgo dokumentāciju Aģentūrai, lai to darītu pieejamu datubāzē.

8.  Komisija, apspriežoties ar attiecīgajām dalībvalstīm, saskaņā ar turpmāk norādīto regulāri pārskata spēkā esamību katrai nepārprotamai piekrišanai, kas dota saskaņā ar 6. punkta a) apakšpunktu, vai lēmumam sākt eksportu bez nepārprotamas piekrišanas saskaņā ar 7. punktu:

a) trešā kalendārā gada beigās pēc tam, kad saskaņā ar 6. punkta a) apakšpunktu saņemta nepārprotama piekrišana, jābūt saņemtai jaunai nepārprotamai piekrišanai, ja vien pirmās minētās piekrišanas noteikumi neparedz ko citu;

b) ja starplaikā nav saņemta atbilde uz pieprasījumu, tad lēmums sākt eksportu bez nepārprotamas piekrišanas saskaņā ar 7. punktu, ir spēkā ne ilgāk kā 12 mēnešus, un pēc šā termiņa beigām jābūt saņemtai nepārprotamai piekrišanai.

Šā punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētajos gadījumos, kamēr nav saņemta atbilde uz jauno nepārprotamas piekrišanas pieprasījumu, eksportu tomēr drīkst turpināt vēl 12 mēnešus pēc attiecīgā termiņa beigām.

9.  Visus nepārprotamas piekrišanas pieprasījumus un lēmumus sākt eksportu bez nepārprotamas piekrišanas, tostarp 7. punkta trešajā daļā minēto dokumentāciju, reģistrē datubāzē. Katram nepārprotamas piekrišanas pieprasījumam vai lēmumam sākt eksportu bez nepārprotamas piekrišanas piešķir atsauces identifikācijas numuru un norāda visus saistītos nosacījumus, piemēram, derīguma termiņus. Informāciju, kas nav konfidenciāla, dara publiski pieejamu datubāzē.

10.  Nevienu ķīmisko vielu neeksportē vēlāk par sešiem mēnešiem pirms derīguma termiņa beigām, ja šāds termiņš ir vai ja to var secināt no ražošanas datuma, izņemot gadījumus, ja ķīmiskajai vielai piemītošo īpašību dēļ šāda rīcība nav lietderīga. Jo īpaši pesticīdu gadījumā eksportētāji izmanto piemērota lieluma un materiāla iepakojumu, lai līdz minimumam samazinātu nederīgu krājumu rašanās risku.

11.  Eksportējot pesticīdus, eksportētāji nodrošina, lai uz to marķējuma būtu konkrēta informācija par glabāšanas apstākļiem un vielas stabilitāti, glabājot importējošās Puses vai citas valsts klimatiskajos apstākļos. Turklāt tie nodrošina, lai eksportētie pesticīdi atbilstu Savienības tiesību aktos noteiktajām tīrības specifikācijām.

15. pants

Dažu ķīmisko vielu un izstrādājumu eksports

1.  Uz izstrādājumiem attiecas 8. pantā paredzētā procedūra paziņošanai par eksportu, ja tie satur kādu no šādām vielām:

a) šīs regulas I pielikuma 2. vai 3. daļā minētās vielas, kas ir nereaģējušā veidā;

b) maisījumi, kuros šādu vielu koncentrācija ir tāda, ka – neatkarīgi no pārējām sastāvdaļām – jāpilda saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 paredzētais marķēšanas pienākums.

2.  Neeksportē ķīmiskās vielas un izstrādājumus, kuru lietošana Savienībā ir aizliegta cilvēku veselības vai vides aizsardzības dēļ, kā uzskaitīts V pielikumā.

16. pants

Informācija par tranzītu

1.  Konvencijas Puses, kurām vajadzīga informācija par to ķīmisko vielu tranzītu, uz kurām attiecas PIC procedūra, un informācija, kuru katra Konvencijas Puse pieprasa ar Sekretariāta starpniecību, ir norādītas VI pielikumā.

2.  Ja I pielikuma 3. daļā minētu ķīmisku vielu transportē caur VI pielikumā norādītas Konvencijas Puses teritoriju, eksportētājs, ciktāl praktiski iespējams, tās eksportētāja dalībvalsts izraudzītajai valsts iestādei, ne vēlāk kā 30 dienas pirms pirmā tranzīta un ne vēlāk kā astoņas dienas pirms katra nākamā tranzīta sniedz informāciju, ko attiecīgā Puse pieprasījusi saskaņā ar VI pielikumu.

3.  Eksportētāja dalībvalsts izraudzītā valsts iestāde nosūta Komisijai un kopiju Aģentūrai informāciju, kas saskaņā ar 2. punktu saņemta no eksportētāja, un visu pieejamo papildu informāciju.

4.  Informāciju, kas saņemta saskaņā ar 3. punktu, Komisija ne vēlāk kā 15 dienas pirms pirmā tranzīta un pirms katra nākamā tranzīta nosūta to Konvencijas Pušu izraudzītajām valsts iestādēm, kuras šādu informāciju pieprasījušas, un pievieno visu pieejamo papildu informāciju.

17. pants

Informācija, kas jāpievieno eksportējamām ķīmiskajām vielām

1.  Uz eksportam paredzētajām ķīmiskajām vielām attiecas noteikumi par iepakojumu un marķējumu, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 1107/2009, Direktīvā 98/8/EK un Regulā (EK) Nr. 1272/2008 vai saskaņā ar tām vai ar citiem attiecīgiem Savienības tiesību aktiem.

Šā punkta pirmo daļu piemēro, ja šie noteikumi nav pretrunā ar importējošo Pušu vai citu valstu īpašām prasībām.

2.  Attiecīgā gadījumā uz marķējuma norāda 1. punktā vai I pielikumā minēto ķīmisko vielu derīguma termiņu un ražošanas datumu, un vajadzības gadījumā šādus derīguma termiņus norāda atšķirīgām klimatiskām joslām.

3.  Eksportējot 1. punktā minētās ķīmiskās vielas, tām pievieno drošības datu lapu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006. Eksportētājs šādu drošības datu lapu nosūta katrai fiziskai vai juridiskai personai, kas ķīmisko vielu importē Pusē vai citā valstī.

4.  Informāciju uz marķējuma un drošības datu lapā, ciktāl praktiski iespējams, sniedz galamērķa valsts vai paredzētās lietošanas apgabala oficiālajās valodās vai vienā vai vairākās galvenajās valodās.

18. pants

Dalībvalstu iestāžu pienākumi importa un eksporta kontrolē

1.  Katra dalībvalsts izraugās iestādes, piemēram, muitas iestādes, kas ir atbildīgas par I pielikumā uzskaitīto ķīmisko vielu importa un eksporta kontroli, ja tas vēl nav izdarīts pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

Kontrolējot to, kā eksportētāji pilda šīs regulas prasības, Komisija, kuru atbalsta Aģentūra, un dalībvalstis darbojas mērķtiecīgi un saskaņoti.

2.  Ieviešanas informācijas apmaiņas forumu, kas izveidots ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, izmanto par šīs regulas ieviešanu atbildīgo dalībvalstu iestāžu tīkla koordinācijai.

3.  Katra dalībvalsts regulārajos ziņojumos par procedūru darbību, kurus sniedz saskaņā ar 22. panta 1. punktu, iekļauj detalizētu informāciju par savu iestāžu darbību šajā jomā.

19. pants

Eksportētāju papildu pienākumi

1.  Tādu ķīmisko vielu eksportētāji, uz kurām attiecas 8. panta 2. un 4. punktā paredzētie pienākumi, atbilstīgos atsauces identifikācijas numurus norāda Regulas (EEK) Nr. 2913/92 161. panta 5. punktā minētajā eksporta deklarācijā (vienotā administratīvā dokumenta 44. ailē vai elektroniskā formā izstrādātās eksporta deklarācijas atbilstīgajā datu elementā).

2.  Tādu ķīmisko vielu eksportētāji, attiecībā uz kurām saskaņā ar 8. panta 5. punktu ir piešķirts atbrīvojums no minētā panta 2. un 4. punktā paredzētajiem pienākumiem, vai tādu ķīmisko vielu eksportētāji, attiecībā uz kurām saskaņā ar 8. panta 6. punktu šie pienākumi vairs nav jāpilda, saņem īpašu atsauces identifikācijas numuru, izmantojot datubāzi, un šo atsauces identifikācijas numuru norāda savās eksporta deklarācijās.

3.  Pēc Aģentūras pieprasījuma eksportētāji izmanto datubāzi informācijas sniegšanai, kas vajadzīga viņiem šajā regulā noteikto pienākumu izpildei.

20. pants

Informācijas apmaiņa

1.  Komisija, kurai palīdz Aģentūra, un dalībvalstis attiecīgi atvieglo zinātniskās, tehniskās, ekonomiskās un juridiskās informācijas sniegšanu par ķīmiskajām vielām, uz kurām attiecas šī regula, un šī prasība aptver arī toksikoloģisko, ekotoksikoloģisko un drošības informāciju.

Komisija, kuru pēc vajadzības atbalsta dalībvalstīs un Aģentūra, attiecīgi nodrošina:

a) sabiedrībai pieejamas informācijas sniegšanu par reglamentējošajām darbībām saistībā ar Konvencijas mērķiem;

b) tieši vai ar Sekretariāta starpniecību – informācijas sniegšanu Konvencijas Pusēm un citām valstīm par darbībām, kas būtiski ierobežo ķīmiskās vielas vienu vai vairākus lietojuma veidus.

2.  Komisija, dalībvalstis un Aģentūra aizsargā no Puses vai citas valsts saņemto informāciju, kuru tās savstarpēji vienojas uzskatīt par konfidenciālu.

3.  Saistībā ar šajā regulā paredzēto informācijas nosūtīšanu, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai ( 13 ), par konfidenciālu neuzskata vismaz:

a) šīs regulas II un IV pielikumā norādīto informāciju;

b) informāciju, kas norādīta 17. panta 3. punktā minētajās drošības datu lapās;

c) ķīmiskās vielas derīguma termiņu;

d) ķīmiskās vielas ražošanas datumu;

e) informāciju par piesardzības pasākumiem, tostarp bīstamības klasifikāciju, riska veidu un attiecīgās drošības norādes;

f) toksikoloģisko un ekotoksikoloģisko testu rezultātu kopsavilkumu;

g) informāciju par iepakojuma izmantošanu pēc tam, kad ķīmiskās vielas ir izlietotas.

4.  Aģentūra reizi divos gados sagatavo nosūtītās informācijas apkopojumu.

21. pants

Tehniskā palīdzība

Komisija, dalībvalstu izraudzītās valsts iestādes un Aģentūra, ņemot vērā jo īpaši attīstības valstu un pārejas ekonomikas valstu vajadzības, sadarbojas, sekmējot tehnisko palīdzību, tostarp apmācību, lai attīstītu infrastruktūru, vairotu spējas un speciālās zināšanas, kas nepieciešamas, lai pareizi apsaimniekotu ķīmiskās vielas visā to pastāvēšanas ciklā.

Jo īpaši un lai nodrošinātu minētajām valstīm iespēju īstenot Konvenciju, tehnisko palīdzību sekmē, sniedzot tehnisku informāciju par ķīmiskām vielām, veicinot ekspertu apmaiņu, sniedzot atbalstu izraudzīto valsts iestāžu izveidē vai uzturēšanā un nodrošinot tehnisko ekspertīzi bīstamu pesticīdu sastāvu identifikācijā un Sekretariātam nosūtāmo paziņojumu sagatavošanā.

Komisija un dalībvalstis aktīvi iesaistās starptautiskajos ķīmisko vielu pārvaldības spēju veidošanas pasākumos, sniedzot ziņas par projektiem, kurus tās atbalsta vai finansē, lai uzlabotu ķīmisko vielu apsaimniekošanu attīstības valstīs un pārejas ekonomikas valstīs. Komisija un dalībvalstis turklāt apsver nevalstisko organizāciju atbalstīšanas iespējas.

22. pants

Uzraudzība un ziņošana

1.  Dalībvalstis un Aģentūra reizi trijos gados sūta Komisijai informāciju par to, kā darbojas šajā regulā paredzētās attiecīgās procedūras, tostarp muitas kontroles, pārkāpumu, sankciju un korektīvo darbību procedūras. Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar ko iepriekš nosaka vienotu ziņošanas formātu. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

2.  Komisija reizi trijos gados sagatavo ziņojumu par to šajā regulā paredzēto funkciju izpildi, kuras ir tās kompetencē, un iekļauj to apvienojošā ziņojumā, kurā apkopota informācija, ko dalībvalstis un Aģentūra sniegušas saskaņā ar 1. punktu. Šā ziņojuma kopsavilkumu, ko publicē internetā, nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

3.  Attiecībā uz informāciju, ko sniedz saskaņā ar 1. un 2. punktu, Komisija, dalībvalstis un Aģentūra pilda attiecīgos pienākumus aizsargāt datu konfidencialitāti un īpašumtiesības.

23. pants

Pielikumu atjaunināšana

1.  Šīs regulas I pielikumā iekļauto ķīmisko vielu sarakstu Komisija pārskata vismaz vienreiz gadā, pamatojoties uz notikumu attīstību saistībā ar Savienības tiesību aktiem un Konvenciju.

2.  Nosakot, vai galīgā reglamentējošā darbība Savienības līmenī ir aizliegšana vai stingra ierobežošana, minētās darbības ietekmi vērtē apakškategoriju līmenī kategorijās “pesticīdi” un “rūpnieciskas ķīmiskās vielas”. Ja galīgā reglamentējošā darbība aizliedz vai stingri ierobežo ķīmiskās vielas lietošanu jebkurā no apakškategorijām, šo vielu iekļauj I pielikuma 1. daļā.

Nosakot, vai galīgā reglamentējošā darbība Savienības līmenī ir tāda aizliegšana vai stingra ierobežošana, kuras dēļ par attiecīgo ķīmisko vielu jāsniedz PIC paziņojums saskaņā ar 11. pantu, minētās darbības ietekmi vērtē kategoriju “pesticīdi” un “rūpnieciskās ķīmiskās vielas” līmenī. Ja galīgā reglamentējošā darbība aizliedz vai stingri ierobežo ķīmiskās vielas izmantošanu jebkurā no kategorijām, šo vielu iekļauj arī I pielikuma 2. daļā.

3.  Lēmumu iekļaut ķīmiskās vielas I pielikumā vai, attiecīgā gadījumā, grozīt atbilstīgos ierakstus pieņem bez liekas kavēšanās.

4.  Lai šo regulu pielāgotu tehnikas attīstībai, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu attiecībā uz šādiem pasākumiem:

a) pasākumus, lai pēc Savienības līmeņa galīgās reglamentējošās darbības saskaņā ar šā panta 2. punktu ķīmisku vielu iekļautu I pielikuma 1. vai 2. daļā, un citus I pielikuma grozījumus, tostarp esošo ierakstu izmaiņas;

b) pasākumus, lai V pielikuma 1. daļā iekļautu ķīmisku vielu, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 850/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem ( 14 );

c) pasākumus, lai V pielikuma 2. daļā iekļautu ķīmisku vielu, uz kuru jau attiecas Savienības aizliegums eksportēt;

d) šīs regulas V pielikuma esošo ierakstu izmaiņas;

e) šīs regulas II, III, IV un VI pielikuma grozījumus.

24. pants

Aģentūras budžets

1.  Šīs regulas piemērošanas vajadzībām Aģentūras ieņēmumi ir:

a) Savienības subsīdija, kas iekļauta Savienības vispārējā budžetā (Komisijas iedaļā);

b) dalībvalstu brīvprātīgas iemaksas.

2.  Ieņēmumus un izdevumus šajā regulā paredzētajiem pasākumiem un ieņēmumus un izdevumus, kas saistīti ar citās regulās paredzētajiem pasākumiem, nodala atsevišķās Aģentūras budžeta sadaļās.

Aģentūras ieņēmumus, kas minēti 1. punktā, izmanto šajā regulā noteikto uzdevumu veikšanai.

3.  Komisija piecos gados pēc 2014. gada 1. marta pārbauda, vai Aģentūrai ir lietderīgi noteikt maksu par pakalpojumiem, ko tā sniedz eksportētājiem, un vajadzības gadījumā iesniedz attiecīgu priekšlikumu.

25. pants

Formāti un programmatūra informācijas sniegšanai Aģentūrai

Attiecībā uz ikvienu informācijas sniegšanu tai Aģentūra nosaka formātus un programmatūras pakotnes un bez maksas dara tās pieejamas savā tīmekļa vietnē. Dalībvalstis un citas puses, uz kurām attiecas šī regula, izmanto šos formātus un pakotnes, iesniedzot Aģentūrai informāciju saskaņā ar šo regulu.

26. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 23. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 1. marta. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu, vēlākais, deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu, vēlākais, trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 23. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 23. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

27. pants

Komitejas procedūra

1.  Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu. Šī komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

28. pants

Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un tās veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šo noteikumu pareizu piemērošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Ja tas nav izdarīts pirms šīs regulas stāšanās spēkā, dalībvalstis, vēlākais līdz 2014. gada 1. martam, šos noteikumus paziņo Komisijai un nekavējoties paziņo Komisijai arī par to turpmākajiem grozījumiem.

29. pants

Pārejas laiks attiecībā uz ķīmisku vielu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu

Atsauces uz Regulu (EK) Nr. 1272/2008 vajadzības gadījumā uzskata par atsaucēm uz Savienības tiesību aktiem, kurus piemēro saskaņā ar minētās regulas 61. pantu un tajā izklāstīto grafiku.

30. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 689/2008 atceļ no 2014. gada 1. marta.

Atsauces uz Regulu (EK) Nr. 689/2008 uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VII pielikumā.

31. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

ĶĪMISKO VIELU SARAKSTS

(kā minēts 7. pantā)

1.   DAĻA

Ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas eksporta paziņošanas procedūra

(kā minēts 8. pantā)

Jāatzīmē, ka tad, ja uz šajā pielikuma daļā minētajām ķīmiskajām vielām attiecas PIC procedūra, eksporta paziņošanas pienākumu, kas paredzēts 8. panta 2., 3. un 4. punktā, nepiemēro ar nosacījumu, ka ir izpildīti 8. panta 6. punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunkta nosacījumi. Šādas ķīmiskās vielas, kas turpmāk šajā sarakstā apzīmētas ar simbolu “#”, ērtības labad ir vēlreiz uzskaitītas šā pielikuma 3. daļā.

Turklāt tad, ja par šajā pielikuma daļā minētajām ķīmiskajām vielām Savienības galīgās reglamentējošās darbības veida dēļ jāsniedz PIC paziņojums, tās ir uzskaitītas arī šā pielikuma 2. daļā. Šādas ķīmiskās vielas turpmāk šajā sarakstā apzīmētas ar simbolu “+”.Ķīmiskā viela

CAS Nr.

Einecs numurs

►M2  KN kods (3)  ◄

Apakškategorija (1)

Lietojuma ierobežojums (2)

Valstis, uz kurām paziņošana neattiecas

▼M2

1,1-dihloretēns

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

▼B

1,1,1-trihloretāns

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

▼M2

1,1,2-trihloretāns

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,1,2-tetrahloretāns

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,2,2-tetrahloretāns

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

▼B

1,2-dibrometāns (etilēndibromīds) ((#))

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

1,2-dihloretāns (etilēndihlorīds) ((#))

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

i(2)

b

Cis-1,3-dihlorpropēns ((1Z)-1,3-dihlorprop-1-ēns)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

1,3-dihlorpropēns (1) ((+))

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

b

 

2-aminobutāns

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-naftilamīns (naftalīn-2-amīns) un tā sāļi ((+))

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 un citi

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 un citi

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

2-naftiloksietiķskābe

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

b

 

2,4,5-T un tā sāļi un esteri ((#))

93-76-5 un citi

202-273-3 un citi

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

▼M3

3-decēn-2-ons ((+))

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

▼B

4-aminobifenils (bifenil-4-amīns) un tā sāļi ((+))

92-67-1, 2113-61-3 un citi

202-177-1 un citi

2921 49 80

i(1)

b

 

i(2)

b

4-nitrobifenils ((+))

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

b

 

i(2)

b

▼M3

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilēns ((+))

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1)-i(2)

sr

 

▼B

Acefāts ((+))

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Acifluorfēns

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Alahlors ((+))

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

Aldikarbs ((+))

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

Ametrīns

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Amitrazs ((+))

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M4

Amitrols ((#))

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

▼B

Antrahinons ((+))

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Arsēna savienojumi

 

 

 

p(2)

sr

 

Azbesta šķiedras ((+))

1332-21-4 un citi

 

 

 

 

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

Krokidolīts ((#))

12001-28-4

 

2524 10 00

i

b

 

Amozīts ((#))

12172-73-5

 

2524 90 00

i

b

 

Antofilīts ((#))

77536-67-5

 

2524 90 00

i

b

 

Aktinolīts ((#))

77536-66-4

 

2524 90 00

i

b

 

Tremolīts ((#))

77536-68-6

 

2524 90 00

i

b

 

Hrizotils ((+))

12001-29-5 vai 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

 

Atrazīns ((+))

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

b

 

Azīnfoss-etils

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M1

Azinfosmetils ((#))

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

▼M1

Azociklotīns ((+))

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

▼B

Benfurakarbs ((+))

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

b

 

Bensultaps

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Benzols (3)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

Benzidīns un tā sāļi ((+))

Benzidīna atvasinājumi ((+))

92-87-5, 36341-27-2 un citi

202-199-1, 252-984-8 un citi

2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

 

 

 

 

 

 

 

▼M3

Benzilbutilftalāts ((+))

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr

 

▼M4

Beta-cipermetrīns ((+))

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

▼B

Bifentrīns

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

Binapakrils ((#))

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

b-b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

i(2)

b

▼M1

Bitertanols ((+))

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

▼B

Butralīns ((+))

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

b

 

Kadmijs un tā savienojumi

7440-43-9 un citi

231-152-8 un citi

8107 3206 49 30  un citi

i(1)

sr

 

Kadusafoss ((+))

95465-99-9

n.a.

2930 90 85

p(1)

b

 

Kalciferols

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

Kaptafols ((#))

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

Karbarils ((+))

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b–b

 

▼M3

Karbendazīms

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

▼M4

Karbofurāns ((#))

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

▼B

Tetrahlorogleklis

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

Karbosulfāns ((+))

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

Kartaps

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Hinometionāts

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M1

Hlorāts ((+))

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

un citi

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b

 

▼B

Hlordimeforms ((#))

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

Hlorfenapirs ((+))

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

Hlorfenvinfoss

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Hlormefoss

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Hlorbenzilāts ((#))

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

Hloroforms

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

Hlortaldimetils ((+))

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

b

 

Hlozolināts ((+))

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Holekalciferols

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

▼M1

Cinidonetils ((+))

142891-20-1

n.a.

2925 19 95

p(1)

b

 

▼B

Kumafurils

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Kreozots un kreozotam radniecīgas vielas

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

b

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Krimidīns

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

Cianamīds ((+))

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

Cianazīns

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M3

Cibutrīns ((+))

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

▼M1

Ciklanilīds ((+))

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Ciflutrīns

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

▼B

Cihalotrīns

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

▼M1

Ciheksatīns ((+))

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

▼B

DBB (di-μ-okso-di-n-butilstanio-hidroksiborāns/dioksastanaboretān-4-ols)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

▼M3

Diarsēna pentoksīds ((+))

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1)-i(2)

sr

 

▼B

Diazinons ((+))

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

▼M2

Dibutiltīna savienojumi

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

un citi

211-670-0

201-039-8

213-928-8

un citi

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

▼B

Dihlobenils ((+))

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

▼M3

Diizobutilftalāts ((+))

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr

 

▼B

Diklorāns ((+))

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

Dihlorvoss ((+))

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

Dikofols ((+))

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dikofols, kas satur mazāk nekā 78 % p,p′-dikofola vai 1 g/kg DDT un DDT radniecīgu savienojumu ((+))

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M1

Didecildimetilamonija hlorīds

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

▼B

Dimetēnamīds ((+))

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p(1)

b

 

Dinikonazols-M ((+))

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p(1)

b

 

Dinitroortokrezols (DNOC) un tā sāļi (piem., amonija sāls, kālija sāls un nātrija sāls) ((#))

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Dinobutons

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinozebs, tā sāļi un esteri ((#))

88-85-7 un citi

201-861-7 un citi

2908 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

2915 36 00

i(2)

b

Dinoterbs ((+))

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M2

Dioktiltīna savienojumi

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

un citi

222-583-2

212-791-1

240-253-6

un citi

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

▼B

Difenilamīns

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

b

 

▼M4

DPX KE 459 (flupirsulfuronmetils) ((+))

150315-10-9

144740-54-5

nepiemēro

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

▼B

Izputināmu pulveru maisījumi, kuru sastāvā ir:

 

 

3808 99 90

 

 

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

benomils, 7 % vai vairāk,

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

b

 

karbofurāns, 10 % vai vairāk,

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

b

 

un tirams, 15 % vai vairāk ((#))

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

▼M2 —————

▼B

Etalfluralīns ((+))

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p(1)

b

 

Etions

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M1

Etoksisulfurons ((+))

126801-58-9

n.a.

2933 59 95

p(1)

b

 

▼B

Etoksihīns ((+))

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

Etilēnoksīds (oksirāns) ((#))

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

Fenarimols ((+))

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

b

 

▼M2

Fenbutatīnoksīds

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

b

 

▼B

Fenitrotions ((+))

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

Fenpropatrīns

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentions ((+))

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

Fentīna acetāts ((+))

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentīna hidroksīds ((+))

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenvalerāts

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

Ferbams

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M4

Fipronils ((+))

120068-37-3

nepiemēro

ex 2933 19 90

p(1)

b

 

▼B

Fluoracetamīds ((#))

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

Flurenols

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Flurprimidols ((+))

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p(1)

b

 

Furatiokarbs

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Guazatīns ((+))

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Heksahloretāns

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Heksazinons

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminoktadīns

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Indoliletiķskābe ((+))

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p(1)

b

 

▼M4

Iprodions ((+))

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p(1)

b

 

▼B

Izoksations

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

▼M4

Izoproturons ((+))

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

Linurons ((+))

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p(1)

b

 

▼B

Malations

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

b

 

a)  maleīnskābes hidrazīds un tā sāļi, izņemot holīna, kālija un nātrija sāļus

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

b)  maleīnskābes hidrazīda holīna, kālija un nātrija sāļi, kas satur vairāk nekā 1 mg/kg brīva hidrazīna, izsakot skābes ekvivalentā

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Dzīvsudraba savienojumi, arī neorganiskie dzīvsudraba savienojumi, dzīvsudraba alkil-, alkiloksialkil- un aril- savienojumi, izņemot V pielikumā uzskaitītos dzīvsudraba savienojumus ((#))

62-38-4, 26545-49-3 un citi

200-532-5, 247-783-7 un citi

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

▼M4

Manebs ((+))

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p(1)-p(2)

b-b

 

▼B

Metams

144-54-7

205-632-2

2930 20 00

p(1)

b

 

137-42-8

205-239-0

▼M3

Metamidofoss ((#))

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b

 

▼M3 —————

▼B

Metidations

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Metomils

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

b

 

Metilbromīds ((+))

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

Metilparations ((+)) ((#))

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

Metoksurons

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monokrotofoss ((#))

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

Monolinurons

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

Monometildibromdifenilmetāns

Tirdzniecības nosaukums: DBBT ((+))

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

b

 

Monometildihlordifenilmetāns

Tirdzniecības nosaukums: Ugilec 121 vai Ugilec 21 ((+))

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monometiltetrahlordifenilmetāns

Tirdzniecības nosaukums: Ugilec 141 ((+))

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monurons

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

Nikotīns ((+))

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

b

 

Nitrofēns ((+))

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonilfenola izomēri C6H4(OH)C9H19 ((+))

25154-52-3 (nonilfenols),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852-15-3 (4-nonilfenols, sazarotas virknes)

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (izononilfenols),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2, (nonilfenols, sazarotas virknes),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5 (p-nonilfenols) u.c.

203-199-4 un citi

 

 

 

 

Nonilfenola etoksilāti (C2H4O)nC15H24((+))

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 un citi

 

3402 13 00

i(1)

sr

 

p(1)-p(2)

b-b

Oktabromdifenilēteris ((+))

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

 

Ometoāts

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M4

Ortosulfamurons ((+))

213464-77-8

nepiemēro

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

▼M1

Oksadiargils ((+))

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

▼B

Oksidemetonmetils ((+))

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Parakvāts ((+))

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Parations ((#))

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

Pebulāts

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M2

Pentahloretāns

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

▼B

Pentahlorfenols, tā sāļi un esteri ((#))

87-86-5 un citi

201-778-6 un citi

2908 11 00

2908 19 00  un citi

p(1)-p(2)

b-sr

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

▼M1

Perfluoroktānsulfonāti

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metāla sāls (O-M +), halogenīds, amīds un citi atvasinājumi, ietverot polimērus) ((+))((#))

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

un citi

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr

 

▼B

Permetrīns

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

Fozalons ((+))

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

Fosfamidons (šķīstoši preparāti šķidrumu veidā, kuros aktīvās vielas saturs pārsniedz 1 000  g/l) ((#))

13171-21-6 (maisījums, (E)&(Z) izomēri)

23783-98-4 ((Z)-izomērs)

297-99-4 ((E)-izomērs)

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

▼M4

Pikoksistrobīns ((+))

117428-22-5

nepiemēro

ex 2933 39 99

p(1)

b

 

▼B

Polibrombifenili (PBB), izņemot heksabrombifenilu ((#))

13654-09-6, 27858-07-7 un citi

237-137-2, 248-696-7 un citi

2903 69 90

i(1)

sr

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

Polihlorterfenili (PCT) ((#))

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

b

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

Procimidons ((+))

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

b

 

Propahlors ((+))

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

b

 

Propanils

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

b

 

Profams

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

Propizohlors ((+))

86763-47-5

n.a.

2924 29 98

p(1)

b

 

Pirazofoss ((+))

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Kvintocēns ((+))

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M1

Rotenons ((+))

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

▼B

Scillirozīds

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

Simazīns ((+))

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Strihnīns

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

▼M2

Svina savienojumi

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

un citi

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

un citi

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

▼B

Teknazēns ((+))

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M3

Tepraloksidīms ((+))

149979-41-9

nepiemēro

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

▼B

Terbufoss

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Tetraetilsvins ((#))

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

Tetrametilsvins ((#))

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

Tallija sulfāts

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

Tiobenkarbs ((+))

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p(1)

b

 

Tiociklams

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tiodikarbs ((+))

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Tolilfluanīds ((+))

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

b

 

▼M4

Triasulfurons ((+))

82097-50-5

nepiemēro

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

▼B

Triazofoss

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M4

Visi tributilalvas savienojumi, arī:

 

 

ex 2931 20 00

p(1)-p(2)

i(1)-i(2)

b-b

sr-sr

 

Tributilalvas oksīds,

56-35-9

200-268-0

ex 2931 20 00

Tributilalvas fluorīds,

1983-10-4

217-847-9

ex 2931 20 00

Tributilalvas metakrilāts,

2155-70-6

218-452-4

ex 2931 20 00

Tributilalvas benzoāts,

4342-36-3

224-399-8

ex 2931 20 00

Tributilalvas hlorīds,

1461-22-9

215-958-7

ex 2931 20 00

Tributilalvas linoleāts,

24124-25-2

246-024-7

ex 2931 20 00

Tributilalvas naftenāts ((#))

85409-17-2

287-083-9

ex 2931 20 00

▼M2

Trihlorbenzols

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sr

 

▼M4

Trihlorfons ((#))

52-68-6

200-149-3

ex 2931 39 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M3

Triklozāns ((+))

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

▼B

Triciklazols ((+))

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

b

 

Tridemorfs

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

▼M3

Triflumurons

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

▼B

Trifluralīns ((+))

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

b

 

Trīsaizvietotie alvas organiskie savienojumi, izņemot tributilalvas savienojumus ((+))

2931 00 95  un citi

p(2)

sr

 

i(2)

sr

▼M3

Tris(2-hloretil)fosfāts ((+))

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1)-i(2)

sr

 

▼B

Tris(2,3-dibrompropil)fosfāts ((#))

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

Sk. PIC apkārtrakstu www.pic.int/

Tris-aziridinilfosfīnoksīds (1,1′,1″-fosforiltriaziridīns) ((+))

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Vamidotions

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinklozolīns ((+))

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

▼M1

Varfarīns

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b

 

▼B

Cinebs

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 vai 3824 90 97

p(1)

b

 

(*1)   Apakškategorijas: p(1) – augu aizsardzības līdzekļu grupas pesticīds, p(2) – cits pesticīds, ietverot biocīdus. i(1) – rūpnieciska ķīmiska viela profesionālai lietošanai, i(2) – rūpnieciska ķīmiska viela plašai lietošanai.

(*2)   Lietojuma ierobežojumi: sr – stingrs ierobežojums, b – aizliegums (attiecīgajai apakškategorijai vai apakškategorijām) saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

(1)   Šis ieraksts neietekmē esošo ierakstu par cis-1,3-dihlorpropēnu (CAS Nr. 10061-01-5).

(2)   Šis ieraksts neskar esošo ierakstu par metamidofosa šķīstošajiem preparātiem šķidrumu veidā, kuros aktīvās sastāvdaļas saturs ir lielāks par 600 g/l.

(3)   Izņemot dzinēju degvielas, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/70/EK (1998. gada 13. oktobris), kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.).
CAS numurs = Ķīmiskā informatīvā dienesta (Chemical Abstracts Service) reģistrācijas numurs.

(#)  Ķīmiskā viela, uz kuru pilnībā vai daļēji attiecas PIC procedūra.

(+)  Ķīmiskā viela, par kuru jāsniedz PIC paziņojums.

(*3)   “Ex” pirms koda nozīmē, ka attiecīgajā apakšpozīcijā ietilpst arī ķīmiskās vielas, kas nav minētas slejā “Ķīmiskā viela”.

2.   DAĻA

Ķīmiskās vielas, par kurām jāsniedz PIC paziņojums

(kā minēts 11. pantā)

Šajā sarakstā iekļautas ķīmiskās vielas, par kurām jāsniedz PIC paziņojums. Tas neietver tās šā pielikuma 3. daļā uzskaitītās vielas, uz kurām jau attiecas PIC procedūra.Ķīmiskā viela

CAS Nr.

Einecs numurs

►M2  KN kods ()  ◄

Kategorija (1)

Lietojuma ierobežojums (2)

1,3-dihlorpropēns

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p

b

2-naftilamīns (naftalīn-2-amīns) un tā sāļi

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 un citi

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 un citi

2921 45 00

i

b

▼M3

3-decēn-2-ons

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

▼B

4-aminobifenils (bifenil-4-amīns) un tā sāļi

92-67-1, 2113-61-3 un citi

202-177-1 un citi

2921 49 80

i

b

4-nitrobifenils

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

▼M3

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilēns

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

▼B

Acefāts

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

Alahlors

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Aldikarbs

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

Amitrazs

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

b

▼M4

Amitrols

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p

b

▼B

Antrahinons

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

b

Azbesta šķiedras: krizotils

12001-29-5 vai 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

Atrazīns

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

b

▼M1 —————

▼C1

Azociklotīns

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

b

▼B

Benfurakarbs

82560-54-1

n.a.

2932 99 00

p

b

Benzidīns un tā sāļi

92-87-5, 36341-27-2 un citi

202-199-1, 252-984-8 un citi

2921 59 90

i

sr

Benzidīna atvasinājumi

 

 

 

▼M3

Benzilbutilftalāts

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

▼M4

Beta-cipermetrīns

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p

b

▼M1

Bitertanols

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

b

▼B

Butralīns

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

b

Kadusafoss

95465-99-9

n.a.

2930 90 99

p

b

Karbarils

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

▼M4 —————

▼B

Karbosulfāns

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

b

▼M1

Hlorāts

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

un citi

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b

▼B

Hlorfenapirs

122453-73-0

 

2933 99 90

p

sr

Hlortaldimetils

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

b

Hlozolināts

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

b

▼M1

Cinidonetils

142891-20-1

n.a.

2925 19 95

p

b

▼B

Cianamīds

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

▼M3

Cibutrīns

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

▼M1

Ciklanilīds

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

b

Ciheksatīns

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

b

▼M3

Diarsēna pentoksīds

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

▼B

Diazinons

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

sr

Dihlobenils

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

▼M3

Diizobutilftalāts

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

▼B

Diklorāns

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

Dihlrvoss

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

sr

Dikofols

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dikofols, kas satur mazāk nekā 78 % p,p′-dikofola vai 1 g/kg DDT un DDT radniecīgu savienojumu

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dimetēnamīds

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p

b

Dinikonazols-M

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p

b

Dinoterbs

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

▼M4

DPX KE 459 (flupirsulfuronmetils)

150315-10-9

144740-54-5

nepiemēro

ex 2935 90 90

p

b

▼B

Endosulfāns

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

Etalfluralīns

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p

b

▼M1

Etoksisulfurons

126801-58-9

n.a.

2933 59 95

p

b

▼B

Etoksihīns

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

Fenarimols

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

b

▼M2

Fenbutatīnoksīds

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b

▼B

Fenitrotions

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

sr

Fentions

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

Fentinacetāts

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

Fentinhidroksīds

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

▼M4

Fipronils

120068-37-3

nepiemēro

ex 2933 19 90

p

sr

▼B

Flurprimidols

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p

b

Guazatīns

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p

b

Indoliletiķskābe

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p

b

▼M4

Iprodions

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

b

Izoproturons

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p

sr

Linurons

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p

b

Manebs

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p

b

▼M3 —————

▼B

Metilbromīds

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

Metilparations ((#))

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

Monometildibromdifenilmetāns

Tirdzniecības nosaukums: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

Monometildihlordifenilmetāns

Tirdzniecības nosaukums: Ugilec 121 vai Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

Monometiltetrahlordifenilmetāns

Tirdzniecības nosaukums: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

Nikotīns

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

b

Nitrofēns

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

Nonilfenola izomēri C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (nonilfenols),

246-672-0

2907 13 00

i

sr

84852-15-3 (4-nonilfenols, sazarotas virknes),

284-325-5

 

 

 

11066-49-2 (izononilfenols),

234-284-4

 

 

 

90481-04-2, (nonilfenols, sazarotas virknes),

291-844-0

 

 

 

104-40-5 (p-nonilfenols) u.c.

203-199-4 un citi

 

 

 

Nonilfenola etoksilāti (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 un citi

 

3402 13 00

i

sr

p

b

Oktabromdifenilēteris

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

▼M4

Ortosulfamurons

213464-77-8

nepiemēro

ex 2933 59 95

p

b

▼M1

Oksadiargils

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

b

▼B

Oksidemetonmetils

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

Parakvāts

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

b

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

▼M1

Perfluoroktānsulfonātu atvasinājumi (ietverot polimērus), uz kuriem neattiecas

perfluoroktānsulfoskābe, perfluoroktānsulfonāti, perfluoroktānsulfonamīdi un perfluoroktānsulfonili

57589-85-2

68081-83-4

un citi

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr

▼B

Fozalons

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

▼M4

Pikoksistrobīns

117428-22-5

nepiemēro

ex 2933 39 99

p

b

▼B

Procimidons

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

b

Propahlors

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

b

Propizohlors

86763-47-5

n.a.

2924 29 98

p

b

Pirazofoss

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

Kvintocēns

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

▼M1

Rotenons

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p

sr

▼B

Simazīns

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

b

Teknazēns

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

▼M3

Tepraloksidīms

149979-41-9

nepiemēro

ex 2932 99 00

p

b

▼B

Tiobenkarbs

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p

b

Tiodikarbs

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

Tolilfluanīds

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

sr

▼M4

Triasulfurons

82097-50-5

nepiemēro

ex 2935 90 90

p

b

▼M4 —————

▼M3

Triklozāns

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

▼B

Triciklazols

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

b

Trifluralīns

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

b

Trīsaizvietotie alvas organiskie savienojumi, izņemot tributilalvas savienojumus

2931 00 95  un citi

p

sr

▼M3

Tris(2-hloretil)fosfāts

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr

▼B

Vinklozolīns

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

b

(*1)   Kategorijas: p – pesticīds; i – rūpnieciska ķīmiskā viela.

(*2)   Lietojuma ierobežojumi: sr – stingrs ierobežojums; b – aizliegums (attiecīgajai kategorijai vai kategorijām). CAS numurs = Ķīmiskā informatīvā dienesta (Chemical Abstracts Service) reģistrācijas numurs.

(#)  Ķīmiskā viela, uz kuru pilnībā vai daļēji attiecas starptautiskā PIC procedūra.

(2)   “Ex” pirms koda nozīmē, ka attiecīgajā apakšpozīcijā ietilpst arī ķīmiskās vielas, kas nav minētas slejā “Ķīmiskā viela”.

3.   DAĻA

Ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas PIC procedūra

(kā minēts 13. un 14. pantā)

(Kategorijas norādītas atbilstīgi Konvencijas kategorijām)Ķīmiskā viela

Attiecīgais CAS numurs

►M2  
HS kods
Viela tīrā veidā ()  ◄

►M2  
HS kods
Maisījumi, kuru sastāvā ir viela ()  ◄

Kategorija

2,4,5-T un tā sāļi un esteri

93-76-5 ((#))

2918.91

3808.50

pesticīds

Aldrīns (1)

309-00-2

2903.52

3808.50

pesticīds

▼M1

Azinfosmetils

86-50-0

2933.99

3808.10

pesticīds

▼B

Binapakrils

485-31-4

2916.19

3808.50

pesticīds

▼M4

Karbofurāns

1563-66-2

ex 2932.99

3808.91

3808.59

pesticīds

▼B

Kaptafols

2425-06-1

2930.50

3808.50

pesticīds

Hlordāns (1)

57-74-9

2903.52

3808.50

pesticīds

Hlordimeforms

6164-98-3

2925.21

3808.50

pesticīds

Hlorbenzilāts

510-15-6

2918.18

3808.50

pesticīds

DDT (1)

50-29-3

2903.62

3808.50

pesticīds

Dieldrīns (1)

60-57-1

2910.40

3808.50

pesticīds

Dinitroortokrezols (DNOC) un tā sāļi (piem., amonija sāls, kālija sāls un nātrija sāls)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

pesticīds

Dinozebs, tā sāļi un esteri

88-85-7 ((#))

2908.91

3808.50

pesticīds

1,2-dibrometāns (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

pesticīds

Etilēndihlorīds (1,2-dihloretāns)

107-06-2

2903.15

3808.50

pesticīds

Etilēnoksīds

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

pesticīds

Fluoracetamīds

640-19-7

2924.12

3808.50

pesticīds

HCH (izomēru maisījums) (1)

608-73-1

2903.51

3808.50

pesticīds

Heptahlors (1)

76-44-8

2903.52

3808.50

pesticīds

Heksahlorbenzols (1)

118-74-1

2903.62

3808.50

pesticīds

Lindāns (1)

58-89-9

2903.51

3808.50

pesticīds

Dzīvsudraba savienojumi, tostarp neorganiskie dzīvsudraba savienojumi, alkildzīvsudraba savienojumi un alkiloksialkil- un arildzīvsudraba savienojumi

10112-91-1, 21908-53-2 un citi

Sk. arī: www.pic.int/

2852.00

3808.50

pesticīds

Monokrotofoss

6923-22-4

2924.12

3808.50

pesticīds

▼M2

Tehniskais oktabromdifenilēteris, tostarp

 

ex 3824.90

ex 3824.90

rūpniecisks

—  heksabromdifenilēteris,

36483-60-0

—  heptabromdifenilēteris

68928-80-3

▼B

Parations

56-38-2

2920.11

3808.50

pesticīds

▼M2

Tehniskais pentabromdifenilēteris, tostarp

 

ex 3824.90

ex 3824.90

rūpniecisks

—  tetrabromdifenilēteris,

40088-47-9

—  pentabromdifenilēteris

32534-81-9

▼B

Pentahlorfenols, tā sāļi un esteri

87-86-5 ((#))

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

pesticīds

▼M1

Perfluoroktānsulfoskābe, perfluoroktānsulfonāti, perfluoroktānsulfonamīdi un perfluoroktānsulfonili

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

un citi

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

rūpniecisks

▼B

Toksafēns (1)

8001-35-2

3808.50

pesticīds

Izputināmu pulveru maisījumi, kas satur 7 % vai vairāk benomila, 10 % vai vairāk karbofurāna un 15 % vai vairāk tirama

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

īpaši bīstams pesticīdu preparāts

▼M3

Metamidofoss

10265-92-6

ex 2930.80

ex 3808.59

pesticīds

▼M3 —————

▼B

Metilparations (emulsiju koncentrāti (EC) ar aktīvās sastāvdaļas saturu 19,5 % vai vairāk un vielas putekļi ar aktīvās sastāvdaļas saturu 1,5 % vai vairāk)

298-00-0

2920.11

3808.50

īpaši bīstams pesticīdu preparāts

Fosfamidons (šķīstoši preparāti šķidrumu veidā, kuru aktīvās sastāvdaļas saturs ir lielāks par 1 000  g/l)

 

2924.12

3808.50

īpaši bīstams pesticīdu preparāts

(E) un (Z) izomēru maisījums

13171-21-6

(Z)-izomērs

23783-98-4

(E)-izomērs

297-99-4

Azbesta šķiedras:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

rūpnieciskas

Krokidolīts

12001-28-4

2524.10

 

 

Aktinolīts

77536-66-4

2524.90

 

 

Antofilīts

77536-67-5

2524.90

 

 

Amozīts

12172-73-5

2524.90

 

 

Tremolīts

77536-68-6

2524.90

 

 

Polibrombifenili (PBB)

 

 

 

 

—  (heksa-) (1)

36355-01-8

3824.82

rūpnieciski

—  (okta-)

27858-07-7

 

 

 

—  (deka-)

13654-09-6

 

 

 

Polihlorbifenili (PCB) (1)

1336-36-3

3824.82

rūpnieciski

Polihlorterfenili (PCT)

61788-33-8

3824.82

rūpnieciski

▼M4

Īsās ķēdes hlorparafīni

85535-84-8

ex 3824.99

 

rūpnieciska ķīmiskā viela

▼B

Tetraetilsvins

78-00-2

2931.00

3811.11

rūpniecisks

Tetrametilsvins

75-74-1

2931.00

3811.11

rūpniecisks

▼M4

Visi tributilalvas savienojumi, arī:

 

ex 2931.20

3808.59

pesticīds

rūpnieciska ķīmiskā viela

Tributilalvas oksīds,

56-35-9

ex 2931.20

Tributilalvas fluorīds,

1983-10-4

ex 2931.20

Tributilalvas metakrilāts,

2155-70-6

ex 2931.20

Tributilalvas benzoāts,

4342-36-3

ex 2931.20

Tributilalvas hlorīds,

1461-22-9

ex 2931.20

Tributilalvas linoleāts,

24124-25-2

ex 2931.20

Tributilalvas naftenāts ((#))

85409-17-2

ex 2931.20

▼M4

Trihlorfons

52-68-6

ex 2931.39

3808.91

pesticīds

▼B

Tris (2,3-dibrompropil)fosfāts

126-72-7

2919.10

3824.83

rūpniecisks

(*1)   Šīs vielas eksportēt ir aizliegts saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktu un V pielikumu.

(#)  CAS numurs norādīts tikai klasificētajiem izejas savienojumiem.

(2)   “Ex” pirms koda nozīmē, ka attiecīgajā apakšpozīcijā ietilpst arī ķīmiskās vielas, kas nav minētas slejā “Ķīmiskā viela”.
II PIELIKUMS

PAZIŅOŠANA PAR EKSPORTU

Saskaņā ar 8. pantu sniedzamā informācija

1. Eksportējamās vielas identitāte:

a) nosaukums pēc Starptautiskās Teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienības (IUPAC) nomenklatūras;

b) citi nosaukumi (piemēram, ISO nosaukums, parastie nosaukumi, tirdzniecības nosaukumi un abreviatūras);

c)  Einecs numurs un CAS numurs;

d)  CUS (Eiropas Ķīmisko vielu saraksts muitas vajadzībām) numurs un kombinētās nomenklatūras kods;

e) galvenie vielas piemaisījumi, ja tam ir īpaša nozīme.

2. Eksportējamā maisījuma identitāte:

a) maisījuma tirdzniecības nosaukums un/vai apzīmējums;

b) katrai I pielikumā minētajai vielai – procentuālais sastāvs un 1. punktā norādītie dati;

c)  CUS (Eiropas Ķīmisko vielu saraksts muitas vajadzībām) numurs un kombinētās nomenklatūras kods.

3. Eksportējamā izstrādājuma identitāte:

a) izstrādājuma tirdzniecības nosaukums un/vai apzīmējums;

b) procentuālais sastāvs un 1. punktā norādītie dati katrai I pielikumā minētajai vielai.

4. Informācija par eksportu:

a) galamērķa valsts;

b) izcelsmes valsts;

c) sagaidāmā pirmā eksporta diena kārtējā gadā;

d) paredzamais ķīmiskās vielas daudzums, kuru kārtējā gadā eksportēs uz attiecīgo valsti;

e) ja zināms – paredzamais lietojums galamērķa valstī, norādot, kurām Konvencijā noteiktajām kategorijām šis lietojums atbilst;

f) importējošās fiziskās vai juridiskās personas vārds vai nosaukums, adrese un citi attiecīgi dati;

g) eksportētāja vārds vai nosaukums, adrese un citi attiecīgi dati.

5. Izraudzītās valsts iestādes:

a) nosaukums, adrese, tālruņa un teleksa, faksa numurs vai e-pasta adrese izraudzītajai valsts iestādei Savienībā, no kuras var saņemt sīkāku informāciju;

b) nosaukums, adrese, tālruņa un teleksa, faksa numurs vai e-pasta adrese izraudzītajai valsts iestādei (importējošajā valstī).

6. Informācija par veicamajiem piesardzības pasākumiem, tostarp par bīstamības un riska kategorijām un nekaitīguma norādēm.

7. Fizikāli ķīmisko, toksikoloģisko un ekotoksikoloģisko īpašību kopsavilkums.

8. Ķīmiskās vielas lietojums Savienībā:

a) lietojumi, kategorijas saskaņā ar Konvenciju un Savienības apakškategorijām, ja uz tām attiecināmi kontroles pasākumi (aizliegums vai stingri ierobežojumi);

b) lietojumi, kuros ķīmiskā viela nav stingri ierobežota vai aizliegta (lietojuma kategorijas un apakškategorijas, kas definētas regulas I pielikumā);

c) ja iespējams – saražoto, importēto, eksportēto un izlietoto ķīmiskās vielas daudzumu aptuvens novērtējums.

9. Informācija par piesardzības pasākumiem, kas veicami, lai samazinātu ķīmiskās vielas iedarbību un emisiju.

10. Reglamentējošo ierobežojumu kopsavilkums un to noteikšanas pamatojums.

11. Šīs regulas IV pielikuma 2. punkta a), c) un d) apakšpunktā norādītās informācijas kopsavilkums.

12. Papildu informācija, kuru eksportējošā Puse sniegusi, uzskatot to par būtisku, vai IV pielikumā noteikta sīkāka informācija, ja to pieprasījusi importējošā Puse.
III PIELIKUMS

Informācija, kas dalībvalstu izraudzītajām valsts iestādēm jāsniedz Komisijai saskaņā ar 10. pantu

1. Kopsavilkums par to ķīmisko vielu daudzumiem, uz kurām attiecas I pielikums un kuras vielu, maisījumu un izstrādājumu veidā eksportētas iepriekšējā gadā:

a) eksportēšanas gads;

b) kopsavilkums par vielu, maisījumu un izstrādājumu veidā eksportēto ķīmisko vielu daudzumiem (tabulas paraugs pievienots).Ķīmiskā viela

Importētājvalsts

Vielas daudzums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fizisku vai juridisku personu, kas ķīmiskās vielas importē Pusē vai citā valstī, sarakstsĶīmiskā viela

Importētājvalsts

Importējošā persona

Importējošās personas adrese un citi attiecīgie dati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV PIELIKUMS

Paziņošana Konvencijas Sekretariātam par aizliegtām vai stingri ierobežotām ķīmiskām vielām

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ 11. PANTĀ PAREDZĒTAJOS PAZIŅOJUMOS

Paziņojumos iekļauj šādas ziņas.

1. Īpašības, identifikācija un lietojumi:

a) plaši pazīstamais nosaukums;

b) ķīmiskais nosaukums saskaņā ar starptautiski atzītu nomenklatūru (piemēram, Starptautiskās Teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienības (IUPAC) nomenklatūru), ja šāda nomenklatūra ir;

c) komercnosaukumi un maisījumu nosaukumi;

d) kodu numuri: CAS (Chemical Abstracts Service) numurs, Harmonizētās sistēmas muitas kods un citi numuri;

e) informācija par bīstamības klasifikāciju, ja uz ķīmisko vielu attiecas klasifikācijas prasības;

f) ķīmiskās vielas lietojums vai lietojumi:

 Savienībā,

 citur (ja zināmi);

g) fizikāli ķīmiskās, toksikoloģiskās un ekotoksikoloģiskās īpašības.

2. Galīgā reglamentējošā darbība:

a) galīgajai reglamentējošajai darbībai specifiskā informācija:

i) galīgās reglamentējošās darbības kopsavilkums;

ii) atsauce uz reglamentējošo dokumentu;

iii) galīgās reglamentējošās darbības spēkā stāšanās diena;

iv) norāde par to, vai galīgā reglamentējošā darbība ir pieņemta, pamatojoties uz riska vai bīstamības novērtējumu, un – ja tā ir – informācija par šo novērtējumu, ietverot atsauci uz attiecīgo dokumentāciju;

v) pamatojums, kāpēc galīgā reglamentējošā darbība ir svarīga cilvēku veselības, tostarp patērētāju un darbinieku veselības, vai vides aizsardzībai;

vi) kopsavilkums par bīstamību un risku, ko ķīmiskā viela rada cilvēku veselībai, tostarp patērētāju un darbinieku veselībai, vai videi, un galīgās reglamentējošās darbības sagaidāmā ietekme;

b) kategorija vai kategorijas, attiecībā uz kurām pieņemta galīgā reglamentējošā darbība, un šādas ziņas par katru kategoriju:

i) lietojums vai lietojumi, kas aizliegti ar galīgo reglamentējošo darbību;

ii) lietojums vai lietojumi, kas turpina būt atļauti;

iii) ja iespējams – saražoto, importēto, eksportēto un izlietoto ķīmiskās vielas daudzumu aptuvens novērtējums;

c) ciktāl iespējams, norāde par galīgās reglamentējošās darbības iespējamo saistību ar citām valstīm un reģioniem;

d) cita saistīta informācija, kas var ietvert:

i) galīgās reglamentējošās darbības sociālekonomisko seku novērtējumu;

ii) ja iespējams, tādu informāciju par alternatīvām un to relatīvajiem riskiem kā:

 kaitēkļu apkarošanas kompleksās stratēģijas,

 rūpniecības tehnoloģijas un procesi, arī tīrākas tehnoloģijas.
V PIELIKUMS

Ķīmiskās vielas un izstrādājumi, kurus aizliegts eksportēt

(kā minēts 15. pantā)

1.   DAĻA

Noturīgie organiskie piesārņotāji, kas uzskaitīti A un B pielikumā Stokholmas Konvencijai par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem ( 15 ), saskaņā ar tās noteikumiem.Ķīmiskā viela vai izstrādājums, kuru aizliegts eksportēt

Attiecīgā gadījumā – papildu dati (piemēram, ķīmiskās vielas nosaukums, EK numurs, CAS numurs u. c.)

 

Aldrīns

EK Nr. 206-215-8,

CAS Nr. 309-00-2,

KN kods 2903 52 00

 

Hlordāns

EK Nr. 200-349-0,

CAS Nr. 57-74-9,

KN kods 2903 52 00

 

Hlordekons

EK Nr. 205-601-3,

CAS Nr. 143-50-0,

KN kods 2914 70 00

 

Dieldrīns

EK Nr. 200-484-5,

CAS Nr. 60-57-1,

KN kods 2910 40 00

 

DDT (1,1,1-trihlor-2,2-bis(p-hlorfenil)etāns)

EK Nr. 200-024-3,

CAS Nr. 50-29-3,

KN kods 2903 62 00

 

Endrīns

EK Nr. 200-775-7,

CAS Nr. 72-20-8,

KN kods 2910 90 00

 

Heptabromdifenilēteris C12H3Br7O

EK Nr. 273-031-2

CAS Nr. 68928-80-3 un citi

KN kods 2909 30 38

 

Heptahlors

EK Nr. 200-962-3,

CAS Nr. 76-44-8,

KN kods 2903 52 00

 

Heksabrombifenils

EK Nr. 252-994-2,

CAS 36355-01-8

KN kods 2903 69 90

▼M3

 

Heksabromciklododekāns

EK Nr. 247-148-4, 221-695-9,

CAS Nr. 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 un citi,

KN kods 2903 89 80

▼B

 

Heksabromdifenilēteris C12H4Br6O

EK Nr. 253-058-6

CAS Nr. 36483-60-0 un citi

KN kods 2909 30 38

 

Heksahlorbenzols

EK Nr. 200-273-9,

CAS Nr. 118-74-1,

KN kods 2903 62 00

▼M3

 

Heksahlorbutadiēns

EK Nr. 201-765-5,

CAS Nr. 87-68-3,

KN kods 2903 29 00

▼B

 

Heksahlorcikloheksāni, ietverot lindānu

EC Nr. 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

CAS Nr. 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

KN kods 2903 51 00

 

Mirekss

EK Nr. 219-196-6,

CAS Nr. 2385-85-5,

KN kods 2903 59 80

 

Pentabromdifenilēteris C12H5Br5O

EK Nr. 251-084-2 un citi

CAS Nr. 32534-81-9 un citi

KN kods 2909 30 31

 

Pentahlorbenzols

EK Nr. 210-172-5

CAS Nr. 608-93-5,

KN kods 2903 69 90

 

Polihlorbifenili (PCB)

EK Nr. 215-648-1 un citi,

CAS Nr. 1336-36-3 un citi,

KN kods 2903 69 90

▼M3

 

Polihlornaftalīni

EK Nr. 274-864-4,

CAS Nr. 70776-03-3 un citi,

KN kods 3824 99 93

Izstrādājumi, kas satur tetra-, penta-, heksa- vai heptabromdifenilēteri koncentrācijā, kas ir 0,1 % no masas vai vairāk, ja tie daļēji vai pilnībā ražoti no pārstrādātām izejvielām vai otrreizējai izmantošanai sagatavotiem atkritumu materiāliem

Tetrabromdifenilēteris

EK Nr. 254-787-2 un citi,

CAS Nr. 40088-47-9 un citi,

KN kods 2909 30 38

Pentabromdifenilēteris

EK Nr. 251-084-2 un citi,

CAS Nr. 32534-81-9 un citi,

KN kods 2909 30 31

Heksabromdifenilēteris

EK Nr. 253-058-6 un citi,

CAS Nr. 36483-60-0 un citi,

KN kods 2909 30 38

Heptabromdifenilēteris

EK Nr. 273-031-2 un citi,

CAS Nr. 68928-80-3 un citi,

KN kods 2909 30 38

▼M4

 

Īsās ķēdes hlorparafīni

EK Nr. 287-476-5

CAS Nr. 85535-84-8

KN kods 3824 99 92

▼B

 

Tetrabromdifenilēteris C12H6Br4O

EK Nr. 254-787-2 un citi

CAS Nr. 40088-47-9 un citi

KN kods 2909 30 38

 

Toksafēns (kamfehlors)

EK Nr. 232-283-3,

CAS Nr. 8001-35-2,

KN kods 3808 50 00

▼M4

2.   DAĻA

Ķīmiskās vielas, kas saskaņā ar Stokholmas Konvencijas par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem noteikumiem nav noturīgie organiskie piesārņotāji, kuri minēti tās A un B pielikumāĶīmiskā viela vai izstrādājums, kuru aizliegts eksportēt

Attiecīgā gadījumā – papildu dati (piemēram, ķīmiskās vielas nosaukums, EK numurs, CAS numurs u. c.)

1

Dzīvsudrabu saturošas kosmētiskās ziepes

KN kodi 3401 11 00 , 3401 19 00 , 3401 20 10 , 3401 20 90 , 3401 30 00

2

Metāliskais dzīvsudrabs un metāliskā dzīvsudraba maisījumi ar citām vielām, tostarp dzīvsudraba sakausējumi ar dzīvsudraba koncentrāciju vismaz 95 masas %.

CAS Nr. 7439-97-6

EK Nr. 231-106-7

KN kods 2805 40

3

Šādi dzīvsudraba savienojumi, izņemot gadījumus, kad tos eksportē laboratorijas mēroga pētījumiem vai laboratorijas analīzēm:

— cinobra rūda,

— dzīvsudraba (I) hlorīds (Cl2Hg2),

— dzīvsudraba (II) oksīds (HgO),

— dzīvsudraba sulfīds (HgS).

CAS Nr. 10112-91-1; 21908-53-2; 1344-48-5

EK Nr. 233-307-5; 244-654-7; 215-696-3

KN kodi ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00

4

Visi metāliskā dzīvsudraba maisījumi ar citām vielām, tostarp dzīvsudraba sakausējumi, uz kuriem neattiecas 2. ieraksts, un visi dzīvsudraba savienojumi, uz kuriem neattiecas 3. ieraksts, ja šā maisījuma vai savienojuma eksports ir paredzēts metāliskā dzīvsudraba atgūšanai

To vidū:

dzīvsudraba (I) sulfāts (Hg2SO4, CAS Nr. 7783-36-0), dzīvsudraba (II) tiocianāts (Hg(SCN)2, CAS Nr. 592-85-8), dzīvsudraba (I) jodīds (Hg2I2, CAS Nr. 15385-57-6)

KN kodi ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00

▼B
VI PIELIKUMS

Konvencijas Puses, kurām vajadzīga informācija par to ķīmisko vielu tranzītu, uz kurām attiecas PIC procedūra

(kā minēts 16. pantā)Valsts

Vajadzīgā informācija

 

 

 

 
VII PIELIKUMS

Atbilstības tabulaRegula (EK) Nr. 689/2008

Šī regula

1. panta

1. panta 1. punkts

1. punkts

1. panta 2. punkts

2. punkts

2. punkta

2. panta 1. punkts

1. punkts

2. panta 2. punkts

2. punkts

3. punkts

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. panta

5. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

2. punkts

3. punkts

3. punkts

6. panta

1. punkts

2. punkts

6. panta

7. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

2. punkts

3. punkts

3. punkts

7. panta

8. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

2. punkts

3. punkts

3. punkts

4. punkts

4. punkts

5. punkts

5. punkts

6. punkts

6. punkts

7. punkts

7. punkts

8. punkts

8. punkts

8. panta

9. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

2. punkts

9. panta

10. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

2. punkts

3. punkts

3. punkts

10. panta

11. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

2. punkts

3. punkts

3. punkts

4. punkts

4. punkts

5. punkts

5. punkts

6. punkts

6. punkts

7. punkts

7. punkts

8. punkts

8. punkts

11. pants

12. pants

12. panta

13. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

2. punkts

3. punkts

3. punkts

4. punkts

4. punkts

5. punkts

5. punkts

6. punkts

6. punkts

13. panta

14. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

2. punkts

3. punkts

3. punkts

4. punkts

4. punkts

5. punkts

5. punkts

6. punkts

6. punkts

7. punkts

7. punkts

8. punkts

8. punkts

9. punkts

9. punkts

10. punkts

10. punkts

11. punkts

11. punkts

14. panta

15. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

2. punkts

15. panta

16. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

2. punkts

3. punkts

3. punkts

4. punkts

4. punkts

16. panta

17. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

2. punkts

3. punkts

3. punkts

4. punkts

4. punkts

17. panta

18. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

1. punkts

3. punkts

17. panta

19. panta

2. punkts

1. punkts

2. punkts

3. punkts

19. panta

20. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

2. punkts

3. punkts

3. punkts

3. punkts

4. punkts

20. pants

21. pants

21. panta

22. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

2. punkts

21. panta 3. punkts

3. punkts

23. panta

1. punkts

2. punkts

3. punkts

4. punkts

24. panta

1. punkts

2. punkts

3. punkts

25. pants

26. panta

1. punkts

2. punkts

3. punkts

4. punkts

5. punkts

24. panta

27. panta

1. punkts

1. punkts

2. punkts

2. punkts

18. pants

28. pants

29. pants

25. pants

30. pants

26. pants

31. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

III pielikums

IV pielikums

IV pielikums

V pielikums

V pielikums

VI pielikums

VI pielikums( 1 ) OV L 22, 26.1.2005., 1. lpp.

( 2 ) OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.

( 3 ) OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.

( 4 ) OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.

( 5 ) OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

( 6 ) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

( 7 ) OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

( 8 ) OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.

( 9 ) OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp.

( 10 ) OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

( 11 ) OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

( 12 ) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

( 13 ) OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.

( 14 ) OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.

( 15 ) OV L 209, 31.7.2006., 3. lpp.

Top