EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/150/04

Uzaicinājums iesniegt Priekšlikumus GR/002/21 Atbalsts darbībām, kas veicina izpratni par intelektuālā īpašuma vērtību un viltošanas un pirātisma radītajiem zaudējumiem 2021/C 150/04

OJ C 150, 28.4.2021, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 150/7


UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS

GR/002/21

Atbalsts darbībām, kas veicina izpratni par intelektuālā īpašuma vērtību un viltošanas un pirātisma radītajiem zaudējumiem

(2021/C 150/04)

1.   Mērķi un apraksts

Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis ir veicināt izpratni par intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) aizsardzības ieguvumiem un šo tiesību pārkāpšanas radītajiem zaudējumiem, akcentējot jaunajiem eiropiešiem IĪT nozīmi radošuma, inovācijas un uzņēmējdarbības atbalstā. Uzaicinājuma mērķis ir uzlabot zināšanas un iesaistīt prioritārās auditorijas IĪT ievērošanas veicināšanā nolūkā mainīt cilvēku rīcību — samazināt viltotu preču iegādi un piekļuvi digitālajam saturam no nelikumīgiem avotiem.

Uzaicinājuma konkrētie mērķi ir:

uzlabot zināšanas par IĪ kā radošuma un inovācijas aizsardzības rīka vērtību, sniedzot konkrētu un objektīvu informāciju par IĪ šajā kontekstā un palielinot izpratni par IĪ tiesību pārkāpumu radītajiem zaudējumiem;

iesaistīt galvenās auditorijas šo problēmu risināšanā, ņemot vērā attiecīgas piesaistes iespējas un jo īpaši to, kā mērķauditorijas vēlas tikt uzrunātas par šiem jautājumiem (nepamācošā, objektīvā un neitrālā veidā), lai mainītu uzvedību un mazinātu viltojumu un pirātisma pievilcīgumu.

Sagaidāmajiem rezultātiem ir:

piemērotā veidā un par pieņemamām izmaksām, tostarp, optimizēti lietojot digitālos risinājumus, jāsasniedz ES iedzīvotāji un jo īpaši prioritārās mērķgrupas, piemēram, bērni un jaunieši skolās un augstākās izglītības iestādēs, ar mācību programmu un/vai ārpusklases mācību pasākumu starpniecību. Tiek sagaidīts, ka tiks sasniegti arī pašreizējie un topošie skolotāji / akadēmiskie eksperti / jaunie skolotāji, kā arī patērētāji, īpašu uzmanību veltot jaunajiem patērētājiem (15–24 gadu vecumā);

jāveicina attiecīgo partneru un viedokļu veidotāju, piemēram, patērētāju asociāciju, ietekmētāju (tostarp blogeru un mākslinieku) un citu tādu piemērotu viedokļu veidotāju iesaistīšana, kuri var sasniegt mērķauditorijas ar skaidri definētu procesu;

jānodrošina projekta rezultātu ilgtspēja un mērogojamība.

2021. gada uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir strukturēts divos virzienos:

1. virziens — bērnu, jauniešu un/vai skolotāju / topošo skolotāju uzrunāšana ar akadēmiskā un neakadēmiskā mācību vidē īstenotiem izglītojošiem pasākumiem.

1. virziena mērķis ir papildināt un veidot sinerģijas ar IĪ izglītības projektā, kas šobrīd tiek definēts nākamajiem pieciem gadiem.

(Pieejamais budžets 400 000 EUR. Maksimālā summa vienam projektam: 60 000 EUR)

Specifikācijas

Darbības joma: izglītojošas darbības skolās un ārpus tām, kuru mērķauditorija ir bērni vecumā no aptuveni 6 līdz aptuveni 18 gadiem, bet arī jaunieši augstākās izglītības iestādēs un/vai esošie un topošie izglītības profesionāļi, kuri tieši strādā vai strādās ar bērniem un jauniešiem (skolotāju apmācība);

piedāvātajām darbībām ir jāatbilst jaunajai pieejai “Pamatkompetences mūžizglītībā”, kuru 2018. gada 22. maijā apstiprināja Izglītības padome, un jaunajam Digitālās izglītības rīcības plānam (2021–2027), kuru 2020. gada septembrī izdeva Eiropas Komisija, it īpaši, ņemot vērtā IĪ nozīmi radošuma, inovācijas un uzņēmējdarbības atbalstā;

institucionālo dalībnieku, piemēram, Izglītības ministrijas un citu attiecīgo politikas veidotāju / ieinteresēto personu oficiālā iesaistīšana, lai apstiprinātu programmu un izplatītu to;

skolotāju un/vai akadēmisko ekspertu iesaiste materiālu un izglītojošo pasākumu izstrādē;

pierādāma pieteikuma iesniedzēja pieredze izglītības programmu vai materiālu izstrādē skolām vai universitātēm.

2. virziens — patērētāju, jo īpaši jauno patērētāju, sasniegšana.

(Pieejamais budžets 600 000 EUR. Maksimālā summa vienam projektam: 100 000 EUR)

Specifikācijas

Darbības joma: izpratnes veicināšanas darbības, kuru mērķauditorija ir patērētāji — jo īpaši jaunie patērētāji;

aktivitātēm ir jābūt pārrobežu darbībām un jāiesaista vairākas ES dalībvalstis (jāīsteno vismaz trīs dalībvalstīs);

attiecīgu ietekmīgu partneru iesaiste informācijas izplatīšanā un auditoriju sasniegšanā (ietekmētāji, piemēram, blogeri, mākslinieki un viedokļu veidotāji, tostarp, attiecīgie plašsaziņa līdzekļi, publiskās iestādes, patērētāju organizācijas u. c.);

Oriģinalitāte un moderna/radoša pieeja tiks uzskatīta par priekšrocību, jo īpaši digitālajos formātos.

Plašāku informāciju skatīt pieteikuma iesniedzējiem paredzēto vadlīniju I nodaļā.

2.   Atbilstība

2.1   Pretendenti, kuriem ir tiesības pieteikties

Atbilstīgi pieteikuma iesniedzēji ir publiskas vai privātas struktūras, kas ir reģistrētas vienā no 27 dalībvalstīm vairāk kā divus gadus. Publiskām struktūrām, kas saņem līdzekļus vai atbalstu no EUIPO citos finansēšanas pasākumos, piemēram, sadarbības programmās, kurām ir tāds pats mērķis kā šim uzaicinājumam, nav tiesību pieteikties (piemēram, valstu un reģionālie IĪ biroji, starptautiskas organizācijas).

2.2   Atbilstīgas darbības

Projektu maksimālais ilgums ir 12 mēneši.

Atbilstīgu un ar šo uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus finansētu darbību veidi gan 1., gan 2. virzienam ietver izpratnes veicināšanas darbības, kas atbilst pieteikuma iesniedzējiem paredzēto vadlīniju 1. nodaļas 3. un 4. sadaļai, tostarp tālāk minētajiem piemēriem (saraksts nav izsmeļošs):

plašsaziņas līdzekļu un sociālo plašsaziņas līdzekļu darbības;

audiovizuālo materiālu vai publikāciju sagatavošana un izplatīšana;

tādu pasākumu, gadatirgu, izstāžu un apmācību organizēšana, kas ir daļa no konkrētā projekta;

informatīvi izklaidējoši pasākumi (debates, izglītojošas programmas jauniešiem, viktorīnas, videospēles vai mūzikas programmas u. tml.);

tīmekļa rīki, darbības, risinājumi u. tml.

Lai darbības būtu atbilstīgas, tām jāievēro tālāk minētie finansēšanas nosacījumi:

1. virziens — budžets no 20 000 līdz 60 000 EUR.

2. virziens — budžets no 40 000 līdz 100 000 EUR.

Turklāt attiecībā uz 2. virzienu priekšlikumam jāietver darbības, kas notiek vismaz trīs ES dalībvalstīs.

Tālāk minētās darbības/projekti nav atbilstīgi:

projekti, kas attiecas tikai vai galvenokārt uz atsevišķu personu sponsorēšanu dalībai vai uzstāšanās darbībām darbsemināros, semināros, konferencēs un kongresos vai jebkuros citos pasākumos;

projekti, kas attiecas tikai vai galvenokārt uz atsevišķu personu stipendijām mācību vai apmācības kursam.

Pieteikuma iesniedzēji var pieteikties abiem virzieniem, bet var iesniegt tikai vienu priekšlikumu katram virzienam. Rezultātā viņiem var piešķirt dotāciju par vienu vai abiem virzieniem.

Plašāku informāciju skatīt pieteikuma iesniedzējiem paredzēto vadlīniju II nodaļā.

3.   Izslēgšanas un atlases kritēriji

Pieteikuma iesniedzēji nedrīkst atrasties situācijā, kas tos izslēdz no dalības un/vai līgumu piešķiršanas, kā noteikts Finanšu regulā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (1).

Pieteikuma iesniedzējiem ir jābūt finansiālajām un darbības spējām, kas vajadzīgas ierosināto darbību īstenošanai.

Plašāku informāciju par iesniedzamajiem apliecinošajiem dokumentiem lūdzam skatīt pieteikuma iesniedzējiem paredzēto vadlīniju II nodaļā.

4.   Piešķiršanas kritēriji

Piešķiršanas kritēriji atbilstīgo priekšlikumu novērtēšanai tiek sadalīti (no kopumā 100 punktiem), pamatojoties uz šādu svērumu:

Kritēriji

Minimālā robežvērtība

Maksimālais punktu skaits

1-

Projekta piemērotība un vispārējais nozīmīgums

18

35

2-

Sniedzamība

25

50

3-

Metodika un ilgtspēja

8

15

Kopā

51

100

Lai tiktu izvērtēta iespēja priekšlikumam piešķirt finansējumu, tam jāiegūst:

kopā vismaz 51 punkts un

minimālais punktu skaits katrā no kritērijiem.

Plašāku informāciju skatīt pieteikuma iesniedzējiem paredzēto vadlīniju II nodaļā.

5.   Budžets

Kopējais budžets, kas piešķirts šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus minēto pasākumu līdzfinansēšanai, ir 1 000 000 EUR (1. virziens — 400 000 EUR un 2. virziens — 600 000 EUR). Šī summa tiks sadalīta diviem budžeta gadiem, un finansējuma pieejamība, kas atbilst 2022. gada budžetam, ir atkarīga no biroja budžeta iestādes pieņemtā budžeta.

Minimālā un maksimālā dotācija būs:

 

1.virziens — 20 000 līdz 60 000 EUR

 

2.virziens — 40 000 līdz 100 000 EUR

Birojs patur tiesības nesadalīt visus pieejamos līdzekļus.

6.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikuma pakotne ir pieejama internetā šādā adresē: : .https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Pieteikumi jāiesniedz EUIPO, izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu (e-veidlapu), līdz 2021. gada 8.6 plkst. 13.00 (pēc vietējā laika).

Citādi iesniegtie pieteikumi netiks pieņemti.

Pretendentiem jāiesniedz visi pieprasītie un e-veidlapās minētie dokumenti.

Pieteikumi, kuros nebūs iekļauti visi paredzētie pielikumi un kuri nebūs iesniegti līdz termiņa beigām, netiks izskatīti.

Plašāku informāciju lūdzam skatīt pieteikuma iesniedzējiem paredzēto vadlīniju IV nodaļā.

7.   Pilnīga informācija

Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus detalizētie nosacījumi ir atrodami pieteikuma iesniedzējiem paredzētajās vadlīnijās šādā tīmekļa vietnē : https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants.

Pieteikumiem jāatbilst visiem vadlīnijās paredzētajiem noteikumiem, un tie jāiesniedz, izmantojot attiecīgās veidlapas.

8.   Kontaktinformācija

Lai uzzinātu plašāku informāciju, rakstiet uz e-pasta adresi : grants@euipo.europa.eu.


(1)  OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.


Top