EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0350

Lieta C-350/23, Agrarmarkt Austria: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2023. gada 7. jūnijā iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria

OV C 338, 25.9.2023, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2023. gada 7. jūnijā iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria

(Lieta C-350/23, Agrarmarkt Austria)

(2023/C 338/12)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria

Atbildētājs: T F

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai par 2020. gadu iesniegts ganāmpulka atbalsta pieteikums Regulas (ES) Nr. 640/2014 (1) 2. panta [1]. punkta 15) apakšpunkta izpratnē par saistītā atbalsta piešķiršanu, kurā Regulas (ES) Nr. 809/2014 (2) 21. panta 4. punkta izpratnē tiek izmantota elektroniskajā liellopu datubāzē ietvertā informācija, iesniedzot paziņojumu tikai pēc 15 dienu termiņa beigām pēc dzīvnieku (liellopu) pārvietošanas uz vasaras ganībām atbilstoši Komisijas 2001. gada 20. augusta Lēmuma 2001/672/EK (3) 2. panta 2. un 4. punktam, skatot tos kopā ar Regulas (EK) Nr. 1760/2000 (4) 7. panta 2. punktu, ir nepareizs ieraksts elektroniskajā liellopu datubāzē, kam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 640/2014 30. panta 4. punkta c) apakšpunktu nav nozīmes pārbaudēs par to, kā tiek ievēroti attiecīgās atbalsta shēmas vai atbalsta pasākuma atbilstības nosacījumi, kas nav minēti Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 (5) 53. panta 4. punktā, kas nozīmē, ka attiecīgos dzīvniekus par nenoteiktiem uzskata tikai tad, ja šādi nepareizi ieraksti ir konstatēti vismaz divās pārbaudēs 24 mēnešu periodā?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša:

Vai Regulas (ES) Nr. 640/2014 15. panta 1. punkta un 34. panta izpratnē pirmajā jautājumā aprakstītā saistītā atbalsta pieteikuma gadījumā ir jāpiemēro Regulas (ES) Nr. 640/2014 IV nodaļā paredzētie administratīvie sodi, ja lauksaimnieks kompetentajai iestādei iesniedz rakstisku paziņojumu saskaņā ar Komisijas 2001. gada 20. augusta Lēmuma 2001/672/EK 2. panta 2. un 4. punktu, skatot tos kopā ar Regulas (EK) Nr. 1760/2000 7. panta 1. un 2. punktu, par dzīvnieku pārvietošanu uz vasaras ganībām, un no šī paziņojuma izriet, ka tas ir iesniegts novēloti, pēc šajās tiesību normās paredzētā 15 dienu termiņa, ja kompetentā iestāde nav iepriekš paziņojusi pieteikuma iesniedzējam par nodomu veikt pārbaudi uz vietas un nav to jau informējusi par pārkāpumiem saistībā ar atbalsta pieteikumu?


(1)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā (OV 2014, L 181, 48. lpp.).

(2)  Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV 2014, L 227, 69. lpp.).

(3)  Komisijas Lēmums 2001/672/EK (2001. gada 20. augusts), ar ko paredz īpašus noteikumus liellopu pārvietošanai, kad tie izvesti vasaras ganībās kalnu apgabalos (OV 2001, L 235, 23. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1760/2000 (2000. gada 17. jūlijs), ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 (OV 2000, L 204, 1. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 639/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu (OV 2014, L 181, 1. lpp.).


Top