EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0256

Vispārējās tiesas spriedums (ceturtā palāta), 2021. gada 24. novembris (Izvilkumi).
Bashar Assi pret Eiropas Savienības Padomi.
Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju – Līdzekļu iesaldēšana – Kļūdas vērtējumā – Samērīgums – Tiesības uz īpašumu – Tiesības veikt saimniecisku darbību – Pilnvaru nepareiza izmantošana – Pienākums norādīt pamatojumu – Tiesības uz aizstāvību – Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu.
Lieta T-256/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:818

 VISPĀRĒJĀS TIESAS SPRIEDUMS (ceturtā palāta)

2021. gada 24. novembrī ( *1 )

Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju – Līdzekļu iesaldēšana – Kļūdas vērtējumā – Samērīgums – Tiesības uz īpašumu – Tiesības veikt saimniecisku darbību – Pilnvaru nepareiza izmantošana – Pienākums norādīt pamatojumu – Tiesības uz aizstāvību – Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

Lietā T‑256/19

Bashar Assi , Damaska (Sīrija), ko pārstāv L. Cloquet, advokāts,

prasītājs,

pret

Eiropas Savienības Padomi, ko pārstāv S. Kyriakopoulou un V. Piessevaux, pārstāvji,

atbildētāja,

par prasību, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2019/87 (2019. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV 2019, L 18 I, 13. lpp.), Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/85 (2019. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (OV 2019, L 18 I, 4. lpp.), Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/806 (2019. gada 17. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV 2019, L 132, 36. lpp.), Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/798 (2019. gada 17. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (OV 2019, L 132, 1. lpp.), Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/719 (2020. gada 28. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV 2020, L 168, 66. lpp.), un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2020/716 (2020. gada 28. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (OV 2020, L 168, 1. lpp.), ciktāl šie tiesību akti attiecas uz prasītāju,

VISPĀRĒJĀ TIESA (ceturtā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētājs S. Žervazonī [SGervasoni], tiesneši L. Madise [L. Madise] un H. Martins i Peress de Nanklaress [J. Martín y Pérez de Nanclares] (referents),

sekretārs: L. Ramete [L. Ramette], administrators,

ņemot vērā rakstveida procesu un pēc 2020. gada 22. oktobra tiesas sēdes,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums ( 1 )

Tiesvedības priekšvēsture un fakti pēc prasības iesniegšanas

[..]

12

Ar Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2019/87 (2019. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Lēmumu 2013/255 (OV 2019, L 18 I, 13. lpp.), un ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/85 (2019. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Regulu Nr. 36/2012 (OV 2019, L 18 I, 4. lpp.) (turpmāk tekstā kopā – “sākotnējie tiesību akti”), prasītāja vārds tika iekļauts personu, vienību un struktūru, kurām piemēro Lēmuma 2013/255 I pielikumā un Regulas Nr. 36/2012 II pielikumā ietvertos ierobežojošos pasākumus, sarakstu (turpmāk tekstā kopā – “attiecīgie saraksti”) A tabulas 270. rindā, pamatojoties uz šādiem iemesliem:

“Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā, kam ir intereses un kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs, tostarp viņa loma kā aviosabiedrības Fly Aman dibinātājam un “Aman [Dimashq]” Direktoru padomes [valdes] priekšsēdētājam; kopuzņēmums, kas iesaistīts režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku Marota City celtniecības projektā. Kā “Aman [Dimashq]” Direktoru padomes priekšsēdētājs Assi gūst labumu no režīma un/vai atbalsta to.”

[..]

16

2019. gada 17. maijā Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2019/806, ar ko groza Lēmumu 2013/255 (OV 2019, L 132, 36. lpp.), ar kuru šī pēdējā minētā lēmuma piemērošana tika pagarināta līdz 2020. gada 1. jūnijam; tajā pašā dienā Padome pieņēma arī Īstenošanas regulu (ES) 2019/798, ar ko īsteno Regulu Nr. 36/2012 (OV 2019, L 132, 1. lpp.) (turpmāk tekstā kopā – “2019. gada saglabāšanas akti”). Prasītāja vārds tika saglabāts attiecīgo sarakstu A tabulas 270. rindā, pamatojoties uz iemesliem, kas ir identiski tiem, kuri ir ietverti sākotnējos tiesību aktos (turpmāk tekstā – “2019. gada iemesli”).

[..]

21

2020. gada 28. maijā Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2020/719, ar ko groza Lēmumu 2013/255 (OV 2020, L 168, 66. lpp.), ar ko pēdējā minētā lēmuma piemērošana tika pagarināta līdz 2021. gada 1. jūnijam, un Īstenošanas regulu (ES) 2020/716, ar ko īsteno Regulu Nr. 36/2012 (OV 2020, L 168, 1. lpp.) (turpmāk tekstā kopā – “2020. gada saglabāšanas akti”). Prasītāja vārds tika saglabāts attiecīgo sarakstu A tabulas 270. rindā, ņemot vērā iemeslus, kas daļēji atšķiras no tiem, kuri ir minēti 2019. gada saglabāšanas aktos (turpmāk tekstā – “2020. gada iemesli”). Ierobežojošu pasākumu veikšanu pret viņu Padome pamatoja ar šādiem iemesliem:

“Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā, kam ir intereses un kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs, tostarp viņa loma kā aviosabiedrības Fly Aman partnerim–dibinātājam un, līdz 2019. gada maijam, Aman [Dimashq] direktoru padomes priekšsēdētājam; kopuzņēmums, kas iesaistīts režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku Marota City celtniecības projektā. Ar savas darījumdarbības starpniecību Assi gūst labumu no Sīrijas režīma un/vai nodrošina tam atbalstu. [2020. gada 30. janvārī] kopā ar Samer Foz un viņa vārdā Assi nodibināja uzņēmumu Aman Facilities.”

[..]

Tiesvedība un lietas dalībnieku prasījumi

23

Ar prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2019. gada 15. aprīlī, prasītājs cēla šo prasību atcelt sākotnējos tiesību aktus, ciktāl šie akti skar prasītāju.

24

Ar atsevišķu dokumentu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2019. gada 30. jūlijā, prasītājs, pamatojoties uz Vispārējās tiesas Reglamenta 86. pantu, pielāgoja prasības pieteikumu tādējādi, ka ar to tiek lūgts atcelt arī 2019. gada saglabāšanas aktus, ciktāl šie akti skar prasītāju. Prasītājs atkārtoja arī prasījumu daļas, kas ir ietvertas prasības pieteikumā.

25

2019. gada 8. augustā Padome Vispārējās tiesas kancelejā iesniedza iebildumu rakstu un apsvērumus par pirmo grozījumu rakstu.

26

Replika tika iesniegta 2019. gada 1. oktobrī.

27

Ar 2019. gada 17. oktobra lēmumu Vispārējās tiesas priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 27. panta 3. punktu nodeva lietu jaunam tiesnesim referentam, kas darbojas ceturtajā palātā.

28

Atbilde uz repliku tika iesniegta 2020. gada 8. janvārī.

29

Tiesvedības rakstveida daļa tika pabeigta 2020. gada 8. janvārī.

30

Reglamenta 89. panta 3. punkta a) apakšpunktā paredzēto procesa organizatorisko pasākumu ietvaros Vispārējā tiesa 2020. gada 22. jūlijā lūdza Padomi atbildēt uz virkni jautājumu. Padome uz jautājumiem atbildēja noteiktajā termiņā.

31

Ar atsevišķu dokumentu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2020. gada 13. augustā, prasītājs, pamatojoties uz Reglamenta 86. pantu, otrreiz pielāgoja prasības pieteikumu tādējādi, ka ar to tiek lūgts atcelt arī 2020. gada saglabāšanas aktus, ciktāl tie skar prasītāju. Prasītājs arī atkārtoja prasījumu daļas, kas ir ietvertas prasības pieteikumā, kā arī pirmajā grozījumu rakstā, un pauda jaunus argumentus.

32

2020. gada 2. oktobrī Padome iesniedza savus apsvērumus par otro grozījumu rakstu.

33

Tika uzklausīti lietas dalībnieku mutvārdu paskaidrojumi un viņu atbildes uz jautājumiem, ko Vispārējā tiesa uzdeva 2020. gada 22. oktobra tiesas sēdē.

34

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt sākotnējos tiesību aktus, 2019. gada saglabāšanas aktus un 2020. gada saglabāšanas aktus (turpmāk tekstā kopā – “apstrīdētie akti”), ciktāl tie skar prasītāju;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

35

Padomes prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

prasību noraidīt;

piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

pakārtoti, ja Vispārējā tiesa atcels apstrīdētos aktus, ciktāl tie skar prasītāju, izdot rīkojumu saglabāt spēkā Īstenošanas lēmuma 2019/87, kā arī Lēmuma 2019/806 un Lēmuma 2020/719, ciktāl tie skar prasītāju, sekas, līdz stāsies spēkā Īstenošanas regulas 2019/85, Īstenošanas regulas 2019/798 un Īstenošanas regulas 2020/716, ciktāl tās skar prasītāju, atcelšana.

Juridiskais pamatojums

[..]

Par pirmo pamatu, kas attiecas uz kļūdām vērtējumā

82

Pirmkārt, prasītājs apstrīd, ka ir svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā. Šajā ziņā viņš apstrīd elementus, ko Padome ir ņēmusi vērā, lai viņa vārdu ietvertu attiecīgajos sarakstos. Prasītājs it īpaši norāda, ka ir vienkāršs darbinieks, ko nodarbina Aman Holding JSC. Viņš atzīst, ka atbilstoši amata pienākumiem viņam bija uzticēts būt Aman Holding pārstāvim Aman Damascus JSC (turpmāk tekstā – “Aman Dimashq”) valdē un viņš pildīja šīs pēdējās minētās sabiedrības valdes priekšsēdētāja pienākumus. Tomēr viņš apgalvo, ka atkāpās no amata Aman Holding un ka tādējādi, pildot savus pienākumus, viņš šo sabiedrību vairs nepārstāv kā Aman Dimashq valdes loceklis. Šajā ziņā viņš norāda, ka Aman Dimashq nav kopuzņēmums, kurš gūst atbalstu no režīma, un ka Marota City projekta ietvaros viņš nav izmantojis atsavinātos zemes gabalus, kas pieder personām, kuras ir pārcēlušās uz citu vietu Sīrijā esošā konflikta dēļ, kas tām esot liedzis atgriezties savās mājvietās. Replikā viņš norāda, ka zemes gabalos, kuros tiks īstenots Marota City projekts, nav norisinājušās sadursmes starp opozīcijas spēkiem un Sīrijas režīmu un ka Damaskas (Sīrija) rajoni, kas atrodas šajā teritorijā, nekad nav bijuši nopostīti bruņotā konflikta laikā, kurš norisinājās Sīrijā. Visbeidzot, viņš noliedz, ka viņam piederētu jebkādas kapitāldaļas kopuzņēmumā Aman Dimashq. Turklāt prasītājs apstrīd, pirmkārt, ka viņam pieder kapitāldaļas Fly Aman un, otrkārt, ka viņš ir šīs sabiedrības partneris–dibinātājs, jo Fly Aman izveidošana stājās spēkā pēc tam, kad viņš tika aizstāts kā dibinātājs un akcionārs.

83

Otrkārt, runājot par 2020. gada saglabāšanas aktiem, prasītājs apstrīd jauno viņa vārda iekļaušanas iemeslu un šajā ziņā norāda, ka viņa statuss Aman Facilities OPLLC nevar viņam piešķirt svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu, jo šai sabiedrībai ir ļoti neliels kapitāls un tā darbojas šaurā darbības nozarē. Turklāt Aman Facilities nav Aman Holding filiāle vai meitasuzņēmums un to neatbalsta pēdējā minētā vai S. Foz.

84

Treškārt, prasītājs apstrīd savu sakni ar Sīrijas režīmu.

85

Ceturtkārt, prasītājs apgalvo, ka nevienā no dokumenta WK 50/2019 INIT daļām nav atsauces uz viņa varbūtējo saikni ar Sīrijas režīmu un ka šīs daļas attiecas galvenokārt uz S. Foz.

86

Padome apstrīd prasītāja argumentus.

Ievada apsvērumi

[..]

94

Jāatgādina, kā tas izriet no šī sprieduma 50. un 51. punkta, ka prasītāja vārda iekļaušana ir pamatota, pirmkārt, ar kritēriju, kas ir definēts 27. panta un 28. panta 2. punkta a) apakšpunktā Lēmumā 2013/255, kas grozīts ar Lēmumu 2015/1836, un 15. panta 1.a punkta a) apakšpunktā Regulā Nr. 36/2012, kas grozīta ar Regulu 2015/1828 (svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, kritērijs) un, otrkārt, ar kritēriju, kurš ir definēts minētā lēmuma 27. un 28. panta 1. punktā un minētās regulas 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā (saistības ar režīmu kritērijs).

[..]

Par svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu

115

Jāpārbauda, vai visi Padomes iesniegtie pierādījumi atbilst pierādīšanas pienākumam, kas tai ir saskaņā ar šī sprieduma 89. punktā atgādināto judikatūru, un tādējādi veido pietiekami konkrētu, precīzu un saskaņotu norāžu kopumu, lai pamatotu pirmo iekļaušanas iemeslu.

116

Šajā ziņā Padome uzskatīja, ka prasītājs ir svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. Runājot par sākotnējiem tiesību aktiem un 2019. gada saglabāšanas aktiem, pierādījumi, ko Padome ir iesniegusi dokumentā WK 50/2019 INIT, attiecas uz trim darbībām, proti, viņa kā aviosabiedrības Fly Aman partnera–dibinātāja statusu, viņa kā Aman Dimashq, kas ir kopuzņēmums, kurš darbojas Marota City projektā, valdes priekšsēdētāja statusu un, visbeidzot, viņa pienākumiem Aman Holding, kas ir saistīti ar viņa kā iepriekš minētās valdes priekšsēdētāja statusu. Runājot par 2020. gada saglabāšanas aktiem, papildus iepriekš minētajām darbībām papildu pierādījumos, ko Padome ir iesniegusi dokumentā WK 3599/2020 REV 1, ir minēts, ka prasītājs kopā ar S. Foz un viņa vārdā nodibināja Aman Facilities.

117

Tādējādi ir jāpārbauda katrs no šiem elementiem.

– Par “Fly Aman” partnera–dibinātāja statusu

118

Runājot par iemeslu, kas ir ietverts apstrīdētajos tiesību aktos un kas attiecas uz Fly Aman partnera–dibinātāja statusu, no pierādījumiem, kuri ir iegūti no tīmekļvietnēm “Aliqtisadi”, “Eqtsad News” un “7al.net”, izriet, ka prasītājs ir Fly Aman partneris–dibinātājs. Turklāt tīmekļvietnē “7al.net” ir precizēts, ka Sīrijas Iekšējās tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrija ir ratificējusi Fly Aman, kurā 10 % no kapitāldaļām pieder prasītājam, statūtus.

119

Šajā ziņā, pirmkārt, prasītājs apstrīd, ka viņam pieder Fly Aman kapitāldaļas, un norāda, ka tās katrā ziņā esot mazākuma kapitāldaļas. Sava apgalvojuma pamatojumam viņš iesniedz Fly Aman statūtu pirmo versiju, kas datēta ar 2018. gada 22. februāri un ko ir parakstījis Sīrijas uzņēmumu direktorāts, un Fly Aman reģistrācijas apliecību, kura ir datēta ar 2018. gada 28. maiju. Otrkārt, prasītājs apstrīd, ka ir Fly Aman dibinātājs, un norāda, ka Fly Aman izveide stājās spēkā pēc tam, kad sabiedrība B viņu bija aizstājusi kā dibinātāju–dalībnieku.

120

Jānorāda, ka Fly Aman2018. gada 28. maija reģistrācijas apliecībā ir minēts, ka uzņēmuma dibinātāji ir Al Zoubi un sabiedrība B. Turklāt no tā izriet, ka sabiedrība B ir Fly Aman akcionāre vienlaikus ar Al Zoubi. Savukārt prasītāja vārds tajā nav minēts. Tomēr pirmajā Fly Aman statūtu versijā, kas datēta ar 2018. gada 22. februāri un ko ir parakstījis Sīrijas uzņēmumu direktorāts, prasītājs ir norādīts kā Fly Aman dibinātājs un partneris un tajā ir minēts, ka viņam pieder 10 % no uzņēmuma kapitāla. Šajā ziņā ir jānorāda, ka prasītājs nav pierādījis, ka Fly Aman2018. gada 22. februāra statūti nav radījuši tiesiskas sekas laikposmā no to pieņemšanas dienas līdz 2018. gada 28. maija reģistrācijas apliecības izdošanas datumam, ņemot vērā, ka sabiedrība nebija izveidota, lai gan tās statūtus bija ratificējis Sīrijas uzņēmumu direktorāts. Tiesas sēdē viņš savukārt apstiprināja, ka runa ir nevis par statūtu pirmo versiju, bet gan par Fly Aman galīgajiem statūtiem, kuri vēl nav reģistrēti Sīrijas uzņēmumu direktorātā. Visbeidzot, prasītājs atzīst, ka nav iesniedzis pierādījumus par sava amata pilnvaru nodošanu sabiedrībai B, kas 2018. gada 28. maija reģistrācijas apliecībā ir norādīta kā partnere–dibinātāja. Jāatgādina, ka prasītāja vārds attiecīgajos sarakstos tika ietverts viņa kā aviosabiedrības Fly Aman partnera–dibinātāja statusa dēļ, nevis vienkārša akcionāra statusa dēļ. Katrā ziņā prasītājs nonāk pretrunās savos rakstveida dokumentos, jo, lai gan apstrīd, ka ir akcionārs, viņš atzīst, ka tāds ir, apgalvojot, ka esot tikai mazākuma akcionārs. Turklāt saistībā ar 2020. gada saglabāšanas aktiem ir jāpiebilst, ka pierādījumos, kas ir gūti no tīmekļvietnēm “Aliqtisadi” un “Eqtsad News”, kuras ir norādītas dokumentā WK 3599/2020 REV 1, ir minēts, ka prasītājs ir Fly Aman partneris–dibinātājs.

121

No iepriekš izklāstītā izriet, ka prasītājam nav izdevies apstrīdēt iemeslu, saskaņā ar kuru 2018. gada 22. februārī, kad tika izveidota Fly Aman, viņš bija tās partneris–dibinātājs. Tādējādi iekļaušanas iemesls, kas attiecas uz to, ka prasītājs ir aviosabiedrības Fly Aman partneris–dibinātājs, un kas ir norādīts apstrīdētajos tiesību aktos, ir pamatots.

– Par “Aman Dimashq” valdes priekšsēdētāja statusu

[..]

127

Otrkārt, runājot par 2020. gada saglabāšanas aktiem, ir jānorāda, ka attiecībā uz iemeslu, kas attiecas uz prasītāja kā Aman Dimashq valdes priekšsēdētāja statusu, Padome viņa vārdu ir saglabājusi attiecīgajos sarakstos, minot tieši atkāpšanās no amata datumu, uz kuru ir norādījusi ieinteresētā persona, proti, 2019. gada maiju. Tas nozīmē, ka Padome ir atzinusi, ka ir pierādīts fakts, ka no 2019. gada maija prasītājs vairs nebija Aman Dimashq valdes priekšsēdētājs.

128

No judikatūras izriet – tas, ka persona vairs neveic pienākumus kādā struktūrā, pats par sevi vien nenozīmē, ka šiem agrākajiem pienākumiem nav nekādas nozīmes, jo viņas agrākās darbības varētu ietekmēt viņas rīcību. Judikatūrā tomēr ir precizēts, ka personas agrākie pienākumi, tos aplūkojot atsevišķi, nevar pamatot tās vārda ietveršanu attiecīgajos sarakstos. Ja Padome vēlējās balstīties uz minētās personas agrākajām darbībām, tai bija jāiesniedz pamatotas un saskaņotas norādes, kas ļauj saprātīgi uzskatīt, ka šī persona saglabā saikni ar struktūru, kurā tā bija nodarbināta apstrīdētā tiesību akta pieņemšanas dienā, kas pamato tās vārda ietveršanu sarakstos pēc darbības izbeigšanas šajā struktūrā (pēc analoģijas skat. spriedumus, 2013. gada 6. septembris, Bateni/Padome, T‑42/12 un T‑181/12, nav publicēts, EU:T:2013:409, 64. un 65. punkts, un 2016. gada 18. februāris, Jannatian/Padome, T‑328/14, nav publicēts, EU:T:2016:86, 40. punkts).

129

Šajā gadījumā no dokumenta WK 3599/2020 REV 1 neizriet, ka Padome būtu iesniegusi pamatotas un saskaņotas norādes šī sprieduma 128. punktā atgādinātās judikatūras izpratnē, kas ļautu saprātīgi uzskatīt, ka prasītājs ir saglabājis saikni ar struktūru, kurā viņš bija nodarbināts apstrīdētā tiesību akta pieņemšanas dienā. Tādējādi dokumentā WK 3599/2020 REV 1 nav neviena pierādījuma, kas varētu pamatot to, ka, neraugoties uz prasītāja atkāpšanos no amata 2019. gada maijā, šī norāde būtu jāsaglabā iekļaušanas iemeslos. It īpaši Padome nepaskaidro un nav pierādījusi, kādā veidā tas, ka līdz 2019. gada maijam prasītājs bija Aman Dimashq valdes priekšsēdētājs, pamato to, ka 2020. gada saglabāšanas aktu pieņemšanas dienā šis elements tiek izmantots, lai pierādītu viņa kā svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu. Šajā ziņā nav pierādīts, ka prasītājs saglabāja īpašu saikni ar Aman Dimashq. Jānorāda arī, ka tiesas sēdē Padome atzina, ka prasītājs bija beidzis pildīt savus pienākumus, atkāpjoties no amata, un atsaucās tikai uz citām viņa komercdarbībām, lai to būtiskā rakstura dēļ pamatotu prasītāja kā svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, kvalifikāciju.

130

Tādējādi ir jāsecina, ka, runājot par 2020. gada saglabāšanas aktiem, Padome nevarēja norādīt iemeslu, kas attiecas uz prasītāja kā Aman Dimashq valdes priekšsēdētāja statusu līdz 2019. gada maijam, lai pierādītu viņa kā svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu.

– Par prasītāja kā “Aman Dimashq”, kas ir kopuzņēmums, kurš ir iesaistīts “Marota City” celtniecības projektā, valdes priekšsēdētāja dalību režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku projektā

[..]

135

Runājot, otrkārt, par iemesliem, kas ir ietverti 2020. gada saglabāšanas aktos, pietiek konstatēt – tā kā šī sprieduma 130. punktā ir konstatēts, ka, lai pierādītu prasītāja kā svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu, Padome nevarēja norādīt iemeslu, kurš attiecas uz viņa kā Aman Dimashq valdes priekšsēdētāja statusu līdz 2019. gada maijam, a fortiori tā nevar norādīt uz viņa dalību Marota City projektā šajā statusā, lai pierādītu minēto statusu.

– Par “Aman Holding” darbinieka statusu

[..]

138

Otrkārt, pārbaudot 2020. gada saglabāšanas aktu likumību, ir jāatgādina, ka prasītājs vairs nebija Aman Dimashq valdes priekšsēdētājs, kā Vispārējā tiesa to ir konstatējusi šī sprieduma 130. punktā.

139

Turklāt no lietas materiāliem izriet, ka prasītājs savu amatu Aman Holding saglabāja aptuveni vienu gadu pēc atkāpšanās no amata dienas. Turklāt, atbildot uz Vispārējās tiesas jautājumu, kas tika uzdots tiesas sēdē, prasītājs precizēja, ka viņa alga tika samazināta uz pusi. It īpaši viņa darba līgumā, kas noslēgts ar Aman Holding, bija noteikts, ka viņš algā saņem 1250000 SYP (apmēram 2526,60 EUR) mēnesī. Turklāt viņš norāda, ka vairs nav tik ļoti iesaistīts Aman Holding projektos, ņemot vērā, ka viņš uzrauga mazāk projektu. Turklāt savos rakstveida dokumentos, kā tas tika apstiprināts tiesas sēdē, prasītājs bija lūdzis Aman Holding atļauju izveidot Aman Facilities, jo viņš saņēma algu no Aman Holding un vēlējās pieņemt uzņēmuma nosaukumu, kurš ir līdzīgs Aman Holding, un tas norāda, ka viņam nebija plašu iespēju savu uzņēmējdarbības projektu īstenot tā, kā viņš to bija iecerējis. Visbeidzot, prasītājs norādīja, ka Aman Holding viņam bija palīdzējusi atrast advokātu, kas viņu pārstāvētu, un bija apņēmusies segt tiesāšanās izdevumus, kuri viņam rastos saistībā ar prasību pret strīdīgajiem ierobežojošajiem pasākumiem.

140

No tā izriet, ka prasītājs ir saglabājis saikni ar Aman Holding, bet ka tā ir būtiski mainījusies salīdzinājumā ar to, kāda pastāvēja sākotnējo tiesību aktu un 2019. gada saglabāšanas aktu pieņemšanas brīdī. Prasītājs apgalvo, un Padome pret to neiebilst, ka viņš vairs neuzrauga projektu un ka Aman Holding viņam ir atļāvusi saglabāt šo darbu, līdz viņš atradīs citu ienākumu avotu. Turklāt, tā kā prasītājs vairs nav pilnvarotais pārstāvis, bet ir vienkāršs Aman Holding darbinieks, nevar atzīt, ka viņa darbība šajā sabiedrībā viņu padara par svarīgu uzņēmēju. Tādējādi ir jāsecina, ka, runājot par 2020. gada saglabāšanas aktiem, Padome, lai pierādītu prasītāja kā svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu, nevarēja atsaukties uz viņa kā darbinieka statusu Aman Holding.

– Par statusu “”Aman Facilities” biedrs un dibinātājs kopā ar S. Foz un viņa vārdā”

141

Runājot par jauno iemeslu, kas ir ietverts 2020. gada saglabāšanas aktos, ir jānorāda – prasītājs atzīst, ka ir izveidojis Aman Facilities, un to pamato ar grūtībām atrast darbu pēc tam, kad Padome bija pieņēmusi sākotnējos tiesību aktus un 2019. gada saglabāšanas aktus.

142

Pirmkārt, ir jānorāda, ka Aman Facilities dibināšanas datums, kas ir norādīts iemeslos, ar kuriem ir pamatoti 2020. gada saglabāšanas akti, neatbilst tam, ko prasītājs ir norādījis otrajā grozījumu rakstā. Minētajos iemeslos ir precizēts, ka sabiedrība tika izveidota 2020. gada 30. janvārī, un to apstiprina raksts tīmekļvietnē “Aliqtisadi”. Savukārt prasītājs norāda, ka sabiedrība tika izveidota 2019. gada maijā, tikai dažas dienas pirms tam, kad viņš faktiski atstāja pilnvarotā pārstāvja amatu Aman Holding, proti, 2019. gada 28. maijā. Turklāt saskaņā ar prasītāja iesniegto Aman Facilities reģistrācijas apliecību sabiedrība tika izveidota 2019. gada 23. maijā. Visbeidzot, arī Syria International Islamic Bank apliecinājums apstiprina izveidi pirms 2020. gada 30. janvāra, jo šīs sabiedrības izveidei piešķirtā aizdevuma atmaksa tika sākta 2019. gada 10. novembrī. Šī datuma atšķirība tomēr nevar ietekmēt 2020. gada saglabāšanas aktu likumību, jo, pat ja uzskata, ka Padome ir atsaukusies uz nepareizu datumu, neapstrīdams paliek fakts, ka prasītājs atzina, ka šo sabiedrību ir izveidojis pirms minēto aktu pieņemšanas.

143

Otrkārt, no raksta tīmekļvietnē “Aliqtisadi” izriet, ka Aman Facilities darbojas tūrisma nozarē un sniedz viesnīcu pakalpojumus. Saskaņā ar šo rakstu sabiedrības darbības jomas ir šādas: viesnīcu, privātu struktūru un ar tūrismu, pakalpojumu sniegšanu vai administrēšanu saistītu iestāžu vadība un konsultāciju sniegšanas darbība tūrisma un pakalpojumu jomā. Prasītājs apgalvo, ka Aman Facilities sniedz tīrīšanas un sterilizācijas pakalpojumus dažiem uzņēmumiem un struktūrām, kas var ietvert viesnīcas, bet savukārt apstrīd, ka šī sabiedrība veic vai attīsta viesnīcu vai tūrisma darbību. Sava argumenta pamatojumam viņš iesniedz divus pakalpojumu sniegšanas līgumus, kuru priekšmets apstiprina, ka Aman Facilities sniedz tīrīšanas un sterilizācijas pakalpojumus viesnīcā. Prasītājs iesniedz arī Aman Facilities reģistrācijas apliecību, kas datēta ar 2020. gada 22. janvāri, kura tomēr apstiprina Aman Facilities uzņēmējdarbības aprakstu, kāds ir atspoguļots rakstā “Aliqtisadi”. Līdz ar to abi pakalpojumu sniegšanas līgumi un Aman Facilities reģistrācijas apliecība neliek apšaubīt rakstā “Aliqtisadi” minēto darbību jomu uzskaitījumu un tādējādi arī minētā raksta atbilstību.

144

Treškārt, runājot par 2020. gada iemeslu daļu, kurā ir minēts, ka prasītājs ir izveidojis Aman Facilities kopā ar S. Foz un viņa vārdā, ir jānorāda, ka Padome ir iesniegusi tikai vienu rakstu, kura mērķis ir to pierādīt, proti, rakstu ar nosaukumu “Bashar Assi, jaunais S. Foz sabiedrotais ieguldījumu jomā” no tīmekļvietnes “Eqtsad News”, kurā ir atsauce uz saikni, kas pastāv starp SFoz un prasītāju. Saskaņā ar šo raktu S. Foz izmanto prasītāja vārdu jaunu sabiedrību izveidošanai. Šīs sadarbības ietvaros prasītājs esot saņēmis Sīrijas Iekšējās tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrijas atļauju Aman Facilities izveidei.

145

Jānorāda, ka šajā jautājumā prasītājs ir iesniedzis apliecinājumu – kuru ir sagatavojusi Syria International Islamic Bank atbildīgā amatpersona un kurš ir datēts ar 2020. gada 13. augustu –, kas pierāda, ka pastāv aizdevums 20 miljonu SYP (apmēram 26000 EUR) apmērā, kurš ir piešķirts prasītājam, kā arī šī kredīta atmaksas termiņu grafiks, ko sāk skaitīt 2019. gada 10. novembrī. Prasītājs uzskata, ka šis bankas aizdevums ir izmantots, lai finansētu daļu no Aman Facilities izveides, jo otra daļa tika finansēta no viņa privātajiem līdzekļiem. Šajā ziņā tiesas sēdē Padome norādīja – nevar izslēgt, ka prasītājam ir bijuši citi finansējuma avoti, izmantojot S. Foz vai citas bankas starpniecību, pat ja viņš ir atzinis, ka viņam nav nekādu pierādījumu, lai apliecinātu savus apgalvojumus.

146

No iepriekš izklāstītā izriet, ka prasītājs ir pierādījis, bet Padome nekādus lietderīgus iebildumus nav izvirzījusi, ka aizdevumu ir ņēmis personīgi savā vārdā Aman Facilities izveidei. Tāpat arī no raksta tīmekļvietnē “Eqtsad News” izriet, ka atļauju minētās sabiedrības izveidei prasītājam izsniedza Sīrijas Iekšējās tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrija. Savukārt no tā neizriet, ka Aman Facilities oficiāli ir izveidojis prasītājs un S. Foz.

147

Ceturtkārt, tiesas sēdē Padome atsaucās uz līdzību starp Aman Holding un Aman Facilities nosaukumiem, lai uzsvērtu saikni, kas pastāv starp S. Foz un prasītāju, un lai tādējādi pierādītu, ka patiesībā Aman Facilities tika izveidota S. Foz vārdā. Prasītājs savukārt šo izvēli pamato ar priekšrocību mārketinga nolūkā, lai varētu kļūt pamanāmāks un attīstītu savu darbību, gūstot labumu no Aman Holding reputācijas.

148

Šajā ziņā pietiek konstatēt – tas, ka abu šo sabiedrību nosaukumiem ir kopīgs vārds Aman, pats par sevi nevar būt pietiekams pierādījums, lai pierādītu, ka Aman Facilities ir izveidota kopā ar S. Foz un viņa vārdā. Tāpat arī, pat ja prasītājs ir norādījis, ka vārdu Aman Facilities ir izvēlējies, lai gūtu labumu no Aman Holding atpazīstamības, ne no viena dokumentā WK 3599/2020 REV 1 ietvertā pierādījuma elementa neizriet ne tas, ka Aman Facilities ir šādi nosaukta, ņemot vērā tās saikni ar Aman Holding, ne tas, ka S. Foz ir apstiprinājis šādu rīcību.

149

Piektkārt, neviens dokumentā WK 3599/2020 REV 1 ietvertais pierādījums nepierāda, ka Aman Facilities darbība radītu labumu S. Foz vai pat Aman Holding.

150

Visbeidzot, sestkārt, pat ja no lietas materiāliem izriet, ka Aman Holding pieder S. Foz, ir svarīgi norādīt, ka 2020. gada saglabāšanas aktos norādītie iekļaušanas iemesli attiecas uz saikni, kas pastāv starp Aman Facilities un S. Foz, un tajos nav minēta saikne starp Aman Holding un Aman Facilities.

151

No visa iepriekš minētā izriet – lai gan prasītājs atzīst, ka ir izveidojis Aman Facilities, nav iespējams apgalvot, ka, izveidojot minēto sabiedrību, viņš ir rīkojies S. Foz vārdā. No judikatūras izriet, ka, ņemot vērā situāciju Sīrijā, Padome ir izpildījusi savu pierādīšanas pienākumu, ja Savienības tiesā tā sniedz pietiekami konkrētu, precīzu un saskaņotu norāžu kopumu, kas ļauj konstatēt, ka pastāv pietiekama saikne starp personu, uz kuru attiecas līdzekļu iesaldēšanas pasākums, un apkaroto režīmu (spriedums, 2015. gada 21. aprīlis, Anbouba/Padome, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, 52. punkts). Šajā ziņā vienīgais Padomes iesniegtais pierādījuma elements, kura mērķis ir pierādīt jaunā iekļaušanas iemesla pamatotību, neatbilst no šīs judikatūras izrietošajām prasībām, it īpaši ņemot vērā, ka prasītājs ir iesniedzis pretējus pierādījumu elementus un argumentus.

– Secinājums par prasītāja kā svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu

[..]

170

Otrkārt, runājot par 2020. gada saglabāšanas aktiem, no iepriekš izklāstītā izriet, ka Padome ir iesniegusi pietiekami konkrētu, precīzu un saskaņotu norāžu kopumu, kas ļauj konstatēt, ka prasītājs bija Fly Aman partneris–dibinātājs un izveidoja Aman Facilities. Savukārt tai nav izdevies pierādīt prasītāja nozīmīgo lomu Aman Holding, kā tas izriet no šī sprieduma 139. un 140. punkta. Tāpat arī Padome nav iesniegusi pierādījumus, ka Aman Facilities tika izveidota kopā ar S. Foz un viņa vārdā. Visbeidzot Padome nepamatoti ir balstījusies uz prasītāja kā Aman Dimashq valdes priekšsēdētāja statusu līdz 2019. gada maijam un uz viņa dalību šādā statusā Marota City projektā.

171

Taču, pirmām kārtām, ir jākonstatē, kā tas izriet no raksta tīmekļvietnē “Eqtsad News”, ka Fly Aman vēl nav tikusi izveidota. Prasītājs arī apgalvo, Padomei šo aspektu neapstrīdot, ka Fly Aman neveica nekādu darbību. Otrām kārtām, prasītājs apstiprina, ka ir izveidojis Aman Facilities. Tomēr Aman Facilities, kuras sabiedrības mērķis ir aprakstīts šī sprieduma 143. punktā, izveide nav pietiekams elements, lai pats par sevi pamatotu svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu. Prasītājs turklāt tiesas sēdē, atbildot uz Vispārējās tiesas jautājumu, precizēja, ka šī sabiedrība nodarbina ļoti nelielu skaitu darbinieku, kas nepārsniedz piecus darbiniekus, un Padome to nav apstrīdējusi. Šādos apstākļos nevar uzskatīt, ka Padome ir pietiekami pierādījusi prasītāja kā svarīga uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu 2020. gada saglabāšanas aktu pieņemšanas laikā.

172

Tādējādi, runājot par 2020. gada saglabāšanas aktiem, pirmais iekļaušanas iemesls nav pietiekami pamatots; līdz ar to ir jāizskata otrais iekļaušanas iemesls.

Par saistību ar Sīrijas režīmu

173

Jānorāda, ka otrais iekļaušanas iemesls, kas izriet no 2020. gada saglabāšanas aktiem, ir saistīts ar atbalstu Sīrijas režīmam un priekšrocību, kuru no minētā režīma gūst prasītājs, ņemot vērā viņa komercdarbību.

174

Tādējādi ir jāidentificē attiecīgās komercdarbības.

175

Jākonstatē, ka komercdarbības, attiecībā uz kurām Padome uzskata, ka prasītājs ar tām atbalsta Sīrijas režīmu un no tā gūst labumu, ir tās pašas, kuras tai lika viņu uzskatīt par svarīgu uzņēmēju, kas darbojas Sīrijā.

176

Šajā ziņā nevar izslēgt, ka konkrētas personas iekļaušanas iemesli zināmā mērā pārklājas – tādā ziņā, ka personu var kvalificēt kā svarīgu uzņēmēju, kas darbojas Sīrijā, un uzskatīt, ka, veicot savu darbību, tā gūst labumu no Sīrijas režīma vai atbalsta šo režīmu ar šīs pašas darbības starpniecību. Tas izriet tieši no tā, kā tas ir noteikts Lēmuma 2015/1836 6. apsvērumā, ka cieša sadarbība ar Sīrijas režīmu un atbalsta saņemšana, ko sniedz šī personu kategorija, ir viens no iemesliem, kuru dēļ Padome nolēma izveidot šo kategoriju. Atliek secināt, ka pat šajā gadījumā runa ir par dažādiem kritērijiem (spriedums, 2020. gada 23. septembris, Kaddour/Padome, T‑510/18, EU:T:2020:436, 77. punkts).

177

Taču, pirmkārt, no šī sprieduma 130. un 135. punktā izdarītajiem secinājumiem ir jāsecina – tā kā prasītājs 2020. gada saglabāšanas aktu pieņemšanas dienā nebija Aman Dimashq valdes priekšsēdētājs, nevar uzskatīt, ka viņš šādā statusā guva labumu no Sīrijas režīma, ne arī, ka viņš to atbalstīja, ņemot vērā viņa dalību Marota City projektā.

178

Otrkārt, šī sprieduma 121. punktā ir konstatēts, ka prasītājs ir Fly Aman partneris–dibinātājs. Tomēr prasītājs apgalvo, ka Fly Aman neveic nekādu darbību. Šajā ziņā ir jākonstatē, ka no raksta tīmekļvietnē “Eqtsad News” izriet, ka Fly Aman vēl nav tikusi izveidota. Neviens pierādījuma elements, kas ir ietverts dokumentā WK 50/2019 INIT un dokumentā WK 3599/2020 REV 1, nepierāda, ka prasītājs kā minētās sabiedrības partneris–dibinātājs gūst labumu no Sīrijas režīma, ne arī, ka viņš to atbalsta. Protams, saskaņā ar tīmekļvietni “7al.net” Sīrijā civilās aviācijas nozarei ir lielas grūtības, ņemot vērā Sīrijā notiekošās militārās operācijas, kā rezultātā ir pārtraukti tūristu pārvadājumi un pakalpojumu sniegšana dažās lidostās. Tomēr Padome uz šo apsvērumu nav atsaukusies savos dokumentos, lai pamatotu iespējamu saikni starp sabiedrības izveidi un Sīrijas režīmu.

179

Treškārt, lai gan no šī sprieduma 139. punkta izriet, ka prasītājs saglabā saikni ar Aman Holding, ne no viena pierādījuma elementa, kas ir ietverts dokumentos WK 50/2019 INIT un WK 3599/2020 REV 1, neizriet, ka prasītājs šādā statusā gūst labumu no Sīrijas režīma vai ka viņš to atbalsta. Šajā ziņā prasītājs norādīja, ka vairs neuzrauga projektu Aman Holding ietvaros. Viņš it īpaši iesniedza pierādījumu, ka ir ticis aizstāts kā Aman Holding pilnvarotais un kā ievēlētais Aman Dimashq valdes priekšsēdētājs. Viņš ir pierādījis, ka ir saglabājis darbinieka statusu uz laiku, līdz atradīs citu ienākumu avotu. Tāpat arī atbalsts un labums, ko prasītājs saņem no sava agrākā darba devēja, nav tiešs pierādījums, kurš pierāda, ka viņš atbalsta Sīrijas režīmu vai gūst no tā labumu.

180

Visbeidzot, ceturtkārt, runājot par Aman Facilities, lai gan no šī sprieduma 146. punkta izriet, ka prasītājs no Sīrijas Iekšējās tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrijas ir saņēmis atļauju tās izveidei, ar to vien, ka ir izveidota sabiedrība, kas nodarbina nelielu darbinieku skaitu, nevar pietikt, lai uzskatītu, ka prasītājs gūst priekšrocības no Sīrijas režīma un to atbalsta. Šajā ziņā tīmekļvietnē “Eqtsad News” ir minēta saikne, kas pastāv starp prasītāju un S. Foz, ciktāl pēdējais minētais esot izmantojis prasītāja vārdu, lai izveidotu jaunas sabiedrības, tostarp Aman Facilities. Tomēr šo elementu neapstiprina citi pierādījumi, kas ir ietverti dokumentā WK 3599/2020 REV 1. Turklāt ir jānorāda, ka neviens elements dokumentā WK 3599/2020 REV 1 neļauj secināt, ka prasītājs atbalsta tieši Sīrijas režīmu ar Aman Facilities starpniecību.

181

Ņemot vērā visu iepriekš izklāstīto, ir jākonstatē, ka otrais iemesls prasītāja vārda iekļaušanai attiecīgajos sarakstos, ņemot vērā viņa saistību ar Sīrijas režīmu, nav pietiekami pierādīts, līdz ar to prasītāja vārda saglabāšana ir nepamatota.

182

Tādējādi, runājot par 2020. gada saglabāšanas aktiem, ir jāapmierina pirmais prasības pamats un līdz ar to tie ir jāatceļ, ciktāl tie attiecas uz prasītāju, nepārbaudot ceturto, otro un trešo pamatu, kas ir izvirzīti prasības pamatojumam saistībā ar šiem aktiem.

[..]

 

Ar šādu pamatojumu

VISPĀRĒJĀ TIESA (ceturtā palāta)

nospriež:

 

1)

Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/719 (2020. gada 28. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju, un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2020/716 (2020. gada 28. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā, atcelt, ciktāl tie attiecas uz Bashar Assi.

 

2)

Prasību pārējā daļā noraidīt.

 

3)

Eiropas Savienības Padome sedz savus un atlīdzina pusi no B. Assi tiesāšanās izdevumiem.

 

4)

B. Assi pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem sedz pats.

 

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2021. gada 24. novembrī.

[Paraksti]


( *1 ) Tiesvedības valoda – angļu.

( 1 ) Ietverti tikai tie šī sprieduma punkti, kuru publicēšanu Vispārējā tiesa uzskata par lietderīgu.

Top