EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/401/09

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA 37/2018 saskaņā ar Erasmus+ programmu – KA3 – Atbalsts politikas reformai – Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sniedzēju tīkli un partnerības

OV C 401, 7.11.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 401/9


UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS – EACEA 37/2018

saskaņā ar Erasmus+ programmu

KA3 – Atbalsts politikas reformai

Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sniedzēju tīkli un partnerības

(2018/C 401/09)

1.   Mērķis

Šā uzaicinājuma mērķis ir atbalstīt projektus starpvalstu un valstu tīklu un partnerību ar PIA pakalpojumu sniedzējiem izveidei sākotnējas un tālākas PIA nolūkā, atbalstīt politikas apspriešanu Eiropas līmenī, kā arī izpratnes veicināšanai par Eiropas PIA politiku un tās īstenošanu valsts un reģionālā līmenī.

Uzaicinājuma vispārējais mērķis ir aicināt iesniegt priekšlikumus par augšupējām partnerībām starptautisku un valstu PIA sniedzēju tīklu un partnerību izveidei, lai sadarbotos valstu un Eiropas līmenī.

Ar šiem projektiem ir jāuzlabo PIA kvalitāte un efektivitāte, jāuzlabo to ietekme un nozīmība izglītojamajiem un darba devējiem, kā arī jāveicina pārrobežu sadarbība PIA kvalitātes un pievilcīguma jomā.

Sakarā ar šo uzaicinājumu finansētajiem priekšlikumiem ir jāveicina arī saziņa, informācijas izplatīšana un atbalsts PIA politikas programmas īstenošanai ES un valstu līmenī, lai apmainītos ar zināšanām, sniegtu atsauksmes un pieredzi politikas īstenošanā un apmainītos ar labāko praksi PIA izcilības jomā.

Priekšlikumi ir jāiesniedz attiecībā uz vienu no šādām divām daļām:

—   1. daļa. Valsts, reģionālās vai nozaru PIA sniedzēju organizācijas

Projekti, ko atbalsta saskaņā ar 1. daļu, izveidos vai stiprinās tīklus un partnerības starp PIA sniedzējiem valsts, reģionālā vai nozaru līmenī. Tas tiks panākts ar starptautiskiem projektiem, kuru mērķis ir spēju veidošana un labākās pieredzes apmaiņa starp šīm PIA sniedzēju organizācijām, jo īpaši valstīs, kurām ir ierobežotas VET sniedzēju pārstāvības iespējas.

—   2. daļa. Eiropas PIA sniedzēju jumta organizācijas

Projekti, ko atbalsta saskaņā ar 2. daļu, veicinās sadarbību starp Eiropas PIA sniedzēju jumta organizācijām, vienlaikus atbalstot politikas apspriešanu Eiropas līmenī, kā arī informēšanas spējas to dalīborganizācijām vai filiālēm. Eiropas jumta organizācijām būs arī būtiska nozīme izpratnes veicināšanā un Eiropas PIA politikas īstenošanas atbalstīšanā, izmantojot valsts, reģionālās un nozaru PIA sniedzēju organizācijas.

2.   Piemērotās partnerības

—   1. daļa: Valsts, reģionālās vai nozaru PIA sniedzēju organizācijas

Partnerība ietver vismaz divus valsts, reģionālos vai nozaru tīklus vai PIA sniedzēju apvienības no vismaz divām dažādām Erasmus+ programmas valstīm (vismaz vienai no tām jābūt Eiropas Savienības dalībvalstij). Viens no minētajiem partneriem būs koordinējoša organizācija, kas piesakās Erasmus+ dotācijas saņemšanai partnerības vārdā.

Ja tīkls/apvienība vēl nav juridiski izveidota, pieteikumu var iesniegt PIA sniedzējs, kas to pārstāv.

Partnerattiecību turpmākajā sastāvā ir jāatspoguļo konkrētās darbības saistībā ar šo uzaicinājumu.

—   2. daļa: Eiropas PIA sniedzēju jumta organizācijas

Partnerībā ir vismaz divas Eiropas PIA sniedzēju jumta organizācijas, no kurām katrai ir dalīborganizācijas vai filiāles vismaz piecās Erasmus+ programmas valstīs (vismaz vienai no tām jābūt Eiropas Savienības dalībvalstij). Viena no Eiropas jumta organizācijām būs koordinējošā organizācija, kas piesakās uz Erasmus+ dotāciju partnerības vārdā.

Partnerattiecību turpmākajā sastāvā ir jāatspoguļo konkrētās darbības saistībā ar šo uzaicinājumu.

Erasmus+ programmas valstis ir šādas:

—   Eiropas Savienības 28 dalībvalstis: Apvienotā Karaliste (1), Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija,

—   programmas valstis, kas nav ES dalībvalstis: bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija (2) un Turcija.

3.   Aktivitātes

Darbībai ir jāsākas laikā no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 1. novembrim.

Projektu ilgums ir 24 mēneši.

Galvenais darbības mērķis ir atbalstīt PIA pakalpojumu sniedzēju tīklu un partnerību nolūkā veidot spējas pamata līmenī, lai efektīvi īstenotu Eiropas programmas, iniciatīvas un prioritātes PIA jomā, tostarp tās, par kurām ir panākta vienošanās sakarā ar Kopenhāgenas kontekstu.

Attiecībā uz abām daļām saņēmēji veic šādu darbību:

Stiprina sadarbību starp PIA sniedzējiem, iesaistoties savstarpējās mācībās, līdzbiedru konsultēšanā un spēju veidošanā, lai uzlabot profesionālās izglītības un apmācības pakalpojumu kvalitāti un pievilcību. Tīkliem un partnerībām ir arī jāveicina un jāsekmē ES finansēšanas instrumentu efektīva izmantošana, kā arī jāatbalsta attiecīgo ES instrumentu un iniciatīvu īstenošana un izplatīšana PIA jomā, kad vien iespējams valsts valodā(-ās). Projektiem ir jābūt arī orientētiem uz to PIA sniedzēju iesaisti un sasniegšanu, kuri vēl nepiedalās Eiropas sadarbībā vai negūst no tās labumu.

Turklāt saņēmējiem vajadzētu veikt vismaz trīs no šādām darbībām:

1.

Sniegt ieguldījumu Eiropas Arodprasmju nedēļā, organizējot koordinētus inovatīvus pasākumus un darbības valsts līmenī ar mērķi padarīt PIA pievilcīgāku, tajā pašā laikā sasniedzot plašu auditoriju, tostarp vecākus, izglītojamos, skolotājus, uzņēmumus un jo īpaši MVU.

2.

Atbalstīt internacionalizācijas stratēģijas izstrādi pakalpojumu sniedzēju līmenī, veicināt vadītāju, personāla un PIA apguvēju mobilitāti, kā arī sadarbības partnerību izveidi.

3.

Uzlabot VET kvalitāti, izmantojot atgriezenisko saiti, lai pielāgotu PIA nodrošinājumu saskaņā ar Ieteikumu par absolventu gaitu apzināšanu un Ieteikumu par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru profesionālajai izglītībai un apmācībai (EQAVET). Vajadzības gadījumā izstrādāt absolventu apzināšanas sistēmas, cita starpā apvienojot valsts vai reģionālo statistiku ar PIA sniedzēju savāktajiem datiem vai izmantojot datus par absolventu apzināšanas sistēmām profesionālās izglītības un apmācības sniegšanas uzlabošanai.

4.

Atbalstīt mikrouzņēmumus un MVU cilvēkkapitāla attīstību, pilnveidojot darbinieku kvalifikācijas celšanu un pārkvalificēšanu. Te vajadzības gadījumā varētu ietvert prasmju vajadzību noteikšanu un/vai prasmju novērtējumu, un/vai prasmju un/vai īpaši pielāgota apmācības piedāvājuma apstiprināšanu un atzīšanu, ņemot vērā 2016.–2018. gada ET2020 darba grupas par pieaugušo izglītību secinājumus.

5.

Veicināt pamatprasmju inovatīvu apguvi saistībā ar PIA (piemēram, nodrošināt elastību un spēju pielāgoties individuālām mācību vajadzībām), pielāgojot programmu izstrādi un novērtēšanu.

6.

Veicināt skolotāju, pasniedzēju, mentoru un/vai PIA vadītāju profesionālās izaugsmes instrumentus un iespējas, lai labāk sagatavotos turpmākām problēmām (piemēram, digitalizācijai) saskaņā ar 2016.–2018. gada ET2020 darba grupas PIA jomā secinājumiem.

4.   Piešķiršanas kritēriji

Piemērotos pieteikumus izvērtēs, pamatojoties turpmāk norādītajiem kritērijiem.

1.

Projekta nozīmība (maksimāli 30 punktu, minimālais slieksnis 16 punktu)

2.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimāli 20 punktu, minimālais slieksnis 11 punktu)

3.

Projekta konsorcija un sadarbības mehānisma kvalitāte (maksimāli 30 punktu, minimālais slieksnis 16 punktu)

4.

Ietekme un rezultātu izplatīšana (maksimāli 20 punktu, minimālais slieksnis 11 punktu)

Lai pieteikumu izskatītu finansējuma saņemšanai, tam jāsaņem vismaz 60 punktu (no pavisam 100 punktiem), ņemot vērā arī nepieciešamo minimālo slieksni katram no četriem piešķiršanas kritērijiem.

5.   Budžets

Kopējais aplēstais projektiem piešķiramais līdzfinansējuma budžets ir 6 miljoni EUR ar indikatīvu sadalījumu 4 miljoniem EUR 1. daļai un 2 miljoniem EUR 2. daļai). Maksimālā ES līdzfinansējuma likme būs 80 %.

Katras dotācijas apmērs būs 300 000–500 000 EUR 1. daļai un 600 000–800 000 EUR 2. daļai.

Aģentūra patur tiesības nepiešķirt visu pieejamo finansējumu.

6.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumiem jāatbilst šādām prasībām:

Pieteikumi ir jāiesniedz līdz 2019. gada 31. janvārim plkst. 12.00 pusdienlaikā (pēc Briseles laika).

Tie ir jāiesniedz tiešsaistē, izmantojot pareizo oficiālo pieteikuma veidlapu (e-veidlapu);

Tie ir jāiesniedz vienā no ES oficiālajām valodām.

Pieteikumiem ir jāpievieno sīks projekta apraksts, apliecinājums ar goda vārdu un līdzsvarota budžeta aplēse, kas iesniegti oficiālajās veidlapās.

Ja šīs prasības nav izpildītas, pieteikumu noraida.

7.   Pilnīga informācija

Pretendentu vadlīnijas un pieteikuma e-veidlapa ir atrodamas pēc šādas interneta adreses:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Pieteikumiem jāatbilst visiem vadlīnijās dotajiem noteikumiem.


(1)  Apvienotās Karalistes pieteikumu iesniedzējiem: ievērojiet, ka atbilstības kritēriji jāizpilda visā dotāciju periodā. Ja dotāciju periodā Apvienotā Karaliste izstājas no ES, nenoslēdzot nolīgumu ar ES, kas konkrēti paredz, ka pieteikumu iesniedzēji no Apvienotās Karalistes joprojām var pretendēt uz dotācijām, jūs vairs nesaņemsit ES finansējumu (iespēju robežās tomēr turpinot dalību) vai jums saskaņā ar atbilstīgajiem dotāciju nolīguma izbeigšanas noteikumiem dalību projektā lūgs izbeigt.

(2)  Serbijas atzīšanai par Erasmus+ programmas valsti tiek piemēroti šādi nosacījumi:

i)

dotāciju pieejamība 2019. gada budžeta projektā pēc Serbijas 2019. gada budžeta pieņemšanas;

ii)

grozījums nolīgumā starp Eiropas Savienību un Serbiju par dalību Erasmus+ programmā – ES programmā izglītībai, apmācībai, jaunatnei un sportam.


Top