EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0257

Vispārējās tiesas spriedums (ceturtā palāta), 2021. gada 24. novembris (Izvilkumi).
Khaldoun Al Zoubi pret Eiropas Savienības Padomi.
Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju – Līdzekļu iesaldēšana – Kļūdas vērtējumā.
Lieta T-257/19.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:819

 VISPĀRĒJĀS TIESAS SPRIEDUMS (ceturtā palāta)

2021. gada 24. novembrī ( *1 )

Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju – Līdzekļu iesaldēšana – Kļūdas vērtējumā

Lietā T‑257/19

Khaldoun Al Zoubi , Damaska (Sīrija), ko pārstāv L. Cloquet, advokāts,

prasītājs,

pret

Eiropas Savienības Padomi, ko pārstāv S. Kyriakopoulou un V. Piessevaux, pārstāvji,

atbildētāja,

par prasību, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2019/87 (2019. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV 2019, L 18 I, 13. lpp.), Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/85 (2019. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (OV 2019, L 18 I, 4. lpp.), Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/806 (2019. gada 17. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV 2019, L 132, 36. lpp.), Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/798 (2019. gada 17. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (OV 2019, L 132, 1. lpp.), Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/719 (2020. gada 28. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV 2020, L 168, 66. lpp.), un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2020/716 (2020. gada 28. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (OV 2020, L 168, 1. lpp.), ciktāl šie tiesību akti attiecas uz prasītāju,

VISPĀRĒJĀ TIESA (ceturtā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētājs S. Žervazonī [SGervasoni], tiesneši L. Madise [L. Madise] un H. Martins i Peress de Nanklaress [J. Martín y Pérez de Nanclares] (referents),

sekretārs: B. Lefevrs [B. Lefebvre], administrators,

ņemot vērā rakstveida procesu un pēc 2020. gada 21. oktobra tiesas sēdes,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums ( 1 )

Tiesvedības priekšvēsture un fakti pēc prasības iesniegšanas

[..]

12

Ar Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2019/87 (2019. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Lēmumu 2013/255 (OV 2019, L 18 I, 13. lpp.), un ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/85 (2019. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Regulu Nr. 36/2012 (OV 2019, L 18 I, 4. lpp.) (turpmāk tekstā kopā – “sākotnējie tiesību akti”), prasītāja vārds tika iekļauts personu, vienību un struktūru, kurām piemēro Lēmuma 2013/255 I pielikumā un Regulas Nr. 36/2012 II pielikumā ietvertos ierobežojošos pasākumus, sarakstu (turpmāk tekstā kopā – “attiecīgie saraksti”), A tabulas 268. rindā, pamatojoties uz šādiem iemesliem:

“Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs; tostarp viņa loma kā Aman Holding priekšsēdētāja vietniekam un aviosabiedrības Fly Aman vairākuma akcionāram. Šajos amatos viņš ir saistīts ar Samer Foz. Aman Holding ir pārstāvēts valdē un tam pieder kontrolpakete kopuzņēmumā “Aman [Dimashq]”, kurš ir iesaistīts režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku Marota City celtniecības projektā. Kā Aman Holding priekšsēdētāja vietnieks Al‑Zoubi gūst labumu no režīma un/vai atbalsta to.”

[..]

13

2019. gada 17. maijā Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2019/806, ar ko groza Lēmumu 2013/255 (OV 2019, L 132, 36. lpp.), ar kuru šī pēdējā minētā lēmuma piemērošana tika pagarināta līdz 2020. gada 1. jūnijam; tajā pašā dienā Padome pieņēma arī Īstenošanas regulu (ES) 2019/798, ar ko īsteno Regulu Nr. 36/2012 (OV 2019, L 132, 1. lpp.) (turpmāk tekstā kopā – “2019. gada saglabāšanas akti”). Prasītāja vārds tika saglabāts citā attiecīgo sarakstu A tabulas rindā, proti, 286. rindā, pamatojoties uz iemesliem, kas ir identiski tiem, kuri ir ietverti sākotnējos tiesību aktos.

[..]

21

2020. gada 28. maijā Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2020/719, ar ko groza Lēmumu 2013/255 (OV 2020, L 168, 66. lpp.), ar ko pēdējā minētā lēmuma piemērošana tika pagarināta līdz 2021. gada 1. jūnijam, un Īstenošanas regulu (ES) 2020/716, ar ko īsteno Regulu Nr. 36/2012 (OV 2020, L 168, 1. lpp.) (turpmāk tekstā kopā – “2020. gada saglabāšanas akti”). Prasītāja vārds tika saglabāts attiecīgo sarakstu A tabulas 286. rindā, pamatojoties uz iemesliem, kas daļēji atšķiras no tiem, kuri ir minēti 2019. gada saglabāšanas aktos. Ierobežojošu pasākumu veikšanu pret viņu Padome pamatoja ar šādiem iemesliem:

“Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs, tostarp viņa loma kā Aman Holding priekšsēdētāja vietniekam un aviosabiedrības Fly Aman vairākuma akcionāram (līdz 2019. gada februārim). Šajos amatos viņš ir saistīts ar Samer Foz. Aman Holding ir pārstāvēts valdē un tam pieder kontrolpakete kopuzņēmumā Aman [Dimashq], kurš ir iesaistīts režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku Marota City celtniecības projektā. Al Zoubi gūst labumu no Sīrijas režīma un/vai atbalsta to. Asas Iron Company partneris – dibinātājs.”

[..]

Tiesvedība un lietas dalībnieku prasījumi

23

Ar prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2019. gada 15. aprīlī, prasītājs cēla šo prasību atcelt sākotnējos tiesību aktus, ciktāl šie akti skar prasītāju.

24

Ar atsevišķu dokumentu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2019. gada 30. jūlijā, prasītājs, pamatojoties uz Vispārējās tiesas Reglamenta 86. pantu, pielāgoja prasības pieteikumu tādējādi, ka ar to tiek lūgts atcelt arī 2019. gada saglabāšanas aktus, ciktāl šie akti skar prasītāju. Prasītājs atkārtoja arī prasījumu daļas, kas ir ietvertas prasības pieteikumā.

25

2019. gada 8. augustā Padome Vispārējās tiesas kancelejā iesniedza iebildumu rakstu un apsvērumus par pirmo grozījumu rakstu.

26

Replika tika iesniegta 2019. gada 1. oktobrī.

27

Ar 2019. gada 17. oktobra lēmumu Vispārējās tiesas priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 27. panta 3. punktu nodeva lietu jaunam tiesnesim referentam, kas darbojas ceturtajā palātā.

28

Atbilde uz repliku tika iesniegta 2020. gada 8. janvārī.

29

Tiesvedības rakstveida daļa tika pabeigta 2020. gada 8. janvārī.

30

Reglamenta 89. panta 3. punkta a) apakšpunktā paredzēto procesa organizatorisko pasākumu ietvaros Vispārējā tiesa 2020. gada 23. jūlijā lūdza Padomi atbildēt uz virkni jautājumu. Padome uz jautājumiem atbildēja noteiktajā termiņā.

31

Ar atsevišķu dokumentu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2020. gada 13. augustā, prasītājs, pamatojoties uz Reglamenta 86. pantu, otrreiz pielāgoja prasības pieteikumu tādējādi, ka ar to tiek lūgts atcelt arī 2020. gada saglabāšanas aktus, ciktāl šie akti skar prasītāju. Prasītājs arī atkārtoja prasījumu daļas, kas ir ietvertas prasības pieteikumā, kā arī pirmajā grozījumu rakstā, un pauda jaunus argumentus.

32

Reglamenta 89. panta 3. punkta d) apakšpunktā paredzēto procesa organizatorisko pasākumu ietvaros Vispārējā tiesa 2020. gada 30. septembrī lūdza Padomi iesniegt kādu dokumentu. Padome šo lūgumu izpildīja noteiktajā termiņā. Tiesas sēdē, kas notika 2020. gada 21. oktobrī, prasītājs neiesniedza apsvērumus par Padomes atbildēm uz dažādiem organizatoriskajiem pasākumiem, ko bija nolēmusi veikt Vispārējā tiesa.

33

2020. gada 2. oktobrī Padome iesniedza savus apsvērumus par otro grozījumu rakstu.

34

Tika uzklausīti lietas dalībnieku mutvārdu paskaidrojumi un viņu atbildes uz jautājumiem, ko Vispārējā tiesa uzdeva 2020. gada 21. oktobra tiesas sēdē.

35

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt sākotnējos tiesību aktus, 2019. gada saglabāšanas aktus un 2020. gada saglabāšanas aktus (turpmāk tekstā kopā – “apstrīdētie akti”), ciktāl tie skar prasītāju;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

36

Padomes prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

prasību noraidīt;

piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

pakārtoti, gadījumā, ja Vispārējā tiesa atcels apstrīdētos aktus, ciktāl tie skar prasītāju, izdot rīkojumu saglabāt spēkā Īstenošanas lēmuma 2019/87, kā arī Lēmuma 2019/806 un Lēmuma 2020/719, ciktāl tie skar prasītāju, sekas, līdz stāsies spēkā Īstenošanas regulas 2019/85, Īstenošanas regulas 2019/798 un Īstenošanas regulas 2020/716, ciktāl tās skar prasītāju, atcelšana.

Juridiskais pamatojums

[..]

Par pirmo pamatu, kas attiecas uz kļūdām vērtējumā

39

Pirmkārt, prasītājs apstrīd, ka ir svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā. Šajā ziņā viņš apstrīd elementus, ko Padome ir ņēmusi vērā, lai viņa vārdu ietvertu attiecīgajos sarakstos. Prasītājs it īpaši norāda, ka pastāv skaidrs nošķīrums starp viņa ieņemto atbildīgā par Aman Holding JSC izpilddirektoriem amatu un priekšsēdētāja vietnieka amatu. Turklāt prasītājs norāda, ka viņš nekavējoties ir atkāpies no šī amata. Pēc tam viņš atzīst, ka ir Fly Aman LLC dibinātājs un vairākuma akcionārs, bet apgalvo, ka ir nodevis visas viņam piederošās kapitāldaļas. Turklāt Padomes veiktā prasītāja kvalifikācija par “uzņēmuma, kas darbojas dažādās nozarēs Sīrijā un ārvalstīs, vadītāju” nav pamatota, jo dokumentā WK 47/2019 INIT ir atsauce tikai uz divām sabiedrībām, kuru juridiskā adrese ir Sīrijā un attiecībā uz kurām Padome varot pierādīt, ka viņš tajās ir strādājis, un viņa iespējamo statusu. Prasītājs neesot ne tieši, ne netieši iesaistīts Marota City projektā, līdz ar to viņš neesot varējis izmantot atsavinātos zemes gabalus, kas pieder personām, kuras ir pārcēlušās uz citu vietu Sīrijā esošā konflikta dēļ, kas tām esot liedzis atgriezties savās mājvietās. Turklāt uzdevumi, kas ir uzticēti prasītājam kā Aman Holding darbiniekam, kā Aman Damascus JSC (turpmāk tekstā – “Aman Dimashq”) akcionāram un kā atbildīgajam par kādas Marota City zemesgabalu daļas apbūves tiesībām, nekad neesot ietvēruši pēdējās minētās sabiedrības darbības uzraudzību, kas bija uzticēta citam darbiniekam Bashar Assi. Visbeidzot, prasītājs uzskata, ka Marota City projekts nekādā ziņā nav saistīts ar atsavināto zemes gabalu izmantošanu, līdz ar to ne Marota City projekts kopumā, ne Aman Dimashq nevarētu tikt kvalificēti par uzņēmumiem, kas gūst atbalstu no valsts.

40

Otrkārt, runājot par 2020. gada saglabāšanas aktiem, prasītājs apstrīd jauno viņa vārda iekļaušanas iemeslu, kas ir saistīts ar viņa kā Asas Iron Company partnera–dibinātāja statusu, un šajā ziņā norāda, ka viņš nekad nav bijis Asas Iron Company dibinātājs vai īpašnieks un nekad nav bijis citādi iesaistīts šajā sabiedrībā, ne arī bijis ar to saistīts.

41

Treškārt, prasītājs apgalvo, ka Padome nav sniegusi pietiekamu informāciju, kas pierādītu, ka viņš ir saistīts ar Sīrijas režīmu. Turklāt pierādījumi saistībā ar to, ka prasītājs ir ieguvis Libānas pilsonību, pierāda, ka viņš neietilpst ierobežotā to uzņēmēju lokā, kas ir cieši saistīti ar Sīrijas režīmu, un ka viņš nekādā ziņā nav saistīts ar minēto režīmu.

42

Ceturtkārt, vairāki dokumenti attiecas uz Samer Foz vai citām sabiedrībām, kas ar viņu ir saistītas, bet ar kurām prasītājs neesot saistīts, piemēram, Aman Dimashq. Turklāt nevienā no dokumenta WK 47/2019 INIT daļām nav skaidras atsauces uz prasītāja iespējamo saikni ar Sīrijas režīmu. Savukārt prasītājs atzīst, ka Aman Holding darbinieka statusā viņam iepriekš bija profesionāla saikne ar S. Foz.

43

Padome apstrīd prasītāja argumentus.

Ievada apsvērumi

[..]

51

Jāatgādina, ka vispārējie iekļaušanas kritēriji, kas ir paredzēti 27. panta 1. punktā un 28. panta 1. punktā Lēmumā 2013/255, kurš ir grozīts ar Lēmumu 2015/1836, kas saistībā ar līdzekļu iesaldēšanu ir pārņemti 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā Regulā Nr. 36/2012, kura grozīta ar Regulu 2015/1828, paredz, ka personām un vienībām, kas gūst labumu no Sīrijas režīma vai atbalsta to, piemēro ierobežojošus pasākumus. Tāpat arī 27. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 3. punktā un 28. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 3. punktā Lēmumā 2013/255, kas grozīts ar Lēmumu 2015/1836, kuri saistībā ar līdzekļu iesaldēšanu ir pārņemti 15. panta 1.a punkta a) apakšpunktā un 1.b punktā Regulā Nr. 36/2012, kura grozīta ar Regulu 2015/1828, ir noteikts, ka “vadošo uzņēmēju, kas darbojas Sīrijā” kategorijai piemēro ierobežojošus pasākumus, izņemot, ja ir pietiekama informācija, ka tie nav vai vairs nav saistīti ar režīmu vai neietekmē to, vai nerada reālu apiešanas risku.

52

No prasītāja vārda iekļaušanas attiecīgajos sarakstos iemesliem, kas ir minēti šī sprieduma 12. un 21. punktā, ir jāsecina, ka viņa vārds attiecīgajos sarakstos tika iekļauts un saglabāts, ņemot vērā, pirmkārt, viņa kā svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu un, otrkārt, viņa saikni ar Sīrijas režīmu. Citiem vārdiem sakot, prasītāja vārda iekļaušana ir pamatota, pirmkārt, ar kritēriju, kas ir definēts 27. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 28. panta 2. punkta a) apakšpunktā Lēmumā 2013/255, kurš ir grozīts ar Lēmumu 2015/1836, un 15. panta 1.a punkta a) apakšpunktā Regulā Nr. 36/2012, kas grozīta ar Regulu 2015/1828 (svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, kritērijs), un, otrkārt, ar kritēriju, kurš ir definēts minētā lēmuma 27. panta 1. punktā un 28. panta 1. punktā un minētās regulas 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā (saistības ar režīmu kritērijs).

53

Šajā ziņā ir jānorāda – lai gan Padome savos procesuālajos rakstos ir apgalvojusi, ka prasītājs attiecīgajos sarakstos tika iekļauts, pamatojoties tikai uz vienu iekļaušanas kritēriju, kas ir noteikts 27. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 28. panta 2. punkta a) apakšpunktā Lēmumā 2013/255, kurš ir grozīts ar Lēmumu 2015/1836, tiesas sēdē tā savukārt paziņoja, ka prasītājs ir ticis iekļauts, pamatojoties uz trim iekļaušanas kritērijiem. Papildus diviem šī sprieduma 52. punktā minētajiem kritērijiem Padome ir norādījusi, ka prasītājs tika iekļauts, ņemot vērā viņa saikni ar S. Foz. Tādējādi viņa iekļaušana esot pamatota arī ar kritēriju, kas ir definēts 27. panta 2. punkta pēdējā teikumā un 28. panta 2. punkta pēdējā teikumā Lēmumā 2013/255, kurš ir grozīts ar Lēmumu 2015/1836, un 15. panta 1.a punkta pēdējā teikumā Regulā Nr. 36/2012, kura ir grozīta ar Regulu 2015/1828 (personas un vienības, kas ir saistītas ar personām un vienībām, uz kurām attiecas kāds no iekļaušanas Savienības sarakstos kritērijiem). Tomēr to iekļaušanas iemeslu kontekstā, ko Padome ir norādījusi apstrīdētajos aktos, minēto iemeslu otro teikumu, saskaņā ar kuru prasītājs “šajos amatos [..] ir saistīts ar Samer Foz”, var saprast, tikai atsaucoties uz pirmo teikumu, kurā savukārt ir norāde uz svarīga uzņēmēja kritēriju. Tādējādi prasītāja vārds attiecīgajos sarakstos ir ticis iekļauts un saglabāts, pamatojoties uz diviem šī sprieduma 52. punktā minētajiem kritērijiem.

[..]

Par vadoša uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu

81

Jāpārbauda, vai visi Padomes iesniegtie pierādījumu elementi atbilst pierādīšanas pienākumam, kas tai ir saskaņā ar šī sprieduma 46. punktā atgādināto judikatūru, un tādējādi veido pietiekami konkrētu, precīzu un saskaņotu norāžu kopumu, lai pamatotu pirmo iekļaušanas iemeslu.

82

Šajā ziņā Padome uzskatīja, ka prasītājs ir svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā, ņemot vērā viņa intereses un darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. Runājot par sākotnējiem tiesību aktiem un 2019. gada saglabāšanas aktiem, pierādījumu elementi, kas izriet no dokumenta WK 47/2019 INIT, attiecas uz divām galvenajām darbībām, proti, pirmkārt, prasītāja kā aviosabiedrības Fly Aman vairākuma akcionāra statusu un, otrkārt, viņa kā Aman Holding – kas ir sabiedrība, kura ir pārstāvēta Aman Dimashq, kas ir kopuzņēmums, kurš darbojas Marota City projektā, valdē,– priekšsēdētāja vietnieka statusu. Ir minēta arī saikne, kāda prasītājam ir ar S. Foz. Runājot par 2020. gada saglabāšanas aktiem, papildus iepriekš minētajiem elementiem papildu pierādījumu elementos, kas izriet no dokumenta WK 3600/2020 REV 1, ir minēts tas, ka prasītājs ir Asas Iron Company partneris–dibinātājs.

83

Tādējādi ir jāpārbauda katrs no šiem elementiem.

– Par “Fly Aman” vairākuma akcionāra statusu

[..]

85

No rakstiem, kas ir publicēti tīmekļvietnēs “meirss.org”, “Aliqtisadi” un “7al.net” un kas ir atspoguļoti dokumentā WK 47/2019 INIT, izriet, ka prasītājs ir Fly Aman vairākuma akcionārs un šajā statusā viņam pieder 90 % no šīs sabiedrības kapitāldaļām. Turklāt rakstā, kas ir publicēts Sīrijas tīmekļvietnē “7al.net”, ir norādīts, ka, sadarbojoties uz uzņēmēju B. Assi, viņš ir izveidojis jaunu aviosabiedrību Fly Aman. Saskaņā ar informāciju šajā tīmekļvietnē Sīrijas Iekšējās tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrija ir ratificējusi šīs pēdējās minētās sabiedrības statūtus. Visbeidzot no raksta tīmekļvietnē “Aliqtisadi”, kas ir atspoguļots dokumentā WK 3600/2020 REV 1, arī izriet, ka prasītājs ir Fly Aman priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem.

86

Prasītājs apstrīd šo elementu un norāda, ka viņam nepieder neviena Fly Aman kapitāldaļa, jo visas savas kapitāldaļas viņš esot nodevis. Šajā ziņā viņš iesniedz Fly Aman2018. gada 28. maija reģistrācijas apliecību un Fly Aman statūtus, kas ir ratificēti 2018. gada 22. februārī, no kuriem būtībā izriet, ka sākotnēji viņš bija Fly Aman vairākuma akcionārs kopā ar sabiedrību B. Viņš iesniedz arī Sīrijas Iekšējās tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrijas 2019. gada 14. februāra Rezolūciju 2274/169/12/3, kurā ir atsauce uz Fly Aman nosūtītu ierakstītu vēstuli. Rezolūcijā 2274/169/12/3 ir norādīts, ka prasītājam piederošās Fly Aman kapitāldaļas ir tikušas nodotas daļēji sabiedrībai B (kurai piederošās akcijas šobrīd ir 20 %) un daļēji akcionāram C un akcionāram D, kuriem abiem pieder kapitāldaļa, kas kopumā veido 80 % no Fly Aman kapitāldaļām.

87

Jāatgādina, ka saskaņā ar pastāvīgo judikatūru Savienības akta likumība ir jāvērtē atkarībā no faktiskajiem un tiesību elementiem, kādi pastāv akta pieņemšanas dienā (skat. spriedumus, 2015. gada 3. septembris, InuitTapiriitKanatami u.c./Komisija, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, 22. punkts un tajā minētā judikatūra, un 2015. gada 4. septembris, NIOC u.c./Padome, T‑577/12, nav publicēts, EU:T:2015:596, 112. punkts un tajā minētā judikatūra).

88

Šajā gadījumā, runājot par sākotnējiem tiesību aktiem, ir jānorāda, ka prasītājam piederošo Fly Aman kapitāldaļu nodošana, kas ir apstiprināta ar Rezolūciju 2274/169/12/3, notika pēc šo aktu pieņemšanas dienas. Tādējādi ar Rezolūciju 2274/169/12/3 nevar apšaubīt sākotnējo tiesību aktu likumību saskaņā ar šī sprieduma 87. punktā atgādināto judikatūru. Turklāt Fly Aman2018. gada 22. februāra statūti apstiprina, ka sākotnējo tiesību aktu pieņemšanas dienā prasītājs bija Fly Aman vairākuma akcionārs. Katrā ziņā, kā to pamatoti norāda Padome, prasītāja apgalvojums, ka viņam vairs nepieder akcijas, apstiprina, ka viņam tās ir piederējušas. Līdz ar to šī sākotnējo tiesību aktu pamatojuma daļa ir pamatota.

89

Runājot par 2019. gada saglabāšanas aktiem, ir jāatgādina, ka, pārbaudot personas vai vienības vārda vai nosaukuma iekļaušanas Padomes sagatavotajos sarakstos likumību, Savienības tiesai ir jāpārbauda, vai, ņemot vērā Savienības kompetentās iestādes sniegto informāciju vai elementus, norādītie fakti atbilst patiesībai, un, ņemot vērā iespējamos apsvērumus, ko par tiem ir iesniegusi it īpaši attiecīgā persona vai vienība, ir jāizvērtē to ticamība, kā tas ir atgādināts šī sprieduma 48. punktā. Tādējādi Savienības tiesa var pamatoties uz visiem vainu apstiprinošiem un attaisnojošiem pierādījumu elementiem, ko lietas dalībnieki tai ir paziņojuši tiesvedības laikā. Šajā ziņā no Lēmuma 2015/1836 15. apsvēruma izriet, ka “visi lēmumi iekļaut sarakstā būtu jāpieņem individuāli un katrā atsevišķā gadījumā ņemot vērā pasākuma samērīgumu”.

90

No lietas materiāliem izriet, ka prasītājs ir pierādījis, ka ir nodevis Fly Aman kapitāldaļas, kas viņam tajā piederēja. Prasītājs šajā ziņā ir iesniedzis Rezolūciju 2274/169/12/3, kas ir pieņemts pirms 2019. gada saglabāšanas aktu pieņemšanas dienas. Vēl arī ir jānorāda, ka 2020. gada saglabāšanas aktos Padome ir atzinusi faktu, ka prasītājs no 2019. gada februāra vairs nebija Fly Aman vairākuma akcionārs. 2020. gada saglabāšanas aktu pamatojuma izklāstā ir atspoguļots Rezolūcijas 2274/169/12/3 saturs, jo šajā pēdējā lēmumā ir minēts faktiskais šo kapitāldaļu nodošanas datums, proti, “2019. gada februāris”.

91

Turklāt tas, ka, pieņemot 2019. gada saglabāšanas aktus, Padome nevarēja zināt par Rezolūciju 2274/169/12/3, ņemot vērā šī lēmuma ierobežoto nosūtīšanu dažām administratīvajām iestādēm, nevar ierobežot prasītāja vārda iekļaušanas likumības pārbaudi, ko veic Savienības tiesa. Tāpat arī prasītāja vārda iekļaušanas attiecīgajos sarakstos likumības vērtējums nevar tikt ierobežots ar faktu, ka prasītājs nav atsaucies uz Rezolūciju 2274/169/12/3 sarakstē ar Padomi pārskatīšanas procedūras laikā, kas notika pirms 2019. gada saglabāšanas aktu pieņemšanas (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2012. gada 26. oktobris, Oil TurboCompressor/Padome, T‑63/12, EU:T:2012:579, 21.24. punkts). Tādējādi ir jāsecina, ka prasītājs šajā tiesvedībā ir pierādījis, ka 2019. gada saglabāšanas aktu pieņemšanas dienā viņš vairs nebija Fly Aman vairākuma akcionārs.

92

Līdz ar to šis 2019. gada saglabāšanas aktu pamatojuma elements nav pamatots.

93

Runājot par 2020. gada saglabāšanas aktiem, ir jānorāda, ka Padome ir saglabājusi prasītāja vārdu attiecīgajos sarakstos, ņemot vērā viņa kā vairākuma akcionāra statusu, par prasītājam piederošo kapitāldaļu nodošanas dienu tomēr norādot 2019. gada februāri.

94

Šajā gadījumā no dokumenta WK 3600/2020 REV 1 neizriet, ka Padome ir iesniegusi vērā ņemamas un saskanīgas norādes, kuras ļauj saprātīgi uzskatīt, ka prasītājs saglabāja saikni ar Fly Aman, lai gan 2020. gada saglabāšanas aktu pieņemšanas dienā viņam vairs nepiederēja kapitāldaļas šajā sabiedrībā. Trīs raksti tīmekļvietnēs “Eqtsad News”, “Aliqtisadi” un “newturkpost.com” faktiski bija apskatīti vai arī publicēti pēc Rezolūcijas 2274/169/12/3, bet tajos nav minēta ne kapitāldaļu nodošana, ne citas saiknes esamība starp Fly Aman un prasītāju. Tādējādi dokumentā WK 3600/2020 REV 1 nav neviena pierādījumu elementa, kas varētu pamatot, ka, neraugoties uz kapitāldaļu nodošanu 2019. gada februārī, šī norāde bija jāsaglabā iekļaušanas iemeslos. Vēl ir jānorāda – lai gan tiesas sēdē Padome apgalvoja, ka, neraugoties uz to, ka prasītājs bija atteicies no šīm kapitāldaļām, šis apstāklis ir norāde uz to, ka viņš joprojām bija svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā, tā savu apgalvojumu nav pierādījusi.

95

Tādējādi šis 2020. gada saglabāšanas aktu pamatojuma elements nav pamatots.

96

No tā izriet, ka, runājot par pamatojuma elementu, kas attiecas uz prasītāja kontrolpaketi Fly Aman, tikai tas elements, kurš attiecas uz sākotnējo tiesību aktu pamatojumu, ir pamatots.

– Par “Aman Holding” priekšsēdētāja vietnieka statusu

97

No 2018. gada 7. jūnija fragmenta no bloga “Salon Syria” un no raksta tīmekļvietnē “meirss.org”, kuri ir atspoguļoti dokumentā WK 47/2019 INIT, izriet, ka prasītājs ir Aman Holding priekšsēdētāja vietnieks, un to apstiprina raksti tīmekļvietnēs “Eqtsad News”, “Alqtisadi” un “newturkpost.com”, kuri ir atspoguļoti dokumentā WK 3600/2020 REV 1. Turklāt rakstā tīmekļvietnē “7al.net”, kas ir ietverts dokumentā WK 47/2019 INIT, prasītājs ir aprakstīts kā S. Foz piederošas sabiedrības darbinieks.

98

Tomēr, Padomei neapstrīdot šo aspektu, prasītājs noliedz, ka ir ieņēmis Aman Holding priekšsēdētāja vietnieka amatu, un norāda, ka viņš veica atbildīgā par izpilddirektoriem funkciju Aman Holding ietvaros. Lai to pierādītu, viņš ir iesniedzis savu darba līgumu, kas ir datēts ar 2017. gada 18. janvāri. Sava apgalvojuma pamatojumam viņš ir iesniedzis arī Aman Holding statūtus, kā arī šīs sabiedrības “agrāko” reģistrācijas apliecību, kas skaidri pierāda, ka pastāv atšķirība starp, pirmkārt, valdi, kurā viņš nebija, un, otrkārt, izpilddirektoriem, kuru skaitā viņš bija. Tādējādi prasītājs tajā ir norādīts kā persona, kas veic atbildīgā par sabiedrības izpilddirektoriem funkciju. Tādējādi prasītājs ar 2017. gada 18. janvāra darba līgumu, Aman Holding statūtiem un šīs sabiedrības reģistrācijas apliecību, ko ir izsniegusi Sīrijas administrācija un kuras ticamību Padome turklāt nav apstrīdējusi, ir pierādījis, ka viņš neieņēma Aman Holding priekšsēdētāja vietnieka amatu.

99

No tā izriet, ka apstrīdēto aktu pamatojuma elements, kas attiecas uz Aman Holding priekšsēdētāja vietnieka amatu, kuru ieņēma prasītājs, nav pamatots.

– Par “Aman Holding”, kas ir pārstāvēta “Aman Dimashq” – kurš ir kopuzņēmums, kas darbojas “Marota City” būvniecībā,– valdē, dalību Sīrijas režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku projektā

100

Vispirms ir jāsaprot, kā Padome to apstiprināja tiesas sēdē, ka apstrīdēto aktu pamatojumā franču valodā, kurā ir precizēts, ka “Aman Holding est représentée au conseil d’administration d’Aman [Dimashq] (dans lequel il détient une participation majoritaire)” [Aman Holding ir pārstāvēta Aman [Dimashq] (kurā tai ir kontrolpakete) valdē], ir tulkojuma kļūda. Pretēji tam, ko varētu saprast, Aman Dimashq kontrolpakete pieder nevis prasītājam, bet Aman Holding. Tādējādi lietas dalībnieki ir vienisprātis, ka prasītājam nepieder neviena Aman Dimashq kapitāldaļa.

101

Vispirms prasītājs apgalvo, ka vienīgā saikne, kas varētu pastāvēt starp viņu un Marota City projektu, ir tāda, ka Aman Holding ir kopuzņēmuma Aman Dimashq akcionārs. Šajā ziņā ir jāprecizē, ka no prasītāja iesniegtajiem dokumentiem izriet, ka Aman Holding pieder 40 % no Aman Dimashq kapitāldaļām un ka pārējiem šī kopuzņēmuma akcionāriem Foz for Trading un Damascus Cham Holding pieder attiecīgi 11 % un 49 % no tā kapitāldaļām. Šajā ziņā no šī kapitāldaļu sadalījuma var secināt, ka Aman Holding ir zināma rīcības brīvība lēmumu pieņemšanā Aman Dimashq valdē.

102

Sīki analizēt Marota City projektu nav vajadzības, bet ir jāatgādina, ka šī sprieduma 99. punktā ir pierādīts, ka Padome kļūdaini bija ņēmusi vērā prasītāja kā Aman Holding priekšsēdētāja vietnieka statusu, lai pierādītu, ka viņš ir svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā. No tā izriet, ka a fortiori Padome nevar apgalvot, ka prasītājs kā Aman Holding priekšsēdētāja vietnieks ir piedalījies Marota City projektā, lai pierādītu minēto statusu.

103

Katrā ziņā, kā Vispārējā tiesa to ir atzinusi šī sprieduma 98. punktā, prasītājs ir atbilstoši pierādījis, ka viņš veica atbildīgā par Aman Holding izpilddirektoriem funkcijas, nevis priekšsēdētāja vietnieka funkcijas. Šajā ziņā ir jānorāda, ka prasītājs tomēr ir iekļauts sabiedrības struktūrshēmā, ka viņam ir zināms skaits deleģētu pilnvaru un ka viņam ir uzticēts vadīt izpilddirektorus un tādējādi izpildīt stratēģiskus Aman Holding lēmumus, bet viņš joprojām ir tikai Aman Holding darbinieks, un Padome to neapstrīd. Turklāt prasītājs pamatoti apgalvo, ka uzdevumos, kas viņam ir uzticēti kā Aman Holding darbiniekam, nekad nav bijusi iekļauta Aman Dimashq darbību uzraudzība. Šis uzdevums ir uzticēts kādam citam darbiniekam, proti, B. Assi, kas šajā statusā ir iecelts par Aman Dimashq valdes priekšsēdētāju, lai informētu Aman Holding valdi par Aman Dimashq attīstību, un to būtībā apstiprina Damascus Cham Holding tīmekļvietnes “Damacham.sy” lapa. Tādējādi lietas dalībnieki ir vienisprātis, ka prasītājs neieņem amatu Aman Dimashq valdē. Turklāt no prasītāja iesniegtā B. Assi2017. gada 4. oktobra darba līguma, protams, izriet, ka amats, ko viņš ieņem kā projektu vadītājs, tiek pildīts it īpaši atbildīgā par Aman Holding izpilddirektoriem uzraudzībā. Tomēr ne dokuments WK 47/2019 INIT un dokuments WK 3600/2020 REV 1, ne Padomes iesniegtie dokumenti nepierāda, ka apstrīdēto aktu pieņemšanas dienā starp prasītāju un B. Assi pastāvēja uzraudzības saikne Marota City projekta īstenošanas ietvaros. Tādējādi Padome nav pierādījusi, ka funkcijas, ko prasītājs veic Aman Holding iekšienē, ietver lēmumu pieņemšanas pienākumu veikšanu Aman Holding kontrolpaketes ietvaros Aman Dimashq valdē.

104

No tā izriet, ka apstrīdēto aktu pamatojuma elements, kas attiecas uz prasītāja kā Aman Holding priekšsēdētāja vietnieka dalību Marota City projektā, nav pamatots.

– Par prasītāja saikni ar S. Foz

105

Vispirms ir jāatgādina, kā tas ir norādīts šī sprieduma 53. punktā, ka prasītāja vārda iekļaušanas un saglabāšanas attiecīgajos sarakstos iemeslu otrais teikums, saskaņā ar kuru “šajos amatos viņš ir saistīts ar Samer Foz”, var tikt saprasts tikai ar atsauci uz pirmo teikumu, kurā savukārt ir atsauce uz prasītāja veiktajām darbībām, it īpaši uz viņa kā Fly Aman vairākuma akcionāra statusu un uz viņa kā Aman Holding priekšsēdētāja vietnieka statusu. No tā ir jāsecina, ka saikni, kas profesionālajā darbībā prasītājam ir ar S. Foz, Padome uzskatīja par elementu, kurš ļauj pierādīt viņa kā svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu. Turklāt ir jākonstatē, ka S. Foz vārds attiecīgo sarakstu A tabulas 278. rindā tika iekļauts un pēc tam saglabāts, ņemot vērā, pirmkārt, viņa kā svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu un, otrkārt, viņa saistību ar Sīrijas režīmu saskaņā ar šī sprieduma 52. punktā atgādinātajiem kritērijiem.

106

Tad, pirmkārt, ir jānorāda, ka prasītāja ciešā saikne ar S. Foz ir minēta dokumentā WK 47/2019 INIT ietvertajos rakstos tīmekļvietnē “aawsat.com”, kurā viņš ir aprakstīts kā S. Foz kabineta direktors, un tīmekļvietnē “meirss.org”. Turklāt no raksta tīmekļvietnē “Eqtsad News”, kas ir ietverts dokumentā WK 3600/2020 REV 1, iziet, ka prasītājs ir S. Foz darījumu partneris.

107

Otrkārt, ir jāatgādina, ka šī sprieduma 99. punktā ir pierādīts, ka prasītājs nav Aman Holding priekšsēdētāja vietnieks. Turklāt viņš ir iesniedzis Aman Holding reģistrācijas apliecību, kas ir datēta ar 2019. gada septembri, un viņa un minētās sabiedrības starpā notikušo vēstuļu apmaiņu, kura pierāda, ka no 2019. gada 22. janvāra viņš vairs nepildīja atbildīgā par Aman Holding izpilddirektoriem funkciju.

108

No tā izriet, ka, runājot par sākotnējiem tiesību aktiem, saikni, kas pastāvēja starp prasītāju un S. Foz, veido tas, ka prasītājs bija Fly Aman vairākuma akcionārs. Tiesas sēdē prasītājs norādīja, ka Fly Aman tika izveidota pēc S. Foz rīkojuma un ka šīs sabiedrības izveide notika viņa profesionālās darbības ietvaros, jo S. Foz tolaik bija viņa darba devējs. Dokumentā WK 47/2019 INIT Padome šī sprieduma 46. punktā minētās judikatūras izpratnē nav iesniegusi tādas pietiekami konkrētas, precīzas un saskaņotas norādes, kas var pietiekami pierādīt, ka starp prasītāju un S. Foz pastāvošā saikne pārsniedza vienkāršas profesionālas attiecības, kādas var pastāvēt starp darba devēju un tā darbinieku, lai tai būtu pamats uzskatīt, ka prasītājs, kurš ir saistīts ar S. Foz, ir svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā.

109

Runājot par 2019. gada saglabāšanas aktiem un 2020. gada saglabāšanas aktiem, ir jānorāda – tā kā prasītājs no 2019. gada februāra vairs nav bijis Fly Aman vairākuma akcionārs un ir pametis atbildīgā par Aman Holding izpilddirektoriem amatu, privileģētā saikne, kas viņam, iespējams, bija ar S. Foz šādu statusu dēļ, katrā ziņā vairs nav pierādīta. Tādējādi Padomei nav izdevies pierādīt, ka prasītājam viņa profesionālās darbības dēļ ir saikne ar S. Foz.

110

Tādējādi, lai pierādītu prasītāja kā svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu, Padome apstrīdētajos aktos nevarēja pamatoties uz viņa saikni ar S. Foz.

– Par “Asas Iron Company” izveidi

111

Runājot par 2020. gada saglabāšanas aktos ietverto jauno pamatojuma elementu, no rakstiem tīmekļvietnēs “Eqtsad News” un “Aliqtisadi”, kas ir ietverti dokumentā WK 3600/2020 REV 1, izriet, ka prasītājs attiecīgi ir sabiedrības Assas lil‑Hadid partneris–dibinātājs un valdes loceklis. Šajā ziņā ir jānorāda, kā to apgalvo prasītājs, ka šajās tīmekļvietnēs atrodamo rakstu kopsavilkumos, ko ir sagatavojusi Padome, ir norādīts nosaukums “Asas Iron Company”, nevis“Assas lil‑Hadid”. Tomēr runa ir par vienu un to pašu sabiedrību. Pirmais nosaukums ir otrā nosaukuma, kas atbilst uzņēmuma arābu nosaukumam, tulkojums angļu valodā. Asas Iron Company statūti, ko ir ratificējis tās dibinātāju pārstāvis un Sīrijas Iekšējās tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrija, kā arī Asas Iron Company2019. gada 6. novembra reģistrācijas apliecība, kuru ir iesniedzis prasītājs, apstiprina abu šo nosaukumu atbilstību.

112

Prasītājs arī apstrīd, ka ir Asas Iron Company partneris–dibinātājs. Viņš apgalvo, ka nekad neesot bijis ne šīs sabiedrības dibinātājs, ne tās īpašnieks un ka viņš tajā nekad neesot bijis citādi iesaistīts, ne arī ar to saistīts, jo viņš neietilpst tās vadības struktūrās.

113

Šajā ziņā prasītājs iesniedz Asas Iron Company reģistrācijas apliecību un statūtus, kuros viņa vārds nav norādīts. Turklāt saskaņā ar minēto statūtu 5. pantu Asas Iron Company īpašnieki ir E un F. Katram no viņiem pieder 500 kapitāldaļu, kas veido 50 % no uzņēmuma kopējām kapitāldaļām 1,5 miljardu SYP (apmēram 3,03 miljoni EUR) vērtībā. Turklāt saskaņā ar Asas Iron Company statūtiem kapitāls ir 3 miljardi SYP (apmēram 6,06 miljoni EUR), kas atbilst arī summai, kura ir ietverta minētās sabiedrības reģistrācijas apliecībā. Tādējādi prasītājs ir atbilstoši pierādījis, ka nebija Asas Iron Company dibinātājs.

114

Šo secinājumu nevar atspēkot ar Padomes argumentu, kura mērķis ir apstrīdēt Asas Iron Company statūtu un reģistrācijas apliecības, ko ir iesniedzis prasītājs, atbilstību, būtībā apgalvojot, ka šie pierādījumi liecina, ka no 2019. gada 6. novembra prasītājs vairs nebija viens no sabiedrības īpašniekiem. Tā apgalvo, ka ar Sīrijas Iekšējās tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrijas 2019. gada 19. marta Rezolūciju Nr. 832, ko ir iesniedzis prasītājs, sabiedrības juridiskā forma tika mainīta. Tādējādi Asas Iron Company, kas bija vienas personas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kļuva par sabiedrību ar ierobežotu atbildību Asas Iron Company, pēc tam, kad kapitāla īpašnieks nodeva 50 % no savām kapitāldaļām. Asas Iron Company statūti un reģistrācijas apliecība neļauj apstiprināt Asas Iron Company akcionāru–dibinātāju identitāti laikposmā no šīs sabiedrības izveides 2017. gada 30. martā līdz Rezolūcijas Nr. 832 pieņemšanai, proti, pirms sabiedrības juridiskās formas maiņas. Citiem vārdiem sakot, Padome apgalvo, ka prasītājs esot varējis tikt iekļauts kā vienīgais vienas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību partneris–dibinātājs pirms savu kapitāldaļu nodošanas, lai vairs neparādītos oficiālajos dokumentos, kas attiecas uz Asas Iron Company, neiesniedzot pierādījumus, kuri pamatotu tās apgalvojumu.

115

Šajā ziņā ir jākonstatē – pat ja pieņem, ka prasītājs patiesībā bija Asas Iron Company dibinātājs, no viņa iesniegtajiem dokumentiem izriet, ka 2020. gada saglabāšanas aktu pieņemšanas dienā viņš vairs nebija saistīts ar minēto sabiedrību.

116

No iepriekš izklāstītā izriet, ka prasītājs ir atbilstoši pierādījis, ka 2020. gada saglabāšanas aktu pieņemšanas dienā, pirmkārt, viņam nepiederēja neviena Asas Iron Company kapitāldaļa un, otrkārt, viņš nebija šīs sabiedrības partneris–dibinātājs.

117

Tādējādi Padome nevarēja pamatoties uz prasītāja kā Asas Iron Company partnera–dibinātāja statusu, lai uzskatītu viņu par svarīgu uzņēmēju, kas darbojas Sīrijā.

– Secinājums par prasītāja kā svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu

118

Pirmkārt, runājot par sākotnējiem tiesību aktiem, no visa iepriekš izklāstītā izriet, ka Padome ir iesniegusi pietiekami konkrētu, precīzu un saskaņotu norāžu kopumu, kas ļauj pierādīt, ka prasītājs bija Fly Aman vairākuma akcionārs. Savukārt Padome ir pieļāvusi būtiskas kļūdas, prasītāja vārdu iekļaujot attiecīgajos sarakstos viņa kā Aman Holding priekšsēdētāja vietnieka statusa dēļ, jo, kā tas izriet no šī sprieduma 98. punkta, prasītājs ir pierādījis, ka viņš bija atbildīgais par šīs sabiedrības izpilddirektoriem. Tādējādi, tā kā prasītājs nav Aman Holding priekšsēdētāja vietnieks, viņš šādā statusā nepiedalās Marota City projektā un viņam nav saiknes ar S. Foz. Turklāt Padome ar pietiekami konkrētām, precīzām un saskaņotām norādēm nav pierādījusi saikni starp prasītāja kā Fly Aman vairākuma akcionāra statusu un S. Foz.

119

Otrkārt, runājot par 2019. gada saglabāšanas aktiem, papildus šī sprieduma 118. punktā minētajiem apsvērumiem Padome ir pieļāvusi būtisku kļūdu, jo prasītājs ir pierādījis, ka no 2019. gada 14. februāra viņam vairs nepiederēja Fly Aman kapitāldaļas. Tādējādi prasītājam šajā statusā nebija saiknes ar S. Foz.

120

Treškārt, runājot par 2020. gada saglabāšanas aktiem, papildus šī sprieduma 118. un 119. punktā minētajiem apsvērumiem Padome ir pieļāvusi būtisku kļūdu, jo prasītājs ir pierādījis, pirmkārt, ka viņam nepiederēja nekādas Asas Iron Company kapitāldaļas un, otrkārt, ka viņš nebija šīs sabiedrības partneris–dibinātājs.

121

No visa iepriekš izklāstītā izriet, ka pretēji prasītāja vārda iekļaušanas sarakstos, kas ir ietverti sākotnējos tiesību aktos, iemesliem prasītājam nav “intereses un viņš neveic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs”. Kā izriet no šī sprieduma 118. punkta, Padome tikai spēj pierādīt, ka, runājot par sākotnējiem tiesību aktiem, prasītājam ir intereses Fly Aman, bet ar to nepietiek, lai izpildītu svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, kritēriju. Turklāt, runājot par 2019. gada saglabāšanas aktiem un 2020. gada saglabāšanas aktiem, Padomei nav izdevies pierādīt, ka minēto aktu pieņemšanas dienā prasītājam bija svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statuss. Tādējādi pirmais iekļaušanas iemesls nav pietiekami pierādīts.

122

Līdz ar to ir jāpārbauda otrais iekļaušanas iemesls.

Par saistību ar Sīrijas režīmu

123

Vispirms ir jānorāda, ka no sākotnējiem tiesību aktiem un no 2019. gada saglabāšanas aktiem izriet, ka prasītājs atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā labumu, ņemot vērā viņa kā Aman Holding priekšsēdētāja vietnieka amatu, savukārt saskaņā ar 2020. gada saglabāšanas aktiem viņš to dara, ņemot vērā visas viņa veiktās darbības un viņa intereses, kas ir minētas iekļaušanas iemeslos.

124

Turklāt ir jākonstatē, ka iemesli, kuru dēļ Padome uzskatīja, ka prasītājs atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā priekšrocību, būtībā ir tādi paši kā tie, kas tai lika uzskatīt, ka viņš ir svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā.

125

Šajā ziņā ir jāatgādina – nevar izslēgt, ka, runājot par konkrētu personu, iekļaušanas iemesli zināmā mērā pārklājas tādā ziņā, ka personu var kvalificēt kā svarīgu uzņēmēju, kas darbojas Sīrijā, un uzskatīt, ka, veicot savu darbību, tā gūst labumu no Sīrijas režīma vai to atbalsta ar šīm pašām darbībām. Tas izriet tieši no tā, kā tas ir norādīts Lēmuma 2015/1836 6. apsvēruma, ka cieša saikne ar Sīrijas režīmu un atbalsts tam, ko sniedz šī personu kategorija, ir viens no iemesliem, kuru dēļ Padome nolēma izveidot šo kategoriju. Tomēr ir jāsecina, ka pat šajā gadījumā runa ir par atšķirīgiem kritērijiem (spriedums, 2020. gada 23. septembris, Kaddour/Padome, T‑510/18, EU:T:2020:436, 77. punkts).

126

Šajā gadījumā, pirmkārt, runājot par sākotnējiem tiesību aktiem un 2019. gada saglabāšanas aktiem, no šī sprieduma 99. un 104. punktā izdarītajiem secinājumiem ir jāsecina, ka, tā kā apstrīdēto aktu pieņemšanas dienā prasītājs nebija Aman Holding priekšsēdētāja vietnieks, nevar uzskatīt, ka viņš šajā statusā guva labumu no Sīrijas režīma vai arī to atbalstīja, ņemot vērā viņa dalību Marota City projektā.

127

Otrkārt, runājot par 2020. gada saglabāšanas aktiem, Vispārējā tiesa ir konstatējusi, ka, pirmām kārtām, šī sprieduma 126. punktā prasītāju nevar uzskatīt par tādu, kas gūst labumu no Sīrijas režīma Aman Holding priekšsēdētāja vietnieka statusā. Otrām kārtām, no raksta tīmekļvietnē “7al.net” izriet, ka prasītājs izveidoja aviosabiedrību, lai gan Sīrijā civilās aviācijas nozarei ir lielas grūtības, ņemot vērā militārās operācijas, kā rezultātā ir pārtraukti tūristu pārvadājumi un pārtraukta pakalpojumu sniegšana dažās lidostās. Tomēr šī sprieduma 96. punktā Vispārējā tiesa ir konstatējusi, ka prasītājs vairs nav Fly Aman vairākuma akcionārs. Turklāt ne no viena no pierādījumu elementiem, kas ir iekļauti dokumentā WK 47/2019 INIT un dokumentā WK 3600/2020 REV 1, neizriet, ka prasītājs minētās sabiedrības vairākuma akcionāra un pēc tam bijušā vairākuma akcionāra statusā gūst labumu no Sīrijas režīma vai ka viņš to atbalsta.

128

Tādējādi ir jāsecina, ka Padome nav iesniegusi pietiekami konkrētu, precīzu un saskaņotu norāžu kopumu, kas var pierādīt, ka prasītājs atbalsta Sīrijas režīmu un/vai gūst no tā priekšrocību. Tādējādi otrais prasītāja vārda iekļaušanas attiecīgajos sarakstos iemesls, ņemot vērā viņa saistību ar Sīrijas režīmu, nav pietiekami pierādīts, līdz ar to prasītāja vārda iekļaušana, runājot par apstrīdētajiem aktiem, nav pamatota.

129

Līdz ar to ir jāapmierina prasības pirmais pamats un tādējādi ir jāatceļ apstrīdētie akti, ciktāl tie attiecas uz prasītāju, neizskatot prasības pamatojumam izvirzīto otro, trešo, ceturto, piekto un sesto pamatu.

[..]

 

Ar šādu pamatojumu

VISPĀRĒJĀ TIESA (ceturtā palāta)

nospriež:

 

1)

Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2019/87 (2019. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju, Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/85 (2019. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā, Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/806 (2019. gada 17. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju, Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/798 (2019. gada 17. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā, Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/719 (2020. gada 28. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju, un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2020/716 (2020. gada 28. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā, atcelt, ciktāl šie tiesību akti attiecas uz Khaldoun Al Zoubi.

 

2)

Eiropas Savienības Padome atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

 

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2021. gada 24. novembrī.

[Paraksti]


( *1 ) Tiesvedības valoda – angļu.

( 1 ) Ietverti tikai tie šī sprieduma punkti, kuru publicēšanu Vispārējā tiesa uzskata par lietderīgu.

Top