EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 6180a261-8b3c-11ea-812f-01aa75ed71a1

Consolidated text: Padomes Regula (ES) Nr. 1352/2014 (2014. gada 18. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

02014R1352 — LV — 04.04.2020 — 007.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1352/2014

(2014. gada 18. decembris)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

(OV L 365, 19.12.2014., 60. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

PADOMES REGULA (ES) 2015/878 (2015. gada 8. jūnijs),

  L 143

1

9.6.2015

►M2

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/879 (2015. gada 8. jūnijs),

  L 143

3

9.6.2015

 M3

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1920 (2015. gada 26. oktobris),

  L 281

3

27.10.2015

►M4

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1737 (2016. gada 29. septembris),

  L 264

13

30.9.2016

►M5

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/628 (2017. gada 3. aprīlis),

  L 90

1

4.4.2017

►M6

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/689 (2018. gada 7. maijs),

  L 117

1

8.5.2018

►M7

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1163 (2019. gada 5. jūlijs),

  L 182

33

8.7.2019

►M8

PADOMES REGULA (ES) 2020/488 (2020. gada 2. aprīlis),

  L 105

1

3.4.2020
▼B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1352/2014

(2014. gada 18. decembris)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) 

“prasība” ir jebkura prasība, kas ir vai nav izskatīta tiesā un kas celta pirms vai pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, un kas jo īpaši ietver:

i) 

prasību izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu;

ii) 

prasību pagarināt vai samaksāt jebkura veida galvojumu, finanšu garantiju vai atlīdzību;

iii) 

prasību par atlīdzības saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu;

iv) 

pretprasību;

v) 

prasību atzīt vai izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

b) 

“līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamām tiesībām, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver visu veidu juridiski neatkarīgus vai atkarīgus galvojumus, garantijas vai atlīdzības, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzības, un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

c) 

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs;

d) 

“saimnieciskie resursi” ir visdažādākie materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

e) 

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir liegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp – bet ne tikai – pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus;

f) 

“līdzekļu iesaldēšana” ir liegums jebkādai līdzekļu pārvietošanai, pārvešanai, grozīšanai, izmantošanai, piekļuvei tiem vai rīcībai ar tiem, kuras iznākumā varētu mainīties to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, iedaba, saņēmējs vai arī varētu notikt kādas citas izmaiņas, kuras varētu darīt iespējamu līdzekļu izmantošanu, tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

g) 

“līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai:

i) 

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

ii) 

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii) 

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi;

iv) 

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v) 

kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi) 

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes; un

vii) 

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

h) 

“Sankciju komiteja” ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO DPR 2140 (2014) 19. punktu;

i) 

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa;

▼M1

j) 

“Tehniskā palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādāšanu, ražošanu, montāžu, testēšanu, apkopi vai jebkādu citu tehnisku pakalpojumu, un tā var izpausties kā instruēšana, konsultācijas, apmācība, praktisko zināšanu vai iemaņu nodošana vai konsultatīvie pakalpojumi, tostarp palīdzība mutiskā veidā.

1.a pants

Ir aizliegts:

a) 

tieši vai netieši sniegt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ietverta sarakstā I pielikumā, tehnisku palīdzību saistībā ar militārām darbībām un visu veidu bruņojuma un saistītu materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un aprīkojuma, paramilitārā aprīkojuma un visa minētā rezerves daļu, piegādi, ražošanu, apkopi un lietošanu;

b) 

tieši vai netieši sniegt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ietverta sarakstā I pielikumā, finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīta ar militārām darbībām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu jebkādiem bruņojuma un ar to saistīto materiālu pārdošanas, piegādes, nodošanas vai eksporta darījumiem vai saistītas tehniskās palīdzības sniegšanai.

▼B

2. pants

1.  Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir jebkuru šīs regulas I pielikumā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā vai turējumā.

2.  Tiek liegta tieša vai netieša pieeja līdzekļiem vai saimnieciskiem resursiem I pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to labā.

3. pants

▼M8

1.  Regulas I pielikumā iekļauj fiziskas vai juridiskas personas, vienības un struktūras, par kurām Sankciju komiteja ir norādījusi, ka tās iesaistās vai atbalsta darbības, kuras apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Jemenā, tostarp, bet ne tikai:

a) 

darbības, kas kavē vai apdraud politiskās pārejas sekmīgu pabeigšanu, kā izklāstīts Persijas līča sadarbības padomes iniciatīvā un Īstenošanas mehānisma nolīgumā;

b) 

darbības, kas vardarbīgā ceļā vai ar uzbrukumiem svarīgai infrastruktūrai traucē īstenot visaptverošās Nacionālā dialoga konferences galīgā ziņojuma rezultātus;

c) 

tādu darbību plānošanu, vadīšanu vai izdarīšanu Jemenā, kas ir pretrunā piemērojamajiem starptautiskajiem cilvēktiesību aktiem vai starptautiskajiem humanitāro tiesību aktiem vai kas ir cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp seksuālas vardarbības izmantošanu bruņotā konfliktā vai bērnu vervēšanu vai izmantošanu bruņotā konfliktā, tādējādi pārkāpjot starptautiskās tiesības;

d) 

darbības, ar ko pārkāpj Lēmuma 2014/932/KĀDP 1. pantā noteikto ieroču embargo vai kas kavē humānās palīdzības sniegšanu Jemenai, piekļuvi humānajai palīdzībai vai tās sadali Jemenā.

▼B

2.  Regulas I pielikumā iekļauj pamatojumu, kāpēc attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras ir ietvertas sarakstā.

3.  Regulas I pielikumā, ja tā ir pieejama, iekļauj Drošības padomes vai Sankciju komitejas sniegtu informāciju, kas nepieciešama, lai identificētu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā ir zināma, amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, šāda informācija var ietvert nosaukumu, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu. Regulas I pielikumā iever arī datumu, kad Drošības padome vai Sankciju komiteja ir veikusi iekļaušanu sarakstā.

▼M8

3.a pants

Atkāpjoties no 1.a un 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut:

a) 

tehniskas palīdzības, finansējuma vai finansiālas palīdzības sniegšanu saistībā ar 1.a pantā minētajām darbībām;

b) 

konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai konkrētu līdzekļu vai saimniecisko resursu pieejamības nodrošināšanu

ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, un ja Sankciju komiteja, karu gadījumu izvērtējot atsevišķi, ir konstatējusi, ka atkāpe ir nepieciešama, lai atvieglotu Apvienoto Nāciju un citu humānās palīdzības organizāciju darbu Jemenā, vai jebkādam citam nolūkam atbilstīgi Rezolūciju 2140(2014) un 2216(2015) mērķiem.

▼B

4. pants

Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) 

attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

i) 

vajadzīgi, lai segtu I pielikumā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

ii) 

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem; vai

iii) 

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; un

b) 

attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Sankciju komitejai par a) punktā minēto konstatējumu un savu nodomu piešķirt atļauju, un Sankciju komiteja piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas nav iebildusi pret šādu rīcību.

5. pants

Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, un ja attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Sankciju komitejai par minēto konstatējumu un Sankciju komiteja ir apstiprinājusi minēto konstatējumu.

6. pants

Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) 

uz konkrētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas, administratīvs vai sķīrējtiesas apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 2. pantā minētā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, vai uz tiem attiecas tiesas, administratīvs vai šķīrējtiesas spriedums, kas pieņemts pirms minētās dienas;

b) 

konkrētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi tam, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu spriedumu, tajās robežās, kas paredzētas piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tādu personu tiesības, kurām ir šādi prasījumi;

c) 

apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kuras minētas I pielikumā;

d) 

apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai; un

e) 

attiecīgā dalībvalsts ir ziņojusi par apgrūtinājumu vai spriedumu Sankciju komitejai.

7. pants

Atkāpjoties no 2. panta un ar nosacījumu, ka I pielikumā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, ko attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru ir norādījusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome vai Sankciju komiteja, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

a) 

līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā minētajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāizmanto, lai veiktu maksājumu;

b) 

maksājums nav pretrunā 2. panta 2. punktam; un

c) 

attiecīgā dalībvalsts par nodomu piešķirt atļauju 10 darba dienas iepriekš ir paziņojusi Sankciju komitejai.

8. pants

1.  Šīs regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm, kas saņem līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita sarakstā iekļauto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru kontos, kreditēt iesaldētos kontus ar noteikumu, ka jebkurus ieskaitījumus šādos kontos arī iesaldēs. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

2.  Šīs regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem ieskaitījumiem iesaldētajos kontos:

a) 

procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem;

b) 

maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 2. pantā minētās fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras tika iekļautas I pielikumā; vai

c) 

maksājumiem, kuri paredzēti saskaņā ar tiesas, administratīvu vai šķīrējtiesas noteiktu apgrūtinājumu vai pieņemtu spriedumu, kā minēts 6. pantā;

ar noteikumu, ka visi šādi procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

9. pants

1.  Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a) 

nekavējoties sniedz visu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās ir rezidenti vai atrodas, un tieši vai ar šīs dalībvalsts starpniecību nodod šo informāciju Komisijai un

b) 

sadarbojas ar kompetento iestādi saistībā ar jebkādām šīs informācijas pārbaudēm.

2.  Visu papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu dalībvalstīm.

3.  Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

10. pants

Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir 2. pantā minēto pasākumu neievērošana.

11. pants

1.  Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.  Pasākumi, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu šajā regulā noteikto aizliegumu pārkāpums.

12. pants

1.  Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, jo īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida galvojumu, garantiju vai atlīdzību, sevišķi finanšu garantiju vai finanšu atlīdzību, neizpilda, ja tās iesniedz:

a) 

norādītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras minētas I pielikumā;

b) 

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar a) apakšpunktā minētās personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās uzdevumā.

2.  Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai fiziskajai vai juridiskajai personai, kura pieprasa šīs prasības izpildi.

3.  Šis pants neierobežo 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saistībā ar šo regulu.

13. pants

1.  Komisija un dalībvalstis viena otru informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un dalās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju:

▼M8

a) 

par līdzekļiem, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, un atļaujām, kuras piešķirtas saskaņā ar 3.a, 4., 5., 6. un 7. pantu;

▼B

b) 

par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

2.  Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

14. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

15. pants

1.  Ja Drošības padome vai komiteja norāda personu vai vienību, Padome šādu personu vai vienību iekļauj I pielikumā. Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai personai vai nu tieši, ja ir zināma tās adrese, vai publicējot paziņojumu, dodot šai personai iespēju paust savus apsvērumus.

2.  Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē konkrēto personu.

3.  Ja ANO Drošības padome vai Sankciju komiteja nolemj no saraksta svītrot personu, vienību vai struktūru, vai grozīt datus par sarakstā esošu personu, vienību vai struktūru, Padome attiecīgi groza I pielikumu.

16. pants

1.  Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.  Dalībvalstis par šiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

17. pants

1.  Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par II pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.

2.  Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp šo iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.

3.  Ja šajā regulā noteikts pienākums paziņot, informēt vai jebkādā citā veidā sazināties ar Komisiju, šādai saziņai izmantojamā adrese un cita kontaktinformācija ir tā, kas norādīta II pielikumā.

18. pants

Šo regulu piemēro:

a) 

Savienības teritorijā, arī tās gaisa telpā;

b) 

visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c) 

visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d) 

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) 

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

19. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M2
I PIELIKUMS

REGULAS 2. PANTĀ MINĒTO PERSONU, VIENĪBU UN STRUKTŪRU SARAKSTS

A.   Personas

▼M5

1. 

Abdullah Yahya Al Hakim (jeb: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Oriģinālā rakstība:image

Amats: Huthi grupējuma komandiera vietnieks. Adrese: Dahyan, Sa'dah Governorate, Jemena. Dzimšanas datums: a) aptuveni 1985. gads; b) starp 1984. un 1986. gadu. Dzimšanas vieta: a) Dahyan, Jemena; b) Sa'dah Governorate, Jemena. Valstspiederība: Jemena. Cita informācija: Dzimums: vīrietis. Interpola un ANO Drošības padomes īpašo paziņojumu tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837273. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 7.11.2014. (grozījumi 20.11.2014.).

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abdullah Yahya al Hakim sankcijas tika noteiktas 2014. gada 7. novembrī saskaņā ar ANO DPR 2140 (2014) 11. un 15. punktu, tā kā viņš atbilda rezolūcijas 17. un 18. punktā iekļautajiem sankciju noteikšanas kritērijiem.

Abdullah Yahya al Hakim bija iesaistīts darbībās, ar kurām apdraud Jemenas mieru, drošību vai stabilitāti, piemēram, tādās darbībās, kas kavē 2011. gada 23. novembra nolīguma īstenošanu, kuru noslēdza Jemenas valdība un tās opozīcija un kurā ir paredzēta mierīga varas pāreja Jemenā, kā arī tādās darbībās, kas kavē Jemenas politisko procesu norisi.

Tiek ziņots, ka 2014. gada jūnijā Abdullah Yahya al Hakim noturēja sanāksmi, lai izplānotu apvērsumu pret Jemenas prezidentu Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim tikās ar militāriem un drošības komandieriem un cilšu vecākajiem; arī bijušajam Jemenas prezidentam Ali Abdullah Saleh lojāli vadošie piekritēji piedalījās sanāksmē, kuras mērķis bija koordinēt militāros centienus ieņemt Jemenas galvaspilsētu Sanu (Sana'a).

2014. gada 29. augusta publiskajā paziņojumā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes priekšsēdētājs paziņoja, ka Padome nosoda darbības, ko veic Abdullah Yahya al Hakim vadītie spēki, kuri ieņēma Amrānu (Amran) Jemenā, tostarp Jemenas armijas brigādes štābu 2014. gada 8. jūlijā. Al Hakim vadīja 2014. gada jūlijā notikušo vardarbīgo Amrānas provinces ieņemšanu un bija militārais komandieris, kas atbildīgs par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz ilgstošajiem konfliktiem Amrānas provincē un Hamdānā (Hamdan) Jemenā.

No 2014. gada septembra sākuma Abdullah Yahya al Hakim palika Sanā, lai pārraudzītu kaujas operācijas gadījumā, ja sāktos cīņas. Viņa uzdevums bija organizēt militārās operācijas, lai varētu gāzt Jemenas valdību, un viņš bija arī atbildīgs par to, lai visi ceļi uz Sanu un no tās būtu droši un kontrolēti.

2. 

Abd Al-Khaliq Al-Houthi (jeb: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abd al-Khaliq al-Huthi; e) Abu-Yunus).

Oriģinālā rakstība:image

Amats: Huthi grupējuma militārais komandieris. Dzimšanas datums: 1984. gads. Valstspiederība: Jemena. Cita informācija: Dzimums: vīrietis. Interpola un ANO Drošības padomes īpašo paziņojumu tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837297. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā:7.11.2014. (grozījumi 20.11.2014., 26.8.2016.).

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abd al-Khaliq al-Houthi sankcijas tika noteiktas 2014. gada 7. novembrī saskaņā ar ANO DPR 2140 (2014) 11. un 15. punktu, tā kā viņš atbilda rezolūcijas 17. un 18. punktā iekļautajiem sankciju noteikšanas kritērijiem.

Abd al-Khaliq al-Houthi bija iesaistīts darbībās, ar kurām apdraud Jemenas mieru, drošību vai stabilitāti, piemēram, tādās darbībās, kas kavē 2011. gada 23. novembra nolīguma īstenošanu, kuru noslēdza Jemenas valdība un tās opozīcija un kurā ir paredzēta mierīga varas pāreja Jemenā, kā arī tādās darbībās, kas kavē Jemenas politisko procesu norisi.

2013. gada oktobra beigās Abd al-Khaliq al-Houthi vadīja Jemenas militārās uniformās ģērbtu kaujinieku grupējumu, kas uzbruka vairākām vietām Dimaj Jemenā. Šajās cīņās bija daudz bojāgājušo.

2014. gada septembra beigās nezināms skaits neidentificētu kaujinieku esot tikuši sagatavoti, lai uzbruktu diplomātiskām iestādēm Sanā (Sana'a) Jemenā, pamatojoties uz Abd al-Khaliq al-Houthi sniegtām pavēlēm. 2014. gada 30. augustāal-Houthi koordinēja ieroču pārvietošanu no Amrānas (Amran) uz protestētāju nometni Sanā (Sana'a).

▼M6

3. 

Ali Abdullah Saleh (jeb: Ali Abdallah Salih).

Oriģinālā rakstība:image

Amats: a) Jemenas Vispārējā tautas kongresa partijas priekšsēdētājs; b) Jemenas Republikas bijušais prezidents. Dzimšanas datums: a) 21.3.1945.; b) 21.3.1946.; c) 21.3.1942.; d) 21.3.1947. Dzimšanas vieta: a) Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Jemena; b) Sana'a, Jemena; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Valstspiederība: Jemena. Pases Nr.: 00016161 (Yemen). Nacionālais identifikācijas Nr.: 01010744444. Cita informācija: Dzimums: vīrietis. Statuss: saskaņā ar pieejamo informāciju miris. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 7.11.2014. (grozījumi 20.11.2014., 23.4.2018.).

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Ali Abdullah Saleh sankcijas tika noteiktas 2014. gada 7. novembrī saskaņā ar Rezolūcijas 2140 (2014) 11. un 15. punktu, tā kā viņš atbilda rezolūcijas 17. un 18. punktā iekļautajiem sankciju noteikšanas kritērijiem.

Ali Abdullah Saleh bija iesaistīts darbībās, ar kurām apdraud Jemenas mieru, drošību vai stabilitāti, piemēram, tādās darbībās, kas kavē 2011. gada 23. novembra nolīguma īstenošanu, kuru noslēdza Jemenas valdība un tās opozīcija un kurā ir paredzēta mierīga varas pāreja Jemenā, kā arī tādās darbībās, kas kavē Jemenas politisko procesu norisi.

Ar 2011. gada 23. novembra nolīgumu, ko atbalstīja Persijas līča sadarbības padome, Ali Abdullah Saleh pēc vairāk nekā 30 gadiem atkāpās no Jemenas prezidenta amata.

Kā ziņots, 2012. gada rudenī Ali Abdullah Saleh kļuva par vienu no galvenajiem atbalstītājiem vardarbīgām Huthi grupējuma darbībām Jemenas ziemeļos.

Konfliktus Jemenas dienvidos 2013. gada februārī izraisīja Saleh, AQAP un dienvidu separātista Ali Salim al-Bayd kopīgie pūliņi, kuru nolūks bija radīt nemierus pirms Jemenas Nacionālā dialoga konferences 2013. gada 18. martā. Pēdējā laikā – kopš 2014. gada septembra – Saleh destabilizē Jemenu, izmantojot citus, lai iedragātu centrālo valdību un radītu pietiekamu nestabilitāti valsts apvērsuma izraisīšanai. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jemenas ekspertu grupas sagatavoto 2014. gada septembra ziņojumu – aptaujātās personas liecina, ka Saleh atbalsta dažu jemeniešu vardarbīgas darbības, sniedzot tiem līdzekļus un politisku atbalstu, kā arī nodrošinot, ka Vispārējā tautas kongresa (GPC) locekļi turpina sekmēt Jemenas destabilizāciju, izmantojot dažādus līdzekļus.

▼M4

4. 

Abdulmalik al-Houthi (jeb: Abdulmalik al-Huthi)

Cita informācija: Jemenas Houthi kustības vadītājs. Ir iesaistījies darbībās, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Jemenā. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā:14.4.2015. (grozījumi 26.8.2016.).

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abdulmalik al-Houthi sankcijas tika noteiktas 2015. gada 14. aprīlī saskaņā ar Rezolūcijas 2140 (2014) 11. un 15. punktu un Rezolūcijas 2216 (2015) 14. punktu.

Abdul Malik al-Houthi ir līderis grupai, kura ir iesaistījusies darbībās, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Jemenā.

2014. gada septembrī Houthi spēki sagrāba Sanu (Sana'a), un 2015. gada janvārī tie mēģināja vienpusēji nomainīt Jemenas likumīgo valdību ar nelikumīgu Houthis kontrolē esošu pārvaldes struktūru. Jemenas Houthi kustības vadību Al-Houthi uzņēmās 2004. gadā pēc viņa brāļa Hussein Badredden al-Houthi nāves. Kā grupas līderis al-Houthi ir vairākkārt draudējis Jemenas iestādēm ar turpmākiem nemieriem, ja tie nereaģēs uz viņa prasībām, un aizturējis prezidentu Hadi, premjerministru un vadošus ministru kabineta locekļus. Hadi pēc tam aizbēga uz Adenu (Aden). Vēlāk Houthi grupējums ar bijušajam prezidentam Saleh un viņa dēlam Ahmed Ali Saleh lojālu bruņotu vienību palīdzību izvērsa vēl vienu uzbrukumu Adenai (Aden).

▼M5

5. 

Ahmed Ali Abdullah Saleh (jeb: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar)

Amats: bijušais vēstnieks, bijušais brigādes ģenerālis. Dzimšanas datums: 25.7.1972. Valstspiederība: Jemena. Pases Nr.: a) Jemenas pase Nr. 17979, izdota uz Ahmed Ali Abdullah Saleh vārda (norādīta diplomātiskajā personas numurā Nr. 31/2013/20/003140, minēts turpmāk); b) Jemenas pase Nr. 02117777, izdota 8.11.2005. uz Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar vārda, c) Jemenas pase Nr. 06070777, izdota 3.12.2014. uz Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar vārda. Adrese: Apvienotie Arābu Emirāti. Cita informācija: viņam ir bijusi liela loma, veicinot Houthi militāru paplašināšanos. Ir iesaistījies darbībās, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Jemenā. Ahmed Saleh ir bijušā Jemenas Republikas prezidenta Ali Abdullah Saleh dēls (YEi.003). Ahmed Ali Abdullah Saleh ir cēlies no vietas, kas pazīstama kā Bayt Al-Ahmar un kas atrodas apmēram 20 kilometrus uz dienvidaustrumiem no galvaspilsētas Sana'a. Diplomātiskā personas apliecība Nr.: 31/2013/20/003140, ko 7.7.2013. izdevusi Apvienoto Arābu Emirātu Ārlietu ministrija uz Ahmed Ali Abdullah Saleh vārda; pašreizējais statuss: anulēta. Interpola un ANO Drošības padomes īpašo paziņojumu tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5895854. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 14.4.2015. (grozījumi 16.9.2015.).

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Ahmed Ali Saleh ir darbojies ar mērķi graut prezidenta Hadi autoritāti, izjaukt Hadi centienus reformēt armiju un likt šķēršļus Jemenas mierīgai pārejai uz demokrātiju. Saleh ir bijusi liela loma, veicinot Houthi militāru paplašināšanos. No 2013. gada februāra vidus Ahmed Ali Saleh ir izsniedzis tūkstošiem jaunu šauteņu Republikas gvardes brigādēm un neidentificētiem cilšu šeihiem. Ieroči tika sākotnēji iepirkti 2010. gadā un noglabāti tam, lai vēlākā posmā nopirktu to saņēmēju lojalitāti politiska labuma gūšanai.

Pēc tam, kad 2011. gadā no Jemenas prezidenta amata atkāpās Saleh tēvs – bijušais Jemenas prezidents Ali Abdullah Saleh –, Ahmed Ali Saleh saglabāja savu Jemenas Republikas gvardes komandiera posteni. Mazliet vairāk nekā pēc gada prezidents Hadi atlaida Saleh, tomēr Saleh saglabāja būtisku ietekmi Jemenas armijas aprindās pat pēc komandiera pilnvaru zaudēšanas. 2014. gada novembrī ANO iekļāva Ali Abdullah Saleh sarakstā saskaņā ar ANO DPR 2140.

▼B
II PIELIKUMS

KOMPETENTO IESTĀŽU INFORMĀCIJAS TĪMEKĻA VIETNES UN ADRESE PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANAI EIROPAS KOMISIJAI

▼M7

BEĻĢIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGĀRIJA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEHIJAS REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DĀNIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITĀLIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGĀRIJA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NĪDERLANDE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVĀKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adrese paziņojumu sniegšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top