EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/191A/01

Paziņojums par atklāto konkursu — EPSO/AD/374/19 – administratori (AD 7) šādās jomās: 1. Konkurences tiesības 2. Finanšu tiesības 3. Ekonomiskās un monetārās savienības tiesības 4. ES budžetam piemērojamie finanšu noteikumi 5. Euro monētu aizsardzība pret viltošanu

OJ C 191A , 6.6.2019, p. 1–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 191/1


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTO KONKURSU

EPSO/AD/374/19 – ADMINISTRATORI (AD 7) ŠĀDĀS JOMĀS:

1. Konkurences tiesības

2. Finanšu tiesības

3. Ekonomiskās un monetārās savienības tiesības

4. ES budžetam piemērojamie finanšu noteikumi

5. Euro monētu aizsardzība pret viltošanu

(2019/C 191 A/01)

Reģistrēšanās termiņš: 2019. gada 9. jūlijs plkst. 12.00 (dienā) pēc Viduseiropas laika

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklāto konkursu, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem, lai izveidotu rezerves sarakstus, no kuriem Eiropas Komisija pieņems darbā jaunus ierēdņus administratoru amatā (AD funkciju grupa).

Šis paziņojums par konkursu un tā pielikumi ir juridiski saistošs atlases procedūru satvars.

Atklātos konkursus reglamentējošos vispārīgos noteikumus skatīt III PIELIKUMĀ.

Veiksmīgo kandidātu skaits:

1. Konkurences tiesības – 60

2. Finanšu tiesības – 33

3. Ekonomiskās un monetārās savienības tiesības – 13

4. ES budžetam piemērojamie finanšu noteikumi – 38

5. Euro monētu aizsardzība pret viltošanu – 12

Šis paziņojums attiecas uz piecām jomām. Drīkst pieteikties tikai vienai. Izvēle jāizdara elektroniskās reģistrācijas brīdī, un pēc elektroniskā pieteikuma apstiprināšanas to vairs nevar mainīt.

VEICAMIE UZDEVUMI

1.   Konkurences tiesības

Tiek sagaidīts, ka jūs kā lietu izskatītājs vai politikas speciālists, ko pieņems darbā galvenokārt Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta (COMP ĢD) vai Juridiskā dienesta (JD) nodaļās, sāksiet darbu nekavējoties un hierarhijas uzraudzībā strādāsiet komandās, kuru uzdevums ir analizēt tirgus, ņemot vērā spēkā esošo konkurences noteikumu un procedūru tiesisko regulējumu.

Darbs ietver (bet ne tikai) šādus uzdevumus:

veikt izmeklēšanas: intervēt tirgus dalībniekus, sagatavot tirgus izpētes anketas un analizēt tās, pārskatīt iekšējos dokumentus,

veikt juridisko un ekonomisko analīzi,

sagatavot lēmumus un politikas priekšlikumus,

iesniegt lietas un ieteikumus hierarhijai un komisāram,

palīdzēt Eiropas Komisijas Juridiskajam dienestam vai pārstāvēt to lietās, kas saistītas ar tiesvedību Eiropas Savienības (ES) tiesās,

piedalīties dažādās darba grupās, kas izskata politikas jautājumus un tiesību aktus u. c.

2.   Finanšu tiesības

Tiek sagaidīts, ka jūs kā politikas speciālists, ko pieņems darbā galvenokārt Eiropas Komisijas Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorāta (FISMA ĢD) vai Juridiskā dienesta (JD) nodaļās, sāksiet darbu nekavējoties un hierarhijas uzraudzībā sagatavosiet dokumentu projektus par jums uzticētajiem tematiem, piedalīsieties sanāksmēs ar dalībvalstīm un citām ieinteresētajām personām, lai izskaidrotu/virzītu Eiropas Komisijas nostāju.

Tiek sagaidīts, ka jūs kā finanšu jautājumos specializējies jurists, ko pieņems darbā galvenokārt FISMA ĢD, Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts (ECFIN ĢD) vai Juridiskais dienests (JD), sāksiet darbu nekavējoties un hierarhijas uzraudzībā izstrādāsiet tiesību aktu projektus, kā arī pārbaudīsiet valstu tiesību aktu atbilstību ES tiesību aktiem jūsu kompetences jomā. Atkarībā no tā, kurā nodaļā strādāsiet, jums būs arī jāizstrādā lēmumu projekti un darba dokumenti. Jūsu uzdevumi ietvers arī jūsu nodaļas pārstāvēšanu sanāksmēs ar citām Komisijas struktūrvienībām, kā arī atbilžu sniegšanu uz sabiedrības un Eiropas Parlamenta deputātu jautājumiem. Pēc vajadzības jums būs arī jāsniedz informācija savam komisāram, ģenerāldirektoram vai direktoram.

3.   Ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) tiesības

Tiek sagaidīts, ka jūs kā ekonomiskās un monetārās savienības tiesībās specializējies jurists, ko pieņems darbā galvenokārt Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts (ECFIN ĢD) vai Juridiskais dienests (JD), sāksiet darbu nekavējoties un hierarhijas uzraudzībā veiksiet galvenokārt šādus uzdevumus:

izstrādāt un apspriest tiesību aktus, kas saistīti ar ekonomiskās un monetārās savienības darbību,

novērtēt valstu tiesību aktu atbilstību ES regulējuma prasībām,

sagatavot un pārvaldīt pārkāpuma procedūras gadījumos, kad tiek konstatēts, ka valsts pieņemtie lēmumi pārkāpj ES tiesību aktu prasības,

sagatavot konverģences ziņojuma EMS nodaļu attiecībā uz pievienošanos eurozonai un piedalīties diskusijās, kas saistītas ar EMS nodaļu, sarunu par pievienošanos ES kontekstā,

sagatavot novērtējumus, kopsavilkumus un runu uzmetumus jūsu politiskajai un administratīvajai hierarhijai jūsu kompetences jomā,

sagatavot novērtējumus par jautājumiem, kas saistīti ar ES ekonomiskās un monetārās savienības tiesībām,

palīdzēt Eiropas Komisijas juridiskajam dienestam vai pārstāvēt to lietās, kas saistītas ar tiesvedību Eiropas Savienības (ES) tiesās.

Tiek sagaidīts, ka jūs pārstāvēsiet savu nodaļu sanāksmēs ar citām Komisijas struktūrvienībām, dalībvalstīm, centrālajām bankām, Eiropas Parlamentu vai jebkuru citu attiecīgo ieinteresēto personu.

4.   ES budžetam piemērojamie finanšu noteikumi

Tiek sagaidīts, ka jūs kā ES budžetam piemērojamos finanšu noteikumos specializējies jurists, ko pieņems darbā galvenokārt Eiropas Komisijas Budžeta ģenerāldirektorāts (BUDG ĢD) vai Juridiskais dienests, sāksiet darbu nekavējoties un hierarhijas uzraudzībā veiksiet šādus uzdevumus:

sniegt padomus Komisijas struktūrvienībām, ES iestādēm un Savienības struktūrām par Finanšu regulas (FR) un citu nozaru īpašo programmu (dotāciju, iepirkumu, finanšu instrumentu, citu iemaksu veidu, ieguldījumu fondu, starptautisko nolīgumu u. c.) īstenošanu un interpretēšanu,

vadīt apmācības un izstrādāt instrumentus un norādījumus minēto noteikumu piemērošanai un atbalstam (palīdzības dienests) Komisijas struktūrvienībām, ES iestādēm un Savienības struktūrām,

sniegt palīdzību finansēšanas lēmumu sagatavošanā; izstrādāt standarta līgumu modeļus, tostarp saistībā ar e-dotāciju/e-iepirkumiem,

sniegt juridiskas konsultācijas nolūkā risināt problēmas saistībā ar projektu finanšu pārvaldību,

sniegt palīdzību un konsultācijas Komisijas struktūrvienībām, apspriežot un īstenojot jaunos pamataktus izdevumu programmām pēc 2020. gada,

palīdzēt Eiropas Komisijas Juridiskajam dienestam vai pārstāvēt to lietās, kas saistītas ar tiesvedību Eiropas Savienības (ES) tiesās.

5.   Euro monētu aizsardzība pret viltošanu

Tiek sagaidīts, ka jūs kā analītiķis Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātā (ECFIN ĢD) sāksiet darbu nekavējoties, proti, Eiropas Tehnikas un zinātnes centrā (ETZC).

Darbs ietver šādus galvenos uzdevumus:

veikt aizdomīgo monētu visu attiecīgo tehnisko analīzi, klasificēt katru jaunu viltoto euro monētu veidu un sniegt tehnisko palīdzību dalībvalstu iestādēm,

sagatavot tiesībaizsardzības nolūkos izmantošanai paredzētu informāciju par euro monētu viltojumiem,

nodrošināt un pārraudzīt dalībvalstu tehniskās un darbības spējas un kompetenci rīcībai ar viltotām monētām,

ierosināt un organizēt mācību seminārus ekspertiem no dalībvalstīm un trešām valstīm,

veicināt ES tiesību aktu īstenošanu euro aizsardzības pret krāpšanu un viltošanu jomā,

koordinēt dalībvalstu monētu valsts analīzes centru (MVAC) tehnisko darbību,

pārstāvēt Komisiju un ETZC komitejās, darba grupās un sanāksmēs ar citām iestādēm un privāto sektoru,

sagatavot un izstrādāt statistikas un tehniskos ziņojumus, iekšējās piezīmes, kopsavilkumus un citus attiecīgus dokumentus.

Sīkāku informāciju par raksturīgākajiem pienākumiem skatīt I PIELIKUMĀ.

PIEMĒROTĪBAS NOSACĪJUMI

Elektroniskās reģistrācijas beigu datumā jums ir jāatbilst VISIEM turpmāk norādītajiem vispārīgajiem un konkrētajiem nosacījumiem.

1.   Vispārīgie nosacījumi

Jābūt tiesīgam pilnībā izmantot ES dalībvalsts pilsoņa tiesības.

Jābūt izpildījušam valsts tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības.

Jāpiemīt paredzēto pienākumu veikšanai vajadzīgajām rakstura īpašībām.

2.   Konkrētie nosacījumi – valodas

Kandidātam jāpārvalda vismaz divas ES oficiālās valodas ; viena vismaz C1 līmenī (ļoti labas prasmes) un otra vismaz B2 līmenī (pietiekamas prasmes).

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekš norādītās minimālās prasības ir jāpiemēro katrai valodas prasmei (runāšana, rakstīšana, lasīšana un klausīšanās), kas prasītas pieteikuma veidlapā. Šīs prasmes atspoguļo Eiropas vienotajā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmā prasītās: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr.

Šajā paziņojumā par konkursu tiks minētas šādas valodas:

1. valoda – valoda, ko izmanto datorizētā daudzizvēļu testa jautājumos,

2. valoda – valoda, ko izmanto atlasei pēc kvalifikācijas (Talent Screener), vērtēšanas centra pārbaudījumiem un saziņai starp EPSO un kandidātiem, kuri iesnieguši derīgu pieteikumu. Šai valodai jābūt citai, nevis 1. valodai.

2. valodai jābūt angļu, franču, vācu vai itāļu valodai .

Veiksmīgajiem kandidātiem, kurus pieņems darbā šajās konkrētajās jomās, jābūt pietiekamām angļu, franču, vācu vai itāļu valodas prasmēm (vismaz B2 līmenī). Lai gan papildu valodu prasmes var būt priekšrocība, Komisijas struktūrvienības izmanto ierobežotu valodu kopumu analītiskajam darbam, iekšējai saziņai un lēmumu, ziņojumu un citu dokumentu izstrādei. Šīm struktūrvienībām ir plaši sakari ar dalībvalstīm, ārējām ieinteresētajām personām un galvenajām iestādēm, kas darbojas attiecīgajās jomās (piemēram, ECB, EIB, EBI) un atrodas galvenokārt Beļģijā, Luksemburgā, Francijā un Vācijā.

Turklāt darbības, ko veic ekonomikas, finanšu un konkurences jomā, ietver biežus kontaktus ar dalībvalstīm (piemēram, Eiropas pusgada ietvaros), finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu nozari un ekonomikas dalībniekiem, tostarp ar uzņēmumiem, kas darbojas tādās jomās kā bankas, finanses, apdrošināšana vai ražošana (piemēram, ES konkurences tiesību piemērošana, tostarp pārbaudes uz vietas).

Šī izvēle ir vērsta uz pakalpojumiem, jo pierādījumi liecina, ka iepriekš minētās valodas ir visvairāk izmantotās valodas šajās jomās. Dažas no iepriekš minētajām valodām ir īpaši svarīgas noteiktās konkurences jomās, un attiecīgi darbu nekavējoties varētu sākt tikai tie kandidāti, kuriem papildus 1. valodai ir pietiekamas angļu, franču, vācu vai itāļu valodas prasmes.

3.   Konkrētie nosacījumi – kvalifikācija un darba pieredze

1.   Konkurences tiesības

pabeigta vismaz četrus gadus ilga augstākā izglītība, ko apliecina diploms tiesību zinātnē, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz sešus gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar konkurences noteikumu un procedūru piemērošanu,

vai

pabeigta vismaz trīs gadus ilga augstākā izglītība, ko apliecina diploms tiesību zinātnē, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz septiņus gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar konkurences noteikumu un procedūru piemērošanu,

vai

pabeigta vismaz četrus gadus ilga augstākā izglītība, ko apliecina diploms citā jomā, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz astoņus gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar konkurences noteikumu un procedūru piemērošanu,

vai

pabeigta vismaz trīs gadus ilga augstākā izglītība, ko apliecina diploms citā jomā, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz deviņus gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar konkurences noteikumu un procedūru piemērošanu.

2.   Finanšu tiesības

pabeigta vismaz četrus gadus ilga augstākā izglītība, ko apliecina diploms tiesību zinātnē, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz sešus gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar finanšu noteikumu un procedūru piemērošanu,

vai

pabeigta vismaz trīs gadus ilga augstākā izglītība, ko apliecina diploms tiesību zinātnē, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz septiņus gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar finanšu noteikumu un procedūru piemērošanu.

3.   Ekonomiskā un monetārās savienības tiesības

pabeigta vismaz četrus gadus ilga augstākā izglītība, ko apliecina diploms tiesību zinātnē, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz sešus gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar EMS noteikumu un procedūru piemērošanu,

vai

pabeigta vismaz trīs gadus ilga augstākā izglītība, ko apliecina diploms tiesību zinātnē, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz septiņus gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar EMS noteikumu un procedūru piemērošanu.

4.   ES budžetam piemērojamie finanšu noteikumi

pabeigta vismaz četrus gadus ilga augstākā izglītība, ko apliecina diploms tiesību zinātnē, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz sešus gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar ES budžetam piemērojamiem finanšu noteikumiem un procedūrām,

vai

pabeigta vismaz trīs gadus ilga augstākā izglītība, ko apliecina diploms tiesību zinātnē, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz septiņus gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar ES budžetam piemērojamiem finanšu noteikumiem un procedūrām,

vai

pabeigta vismaz četrus gadus ilga augstākā izglītība, ko apliecina diploms citā jomā, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz astoņus gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar ES budžetam piemērojamiem finanšu noteikumiem un procedūrām,

vai

pabeigta vismaz trīs gadus ilga augstākā izglītība, ko apliecina diploms citā jomā, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz deviņus gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar ES budžetam piemērojamiem finanšu noteikumiem un procedūrām.

5.   Euro monētu aizsardzība pret viltošanu

pabeigta vismaz četrus gadus ilga augstākā izglītība, ko apliecina diploms, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz sešus gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar euro aizsardzību pret viltošanu,

vai

pabeigta vismaz trīs gadus ilga augstākā izglītība, ko apliecina diploms, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz septiņus gadus ilga darba pieredze, kas saistīta ar euro aizsardzību pret viltošanu.

Izglītības minimuma piemērus skatīt IV PIELIKUMĀ

ATLASES PROCEDŪRA

1.   Pieteikumu iesniegšanas process

Aizpildot pieteikuma veidlapu, jums būs jāizvēlas 1. valoda un 2. valoda. 1. valoda jums jāizvēlas no 24 ES oficiālajām valodām un 2. valoda – no angļu, franču, vācu vai itāļu valodas. Jums būs arī jāapstiprina jūsu piemērotība izvēlētajai jomai un jāsniedz papildu informācija saistībā ar izvēlēto konkursa jomu (piemēram, diplomi, darba pieredze un atbildes uz jautājumiem konkrētajā jomā (Talent Screener)).

Jūs varat izvēlēties jebkuru no 24 ES oficiālajām valodām, aizpildot pieteikuma veidlapu, izņemot sadaļu Talent Screener, kas jāaizpilda 2. valodā šādu iemeslu dēļ: Talent Screener salīdzinošu novērtējumu veic atlases komisija, to kā atsauces dokumentu atlases komisija izmanto konkrētās jomas intervijā vērtēšanas centrā, un to izmanto veiksmīgo kandidātu pieņemšanai darbā. Tāpēc dienesta un kandidātu interesēs ir sadaļu Talent Screener aizpildīt 2. valodā.

Ņemiet vērā, ka visu jūsu pieteikuma veidlapu novērtēs atlases komisija (konkursa laikā) un ES iestāžu cilvēkresursu dienesti (pieņemšanai darbā, ja esat veiksmīgs kandidāts), kas strādā ar ierobežotu skaitu saziņas valodu.

Ja izturēsiet konkursu un jūsu vārds tiks iekļauts rezerves sarakstā, jums lūgs sniegt pieteikuma veidlapas tulkojumu 2. valodā (angļu, franču, vācu vai itāļu valodā) darbā pieņemšanas dienestiem, ja pieteikuma veidlapas aizpildīšanai būsiet izmantojis citu valodu.

Apstiprinot pieteikuma veidlapu, jūs ar godavārdu apliecināt savu atbilstību visiem nosacījumiem, kas minēti sadaļā “Piemērotības nosacījumi”. Pēc pieteikuma apstiprināšanas izmaiņas tajā izdarīt vairs nevar. Jūs pats esat atbildīgs par to, lai termiņā pabeigtu un apstiprinātu pieteikumu.

2.   Datorizēti daudzizvēļu testi

Ja kandidātu skaits pārsniedz robežvērtību , ko katrai jomai noteicis iecēlējinstitūcijas, proti, EPSO, direktors, visi kandidāti, kuri apstiprinājuši savu pieteikumu līdz norādītajam termiņam, tiks uzaicināti veikt datorizētos daudzizvēļu testus kādā no EPSO akreditētajiem centriem.

Ja nav norādīts citādi, daudzizvēļu testu laiks ir jārezervē , ievērojot EPSO sniegtās instrukcijas. Parasti tiek piedāvāti vairāki datumi, kuros dažādās vietās iespējams kārtot testus. Rezervācijas un testēšanas posma ilgums ir ierobežots .

Ja kandidātu skaits ir mazāks par noteikto robežvērtību , šie testi tiks rīkoti vērtēšanas centrā (5. punkts).

Datorizētie daudzizvēļu testi tiks organizēti šādi:

Pārbaudījumi

Valoda

Jautājumi

Ilgums

Vērtējums

Nepieciešamais minimums

Teksta loģiskās analīzes tests

1. valoda

20 jautājumi

35 min

No 20 punktiem

10/20

Matemātisko iemaņu tests

1. valoda

10 jautājumi

20 min

No 10 punktiem

Matemātisko iemaņu tests + abstraktās domāšanas tests kopā: 10/20

Abstraktās domāšanas tests

1. valoda

10 jautājumi

10 min

No 10 punktiem

Šie testi ir izslēdzoši, un tajos iegūtie rezultāti netiks pieskaitīti pārējo vērtēšanas centra pārbaudījumu novērtējumam.

3.   Piemērotības pārbaudes

Atbilstība piemērotības prasībām, kas noteiktas sadaļā “Piemērotības nosacījumi”, tiks pārbaudīta, pamatojoties uz datiem, kas sniegti kandidātu elektroniskajos pieteikumos. EPSO pārbaudīs kandidātu atbilstību vispārīgajiem piemērotības nosacījumiem, bet atlases komisija pārbaudīs kandidātu elektronisko pieteikumu sadaļu “Izglītība un apmācība”, “Darba pieredze”un “Valodu prasmes”atbilstību konkrētajiem piemērotības nosacījumiem.

Ir divas iespējas.

Ja datorizētie daudzizvēļu testi tiek rīkoti pašā sākumā , tad, lai noteiktu atbilstību prasībām, kandidātu pieteikumi tiks pārbaudīti šajos testos iegūto punktu skaita dilstošā secībā, līdz tiks sasniegta attiecīga kandidātu skaita robežvērtība, ko pirms testiem noteicis iecēlējinstitūcijas, proti, EPSO, direktors. Pārējo kandidātu dokumentācija netiks izskatīta.

Ja datorizētie daudzizvēļu testi netiek rīkoti pašā sākumā , tad tiks izskatīta visu to kandidātu dokumentācija, kuri apstiprinājuši savu pieteikumu līdz norādītajam termiņam.

4.   Atlase pēc kvalifikācijas (Talent Screener)

Lai atlases komisija var objektīvi un salīdzinoši strukturētā veidā novērtēt visu kandidātu rezultātus, visi kandidāti vienas jomas konkursā atbild uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem pieteikuma veidlapas Talent Screener sadaļā. Atlase pēc kvalifikācijas tiks veikta tikai attiecībā uz tiem kandidātiem, kuri atzīti par piemērotiem , kā izklāstīts iepriekš 3. punktā, izmantojot vienīgi informāciju, kas sniegta minētajā sadaļā Talent Screener. Tāpēc sadaļā Talent Screener vajadzētu sniegt visu attiecīgo informāciju, pat ja tā jau ir norādīta citās pieteikuma sadaļās. Jautājumi ir balstīti uz šajā paziņojumā iekļautajiem atlases kritērijiem.

Kritēriju sarakstu skatīt II PIELIKUMĀ.

Lai veiktu atlasi pēc kvalifikācijas, vispirms atlases komisija katram atlases kritērijam nosaka svērumu (no 1 līdz 3), kas atspoguļo kritērija relatīvo nozīmīgumu, un katrai kandidāta atbildei tiek piešķirti no 0 līdz 4 punktiem. Tad, lai noteiktu kandidātus, kuru profili vislabāk atbilst veicamajiem pienākumiem, punkti tiek reizināti ar katra kritērija reizinātāju un saskaitīti kopā.

Tikai kandidāti, kuri atlasē pēc kvalifikācijas ieguvuši vislielāko kopējo punktu skaitu, tiks aicināti uz nākamo posmu.

5.   Vērtēšanas centrs

Uz šā posma pārbaudījumiem aicināto kandidātu skaits būs ne vairāk kā trīs reizes lielāks par katrai jomai atlasāmo veiksmīgo kandidātu skaitu. Ja, balstoties uz elektroniskajā pieteikumā sniegto informāciju, atbildīsiet piemērotības prasībām un jūsu kopējais punktu skaits atlasē pēc kvalifikācijas būs viens no augstākajiem , jūs tiksiet aicināts uz vienu vai divu dienu ilgiem pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, visticamāk, Briselē , kur pārbaudījumi būs jākārto jūsu 2. valodā .

Ja 2. punktā minētie datorizētie daudzizvēļu testi nebūs rīkoti pašā sākumā , tad tie notiks vērtēšanas centrā. Šos testus izmanto kandidātu atsijāšanai, un galīgajā kopējā punktu skaita aprēķinā šajos testos iegūtos punktus nepieskaita pārējos vērtēšanas centra pārbaudījumos saņemtajiem punktiem.

Ja vien nav norādīts citādi, jums uz vērtēšanas centru būs jāatnes USB zibatmiņa (USB key), kas ietver jūsu apliecinošo dokumentu skenētas kopijas. EPSO lejupielādēs dokumentus vērtēšanas centra pārbaudījumu laikā un tajā pašā dienā USB zibatmiņu atdos atpakaļ.

Astoņas vispārīgās kompetences un konkrētās kompetences, kas nepieciešamas katrai jomai, tiks pārbaudītas vērtēšanas centrā četros pārbaudījumos (uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija, intervija par konkrēto jomu, uzdevums grupā un konkrēta gadījuma izpēte), kā aprakstīts tabulā:

Kompetence

Pārbaudījumi

1.

Analītiskās spējas un problēmu risināšana

Uzdevums grupā

Konkrēta gadījuma izpēte

2.

Saziņa

Konkrēta gadījuma izpēte

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

3.

Orientācija uz kvalitāti un rezultātiem

Konkrēta gadījuma izpēte

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

4.

Spēja mācīties un pilnveidoties

Uzdevums grupā

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

5.

Māka noteikt prioritātes un organizēt

Uzdevums grupā

Konkrēta gadījuma izpēte

6.

Izturība

Uzdevums grupā

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

7.

Māka strādāt komandā

Uzdevums grupā

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

8.

Vadītāja spējas

Uzdevums grupā

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

Nepieciešamais minimums: 3/10 par katru kompetenci un 40/80 kopā

Kompetence

Pārbaudījums

Nepieciešamais minimums

Kompetences konkrētajā jomā

Intervija par konkrēto jomu

50/100

6.   Kandidātu rezerves saraksts

Pēc tam, kad būs pārbaudīti kandidātu iesniegtie apliecinošie dokumenti un kvalifikācija (Talent Screener), atlases komisija attiecībā uz katru jomu izveidos kandidātu rezerves sarakstu , kurā iekļaus tos piemērotos kandidātus, kas pēc vērtēšanas centra posma būs ieguvuši vismaz nepieciešamo minimumu un lielāko kopējo punktu skaitu, līdz tiks sasniegts nepieciešamais veiksmīgo kandidātu skaits. Uzvārdi tiks uzskaitīti alfabēta secībā.

Veiksmīgo kandidātu rezerves saraksts un kompetences pases, kurās atlases komisija sniedz kvalitatīvu vērtējumu, tiks darīti pieejami ES iestādēm, kuras tos varēs izmantot darbā pieņemšanas procedūrās un tālākā karjeras izaugsmē. Iekļaušana kandidātu rezerves sarakstā nenozīmē tiesības tikt pieņemtam darbā un negarantē pieņemšanu darbā .

IESPĒJU VIENLĪDZĪBA UN ĪPAŠI PIELĀGOJUMI

EPSO cenšas piemērot visiem kandidātiem vienādas iespējas, attieksmi un piekļuvi.

Ja invaliditāte vai medicīniskais stāvoklis ietekmē iespējas piedalīties pārbaudījumos, lūdzam to norādīt pieteikuma veidlapā un informēt mūs, kādi īpaši pielāgojumi nepieciešami.

Sīkāka informācija par iespēju vienlīdzības politiku un procedūru īpašo pielāgojumu pieprasīšanai ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_lv) un šim paziņojumam pievienotajos Vispārīgajos noteikumos (1.3. punkts. “Iespēju vienlīdzība un īpaši pielāgojumi”).

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN VEIDS

Lai pieteiktos, vispirms ir jāizveido EPSO konts. Ņemiet vērā, ka viens cilvēks drīkst izveidot tikai vienu kontu, kas derīgs visiem EPSO pieteikumiem.

Pieteikumu var iesniegt elektroniski EPSO tīmekļa vietnē http://jobs.eu-careers.eu līdz

2019. gada 9. jūlijam plkst. 12.00 (dienā) pēc Viduseiropas laika.


I PIELIKUMS

PIENĀKUMI

1.   Konkurences tiesības

Eiropas Komisija meklē politikas speciālistus vai lietu izskatītājus, kuriem ir plašas zināšanas un kompetence par Eiropas konkurences tiesībām (pretmonopola, apvienošanās un/vai valsts atbalsta jomā) un kuriem ir apstiprināta pieredze konkurences noteikumu un procedūru piemērošanā. Kandidātiem jābūt pierādītām spējām analizēt konkurences lietas, pienācīgi ņemot vērā ekonomiskos aspektus; veikt juridisku novērtējumu saskaņā ar konkurences noteikumiem un procedūrām un iepazīstināt ar tiesību aktu projektiem.

Galvenie pienākumi ir analizēt Eiropas pretmonopola, apvienošanās un valsts atbalsta politiku un tās īstenošanu, kā arī veikt administratīvos, konsultatīvos un uzraudzības pienākumus saistībā ar Eiropas Savienības konkurences politikas darbībām.

Politikas speciālistu un lietu izskatītāju pienākumi atšķirsies atkarībā no tā, vai viņi strādās pretmonopola, apvienošanās vai valsts atbalsta jomā vai Juridiskajā dienestā. Tomēr piemēram var minēt šādus pienākumus:

novērtēt, vai konkrēta rīcība vai uzņēmumu nolīgums var tikt uzskatīts par LESD 101. vai 102. panta pārkāpumu,

novērtēt, vai paziņots koncentrācijas darījums var “būtiski kaitēt efektīvai konkurencei” Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (“Apvienošanās regula”) 2. panta 2. un 3. punkta nozīmē un vai pušu piedāvātās saistības novērstu apzinātās konkurences problēmas, ko radītu attiecīgais koncentrācijas darījums,

novērtēt jurisdikcijas jautājumus lietas izskatīšanas laikā, piemēram, vai darījums ir ES mēroga koncentrācija, uz kuru attiecas Apvienošanās regula,

novērtēt procesuālos jautājumus, tostarp saistībā ar piekļuves piešķiršanu dokumentiem,

novērtēt, vai konkrēts pasākums kvalificējams kā valsts atbalsts, ievērojot LESD 107. panta 1. punktā sniegto definīciju,

veikt valsts atbalsta pasākuma saderības novērtējumu saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem,

veikt tirgus izpēti, tostarp izmantojot anketas un intervijas ar tirgus dalībniekiem,

sagatavot iekšējos dokumentus, Komisijas lēmumus un citus procesuālos dokumentus (piemēram, iebildumu paziņojumus),

sagatavot tiesību aktus, Komisijas paziņojumus un citus politikas dokumentus ES pretmonopola, apvienošanās un valsts atbalsta politikas jomā,

palīdzēt Eiropas Komisijas Juridiskajam dienestam vai pārstāvēt to lietās, kas saistītas ar tiesvedību Eiropas Savienības tiesās.

2.   Finanšu tiesības

Eiropas Komisija meklē juristus, kuriem ir plašas zināšanas un kompetence finanšu tiesību jomā (galvenokārt banku regulējuma, banku atveseļošanas un noregulējuma jomā, (patēriņa) finanšu pakalpojumu tiesību jomā, vērtspapīriem, finanšu tirgu infrastruktūrai, pēctirdzniecības un kapitāla tirgiem, ieguldījumu sabiedrībām un fondiem piemērojamo tiesību jomā, apdrošināšanas un pensiju fondu tiesību jomā, maksātnespējas un uzņēmumu finanšu tiesību jomā), un apstiprināta pieredze attiecīgo tiesību aktu piemērošanā vai konsultēšanā par tiem.

Juristiem jābūt pierādītai spējai sagatavot juridiskus atzinumus, juridiskus instrumentus un dokumentus, analizēt lietas, veikt juridiskus novērtējumus un sniegt konsultācijas.

Juristu galvenie pienākumi ietver Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādi, sagatavošanu un apspriešanu, minēto tiesību aktu īstenošanas/transponēšanas uzraudzību valsts tiesību aktos, padomdevēja, administratīvu un koordinēšanas pienākumu veikšanu, kā arī dalību starptautiskos forumos attiecīgajās politikas jomās. Juristu pienākumi var atšķirties atkarībā no finanšu tiesību jomas, kurā tie darbosies, un tie var būt šādi:

piedalīties politikas noteikšanā un konkrētu Eiropas Savienības finanšu pakalpojumu jomas tiesību aktu izstrādē, kā arī veicināt lēmumu pieņemšanas procesu, jo īpaši sniedzot juridiskas konsultācijas un ieguldījumu,

izstrādāt Eiropas Savienības tiesību aktus, jo īpaši sagatavojot Komisijas tiesību aktu priekšlikumus dažādās finanšu tiesību jomās un nodrošinot ierosināto tiesību aktu, tostarp Eiropas uzraudzības aģentūru izstrādāto un Eiropas Komisijas apstiprināto tiesību aktu, juridisko pamatotību un saskaņotību,

piedalīties iestāžu sarunās par Eiropas Savienības tiesību aktu pieņemšanu un piedalīties sanāksmēs Padomē un Eiropas Parlamentā, iepazīstināt ar tiesību aktu priekšlikumiem valstu regulatorus, ieinteresētās personas, interešu grupas un citas Savienības iestādes,

veikt plašu tiesisko izpēti Eiropas Savienības, valstu vai starptautiskajās tiesībās, tostarp tiesu praksē, sīki analizēt piešķirtās lietas un sagatavot juridiskus atzinumus, juridiskos instrumentus un dokumentus par to, kā piemērot un interpretēt noteikumus un procedūras finanšu pakalpojumu jomā, kā arī jebkurus citus piemērojamos tiesību aktus,

uzraudzīt valstu tiesību atbilstību Eiropas Savienības tiesībām (uzturēt kontaktus ar valstu pārvaldes iestādēm, sniegt atbildes uz iedzīvotāju, uzņēmumu un valsts iestāžu jautājumiem, pārvaldīt Parlamenta jautājumus, lūgumrakstus Eiropas Parlamentam, dokumentu piekļuves pieprasījumus, izskatīt sūdzības un pārvaldīt Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpuma procedūras pirmstiesas posmus),

pildīt pienākumus pirmstiesas posmos, piemēram, palīdzēt sagatavot nostājas/apsvērumu paziņojumus Eiropas Savienības Tiesā vai Vispārējā tiesā,

piedalīties sarunās par starptautiskiem nolīgumiem vai starptautisko standartu noteicēju (piemēram, Bāzeles Banku uzraudzības komitejas, Starptautiskās Apdrošināšanas uzraudzītāju asociācijas, Finanšu stabilitātes padomes u. c.) darbā, jo īpaši, lai nodrošinātu regulējuma un uzraudzības sistēmu konverģenci,

piedalīties sagatavošanas sanāksmēs un sadarboties ar attiecīgajiem partneriem no Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas uzraudzības iestādēm, sniegt ieguldījumu darbā, ko veic citās attiecīgās starptautiskās darba grupās, piedalīties semināros un konferencēs, kas organizētas par tiesību aktiem finanšu pakalpojumu jomā,

sadarboties ar ekspertiem un partneriem ES iestādēs (Eiropas Komisijā, Eiropas Parlamentā, ES Padomē, Eiropas Centrālajā bankā), valsts iestādēm un citām ieinteresētajām personām,

sagatavot informatīvus paziņojumus un preses paziņojumus, pārstāvēt Komisiju sanāksmēs ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām (investoriem, ražotājiem, regulatoriem),

palīdzēt Eiropas Komisijas Juridiskajam dienestam vai pārstāvēt to lietās, kas saistītas ar tiesvedību Eiropas Savienības tiesās.

3.   Ekonomiskās un monetārās savienības tiesības

Eiropas Komisija meklē juristus ar plašu kompetenci ekonomikas un monetārās savienības tiesiskajā regulējumā un pierādītu pieredzi šajā jomā.

Kandidātiem jābūt pierādītai spējai novērtēt juridiskos jautājumus, kas rodas, īstenojot ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) nodaļu Līgumā un/vai sekundārajos tiesību aktos, kas pieņemti, pamatojoties uz šo nodaļu. Viņiem vajadzētu spēt palīdzēt sagatavot tiesību aktu priekšlikumus un veikt analīzi šajā jomā un sniegt atbilstīgus padomus vadībai.

Pienākumi, kas uzticēti veiksmīgiem kandidātiem, var būt, piemēram, šādi:

novērtēt Centrālās bankas tiesību aktu saderību ar Līguma prasībām,

sagatavot juridisko daļu konverģences ziņojumam, kas izveidots ar Līguma (LESD) 140. pantu,

veikt juridisko novērtējumu par valsts tiesību aktu atbilstību ES regulējumam attiecībā uz pievienošanos ES,

pārvaldīt sniegtās liecības pārkāpumu procedūrās EMS jomā,

sniegt ieguldījumu tiesību aktu izstrādē un likumdošanas un starpvaldību sarunās par tiesību aktiem EMS jomā,

palīdzēt Eiropas Komisijas Juridiskajam dienestam vai pārstāvēt to lietās, kas saistītas ar tiesvedību Eiropas Savienības tiesās.

4.   ES budžetam piemērojamie finanšu noteikumi

Eiropas Komisija meklē juristus, kuriem ir plašas zināšanas un kompetence ES budžetam piemērojamo finanšu noteikumu un procedūru jomā (galvenokārt Finanšu regula, nozaru noteikumi, ko piemēro ES finansējumam saskaņā ar dalīto pārvaldību vai iekšējo politiku, vai ārējām attiecībām, noteikumi par finanšu instrumentiem un budžeta garantijām, ko finansē no ES budžeta, noteikumi par krāpšanas apkarošanu, piemēram, agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēma), un apstiprināta pieredze attiecīgo tiesību aktu piemērošanā vai konsultēšanā par tiem.

Juristiem jābūt pierādītai spējai sagatavot juridiskus atzinumus, juridiskus instrumentus un dokumentus, analizēt lietas, veikt juridiskus novērtējumus un sniegt konsultācijas.

Juristu galvenie pienākumi ietver Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādi, sagatavošanu un apspriešanu, minēto tiesību aktu īstenošanas/transponēšanas uzraudzību valsts tiesību aktos, padomdevēja, administratīvu un koordinēšanas pienākumu veikšanu, kā arī dalību starptautiskos forumos attiecīgajās politikas jomās. Juristu pienākumi var atšķirties atkarībā no tiesību jomas, kurā tie darbosies, un tie var ietvert:

piedalīties politikas noteikšanā un konkrētu ES budžetam piemērojamo Eiropas Savienības finanšu noteikumu un procedūru izstrādē, kā arī veicināt lēmumu pieņemšanas procesu, jo īpaši sniedzot juridiskas konsultācijas un ieguldījumu,

izstrādāt Eiropas Savienības tiesību aktus, jo īpaši sagatavot Komisijas tiesību aktu priekšlikumus dažādās ES budžetam piemērojamo finanšu noteikumu jomās un nodrošinot ierosināto tiesību aktu, tostarp ES iestāžu, struktūru, izpildaģentūru vai publiskā un privātā sektora partnerību izstrādāto tiesību aktu juridisko pamatotību un saskaņotību,

sniegt konsultācijas par finanšu noteikumiem un procedūrām saistībā ar Savienības budžeta izpildi un jo īpaši par izdevumu programmām, izmantojot dažādus juridiskos instrumentus (publisko iepirkumu, dotācijas, godalgas, netiešu pārvaldību, tostarp deleģēšanas nolīgumus, finanšu instrumentus un budžeta garantijas), kā arī par to, kā tiek īstenoti noteikumi par krāpšanas apkarošanu, piemēram, agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēma,

sagatavot standarta juridiskos dokumentus (īpaši tipveida līgumus un juridiskās sarakstes), norādījumus (rokasgrāmatas, apkārtrakstus) un vadīt mācību kursus,

piedalīties iestāžu sarunās par Eiropas Savienības tiesību aktu pieņemšanu un piedalīties sanāksmēs Padomē un Eiropas Parlamentā, iepazīstināt ar tiesību aktu priekšlikumiem ieinteresētās personāas, interešu grupas un citas ES iestādes,

veikt plašu tiesisko izpēti ES, valstu vai starptautiskajās tiesībās, tostarp tiesu praksē, sīki analizēt piešķirtās lietas un sagatavot juridiskus atzinumus, juridiskos instrumentus un dokumentus par to, kā piemērot un interpretēt noteikumus un procedūras ES budžetam piemērojamo finanšu noteikumu jomā, kā arī jebkurus citus piemērojamos tiesību aktus,

uzraudzīt valsts un starptautisko noteikumu atbilstību ES budžetam piemērojamajiem finanšu noteikumiem un procedūrām (uzturēt kontaktus ar valstu pārvaldes iestādēm, sniegt atbildes uz iedzīvotāju, uzņēmumu un valsts iestāžu jautājumiem, pārvaldīt Parlamenta jautājumus, lūgumrakstus Eiropas Parlamentam, dokumentu piekļuves pieprasījumus, izskatīt sūdzības un pārvaldīt Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpuma procedūras pirmstiesas posmus),

pildīt pienākumus pirmstiesas posmos, piemēram, palīdzēt sagatavot nostājas/apsvērumu paziņojumus Eiropas Savienības Tiesā vai Vispārējā tiesā,

piedalīties sarunās par starptautiskiem nolīgumiem, jo īpaši, lai nodrošinātu konverģenci ar finanšu noteikumiem, ko piemēro ES budžetam,

piedalīties sagatavošanās sanāksmēs un sadarboties ar attiecīgajiem partneriem ES iestādēs, struktūrās, izpildaģentūrās vai publiskā un privātā sektora partnerībās, starptautiskajās organizācijās, piedalīties semināros un konferencēs, kas tiek organizētas par ES budžetam piemērojamajiem finanšu noteikumiem,

sadarboties ar ekspertiem un partneriem ES iestādēs, struktūrās, izpildaģentūrās vai publiskā un privātā sektora partnerībās, starptautiskās organizācijās, valstu iestādēs un ar ieinteresētajām personām,

sagatavot informatīvus paziņojumus un preses paziņojumus, pārstāvēt Komisiju sanāksmēs ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām,

palīdzēt Eiropas Komisijas Juridiskajam dienestam vai pārstāvēt to lietās, kas saistītas ar tiesvedību Eiropas Savienības tiesās.

5.   Euro monētu aizsardzība pret viltošanu

Eiropas Komisija meklē analītiķus, kam ir plašas zināšanas un kompetence attiecībā uz euro monētu aizsardzību pret viltošanu. Kandidātiem ir jābūt pierādītai spējai veikt tehnisku analīzi un klasificēt euro monētas, par kurām ir aizdomas, ka tās ir viltotas. Pierādīta tiesībaizsardzības pieredze cīņā pret euro viltošanu ir priekšrocība.

Pienākumi, kas uzticēti veiksmīgiem kandidātiem, var būt šādi:

veikt tehnisko analīzi tādām euro monētām, par kurām ir aizdomas, ka tās ir viltotas, un klasificēt katru jaunu viltoto euro monētu veidu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2001,

sagatavot īpašas tiesībaizsardzības nolūkos izmantošanai paredzētu informāciju par euro monētu viltojumiem,

koordinēt monētu valsts analīzes centrus (MVAC) un palīdzēt tiem viltotu euro monētu analīzē un euro aizsardzības pret krāpšanu un viltošanu stiprināšanā,

palīdzēt īstenot Komisijas politiku euro aizsardzībai pret viltošanu, jo īpaši organizējot un īstenojot mācību pasākumus programmas “Perikls 2020” ietvaros saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 331/2014,

veicināt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1210/2010 un Padomes Regulas (EK) Nr. 2182/2004 īstenošanu,

koordinēt attiecīgos resursus Pesakā izvietotajā Francijas monētu kaltuvē saskaņā ar Komisijas Lēmumu (ES) 2017/1507,

sadarboties ar ES iestādēm, valstu iestādēm un citām ieinteresētajām personām, lai izstrādātu efektīvu politiku euro aizsardzībai pret viltošanu,

organizēt un piedalīties regulārās sanāksmēs ar monētu viltošanas jautājumu ekspertu grupu (MVEG) un tās apakšgrupu,

sagatavot un izstrādāt statistikas un tehniskos ziņojumus, iekšējās piezīmes, kopsavilkumus un citus attiecīgus dokumentus par euro monētām,

pārstāvēt Komisiju un ETZC komitejās, darba grupās un sanāksmēs ar citām iestādēm un privāto sektoru,

vadīt prezentācijas starptautiskās konferencēs un sanāksmēs.

I PIELIKUMA beigas. Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā.


II PIELIKUMS

ATLASES KRITĒRIJI

Atlasē pēc kvalifikācijas atlases komisija ņem vērā šādus kritērijus:

1.   Konkurences tiesības

1.

Juridiskā birojā gūta darba pieredze ES konkurences tiesību vai dalībvalstu konkurences tiesību noteikumu un procedūru piemērošanā.

2.

Valsts vai starptautiskā konkurences iestādē gūta darba pieredze ES konkurences tiesību vai dalībvalstu konkurences tiesību noteikumu un procedūru piemērošanā.

3.

Kādā no turpmāk minētajām iestādēm gūta darba pieredze ES konkurences tiesību vai dalībvalstu konkurences tiesību noteikumu un procedūru piemērošanā:

strādājot uzņēmumā kā štata juristam,

strādājot valsts vai starptautiskā tiesā.

4.

Šādās konkrētās jomās gūta darba pieredze ES konkurences tiesību vai dalībvalstu konkurences tiesību noteikumu un procedūru piemērošanā:

uzņēmumu apvienošanās,

monopolu novēršana,

valsts atbalsts,

karteļi.

5.

Darba pieredze juridiskā birojā, uzņēmumā kā štata juristam, valsts/starptautiska līmeņa valsts struktūrā vai valsts/starptautiskā tiesā vienā no šādām jomām:

tirdzniecības tiesības,

līgumtiesības,

intelektuālā īpašuma tiesības,

kapitāla tirgus tiesības,

enerģētikas tiesības,

apvienošanās un pārņemšanas darījumu tiesības,

nodokļu tiesības,

publiskais iepirkums.

6.

Darba pieredze konkurences tiesību jomā stratēģijas konsultāciju uzņēmumā un/vai ekonomikas konsultāciju uzņēmumā.

7.

Maģistra un/vai doktora grāds ar specializāciju konkurences tiesībās.

8.

Konkurences tiesību jomā gūtā pieredze (monopolu novēršana: ierobežojoši nolīgumi, dominējošs stāvoklis, karteļi; apvienošanās un/vai valsts atbalsts), vienā vai vairākās no šādām jomām:

pilna mācību kursa (kas iekļauj gala eksāmenu) pasniegšana akadēmiskajā iestādē vismaz vienu pusgadu,

publikācijas zinātniski recenzētos akadēmiskajos žurnālos,

uzstāšanās konferencēs un darbsemināros.

2.   Finanšu tiesības

1.

Darba pieredze finanšu tiesībās (aprakstīta sadaļā par veicamajiem pienākumiem), kas iegūta vienā vai vairākās no šādām darba vietām:

a)

juridiskajā birojā;

b)

uzņēmumā vai darījumdarbības organizācijā;

c)

valsts pārvaldes iestādē;

d)

uzraudzības iestādē;

e)

valsts/starptautiskā tiesā, organizācijā vai struktūrā.

2.

Darba pieredze tiesību aktu vai dokumentu, lēmumu un atzinumu sagatavošanā par jautājumiem, kas attiecas uz finanšu tiesībām.

3.

Darba pieredze saistībā ar privāto tiesību finanšu aspektiem (piemēram, līgumi/trasta tiesības, privātā kapitāla tiesības, aizņēmuma finansējuma strukturēšana, ieguldījumu tiesības).

4.

Darba pieredze saistībā ar finanšu tiesībām starptautiskā kontekstā.

5.

Maģistra un/vai doktora grāds ar specializāciju finanšu tiesībās un/vai Eiropas Savienības tiesībās.

6.

Darba pieredze saistībā ar finanšu tiesībām (galvenokārt banku regulējuma, banku atveseļošanas un noregulējuma jomā, (patēriņa) finanšu pakalpojumu tiesību jomā, vērtspapīriem, finanšu tirgu infrastruktūrai, pēctirdzniecības un kapitāla tirgiem, ieguldījumu sabiedrībām un fondiem piemērojamo tiesību jomā, apdrošināšanas un pensiju fondu tiesību jomā, maksātnespējas un uzņēmumu finanšu tiesību jomā), veicot vienu vai abas šīs darbības:

akadēmisko pētījumu veikšana,

pilna mācību kursa (kas iekļauj gala eksāmenu) pasniegšana akadēmiskajā iestādē vismaz vienu semestri.

7.

Darba pieredze saistībā ar finanšu tiesībām (galvenokārt banku regulējuma, banku atveseļošanas un noregulējuma jomā, (patēriņa) finanšu pakalpojumu tiesību jomā, vērtspapīriem, finanšu tirgu infrastruktūrai, pēctirdzniecības un kapitāla tirgiem, ieguldījumu sabiedrībām un fondiem piemērojamo tiesību jomā, apdrošināšanas un pensiju fondu tiesību jomā, maksātnespējas un uzņēmumu finanšu tiesību jomā), veicot vienu vai abas šīs darbības:

publikācijas zinātniski recenzētos akadēmiskajos žurnālos,

uzstāšanās konferencēs un darbsemināros.

8.

Darba pieredze starptautiskās sarunās par tiesību aktiem un/vai citiem dokumentiem (piemēram, ieteikumiem, vadlīnijām), ko izdod starptautiskas organizācijas un struktūras.

3.   Ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) tiesības

1.

Darba pieredze saistībā ar EMS juridiskajiem jautājumiem (galvenokārt juridiskā analīze, Padomes lēmumu sagatavošana un juridiskās konsultācijas vadītājam) kādā no ES centrālajām bankām.

2.

Darba pieredze saistībā ar EMS juridiskajiem jautājumiem (galvenokārt juridiskā analīze, ar EMS saistīto juridisko tekstu sagatavošana vai apspriešana, ES iestādes vai struktūras juridiskās nostājas sagatavošana attiecībā uz EMS juridiskajiem jautājumiem) kādā ES iestādē vai struktūrā.

3.

Darba pieredze saistībā ar EMS juridiskajiem jautājumiem (galvenokārt juridiskā analīze, tieša dalība sarunās par EMS juridiskajiem tekstiem, valstu nostāju sagatavošana par EMS juridiskajiem jautājumiem) kādas ES Finanšu ministrijas ietvaros.

4.

Darba pieredze saistībā ar EMS tiesībām, kas gūta, veicot vienu vai abas šīs darbības:

pilna mācību kursa (kas iekļauj gala eksāmenu) pasniegšana akadēmiskajā iestādē vismaz vienu semestri,

publikācija(-as) zinātniski recenzētos akadēmiskajos žurnālos.

5.

Maģistra un/vai doktora grāds ar specializāciju EMS tiesībās.

6.

Darba pieredze saistībā ar EMS tiesību aktiem, iegūta starptautiskā kontekstā.

7.

Darba pieredze ar mandātiem, kas saistīti ar EMS, iegūta juridiskā birojā.

4.   ES budžetam piemērojamie finanšu noteikumi

Lūdzam ņemt vērā, ka atsauces uz Finanšu regulu 1., 2. un 7. kritērijā attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012.

1.

Darba pieredze saistībā ar ES budžetam piemērojamajiem finanšu noteikumiem un procedūrām, galvenokārt: a) Finanšu regulu; b) īpašiem finanšu noteikumiem un procedūrām, ko piemēro Savienības struktūrām, izpildaģentūrām vai publiskā un privātā sektora partnerībām; c) nozaru finanšu noteikumiem un procedūrām, ko piemēro ES finansējumam dalītā pārvaldībā; d) finanšu noteikumiem un procedūrām, ko piemēro ES finansējumam iekšējās politikas vai ārējo attiecību jomā; e) dotāciju piešķiršana vai publiskā iepirkuma noteikumi; f) noteikumi par finanšu instrumentiem un budžeta garantijām, ko finansē no ES budžeta; g) noteikumiem par krāpšanas apkarošanu (piemēram, agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēma), iegūta vienā vai vairākās no šādām ES organizācijām:

a)

iestādēs;

b)

struktūrās, izpildaģentūrās;

c)

publiskā un privātā sektora partnerībās.

2.

Darba pieredze saistībā ar ES budžetam piemērojamajiem finanšu noteikumiem un procedūrām, galvenokārt šādās jomās: a) Finanšu regula; b) īpaši finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības struktūrām, izpildaģentūrām vai publiskā un privātā sektora partnerībām; c) nozaru noteikumi, ko piemēro ES finansējumam dalītā pārvaldībā, iekšējā politikā vai ārējās attiecībās; d) dotāciju piešķiršana vai publiskā iepirkuma noteikumi; e) noteikumi par finanšu instrumentiem un budžeta garantijām, ko finansē no ES budžeta; f) noteikumi par krāpšanas apkarošanu (piemēram, agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēma), iegūta vienā vai vairākās no šādām iestādēm:

a)

valsts pārvaldes iestādē;

b)

uzņēmumā vai darījumdarbības organizācijā;

c)

valsts/starptautiskā tiesā, organizācijā vai struktūrā.

3.

Darba pieredze tiesību aktu, lēmumu, atzinumu un citu dokumentu sagatavošanā par jautājumiem, kas saistīti ar ES budžetam piemērojamiem finanšu noteikumiem un procedūrām.

4.

Darba pieredze ES budžetam piemērojamo finanšu noteikumu un procedūru privāttiesību aspektos (galvenokārt iepirkumos, dotāciju nolīgumos, finanšu instrumentos un budžeta garantijās, līgumos/trasta tiesībās, privātā kapitāla tiesību aspektos, aizņēmuma finansējuma strukturēšana).

5.

Darba pieredze sarunās par tiesību aktiem un/vai citiem dokumentiem (piemēram, ieteikumiem, vadlīnijām), ko izdevušas starptautiskas organizācijas un struktūras vai finanšu iestādēs.

6.

Maģistra un/vai doktora grāds ar specializāciju Eiropas Savienības tiesībās un/vai tirdzniecības tiesībās.

7.

Darba pieredze saistībā ar ES budžetam piemērojamajiem finanšu noteikumiem un procedūrām, galvenokārt šādās jomās: a) Finanšu regula; b) īpaši finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības struktūrām, izpildaģentūrām vai publiskā un privātā sektora partnerībām; c) nozaru noteikumi, ko piemēro ES finansējumam dalītā pārvaldībā, iekšējā politikā vai ārējās attiecībās; d) dotāciju piešķiršana vai publiskā iepirkuma noteikumi; e) noteikumi par finanšu instrumentiem un budžeta garantijām, ko finansē no ES budžeta; f) noteikumi par krāpšanas apkarošanu (piemēram, agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēma), iegūta vienā vai vairākās no šādām iestādēm:

a)

akadēmiski pētījumi;

b)

pilna mācību kursa (kas iekļauj gala eksāmenu) pasniegšana akadēmiskajā iestādē vismaz vienu semestri;

c)

publikācijas zinātniski recenzētos akadēmiskajos žurnālos;

d)

uzstāšanās konferencēs un darbsemināros.

5.   Euro monētu aizsardzība pret viltošanu

1.

Darba pieredze valsts un/vai ES tiesību noteikumu un procedūru piemērošanā attiecībā uz euro aizsardzību pret viltošanu. Darba pieredzei jābūt iegūtai, strādājot vienā vai abās minētajās darba vietās:

a)

kompetentā valsts iestādē, kas minēta Padomes Regulas (ES) Nr. 1338/2001 2. panta b) punktā;

b)

Eiropas iestādē, struktūrā vai aģentūrā.

2.

Darba pieredze viltotu euro monētu tehniskajā analīzē.

3.

Darba pieredze viltotu euro monētu klasificēšanā.

4.

Pierādīta tiesībaizsardzības pieredze euro viltošanas apkarošanā.

5.

Darba pieredze īpašu IT rīku (galvenokārt naudas viltojumu uzraudzības sistēmu (NVUS)) izmantošanā nolūkā analizēt un klasificēt viltotas euro monētas.

6.

Darba pieredze Regulas (ES) Nr. 1210/2010 (“euro monētu autentiskuma noteikšana un rīkošanās ar apgrozībai nederīgām euro monētām”) un/vai Padomes Regulas (EK) Nr. 2182/2004 (“par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām”) īstenošanā.

7.

Darba pieredze statistikas un tehnisko ziņojumu sagatavošanā.

8.

Darba pieredze starptautiskās sadarbības jomā ES vai ar trešām valstīm euro aizsardzības pret viltošanu jomā.

9.

Darba pieredze izstrādājot vai organizējot sanāksmes, konferences, tehniskās mācības vai darbseminārus ES vai starptautiskā līmenī, vai uzstājoties tajos.

10.

Dalība mācībās par viltotas naudas atklāšanu, analīzi vai klasifikāciju.

II PIELIKUMA beigas. Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā.


III PIELIKUMS

ATKLĀTOS KONKURSUS REGLAMENTĒJOŠIE VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Jebkura atsauce EPSO rīkotajās atlases procedūrās uz konkrētu dzimti ir atsauce arī uz ikvienu citu dzimti.

Ja kādā no konkursa procedūras posmiem attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, uz nākamo konkursa posmu tiek aicināti visi minētie kandidāti. Arī sekmīgas apelācijas gadījumā kandidāti tiks uzaicināti uz nākamo posmu.

Ja attiecībā uz pēdējo vietu rezerves sarakstā vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, sarakstā tiks iekļauti viņi visi. Arī sekmīgas apelācijas gadījumā šajā procedūras posmā kandidāti tiks iekļauti rezerves sarakstā.

1.   KAS VAR PIETEIKTIES

1.1.   Vispārīgie un konkrētie nosacījumi

Vispārīgie un konkrētie nosacījumi (tostarp valodu zināšanas) katrai jomai vai katram profilam ir norādīti iedaļā “Piemērotības nosacījumi”.

Atkarībā no tā, kāda profila kandidāti tiek meklēti, var atšķirties konkrētie nosacījumi par kvalifikāciju, darba pieredzi un valodu zināšanām. Pieteikumā vajadzētu iekļaut iespējami daudz informācijas par kvalifikāciju un darba pieredzi (ja tā prasīta), kas saistīta ar veicamajiem pienākumiem , atbilstoši šā konkursa paziņojuma iedaļai “Piemērotības nosacījumi”.

a)

Diplomi un/vai apliecības: diplomi, ko izdevušas valstis ES vai ārpus ES, oficiālai ES dalībvalsts struktūrai (piemēram, ES dalībvalsts izglītības ministrijai) ir jāatzīst. Atlases komisija pieļauj atšķirības starp izglītības sistēmām.

Par izglītību, kura apgūta pēc vidējās izglītības apguves, un tehnisku vai profesionālu izglītību vai speciāliem kursiem norādiet aptvertos priekšmetus, ilgumu un vai tās ir bijušas pilna laika, nepilna laika vai vakara mācības.

b)

Darba pieredze (ja prasīta) tiks ņemta vērā tikai tiktāl, ciktāl tā saistīta ar konkrētajiem darba pienākumiem un ja:

ir bijusi reāla,

par darbu saņemts atalgojums,

bijusi saistīta ar padotības attiecībām vai pakalpojuma sniegšanu, kā arī

uz to attiekušies šādi nosacījumi:

brīvprātīgais darbs: ja par to saņemts atalgojums un nedēļā nostrādāto stundu skaits un ilgums ir pielīdzināms parastām darba attiecībām,

prakse: ja par darbu saņemts atalgojums,

obligātais militārais dienests: var būt bijis gan pirms, gan pēc tam, kad iegūts diploms, kas dod tiesības piedalīties konkursā, un to ņem vērā par laiku, kas nepārsniedz attiecīgajā dalībvalstī likumā noteikto obligāto laiku,

maternitātes, paternitātes vai adopcijas atvaļinājums: ja piešķirts darba līguma ietvaros,

doktorantūra: maksimums – trīs gadi, ja ir faktiski iegūts doktora grāds, neatkarīgi no tā, vai par darbu saņemts atalgojums, kā arī

nepilna laika darbs: aprēķina proporcionāli pēc nostrādātajām stundām, piemēram, ja strādāti seši mēneši pusslodzē, darba pieredzē ieskaita trīs mēnešus.

1.2.   Apliecinošie dokumenti

Dažādos atlases posmos, lai pierādītu pilsonību, jums būs jāuzrāda oficiāls dokuments (piemēram, pase vai identifikācijas karte), kam jābūt derīgam pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās (pieteikumu pirmās daļas iesniegšanas termiņa beigās divu daļu pieteikumu scenārija gadījumā).

Par visiem darba gaitu periodiem nepieciešami šādu dokumentu oriģināli vai apliecinātas fotokopijas:

bijušā(-o) un pašreizējā(-o) darba devēja(-u) sniegts(-i) dokuments(-i), kur norāda veikto pienākumu raksturu un atbildības pakāpi, sākuma un beigu datumu un kas sagatavots uz oficiālas uzņēmuma veidlapas ar uzņēmuma zīmogu un atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un parakstu, vai

darba līgums(-i) un pirmā un pēdējā algas aprēķina izdruka un darba pienākumu sīks apraksts,

par darba pieredzi, kuras pamatā nav pastāvīgs pilna laika darbs (piemēram, pašnodarbinātas personas, brīvās profesijas), kā apliecinošus dokumentus var iesniegt rēķinus vai pasūtījuma veidlapas, kuros aprakstīts veicamais darbs, vai citus oficiālus apliecinošus dokumentus,

(konferenču tulkiem, kuriem prasīta darba pieredze) dokumenti, kas apliecina dienu skaitu un tulkošanas valodas, no kurām un kurās veikta tieši konferenču tulkošana.

Parasti valodu prasmju pierādīšanai netiek prasīti apliecinoši dokumenti, izņemot dažus konkursus ar valodām saistītajās jomās vai konkrētu speciālistu atlasi.

Ikvienā procedūras posmā no jums var lūgt papildu informāciju vai dokumentus. EPSO informēs kandidātus, kādi apliecinošie dokumenti jāiesniedz un kad.

1.3.   Iespēju vienlīdzība un īpaši pielāgojumi

Ja invaliditāte vai medicīniskais stāvoklis apgrūtina iespējas piedalīties pārbaudījumos, lūdzam to norādīt pieteikuma veidlapā un informēt mūs, kādi īpaši pielāgojumi nepieciešami. Ja pēc pieteikuma apstiprināšanas invaliditāte vai stāvoklis mainās, jums, tiklīdz iespējams, jāinformē EPSO, izmantojot tālāk norādīto informāciju.

Lai pieprasījumu varētu ņemt vērā, lūdzam nosūtīt EPSO arī attiecīgu apliecinājumu, ko izdevusi valsts iestāde, vai medicīnisku izziņu. Apliecinošie dokumenti tiks izskatīti, lai pēc vajadzības nodrošinātu attiecīgus pielāgojumus.

Ja jums rodas jautājumi par pieejamību vai ja vēlaties lūgt sīkāku informāciju, lūdzam sazināties ar EPSO pieejamības komandu:

pa e-pastu (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

pa faksu (+32 22998081) vai

pa pastu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   ATLASES KOMISIJA

Lai atbilstoši paziņojumā par konkursu izklāstītajām prasībām salīdzinātu kandidātus un atlasītu labākos pēc prasmēm, spējām un kvalifikācijas, tiek iecelta atlases komisija. Atlases komisijas locekļi nosaka arī konkursa testu grūtības pakāpi un apstiprina testu saturu, pamatojoties uz EPSO izteiktajiem priekšlikumiem.

Lai nodrošinātu atlases komisijas neatkarību, kandidātiem vai ikvienam, kas nav komisijas loceklis, ir stingri aizliegts mēģināt uzsākt saziņu ar kādu komisijas locekli, izņemot pašus pārbaudījumus, kur nepieciešama tieša saziņa starp kandidātiem un komisiju.

Kandidātiem, kuri vēlas izteikt viedokli vai aizstāvēt tiesības, tas jādara rakstveidā, atlases komisijai paredzēto korespondenci adresējot EPSO, kas to pārsūtīs komisijai. Tieša vai netieša kandidātu saziņa ar atlases komisiju ārpus minētajām procedūrām ir aizliegta un var būt pamats izslēgšanai no dalības konkursā.

Jo īpaši ģimenes vai hierarhiskas saites starp kandidātu un atlases komisijas locekli rada interešu konfliktu. Tiek lūgts, lai atlases komisija par visām šādām situācijām ziņotu EPSO, tiklīdz tās atlases komisijai kļuvušas zināmas. EPSO izvērtēs katru gadījumu atsevišķi un veiks attiecīgus pasākumus. Ja iepriekš minētie noteikumi netiek ievēroti, tad atlases komisijas locekļus sauc pie disciplināratbildības un kandidātus izslēdz no dalības konkursā (sk. 4.4. iedaļu).

Atlases komisijas locekļu vārdus publicē EPSO tīmekļa vietnē (www.eu-careers.eu), pirms sākas vērtēšanas centra posms.

3.   SAZIŅA

3.1.   Saziņa ar EPSO

Lai sekotu līdzi konkursa gaitai, kandidātam vismaz divreiz nedēļā jāpārbauda savs EPSO konts. Ja no EPSO atkarīgu tehnisku problēmu dēļ kandidāti nevar pārbaudīt šo informāciju, tas nekavējoties jāziņo EPSO, tikai izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv).

EPSO patur tiesības nesniegt informāciju, kas jau ir skaidri izklāstīta paziņojumā par konkursu, tā pielikumos un EPSO tīmekļa vietnē, arī iedaļā “Bieži uzdotie jautājumi”.

Visai korespondencei, kas atteicas uz pieteikumu, lūdzam norādīt vārdu un uzvārdu (kas norādīts jūsu EPSO kontā), pieteikuma numuru un atlases procedūras numuru.

EPSO piemēro principus, kas izklāstīti labas administratīvās prakses kodeksā https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_lv, kas publicēts Oficiālajā Vēstnesī. Saskaņā ar tiem EPSO patur tiesības pārtraukt nepienācīgu saraksti, proti, tādu, kura atkārtojas, satur ļaunprātīga rakstura izteikumus un/vai nav atbilstoša.

3.2.   Piekļuve informācijai

Kandidātam ir īpašas tiesības piekļūt konkrētai ar viņu saistītajai informācijai, kuras piešķir, ņemot vērā pienākumu norādīt ikviena nelabvēlīga lēmuma pamatojumu, lai būtu iespējams iesniegt apelācijas prasības par noraidošiem lēmumiem.

Pienākums norādīt pamatojumu jāizpilda, līdzsvarojot to ar atlases komisijas sēžu aizklātību, kas nodrošina atlases neatkarību un objektivitāti. Konfidencialitātes apsvērumu dēļ nevar izpaust atsevišķu atlases komisijas locekļu viedokli vai kandidātu individuālu vai salīdzinošu vērtējumu.

Šādas piekļuves tiesības tiek piešķirtas konkrētiem kandidātiem atklātā konkursā un tiesību aktos par publisku piekļuvi dokumentiem, un tās nerada plašākas tiesības, kas nav precizētas šajā iedaļā.

3.2.1.   Automātiska publiskošana

Pēc attiecīgā konkursa katra atlases procedūras posma savā EPSO kontā automātiski saņemsiet šādu informāciju:

datorizēti daudzizvēļu testi: jūsu rezultāti un jūsu atbilžu un pareizo atbilžu tabula (norādīti cipari/burti). Piekļuve jautājumu un atbilžu formulējumam ir pilnīgi izslēgta,

piemērotība: vai esat pieņemts dalībai konkursā; ja ne, tiks norādīts, kuri piemērotības nosacījumi nav izpildīti,

Talent Screener (“talantu vērtētājs”): jūsu rezultāti un tabula, kurā norādīts jautājumu svērums, par jūsu atbildēm piešķirtie punkti un jūsu savāktais kopējais punktu skaits,

iepriekšējie pārbaudījumi: jūsu rezultāti,

starpposma pārbaudījumi: jūsu rezultāti, ja netiekat aicināts uz nākamo posmu,

vērtēšanas centrs/posms: ja jūs netiekat izslēgts no dalības konkursā, jūsu kompetences pase, kurā norādītas katras kompetences kopējais vērtējums un atlases komisijas piezīmes ar kvantitatīvu un kvalitatīvu vērtējumu par sniegumu vērtēšanas centrā/posmā.

Parasti EPSO kandidātiem nenosūta tulkojamos tekstus vai uzdevumus, jo tos paredzēts izmantot atkārtoti nākamajos konkursos. Taču ir pārbaudījumi, kuru tulkojamos tekstus vai uzdevumus izņēmuma kārtā var publicēt tā tīmekļa vietnē, ja:

testi ir pabeigti,

rezultāti ir noteikti un paziņoti kandidātiem un

tulkojamos tekstus/uzdevumus nav paredzēts izmantot atkārtoti nākamajos konkursos.

3.2.2.   Pēc pieprasījuma sniegta informācija

Var pieprasīt savu atbilžu kopiju bez labojumiem no rakstiskajiem pārbaudījumiem, ja to saturu nav paredzēts izmantot atkārtoti nākamajos konkursos. Pilnīgi izslēgta ir piekļuve atbildēm, kas sniegtas e-simulācijas (e-tray) uzdevumā un konkrēta gadījuma analīzē.

Uz atbildēm ar labojumiem un jo īpaši vērtējuma detaļām attiecas atlases komisijas sēžu slepenība, un tās netiks atklātas.

Atbilstoši pienākumam norādīt pamatojumu, atlases komisijas sēžu konfidencialitātei un noteikumiem par personas datu aizsardzību EPSO cenšas nodrošināt, lai kandidātu rīcībā būtu iespējami daudz informācijas. Visi informācijas pieprasījumi tiks izskatīti, ņemot vērā šos pienākumus.

Informācijas pieprasījumi iesniedzami, izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv), 10 kalendāro dienu laikā no dienas, kad rezultāti paziņoti kandidāta EPSO kontā.

4.   SŪDZĪBAS UN JAUTĀJUMI

4.1.   Tehniski un organizatoriski jautājumi

Ja kādā atlases procedūras posmā kandidātam radušās nopietnas tehniskas vai organizatoriskas problēmas, lūdzam, lai būtu iespējams izmeklēt jautājumu un to labot, informēt EPSO, tikai izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv).

Visai korespondencei lūdzam norādīt vārdu un uzvārdu (kas norādīts EPSO kontā), pieteikuma numuru un atlases procedūras numuru.

Ja problēma radusies pārbaudījumu centrā, lūdzam:

darīt to zināmu pārbaudījumu uzraudzītājiem tūlīt, lai risinājumu varētu meklēt pašā centrā. Jebkurā gadījumā lūdziet viņus reģistrēt sūdzību rakstveidā un

sazinieties ar EPSO ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā pēc pārbaudījumiem, izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv) un īsi raksturojot problēmu.

Ja radušās problēmas ārpus pārbaudījumu centra (piemēram, galvenokārt saistībā ar testu rezervēšanu), lūdzam ievērot norādes, kas iekļautas jūsu EPSO kontā vai EPSO tīmekļa vietnē, vai nekavējoties sazināties ar EPSO, izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv).

Ja problēmas saistītas ar jūsu pieteikumu, lūdzam nekavējoties sazināties ar EPSO un jebkurā gadījumā – pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv). Atbildes uz jautājumiem, kas nosūtīti mazāk nekā piecas darbdienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, iespējams, netiks sniegtas pirms šā termiņa beigām.

4.2.   Iekšējās pārskatīšanas procedūras

4.2.1.   Kļūdas datorizētajos daudzizvēļu testos

EPSO un atlases komisijas pastāvīgi un padziļināti pārbauda daudzizvēļu testu datubāzes kvalitāti.

Ja uzskatāt, ka vienā vai vairākos daudzizvēļu testu jautājumos ir kļūda, kas ietekmējusi jūsu spēju atbildēt, jums ir tiesības lūgt, lai atlases komisija pārskatītu jautājumu(-us) (“anulēšanas”procedūrā).

Šīs procedūras ietvaros atlases komisija var pieņemt lēmumu anulēt jautājumu, kurā ir kļūda, un pārdalīt punktus starp atlikušajiem testa jautājumiem. Punktu pārrēķins attieksies tikai uz tiem kandidātiem, kuri konkrēto jautājumu saņēmuši. Testu rezultātus joprojām vērtē tā, kā norādīts šā paziņojuma par konkursu attiecīgajā iedaļā.

Kārtība, kā iesniegt sūdzības par datorizētajiem daudzizvēļu testiem, ir šāda:

procedūra: sazinieties ar EPSO, tikai izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv),

valoda: jūsu attiecībā uz konkursu izvēlētā 2. valoda,

termiņš: trīs kalendārās dienas no dienas, kad kārtoti datorizētie testi,

papildu informācija: aprakstiet, par ko ir jautājums (saturu), lai attiecīgo(-os) jautājumu(-us) varētu identificēt, un iespējami skaidri izklāstiet iespējamās kļūdas būtību.

Sūdzības, kuras saņemtas pēc termiņa beigām vai kurās nav skaidri aprakstīts(-i) apstrīdētais(-ie) jautājums(-i) un iespējamās kļūdas, netiks ņemtas vērā.

Sūdzības, kurās ir tikai norādīti, piemēram, šķietami ar tulkojumu saistīti sarežģījumi, bet problēmas nav precizētas sīkāk, netiek pieņemtas.

Tādu pašu pārskatīšanas procedūru piemēro attiecībā uz kļūdām saistībā ar e-simulācijas pārbaudījumu.

4.2.2.   Pārskatīšanas pieprasījumi

Iespējams pieprasīt, lai tiktu pārskatīts atlases komisijas vai EPSO pieņemts lēmums, kas nosaka rezultātus un/vai noteic, vai kandidāts var piedalīties nākamajā konkursa kārtā vai arī ir no tās izslēgts.

Pārskatīšanas pieprasījumu var pamatot:

būtisks pārkāpums konkursa gaitā un/vai

atlases komisija vai EPSO neievēro Civildienesta noteikumus, paziņojumu par konkursu, tā pielikumus un/vai judikatūru.

Ievērojiet, ka nav atļauts apstrīdēt to, vai ir derīgs atlases komisijas vērtējums par jūsu sniegumu pārbaudījumā vai par kvalifikācijas un darba pieredzes atbilstību. Šis vērtējums ietver atlases komisijas pieņemtu vērtībatkarīgu spriedumu, un tas, ka nepiekrītat atlases komisijas izstrādātājam vērtējumam par jūsu rezultātiem pārbaudījumos, pieredzi un/vai kvalifikāciju, nenozīmē, ka komisija ir kļūdījusies. Pieprasījumi, kuriem pamatojums ir šāds, netiks apmierināti.

Kārtība, kā pieprasīt pārskatīšanu, ir šāda:

procedūra: sazinieties ar EPSO, tikai izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv),

valoda: jūsu attiecībā uz konkursu izvēlētā 2. valoda,

termiņš: 10 kalendārās dienas no dienas, kad apstrīdētais lēmums publicēts EPSO kontā,

papildu informācija: skaidri norādiet lēmumu, ko vēlaties apstrīdēt, un kāds ir apstrīdēšanas pamatojums.

Pēc termiņa beigām iesniegtie pieprasījumi netiks ņemti vērā.

15 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas saņemsiet apliecinājumu par saņemšanu. Iestāde, kas pieņēma apstrīdēto lēmumu (atlases komisija vai EPSO), analizēs pieprasījumu un pieņems lēmumu, un iespējami drīz jūs saņemsiet pamatotu atbildi.

Ja rezultāts būs pozitīvs, varēsiet atsākt dalību atlases procedūrā tajā posmā, no kura tikāt izslēgts, neatkarīgi no tā, cik tālu pa šo laiku konkursa norise ir pavirzījusies uz priekšu.

4.3.   Citi apstrīdēšanas līdzekļi

4.3.1.   Administratīvas sūdzības

Kandidātiem, kuri piedalās atklātajos konkursos, ir tiesības iesniegt iecēlējinstitūcijas, proti, EPSO, direktoram administratīvu sūdzību.

Sūdzību var iesniegt par lēmumu, kas tieši un uzreiz ietekmē kandidāta juridisko statusu, vai par šāda lēmuma nepieņemšanu tikai tad, ja nepārprotami pārkāpti noteikumi, kas reglamentē atlases procedūru. EPSO direktors nevar grozīt atlases komisijas pieņemto vērtībatkarīgo spriedumu (sk. 4.2.2. iedaļu).

Kārtība, kā iesniegt administratīvas sūdzības, ir šāda:

procedūra: sazinieties ar EPSO, tikai izmantojot EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/help_lv),

valoda: jūsu attiecībā uz konkursu izvēlētā 2. valoda,

termiņš: trīs mēneši no dienas, kad paziņots apstrīdētais lēmums, vai no dienas, kad šādu lēmumu būtu vajadzējis pieņemt,

papildu informācija: skaidri norādiet lēmumu, ko vēlaties apstrīdēt, un kāds ir apstrīdēšanas pamatojums.

Pēc termiņa beigām iesniegtie pieprasījumi netiks ņemti vērā.

4.3.2.   Apelācija tiesā

Kandidātiem, kas piedalās atklātajā konkursā, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 270. pantu un Civildienesta noteikumu 91. pantu ir tiesības iesniegt apelācijas prasību Vispārējā tiesā.

Ņemiet vērā, ka prasības pret lēmumiem, ko pieņēmis EPSO, nevis atlases komisija, būs pieņemamas Vispārējā tiesā tikai tad, ja vispirms ir tikusi iesniegta administratīva sūdzība saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu (sk. 4.3.1. iedaļu). Konkrēti tas attiecas uz EPSO (nevis atlases komisijas) pieņemtajiem lēmumiem par vispārīgajiem piemērotības kritērijiem.

Kārtība, kā iesniegt apelācijas prasību tiesā, ir šāda:

procedūra: lūdzam skatīt Vispārējās tiesas tīmekļa vietni (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Eiropas Ombuds

Visi ES pilsoņi un iedzīvotāji var iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam.

Pirms iesniedzat sūdzību Eiropas Ombudam, vispirms atbilstošā administratīvā veidā jāvēršas attiecīgajās iestādēs un struktūrās (sk. 4.1.–4.3. iedaļu).

Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nenozīmē, ka tiktu pagarināti termiņi administratīvo sūdzību iesniegšanai vai apelācijai tiesā.

Kārtība, kā iesniegt sūdzības Eiropas Ombudam, ir šāda:

procedūra: lūdzam skatīt Eiropas Ombuda tīmekļa vietni (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Pamats izslēgšanai no dalības atlases procedūrā

Jebkurā atlases procedūras posmā kandidātu var izslēgt no dalības konkursā, ja EPSO atklāj, ka kandidāts:

ir izveidojis vairākus EPSO kontus,

ir pieteicies nepiemērotā jomā vai profilā,

neatbilst visiem piemērotības nosacījumiem,

ir norādījis nepatiesu informāciju vai informāciju, kas nav pamatota ar atbilstošiem dokumentiem,

nav reģistrējies vienam vai vairākiem pārbaudījumiem vai nav piedalījies tajos,

pārbaudījumu laikā blēdījies,

nav savā pieteikuma veidlapā norādījis valodas, kas prasītas šajā paziņojumā par konkursu, vai nav norādījis minimālo līmeni, kas nepieciešams šīm valodām,

kandidāts neatļautā veidā ir mēģinājis sazināties ar atlases komisijas locekli,

kandidāts nav informējis EPSO par iespējamu interešu konfliktu, kas saistīts ar atlases komisijas locekli,

ir iesniedzis pieteikumu valodā, kas nav norādīta šajā paziņojumā par konkursu (tiek pieļauta citas valodas izmantošana īpašvārdos, oficiālajos nosaukumos un amata nosaukumos, kā norādīts apliecinošajos dokumentos vai diplomu nosaukumos), un/vai

kandidāts ir parakstījis anonīmi vērtēto rakstisko vai praktisko pārbaudījumu darbu vai iezīmējis to ar kādu atšķirības zīmi.

ES iestādes pieņem darbā tikai tādus kandidātus, kas ir parādījuši, ka ir godīgi. Par krāpšanu vai mēģinājumiem krāpties var piemērot sodu, un tās dēļ iespējams zaudēt tiesības piedalīties citos konkursos.

III PIELIKUMA beigas. Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā.


IV PIELIKUMS

TO DIPLOMU PIEMĒRI (PĒC VALSTS UN PAKĀPES), KURI PRINCIPĀ ATBILST PAZIŅOJUMĀ PAR KONKURSU PRASĪTAJIEM DIPLOMIEM

Noklikšķiniet šeit, lai iepazītos ar šiem piemēriem viegli lasāmā valodā

VALSTS

AST-SC 1 līdz AST-SC 6

AST 1 līdz AST 7

AST 3 līdz AST 11

AD 5 līdz AD 16

Vidējā izglītība (kas ļauj turpināt studijas augstākajā mācību iestādē)

Augstākā izglītība (augstākās izglītības kurss, kas nav akadēmiskā izglītība, vai īss akadēmiskās izglītības kurss, kura ilgums ir vismaz divi gadi)

Akadēmiskā izglītība (kuras ilgums ir vismaz trīs gadi)

Akadēmiskā izglītība (kuras ilgums ir četri gadi vai vairāk)

Belgique –

België –

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of “Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus - Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto - Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa - studieveckor)

Maisterin tutkinto - Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa - studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen - antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level – 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

IV PIELIKUMA beigas. Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā


Top