Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/177/06

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus IX-2013/01 – “Eiropas līmeņa politiskajām partijām piešķirtās dotācijas”

OJ C 177, 20.6.2012, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 177/32


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus IX-2013/01 – “Eiropas līmeņa politiskajām partijām piešķirtās dotācijas”

2012/C 177/06

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 4. punktu Eiropas līmeņa politiskās partijas veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas izteikšanu. Turklāt Līguma par Eiropas Savienības darbību 224. pants nosaka, ka Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, pieņemot regulas, reglamentē Eiropas līmeņa politiskās partijas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 4. punktu un jo īpaši noteikumus attiecībā uz to finansēšanu.

Šajā kontekstā Parlaments izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus attiecībā uz dotāciju piešķiršanu Eiropas līmeņa politiskajām partijām.

1.   PAMATAKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 (turpmāk – Regula (EK) Nr. 2004/2003), kurā iekļauti noteikumi, kas reglamentē Eiropas līmeņa politiskās partijas un to finansēšanu (1).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2004. gada 29. marta Lēmums, ar ko paredz īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 2004/2003 (turpmāk – Prezidija lēmums) (2).

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (turpmāk – Finanšu regula) (3).

Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (turpmāk – Finanšu regulas īstenošanas kārtība) (4).

2.   MĒRĶIS

Saskaņā ar Prezidija lēmuma 2. pantu “katru gadu pirms pirmā pusgada beigām Eiropas Parlaments publicē uzaicinājumu izteikt priekšlikumus saistībā ar dotāciju piešķiršanu partiju un fondu finansēšanai. Publikācijā norāda atbilstības kritērijus, Kopienas finansējuma piešķiršanas noteikumus un piešķiršanas procedūras paredzamo grafiku.”

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz dotāciju pieteikumiem saistībā ar 2013. finanšu gada budžetu, aptverot laikposmu no 2013. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Dotācijas mērķis ir atbalstīt tās saņēmēja ikgadējo darba programmu.

3.   PIEŅEMAMĪBA

Tiks ņemti vērā tikai tie pieteikumi, kas iesniegti rakstiski, izmantojot Prezidija lēmuma 1. pielikumā ievietoto pieteikuma veidlapu, un kas Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīti norādītajā termiņā.

4.   KRITĒRIJI UN APLIECINOŠIE DOKUMENTI

4.1.   Atbilstības kritēriji

Lai varētu saņemt dotāciju, Eiropas līmeņa politiskajai partijai jāatbilst Regulas (EK) Nr. 2004/2003 3. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, proti:

a)

tā ir juridiska persona dalībvalstī, kurā atrodas tās mītne;

b)

tā ir pārstāvēta ar Eiropas Parlamenta locekļiem vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu vai valstu parlamentos, vai reģionālajos parlamentos vai reģionālajās asamblejās, vai tā vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir saņēmusi vismaz trīs procentus vēlētāju balsu katrā no šīm dalībvalstīm;

c)

tā jo īpaši savā programmā un darbībās ievēro principus, pamatojoties uz kuriem dibināta Eiropas Savienība, proti, brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas un tiesiskuma principus;

d)

tā ir piedalījusies Eiropas Parlamenta vēlēšanās vai ir izteikusi nodomu to darīt.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2004/2003 noteikumiem Eiropas Parlamenta loceklis var būt tikai vienas Eiropas līmeņa politiskās partijas biedrs (Regulas (EK) Nr. 2004/2003 10. panta 1. punkta pēdējā daļa).

Ņemot vērā iepriekš minēto, politiskās partijas ir informētas, ka, sākot no 2013. finanšu gada, Eiropas Parlaments piemēro 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumus tādā veidā, ka Eiropas Parlamenta loceklis var būt tikai tādas Eiropas līmeņa politiskās partijas biedrs, kurā piedalās viņa pārstāvētā valsts politiskā partija.

4.2.   Izslēgšanas kritēriji

Pretendentiem arī jāapliecina, ka viņi neatrodas nevienā no situācijām, kas aprakstītas Finanšu regulas 93. panta 1. punktā un 94. pantā.

4.3.   Atlases kritēriji

Kandidātiem jāsniedz pierādījumi par juridisko un finansiālo dzīvotspēju, kas nepieciešama, lai īstenotu finansējuma saņemšanas pieteikumā izklāstīto darba programmu, kā arī par tehniskajām spējām un pārvaldības iemaņām, kas nepieciešamas tās darba programmas veiksmīgai īstenošanai, saistībā ar kuru tie iesniedz dotācijas saņemšanas pieteikumu.

4.4.   Piešķiršanas kritēriji

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2004/2003 10. pantu 2013. finanšu gadā pieejamās apropriācijas politiskajām partijām, par kuru finansējuma saņemšanas pieteikumu pieņemts pozitīvs lēmums, pamatojoties uz atbilstības, izslēgšanas un atlases kritērijiem, tiks sadalītas šādi:

a)

15 % – vienādās daļās;

b)

85 % – starp tām partijām, kuru locekļi ir Eiropas Parlamenta deputāti, proporcionāli ievēlēto deputātu skaitam.

4.5.   Apliecinošie dokumenti

Iepriekš minēto kritēriju izvērtēšanas nolūkā kandidātiem jāiesniedz šādi apliecinošie dokumenti:

a)

pavadvēstules oriģināls, kurā norādīta pieprasītās dotācijas summa;

b)

pienācīgi aizpildīta un parakstīta Prezidija lēmumam pielikumā pievienotā pieteikuma veidlapa (tostarp rakstisks apliecinājums);

c)

politiskās partijas statūti;

d)

oficiāla reģistrācijas apliecība;

e)

nesens pierādījums par politiskās partijas esamību;

f)

valdes priekšsēdētāju/locekļu saraksts (uzvārds, vārds, pilsonība, amats vai pienākumi organizācijā, kas iesniedz pieteikumu);

g)

dokumenti, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst nosacījumiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 2004/2003 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā (5);

h)

dokumenti, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti Regulas (EK) Nr. 2004/2003 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā;

i)

politiskās partijas programma;

j)

vispārējs finanšu pārskats par 2011. gadu, ko apstiprinājusi ārēja revīzijas struktūra (6);

k)

provizoriskais darbības budžets attiecīgajam atbilstības periodam (no 2013. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim), norādot izdevumus, kas atbilst kritērijiem, lai saņemtu finansējumu no Kopienas budžeta.

Attiecībā uz c), d), f), h) un i) apakšpunktu pretendents var iesniegt apliecinājumu, ka iepriekšējā posmā iesniegtā informācija vēl joprojām ir spēkā.

5.   FINANSĒJUMS NO ES BUDŽETA

2013. finanšu gadam paredzētā finansējuma kopsumma saskaņā ar Eiropas Savienības budžeta 402. pantu “Iemaksas Eiropas līmeņa politiskajām partijām” tiek lēsta EUR 21 794 200 apmērā. Tomēr tā vēl ir jāapstiprina budžeta lēmējinstitūcijai.

Maksimālā summa, ko Eiropas Parlaments piešķir saņēmējam, nedrīkst pārsniegt 85 % no Eiropas līmeņa politisko partiju kritērijiem atbilstošajām darbības izmaksām. Pierādījumi jāsniedz attiecīgajai politiskajai partijai.

Finansējumu piešķir kā darbības dotāciju saskaņā ar Finanšu regulu un tās īstenošanas kārtību. Dotācijas izmaksas kārtību un ar tās izmantošanu saistītos pienākumus izklāsta dotācijas piešķiršanas lēmumā, kura paraugs ir iekļauts Prezidija lēmuma 2.a pielikumā.

6.   PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANAS PROCEDŪRA UN TERMIŅŠ

6.1.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2012. gada 30. septembris. Pēc šā datuma nosūtītos pieteikumus neizskatīs.

Pieteikumam jābūt:

a)

sagatavotam, izmantojot dotācijas saņemšanas pieteikuma veidlapu (Prezidija lēmuma 1. pielikums);

b)

pretendenta vai viņa pienācīgi pilnvarota pārstāvja parakstītam;

c)

nosūtītam dubultā aploksnē; abām aploksnēm jābūt aizlīmētām. Papildus uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus norādītajai saņemošās struktūrvienības adresei uz iekšējās aploksnes jābūt norādītai šādai informācijai:

APPEL À PROPOSITIONS SUBVENTIONS 2013 AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE

Ja izmanto pašlīmējošās aploksnes, tās jāaizlīmē ar līmlenti, un nosūtītājam jāparakstās šķērsām pāri lentei. Par nosūtītāja parakstu uzskata ne tikai viņa ar roku uzrakstītu parakstu, bet arī viņa organizācijas zīmogu.

Uz ārējās aploksnes jānorāda nosūtītāja adrese un šāda saņēmēja adrese:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Uz iekšējās aploksnes jānorāda šāda saņēmēja adrese:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

nosūtītam ne vēlāk kā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus norādītā termiņa pēdējā dienā ar ierakstītu sūtījumu, kura nosūtīšanas datumu apliecina pasta zīmogs, vai ar kurjerpastu, kura nosūtīšanas datumu apliecina sūtījuma apmaksas kvīts.

6.2.   Indikatīvā procedūra un grafiks

Dotāciju piešķiršanai Eiropas līmeņa politiskajām partijām piemēro šādu procedūru un grafiku:

a)

pieteikuma nosūtīšana Eiropas Parlamentam (ne vēlāk kā līdz 2012. gada 30. septembrim);

b)

pieteikumu izskatīšana un atlase, ko veic Eiropas Parlamenta struktūrvienības. Izskata tikai tos pieteikumus, kas ir pieņemami saskaņā ar uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus izklāstītajiem atbilstības, izslēgšanas un atlases kritērijiem;

c)

dotācijas piešķiršanas lēmuma pieņemšana, ko veic Eiropas Parlamenta Prezidijs (principā ne vēlāk kā līdz 2013. gada 1. janvārim, kā noteikts Prezidija lēmuma 4. pantā), un pretendentu informēšana par rezultātiem;

d)

priekšfinansējums 80 % apmērā (15 dienu laikā pēc dotācijas piešķiršanas lēmuma pieņemšanas).

6.3.   Papildu informācija

Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm) ir pieejami šādi dokumenti:

a)

Regula (EK) Nr. 2004/2003;

b)

Prezidija lēmums;

c)

dotācijas saņemšanas pieteikuma veidlapa (Prezidija lēmuma 1. pielikums).

Visi jautājumi saistībā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus attiecībā uz dotāciju piešķiršanu jānosūta pa elektronisko pastu (norādot atsauci uz publikāciju) uz šādu adresi: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Personas datu apstrāde

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (7) personas dati, kas ietverti finansējuma saņemšanas pieteikumā un tā pielikumos, tiks apstrādāti, ievērojot uzticamības, tiesiskuma un proporcionalitātes principus, saskaņā ar skaidru un likumīgu šā projekta mērķi. Lai apstrādātu pieteikumus un aizsargātu Kopienas finanšu intereses, personas datus var apstrādāt kompetentie Eiropas Parlamenta dienesti un struktūras, un tie var tikt nosūtīti iekšējās revīzijas dienestiem, Eiropas Revīzijas palātai, Finanšu pārkāpumu komisijai vai Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF).

Eiropas līmeņa politiskās partijas biedru un pārstāvju vārdus, kas norādīti finansējuma saņemšanas pieteikumā nolūkā izpildīt Regulas (EK) Nr. 2004/2003 3. panta b) punkta pārstāvības kritēriju, Eiropas Parlaments var publicēt un padarīt publiski pieejamus, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta dokumentiem (8). Politiskās partijas ir aicinātas pievienot savam pieteikumam attiecīgo partijas biedru vai pārstāvju parakstītus paziņojumus, ka viņi ir informēti un piekrīt viņu vārda publiskošanai.

Visas iesaistītās personas ar sūdzībām var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu).


(1)  OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.

(2)  OV C 155, 12.6.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.

(5)  Pievienojot to ievēlēto personu sarakstus, kuras minētas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmajā daļā un 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

(6)  Izņemot gadījumus, kad Eiropas līmeņa politiskā partija dibināta attiecīgajā gadā.

(7)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).


Top