EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/103/11

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2021 – EAC/A01/2021 Programma Erasmus+ 2021/C 103/11

PUB/2021/254

OJ C 103, 25.3.2021, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 103/12


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2021 – EAC/A01/2021

Programma Erasmus+

(2021/C 103/11)

1.   Ievads un mērķi

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir spēkā ar šādiem nosacījumiem:

bez būtiskiem likumdevēja grozījumiem tiek pieņemts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Erasmus+ tiesisko regulējumu un izveido programmu Erasmus+, kā arī atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013,

ar pamataktu izveidotā komiteja sniedz pozitīvu atzinumu par 2021. gada darba programmu Erasmus+ īstenošanai,

pēc tam, kad komiteja nodevusi programmu izskatīšanai, Komisija pieņem 2021. gada programmu,

ir pieejami asignējumi, kas paredzēti budžeta projektā 2021. gadam pēc 2021. gada budžeta pieņemšanas budžeta iestādē, vai, ja budžets netiek pieņemts — tā, kā paredzēts pagaidu divpadsmitdaļu sistēmā,

atbildīgā valsts iestāde izraugās valsts aģentūru, kuru apstiprina Komisija, kā arī tiek parakstīti iemaksu nolīgumi.

Tādējādi šis paziņojums Komisijai (līgumslēdzējai iestāde) nav juridiski saistošs. Ja kaut viens no iepriekš minētajiem nosacījumiem netiek izpildīts, līgumslēdzēja iestāde patur tiesības pārtraukt vai atcelt šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kā arī publicēt citus uzaicinājumus ar atšķirīgu saturu un piemērotiem iesniegšanas termiņiem.

2.   Darbības

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz šādām programmas Erasmus+ darbībām:

1. pamatdarbība (KA1): personu mobilitāte mācību nolūkos

Privātpersonu mobilitāte izglītības, apmācību un jaunatnes jomās

Jauniešu līdzdalības aktivitātes

2. pamatdarbība (KA2): starporganizāciju un starpiestāžu sadarbība

Sadarbības partnerības:

sadarbības partnerības

maza mēroga partnerības

Izcilības partnerības:

profesionālās izcilības centri

Erasmus+ skolotāju akadēmijas

Erasmus Mundus darbība

Inovācijas partnerības:

inovāciju apvienības

Bezpeļņas sporta pasākumi

3. pamatdarbība (KA3): atbalsts politikas izstrādei un sadarbībai

Programma “Vienota Eiropas jaunatne”

Jean Monnet darbības:

Jean Monnet vārdā nosauktās darbības augstākās izglītības jomā

Jean Monnet vārdā nosauktās darbības citās izglītības un apmācības jomās

3.   Atbilstība

Programmas Erasmus+ finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Turklāt jauniešu grupas, kuras aktīvi iesaistījušās darbā ar jauniešiem, taču ne vienmēr ar jaunatnes organizācijas starpniecību, var pieprasīt finansējumu jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātei mācību nolūkos, kā arī stratēģiskajām partnerībām jaunatnes jomā.

Visās programmas Erasmus+ darbībās var pilntiesīgi piedalīties šādas valstis (1):

27 Eiropas Savienības dalībvalstis un aizjūras zemes un teritorijas,

programmas asociētās trešās valstis:

EBTA/EEZ valstis – Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (2),

ES kandidātvalstis – Turcijas Republika, Ziemeļmaķedonijas Republika un Serbijas Republika (3).

Turklāt dažas programmas Erasmus+ darbības ir pieejamas arī organizācijām trešajās valstīs, kuras nav programmas asociētās valstis.

Sīkāku informāciju par dalības kārtību lūdzam skatīt 2021. gada programmas Erasmus+ vadlīnijās.

4.   Projektu budžets un ilgums

Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus ir iezīmēts 2 453,5 miljonu eiro liels kopējais budžets.

Izglītība un apmācība:

EUR

2 153,1  miljons

Jaunatne:

EUR

244,7 miljoni

Sports:

EUR

41,7 miljoni

Jean Monnet:

EUR

14 miljoni

Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus atvēlētais kopējais budžets un tā sadalījums ir indikatīvs un atkarīgs no tā, vai tiks pieņemta Erasmus+ 2021. gada darba programma; to var mainīt, ja Erasmus+ gada darba programmas tiek grozītas. Potenciālie pretendenti ir aicināti regulāri iepazīties ar Erasmus+ gada darba programmām un to grozījumiem, kas publicēti šeit:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_lv attiecībā uz budžetu, kas pieejams katrai darbībai, uz kuru attiecas šis uzaicinājums.

Piešķirto dotāciju apjoms un projektu ilgums atšķiras atkarībā no tādiem faktoriem kā projekta veids un iesaistīto partneru skaits.

Labuma guvēji var deklarēt izmaksas par darbu, kuru darbības vai darba programmas ietvaros veikuši brīvprātīgie, pamatojoties uz Komisijas Lēmumā (2019) 2646 apstiprinātajām un definētajām vienības izmaksām. Sīkus norādījumus par brīvprātīgo darba izmaksu atbilstību lūdzam skatīt programmas Erasmus+ vadlīnijās.

5.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Visi turpmāk norādītie pieteikumu iesniegšanas termiņi noteikti pēc Briseles laika.

1. pamatdarbība

Privātpersonu mobilitāte augstākās izglītības jomā

11. maijs plkst. 12.00

Privātpersonu mobilitāte PIA, skolu izglītības un pieaugušo izglītības jomās

11. maijs plkst. 12.00

Erasmus akreditācijas PIA, skolu izglītības un pieaugušo izglītības jomās

19. oktobris plkst. 12.00

Privātpersonu mobilitāte jaunatnes jomā

11. maijs plkst. 12.00

Privātpersonu mobilitāte jaunatnes jomā

5. oktobris plkst. 12.00


2. pamatdarbība

Sadarbības partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās, izņemot tās, kuras iesniedz Eiropas NVO

20. maijs plkst. 12.00

Tādas sadarbības partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās, kuras iesniedz Eiropas NVO

20. maijs plkst. 17.00

Sadarbības partnerības sporta jomā

20. maijs plkst. 17.00

Maza mēroga partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās

20. maijs plkst. 12.00

Maza mēroga partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās

3. novembris plkst. 12.00

Maza mēroga partnerības sporta jomā

20. maijs plkst. 17.00

Profesionālās izcilības centri

7. septembris plkst. 17.00

Erasmus skolotāju akadēmijas

7. septembris plkst. 17.00

Erasmus Mundus darbība

26. maijs plkst. 17.00

Inovāciju apvienības

7. septembris plkst. 17.00

Spēju veidošana jaunatnes jomā

1. jūlijs plkst. 17.00

Bezpeļņas sporta pasākumi

20. maijs plkst. 17.00


3. pamatdarbība

Programma “Vienota Eiropas jaunatne”

24. jūnijs plkst. 17.00


Jean Monnet darbības un sadarbības tīkli

2. jūnijs plkst. 17.00

 

Sīkus norādījumus par pieteikumu iesniegšanu lūdzam skatīt programmas Erasmus+ vadlīnijās.

6.   Pilnīga informācija

Detalizētus šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus nosacījumus, tostarp prioritātes, var atrast Erasmus+ 2021. gada darba programmas vadlīnijās šajā interneta adresē:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_lv

Programmas Erasmus+ vadlīnijas ir šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus neatņemama sastāvdaļa, un tajās izklāstītie dalības un finansējuma nosacījumi pilnā mērā attiecas uz šo uzaicinājumu.


(1)  Jean Monnet aktivitātēs var piedalīties organizācijas no visas pasaules.

(2)  Ja ir pieņemts EEZ Apvienotās komitejas lēmums par piedalīšanos programmā.

(3)  Ar nosacījumu, ka ir parakstīts divpusējs asociācijas nolīgums.


Top