EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:154:FULL

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 154, 2021. gada 4. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 154

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 4. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/720 (2021. gada 29. aprīlis), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Portugāles Republika

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/721 (2021. gada 29. aprīlis), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Nīderlandes Karaliste

3

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2021/722 (2021. gada 3. maijs), ar ko atjauno Eiropas Statistikas padomdevējas komitejas trīs pašreizējo locekļu pilnvaras un ieceļ divus jaunus locekļus

5

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

LĒMUMI

4.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 154/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2021/720

(2021. gada 29. aprīlis),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Portugāles Republika

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (ES) 2019/852 (2019. gada 21. maijs), ar ko nosaka Reģionu komitejas sastāvu (1),

ņemot vērā Portugāles valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 300. panta 3. punktu, Reģionu komitejas sastāvā ir reģionālo un vietējo struktūru pārstāvji, kam ir vai nu reģionālas, vai vietējas vēlētas varas pilnvaras, vai arī kuri ir politiski atbildīgi kādam vēlētam forumam.

(2)

Padome 2020. gada 20. janvārī pieņēma Lēmumu (ES) 2020/102 (2), ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(3)

Pēc Rui Jorge DA SILVA LEITE DE BETTENCOURT kunga pilnvaru termiņa beigām, viņam beidzot pildīt reģionālas izpildstruktūras (Governo Regional dos Açores) locekļa funkcijas, ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta.

(4)

Portugāles valdība ir ierosinājusi par Reģionu komitejas locekļa aizstājēju uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2025. gada 25. janvārim, iecelt Pedro CHAVES DE FARIA E CASTRO kungu, kurš ir reģionālas struktūras pārstāvis ar politisku atbildību vēlētam forumam (Subsecretário Regional da Presidência do Governo Regional dos Açores),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pedro CHAVES DE FARIA E CASTRO kungs, reģionālas struktūras pārstāvis ar politisku atbildību vēlētam forumam: Subsecretário Regional da Presidência do Governo Regional dos Açores, ar šo tiek iecelts par Reģionu komitejas locekļa aizstājēju uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2025. gada 25. janvārim.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2021. gada 29. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. P. ZACARIAS


(1)  OV L 139, 27.5.2019., 13. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2020/102 (2020. gada 20. janvāris), ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus (OV L 20, 24.1.2020., 2. lpp.).


4.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 154/3


PADOMES LĒMUMS (ES) 2021/721

(2021. gada 29. aprīlis),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Nīderlandes Karaliste

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (ES) 2019/852 (2019. gada 21. maijs), ar ko nosaka Reģionu komitejas sastāvu (1),

ņemot vērā Nīderlandes valdības priekšlikumus,

tā kā:

(1)

Ievērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 300. panta 3. punktu, Reģionu komitejas sastāvā ir reģionālo un vietējo struktūru pārstāvji, kam ir vai nu reģionālas, vai vietējas vēlētas varas pilnvaras, vai arī kuri ir politiski atbildīgi kādam vēlētam forumam.

(2)

Padome 2019. gada 10. decembrī pieņēma Lēmumu (ES) 2019/2157 (2), ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus. Padome 2020. gada 25. septembrī pieņēma Lēmumu (ES) 2020/1383 (3), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Nīderlandes Karaliste.

(3)

Pēc Robertus Cornelis Leonardus (Robert) STRIJK kunga atkāpšanās no amata ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa vieta.

(4)

Uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2025. gada 25. janvārim, Nīderlandes valdība Reģionu komitejas locekļa amatam ir izvirzījusi pašreizējo Reģionu komitejas locekļa aizstājēju Ilse ZAAL kundzi, kura ir reģionālas struktūras pārstāve ar politisku atbildību vēlētam forumam (Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland).

(5)

Pēc Ilse ZAAL kundzes iecelšanas Reģionu komitejas locekļa amatā atbrīvosies Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta.

(6)

Uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2025. gada 25. janvārim, Nīderlandes valdība Reģionu komitejas locekļa aizstājēja amatam ir izvirzījusi Robertus Cornelis Leonardus (Robert) STRIJK kungu, kurš ir reģionālas struktūras pārstāvis ar politisku atbildību vēlētam forumam (Gedeputeerde van de provincie Utrecht),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2025. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā tiek iecelti:

a)

par locekli:

Ilse ZAAL kundze, reģionālas struktūras pārstāve ar politisku atbildību vēlētam forumam: Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland,

un

b)

par locekļa aizstājēju:

Robertus Cornelis Leonardus (Robert) STRIJK kungs, reģionālas struktūras pārstāvis ar politisku atbildību vēlētam forumam: Provinciale Staten van de provincie Utrecht.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2021. gada 29. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. P. ZACARIAS


(1)  OV L 139, 27.5.2019., 13. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2019/2157 (2019. gada 10. decembris), ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus (OV L 327, 17.12.2019., 78. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2020/1383 (2020. gada 25. septembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Nīderlandes Karaliste (OV L 320, 2.10.2020., 6. lpp.).


4.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 154/5


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2021/722

(2021. gada 3. maijs),

ar ko atjauno Eiropas Statistikas padomdevējas komitejas trīs pašreizējo locekļu pilnvaras un ieceļ divus jaunus locekļus

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 234/2008/EK (2008. gada 11. marts), ar ko izveido Eiropas Statistikas padomdevēju komiteju un atceļ Padomes Lēmumu 91/116/EEK (1), un jo īpaši tā 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2016/C12/02 (2) uz piecu gadu termiņu tika iecelti četri Eiropas Statistikas padomdevējas komitejas (“Komiteja”) locekļi. Minēto locekļu pilnvaru termiņš beidzās 2020. gada 31. decembrī. Trīs locekļi ir piekrituši savu pilnvaru atjaunošanai.

(2)

Viens no četriem locekļiem, kurš iecelts ar Lēmumu 2016/C12/02, nevar atjaunot savas pilnvaras, un tādēļ viņš būtu jāaizstāj.

(3)

Atlikušie astoņi locekļi tika iecelti ar Komisijas Lēmumu 2019/C63/05 (3). Viņu attiecīgie pilnvaru termiņi beigsies 2024. gadā. Tomēr viens no šiem astoņiem locekļiem ir atkāpies no amata un tādēļ uz atlikušo pilnvaru laiku viņš būtu jāaizstāj.

(4)

Tā kā rezerves saraksts, kas izveidots ar Lēmumu 2019/C63/05, ir novecojis, dalībvalstis pēc Komisijas pieprasījuma jaunu Komitejas locekļu iecelšanai ir iesniegušas tai sarakstu ar kandidātiem ar vispāratzītām kvalifikācijām statistikas jomā.

(5)

Šo divu jaunu locekļu atlasē Komisija ir centusies panākt, lai tie samērīgi pārstāvētu lietotājus, respondentus un citas Savienības statistikā ieinteresētās personas (tostarp zinātnieku aprindas, sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību).

(6)

Komisija apspriedās ar Eiropas Parlamentu un Padomi par pilnvaru atjaunošanu un jaunu locekļu iecelšanu amatā, un šīs iestādes sniedza pozitīvu atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Claudiu HERTELIU kunga, Ariane KÖNIG kundzes un Birutas SLOKAS kundzes pilnvaras tiek atjaunotas uz piecu gadu termiņu, kas sākas 2021. gada 1. janvārī un beidzas 2025. gada 31. decembrī.

2. pants

Roxane SILBERMAN kundze tiek iecelta par Eiropas Statistikas padomdevējas komitejas locekli uz piecu gadu termiņu, kas sākas 2021. gada 1. janvārī un beidzas 2025. gada 31. decembrī.

3. pants

Antti RIPATTI kungs tiek iecelts par Eiropas Statistikas padomdevējas komitejas locekli uz laikposmu, kas sākas 2021. gada 1. janvārī un beidzas 2024. gada 8. maijā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 3. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 73, 15.3.2008., 13. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums 2016/C12/02 (2016. gada 14. janvāris), ar ko ieceļ četrus Eiropas Statistikas padomdevējas komitejas locekļus (OV C 12, 15.1.2016., 2. lpp.).

(3)  Komisijas Lēmums 2019/C 63/05 (2019. gada 14. februāris), ar ko ieceļ Eiropas Statistikas padomdevējas komitejas astoņus locekļus (OV C 63, 18.2.2019., 4. lpp.).


Top