EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CC0584

Ģenerāladvokāta M. Kamposa Sančesa-Bordonas [M. Campos Sánchez-Bordona] secinājumi, 2020. gada 16. jūlijs.
Kriminālprocess pret A u.c.
Landesgericht für Strafsachen Wien lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Eiropas izmeklēšanas rīkojums – Direktīva 2014/41/ES – 1. panta 1. punkts – 2. panta c) punkta i) un ii) apakšpunkts – Jēdzieni “tiesu iestāde” un “izdevējiestāde” – Dalībvalsts prokuratūras izdots Eiropas izmeklēšanas rīkojums – Neatkarība no izpildvaras.
Lieta C-584/19.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:587

 ĢENERĀLADVOKĀTA M. KAMPOSA SANČESA‑BORDONAS [M. CAMPOS SÁNCHEZ‑BORDONA] SECINĀJUMI,

sniegti 2020. gada 16. jūlijā ( 1 )

Lieta C‑584/19

Staatsanwaltschaft Wien

pret

A u.c.,

piedaloties

Staatsanwaltschaft Hamburg

(Landesgericht für Strafsachen Wien (Vīnes Krimināllietu apgabaltiesa, Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Prejudiciālā nolēmuma tiesvedība – Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Eiropas izmeklēšanas rīkojums – Prokurors, kas pilda izdevējiestādes funkcijas – Prokuratūras neatkarība no izpildvaras – Direktīva 2014/41/ES – Izdevēja tiesu iestāde – Autonoms jēdziens – Atšķirības starp Direktīvā 2014/41 un Pamatlēmumā 2002/584/TI paredzēto regulējumu – Pamattiesību aizsardzība – Tiesu iestāžu iesaistīšanās nepieciešamība

1.

Vācijas Prokuratūra un Austrijas Prokuratūra attiecīgi ir saskaņā ar Direktīvu 2014/41/ES ( 2 ) noformējamo Eiropas izmeklēšanas rīkojumu (turpmāk tekstā – “EIR”) izdevējiestādes un izpildiestādes.

2.

Šajā lietā Staatsanwaltschaft Hamburg (Hamburgas prokuratūra, Vācija) izdeva EIR, lūdzot Staatsanwaltschaft Wien (Vīnes prokuratūra, Austrija) sniegt tai informāciju par kādu Austrijā atvērtu bankas kontu. Tā kā Austrijas tiesībās ir noteikts, ka, lai sniegtu šādu informāciju, vispirms ir jāsaņem tiesas atļauja, Vīnes prokuratūra to lūdza Landesgericht für Strafsachen Wien (Vīnes Krimināllietu apgabaltiesa, Austrija).

3.

Minētā tiesa būtībā jautā Tiesai, vai EIR gadījumā ir piemērojama judikatūra par prokuratūras neatkarību saistībā ar Pamatlēmumā 2002/584/TI ( 3 ) paredzētajiem Eiropas apcietināšanas orderiem (turpmāk tekstā – “EAO”).

I. Atbilstošās tiesību normas

A.   Savienības tiesības. Direktīva 2014/41

4.

Direktīvas 1. pantā (“Eiropas izmeklēšanas rīkojums un pienākums to izpildīt”) ir noteikts:

“1.   Eiropas izmeklēšanas rīkojums (EIR) ir tiesas lēmums, ko izdevusi vai apstiprinājusi kādas dalībvalsts (“izdevējvalsts”) tiesu iestāde, lai panāktu, ka kādā citā dalībvalstī (“izpildvalsts”) veic vienu vai vairākus konkrētus izmeklēšanas pasākumus, lai iegūtu pierādījumus saskaņā ar šo direktīvu.

EIR var arī izdot, lai iegūtu pierādījumus, kas jau ir izpildvalsts kompetento iestāžu rīcībā.

2.   Ikvienu EIR dalībvalstis izpilda, pamatojoties uz savstarpējas atzīšanas principu un saskaņā ar šo direktīvu.

3.   Aizdomās turētais vai apsūdzētais (vai advokāts, kas rīkojas [tā] vārdā) var lūgt izdot EIR atbilstīgi piemērojamam tiesību uz aizstāvību regulējumam saskaņā ar valsts kriminālprocesu.

4.   Šī direktīva nemaina pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību principus, kas noteikti LES 6. pantā, tostarp to personu tiesības uz aizstāvību, pret kurām uzsākts kriminālprocess, un tā neskar nekādus tiesu iestāžu pienākumus šajā ziņā.”

5.

Saskaņā ar 2. pantu (“Definīcijas”):

“Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a)

“izdevējvalsts” ir dalībvalsts, kurā EIR ir izdots;

b)

“izpildvalsts” ir dalībvalsts, kura izpilda EIR un kurā veicams attiecīgais izmeklēšanas pasākums;

c)

“izdevējiestāde” ir:

i)

tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors, kuru kompetencē ir attiecīgā lieta, vai

ii)

jebkura cita izdevējvalsts noteikta kompetenta iestāde, kura konkrētajā lietā darbojas kā izmeklēšanas iestāde kriminālprocesā un kurai saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kompetence izdot rīkojumu par pierādījumu vākšanu. Turklāt, pirms EIR nosūta izpildiestādei, to apstiprina pēc tam, kad izdevējvalsts tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors ir izskatījis tā atbilstību EIR izdošanas nosacījumiem saskaņā ar šo direktīvu, it īpaši nosacījumiem, kas izklāstīti šīs direktīvas 6. panta 1. punktā. Ja EIR ir apstiprinājusi tiesu iestāde, šo iestādi arī var uzskatīt par izdevējiestādi EIR nosūtīšanas mērķiem;

d)

“izpildiestāde” ir iestāde, kurai ir kompetence atzīt EIR un nodrošināt tā izpildi saskaņā ar šo direktīvu un procedūrām, kas piemērojamas līdzīgā vietējā lietā. Šādām procedūrām izpildvalstī var būt vajadzīga tiesas atļauja, ja to paredz minētās valsts tiesību akti.”

6.

Direktīvas 6. pantā (“EIR izdošanas un nosūtīšanas nosacījumi”) ir noteikts:

“1.   Izdevējiestāde EIR var izdot tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

EIR izdošana ir vajadzīga un samērīga ar 4. pantā minētās tiesvedības nolūku, ievērojot aizdomās turētā vai apsūdzētā tiesības; un

b)

EIR norādīto izmeklēšanas pasākumu(-us) tādos pašos apstākļos būtu iespējams norīkot līdzīgā vietējā lietā.

2.   Šos 1. punktā minētos apstākļus ikvienā gadījumā izvērtē izdevējiestāde.

3.   Ja izpildiestādei ir iemesls uzskatīt, ka 1. punktā paredzētie nosacījumi nav izpildīti, tā var apspriesties ar izdevējiestādi par EIR izpildes svarīgumu. Pēc šādas apspriešanās izdevējiestāde var nolemt atsaukt EIR.”

B.   Valsts tiesības

1. Vācijas tiesības. Gerichtsverfassungsgesetz ( 4 )

7.

Likuma 146. pantā ir paredzēts:

“Valsts prokuratūras amatpersonām ir jāpilda augstākstāvošo oficiālie norādījumi.”

8.

Likuma 147. pantā ir noteikts:

“Uzraudzības un virzīšanas tiesības ir:

1.   federālajam tieslietu un patērētāju aizsardzības ministram attiecībā uz federālo ģenerālprokuroru un federālajiem prokuroriem;

2.   federālās zemes Tiesu administrācijai attiecībā uz visām prokuratūras amatpersonām attiecīgajā federālajā zemē;

3.   Valsts prokuratūras augstākajai amatpersonai federālo zemju augstākajās tiesās un apgabaltiesās attiecībā uz visām prokuratūras amatpersonām attiecīgajā tiesu apgabalā.”

2. Austrijas tiesības

a) Strafprozessordnung ( 5 )

9.

Saskaņā ar 4. panta 1. punktu prokuratūra veic izmeklēšanas krimināllietās.

10.

Šīs funkcijas pildīšanā prokuroram ir jāsaņem iepriekšēja tiesas atļauja, lai veiktu konkrētus īpaši intruzīvus izmeklēšanas pasākumus (101. un 105. pants).

11.

Viens no šiem pasākumiem ir informācijas par bankas kontiem un darījumiem saņemšana (109. panta 4. punkts kopsakarā ar 116. panta 4. punktu).

b) Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ( 6 )

12.

Ar 55.c pantu par kompetentu izpildīt EIR ir atzīta prokuratūra, kuras piekritības apgabalā ir jāveic pieprasītais pasākums.

13.

Likuma 55.e pantā ir paredzēts, ka prokuratūras lēmumā, ar ko tiek izpildīts EIR, ir jāiekļauj: i) informācija par prokurora izraudzīšanos, aizdomās turētā identifikācija, ja iespējams, faktisko apstākļu apraksts un to kvalifikācija, kā arī informācija par personas, pret kuru vērsts pasākums, tiesībām; ii) izpildāmā pasākuma apraksts; iii) pamatojums, kas attaisno tā likumību, un iv) EIR kopija.

II. Faktiskie apstākļi un prejudiciālais jautājums

14.

Hamburgas prokuratūra veic izmeklēšanu kriminālprocesā pret A un citām neidentificētām personām ( 7 ), saistībā ar kuru tā nosūtīja Vīnes prokuratūrai EIR, lai noskaidrotu faktiskos apstākļus, it īpaši lai identificētu nodarījuma izdarītājus. Tajā ir lūgts nosūtīt konkrētu dokumentu kopijas attiecībā uz kādu Austrijā esošu bankas kontu par laikposmu no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 30. septembrim.

15.

Vīnes prokuratūra saskaņā ar StPO 109. panta 4. punktu un 116. pantu lūdza Landesgericht für Strafsachen Wien (Vīnes Krimināllietu apgabaltiesa) atļauju piekļūt informācijai par bankas kontiem un darījumiem, nosakot bankai pienākumu iesniegt EIR minētos dokumentus.

16.

Pirms atļaujas piešķiršanas minētā tiesa norāda – tā kā pastāv risks, ka Vācijas Prokuratūra varētu tikt tieši vai netieši pakļauta izpildvaras konkrētiem rīkojumiem vai norādījumiem, to nevar uzskatīt par EAO izsniegšanas tiesu iestādi atbilstoši tam, kā lēmusi Tiesa ( 8 ). Tā piebilst, ka, balstoties uz šo pašu secinājumu, esot noraidāms arī Hamburgas prokuratūras izdotais EIR.

17.

Lai arī Direktīvā 2014/41 prokurors ir minēts kā izdevējiestāde, ne visas dalībvalstu prokuratūras izpildot tiesu iestādēm izvirzīto neatkarības prasību. Ja Tiesas judikatūra EAO jomā būtu piemērojama EIR, Direktīvas 2014/41 2. panta c) punkta i) apakšpunktā minētais jēdziens “prokurors” būtu jāinterpretē tādējādi, ka tas neietver prokurorus, kas var būt pakļauti riskam saņemt konkrētus izpildvaras norādījumus, kā tas ir Hamburgas prokuratūras prokuroru gadījumā ( 9 ).

18.

Šajos apstākļos iesniedzējtiesa uzdod Tiesai šādu prejudiciālu jautājumu:

“Vai jēdzieni “tiesu iestāde” Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/41/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās 1. panta 1. punkta izpratnē un “prokurors” minētās direktīvas 2. panta c) punkta i) apakšpunkta izpratnē ir jāinterpretē tādējādi, ka tie ietver arī dalībvalsts prokuratūras, kurām pastāv risks, ka tās tieši vai netieši varētu tikt pakļautas izpildvaras, piemēram, Hamburgas tieslietu senatora, konkrētiem rīkojumiem vai norādījumiem, tām pieņemot lēmumu par Eiropas izmeklēšanas rīkojuma izsniegšanu?”

III. Tiesvedība Tiesā

19.

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Tiesā iesniegts 2019. gada 2. augustā līdz ar pieteikumu par tā izskatīšanu steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā, kas tika apmierināts.

20.

Tiesai rakstveida apsvērumus iesniedza Vācijas, Austrijas, Spānijas, Nīderlandes un Polijas valdības, kā arī Eiropas Komisija.

IV. Vērtējums

A.   Ievada apsvērums

21.

Iesniedzējtiesai ir jālemj par to, vai ir jāatļauj veikt izmeklēšanas pasākumu, ko lūgusi Vīnes prokuratūra. Ja šā pieteikuma izstrādē nebūtu iesaistījusies Vācijas Prokuratūra, nešķiet, ka valsts tiesībās būtu radušās grūtības šo lūgumu pieņemt un attiecīgā gadījumā apmierināt.

22.

Ja vien pati iesniedzējtiesa neuzskata citādi, man jāpieņem, ka gadījumā, ja šo Vīnes prokuratūras pieteikumu būtu iesniegusi Austrijas policija (proti, no izpildvaras atkarīga iestāde), šis apstāklis pats par sevi neliegtu minētajai tiesai izskatīt pieteikumu.

23.

Ja tas tā ir, nav saprotams, kāda problēma rastos pat tad, ja Vācijas Prokuratūru nevarētu uzskatīt par “tiesu iestādi” (jo tā nav neatkarīga no izpildvaras), lai iesniedzējtiesa lemtu par tai iesniegto pieteikumu, ko sākotnēji izdevusi Hamburgas prokuratūra un tieši iesniegusi Vīnes prokuratūra (kas saskaņā ar valsts tiesībām rīkojas kā “izpildiestāde”).

24.

Turklāt, kā Tiesa jau konstatējusi, arī Austrijas Prokuratūra nav neatkarīga no izpildvaras ( 10 ). Manuprāt, tas neliedz tai iesniegt iesniedzējtiesai pieteikumus par tādu izmeklēšanas pasākumu veikšanu, kurus tā uzskata par vajadzīgiem, ja rodas StPO 109. panta 4. punktā un 116. pantā minētie apstākļi.

25.

Tas pats ir sakāms arī par policiju un citām administratīvajām iestādēm ( 11 ). Tādējādi jautājums ir par to, vai Austrijas Prokuratūras neatkarības neesamības dēļ tiesai būtu jānoraida pieteikums piekļūt bankas konta dokumentiem, ko Vīnes prokuratūra būtu iesniegusi pēc policijas vai šo citu administratīvo iestāžu ierosmes.

26.

Patiesībā iesniedzējtiesas lēmuma (atļaut vai neatļaut veikt izmeklēšanas pasākumu) pieņemšanā būtiska nozīme ir nevis pieteikuma izcelsmei, bet gan tās pašas judikatīvajai funkcijai. Ja pat Austrijas prokurora (kas nav neatkarīgs no izpildvaras) izsniegts EAO var būt efektīvs, ja to ir apstiprinājusi kompetenta valsts tiesa ( 12 ), kas pārbauda tā samērīgumu, tad šis pats princips ir a fortiori attiecināms uz izmeklēšanas pasākumiem, kas attiecīgās personas dzīvi ietekmē daudz mazākā mērā nekā EAO.

27.

Visbeidzot piebildīšu, ka Savienības tiesībās ir normas, ar ko dalībvalstu administratīvajām iestādēm ir noteikts pienākums savstarpēji sadarboties, lai iegūtu no finanšu iestādēm zināmu informāciju par tajās atvērtajiem bankas kontiem ( 13 ). Lai pildītu šo sadarbības pienākumu, pieprasījuma iesniedzējai iestādei nav jābūt neatkarīgai no izpildvaras.

28.

Tādējādi Savienības tiesībās ir atļauts kādas dalībvalsts administratīvajām iestādēm (kas pēc savas būtības nav neatkarīgas) pieprasīt no līdzīgām iestādēm citā dalībvalstī konkrētu informāciju par bankas kontiem, kuru pēdējām no tām principā ir pienākums sniegt šīm iestādēm. No šā skatupunkta šajā jomā nebūtu principā neatbilstīgi šo kritēriju piemērot prokuratūru attiecībām, kad tās rīkojas kā EIR izdevējiestādes vai izpildiestādes.

B.   EIR izdevējiestādes

29.

Direktīva 2014/41 ir pieņemta atbilstoši LESD 82. panta 1. punktam, saskaņā ar kuru tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās pamatojas uz tiesas nolēmumu savstarpējas atzīšanas principu.

30.

EIR ir definēts kā tiesas lēmums, ko ir izdevusi vai apstiprinājusi kādas dalībvalsts (“izdevējvalsts”) tiesu iestāde, lai panāktu, ka kādā citā dalībvalstī (“izpildvalsts”) veic vienu vai vairākus konkrētus izmeklēšanas pasākumus, lai iegūtu pierādījumus ( 14 ).

31.

Direktīva 2014/41, ar ko ir aizstāti vairāki tradicionāli savstarpējas tiesiskās palīdzības instrumenti ( 15 ), ir pieņemta ar mērķi kļūt par vienīgo normatīvo instrumentu, lai veiktu izmeklēšanas pasākumus un iegūtu pierādījumus Eiropas telpā. Tās mērķis ir atvieglot un pilnveidot pierādījumu iegūšanu un pārsūtīšanu Savienībā, kā arī uzlabot izmeklēšanas procedūru efektivitāti.

32.

Būtiskākā EIR īpatnība, kurai ir nozīme šajā prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā, ir tā, ka Direktīvā 2014/41 ir iekļautas divas “izdevējiestāžu” kategorijas:

tiesu iestādes ( 16 ), kas var būt tikai “tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors, kuru kompetencē ir attiecīgā lieta” (2. panta c) punkta i) apakšpunkts), – tās visas ir līdzvērtīgas.

netiesu iestādes, kuru kompetencē saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir veikt izmeklēšanu kriminālprocesos un izdot rīkojumu par pierādījumu vākšanu (2. panta c) punkta ii) apakšpunkts) ( 17 ). EIR, ko izdevusi kāda no tām, ir jāapstiprina tiesu iestādei ( 18 ).

33.

Direktīvas 2014/41 2. panta c) punkta i) apakšpunktā kā viena no EIR (tiesu) izdevējiestādēm it īpaši ir minēts prokurors. Līdz šim nebija šaubu par to, ka šī nepārprotamā norāde ļauj kompetentajiem prokuroriem (saskaņā ar valsts tiesību aktiem) šos rīkojumus izdot tieši.

34.

Iesniedzējtiesas šaubas, kā jau minēju, ir radušās saistībā ar Pamatlēmumā 2002/584 lietoto jēdzienu “tiesu iestāde”, kas tika aplūkots spriedumā OG un PI (Lībekas prokuratūra un Cvikavas prokuratūra). Tā kā minētajā spriedumā tika nospriests, ka Vācijas Prokuratūra neatbilst EAO izsniegšanai vajadzīgajām neatkarības prasībām, iesniedzējtiesa vaicā, vai šī iestāde neatbilst arī prasībām, lai varētu izdot EIR, tāpēc ka tā nav neatkarīga tiesu iestāde ( 19 ).

35.

Pieņemt šo nostāju nozīmētu, ka prokurorus Vācijā nevar uzskatīt par izdevējiestādi Direktīvas 2014/41 2. panta c) punkta i) apakšpunkta izpratnē un ka to izdotie EIR būtu jāapstiprina. Citiem vārdiem sakot, tas nozīmētu, ka tie ir iekļaujami ii) apakšpunktā. Papildu sekas, kas būtu pretrunā šim ii) apakšpunktam, būtu tādas, ka viņi nevarētu rīkoties kā iestāde, kas apstiprina citu (administratīvo) iestāžu izdotos EIR.

36.

Nākamajos punktos pamatošu, ka vārdkopa “tiesu iestāde” visos tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās reglamentējošajos tiesību aktos nav obligāti jāinterpretē vienādi.

37.

Uzskatu, ka no Savienības primārajām tiesībām neizriet neviena prasība, ka šai interpretācijai būtu jābūt vienveidīgai. Varētu domāt, ka šā jēdziena vienveidīga definīcija, kas būtu derīga visās ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās saistītajās jomās, atvieglotu ar interpretāciju saistītās grūtības. Tomēr uzskatu, ka notiktu gluži pretējais: padošanās šim hermeneitiskajam kārdinājumam radītu vairāk problēmu, nekā tā šķiet atrisinām.

38.

Šajā jēdzienā – ja vien tiek respektēts tā būtiskais saturs, proti, neietverot tajā iestādes, kas nepiedalās tiesu varas īstenošanā, – Savienības likumdevējs var brīvi iekļaut dažādas iestādes, kuras piedalās tās īstenošanā. Viss būs atkarīgs no katram tiesu iestāžu sadarbības veidam piemērojamā normatīvā konteksta.

C.   Spriedums OG un PI (Lībekas prokuratūra un Cvikavas prokuratūra)

39.

Minētajā spriedumā Tiesa definēja jēdzienu “tiesu iestāde” tikai Pamatlēmuma 2002/584 izpratnē, tālab:

norādot, ka šis jēdziens ir autonoms un ka visā Savienībā tas ir jāsaprot vienveidīgi, ņemot vērā interpretējamā tiesību akta tekstu, kontekstu un mērķi ( 20 );

skaidri atsaucoties uz “minētajā [Pamatlēmuma] tiesību normā ietvert[o] termin[u] “tiesu iestāde”” ( 21 );

norādot uz “jēdzien[u] “tiesu iestāde” Pamatlēmuma 2002/584 6. panta 1. punkta izpratnē” ( 22 );

analizējot “kontekst[u], kādā iekļaujas [iepriekš minētais 6. panta 1. punkts]” ( 23 );

ņemot vērā Pamatlēmuma mērķi ( 24 ).

40.

Savos secinājumos minētajā lietā es jau norādīju, ka “prokuratūras dalības [veidi tiesas] spriešanā ir dažādi, un risinājumus, kas rasti noteiktās jomās, nevajadzētu mehāniski vai automātiski attiecināt uz citām jomām, kurām ir cita būtība” ( 25 ).

41.

Kā piemēru minēju tieši Direktīvas 2014/41 2. pantu, kurā prokurors ir minēts kā viena no iestādēm, kuru kompetencē ir izdot EIR. Turklāt atgādināju secinājumus lietā Özçelik, lai uzsvērtu, ka “nevar pielīdzināt prokuratūras iesaistīšanos vienā jomā (kas attiecas uz brīvību, kuru ietekmē personu apcietināšana) un citā jomā (pierādījumu savākšana). [..] prokuratūras atzīšana par tiesu iestādi Direktīvā 2014/41/ES saistībā ar izmeklēšanas rīkojumiem katrā ziņā nenozīmē, ka tā ir jāattiecina arī uz Pamatlēmumu attiecībā uz EAO” ( 26 ).

42.

Spriedumā OG un PI (Lībekas prokuratūra un Cvikavas prokuratūra) ir apstiprināts, ka Vācijas Prokuratūra ir “tiesu iestāde” ( 27 ). Iemesli, kuru dēļ tā nav uzskatāma par EAO izdevējiestādi, ir saistīti ar tās neatkarības neesamību, jo, iespējams, tā saņem izpildvaras rīkojumus konkrētās lietās. Bet būtībā šo iemeslu pamatā ir apstāklis, ka EAO dabiskā joma ir saistīta ar valsts varas smagu iejaukšanos personas dzīvē – ar Hartas 6. pantu aizsargātās brīvības atņemšanu (pagaidu vai ar galīgu spriedumu), kas katrā ziņā ir jārezervē neatkarīgiem tiesnešiem šaurā nozīmē ( 28 ).

43.

Tādējādi, pieņemot šo premisu (kurai piekrītu un ko jau esmu piedāvājis manis sniegtajos secinājumos minētajā lietā), man ir jāuzsver, ka saistībā ar Pamatlēmuma 2002/584 6. panta 1. punktu rastais risinājums nav automātiski jāpiemēro Direktīvai 2014/41.

44.

Turklāt, interpretējot Direktīvas 2014/41 1. panta 1. punktu kopsakarā ar tā 2. panta c) punktu un citu tā saturu labāk izprast ļaujošo elementu gaismā, nākas atzīt, ka prokuratūra (jebkāda dalībvalsts prokuratūra) ir “tiesu iestāde”, jo tā “piedalās tiesu varas īstenošanā krimināllietās”.

45.

Turpinājumā mēģināšu izklāstīt dažus iemeslus, kuru dēļ tiesiskais regulējums attiecībā uz EIR nav pielīdzināms regulējumam par EAO.

D.   Pamatlēmuma 2002/584 salīdzinājums ar Direktīvu 2014/41

46.

Pastāv daudzas atšķirības starp tiesiskajiem regulējumiem attiecībā uz EAO un EIR, kas izriet no to atšķirīgās būtības un dažādās funkcionalitātes saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās. Tomēr norādīšu tikai tās, kas attiecas uz kompetentajām iestādēm, kuru kompetencē ir izdot un izpildīt katrus no šiem rīkojumiem.

1. Izdevējiestāžu izraudzīšanās

47.

Pamatlēmuma 2002/584 6. panta 1. punktā attiecībā uz EAO ir minēta tikai “izsniegšanas dalībvalsts tiesu iestāde”. Savukārt Direktīvā 2014/41 attieksme pret EIR izdevējiestādi ir ļoti atšķirīga, jo tajā ir iekļauts to tiesu iestāžu saraksts (iepriekš izklāstītajā nozīmē), kas ir pilnvarotas izdot EIR, to vidū ir nosaukts prokurors ( 29 ).

48.

Pamatlēmuma 2002/584 izstrādes gaitā netika atrisināts jautājums par prokurora iekļaušanu vai izslēgšanu ( 30 ), savukārt 2014. gadā Savienības likumdevēja skaidri pieņemto (apstiprinošo) lēmumu atzīt to par EIR izdevējiestādi nevar uzskatīt par nejaušu vai netīšu.

49.

Šis lēmums tika pieņemts ar nodomu, un ar to bija paredzēts nepārprotami – lai nerastos nekādas šaubas – iekļaut visas tiesu iestādes (it īpaši prokuroru), kas saskaņā ar dalībvalstu procesuālo kārtību konkrēti ierosina un virza kriminālizmeklēšanu vai tieši iesaistās tajā.

50.

Anotācijā par Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Austrijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās ( 31 ) kā viens no direktīvas īpašajiem mērķiem ir noteikts saglabāt valstu sistēmu un to juridisko tradīciju īpatnības.

51.

Šajā anotācijā ir uzsvērts, ka valstu tiesību sistēmās pierādījumu vākšanas jomā pastāv vislielākās atšķirības, kas bieži vien sakņojas gan dalībvalstu juridiskajās tradīcijās, gan vēsturē. Tajā ir secināts, ka ir būtiski uzlabot sadarbību šajā jomā, neskarot ne fundamentālus aspektus, ne valstu sistēmu atšķirības.

52.

Tāpēc nav nejaušība, ka Direktīvas 2014/41 2. panta c) punkta i) apakšpunktā pēc EIR izpildiestāžu uzskaitījuma ir lietota vārdkopa “kuru kompetencē ir attiecīgā lieta”. Tāpat nav nejaušība, ka turpmākajās šīs direktīvas tiesību normās, atsaucoties uz konkrētiem procedūras un organizācijas aspektiem, ir atkārtots formulējums “saskaņā ar valsts tiesību aktiem” vai tamlīdzīgs.

53.

Ar šiem formulējumiem Savienības likumdevējs vēlējās novērst jebkādu mēģinājumu vienveidot dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz kriminālprocesu, lai respektētu šo valstu brīvību organizēt attiecīgās institucionālās sistēmas saskaņā ar pašu valstu tiesību aktiem.

54.

Uz šā kritērija pamata ir izveidots Direktīvas 2014/41 2. panta c) punkta i) apakšpunktā sniegtais iestāžu saraksts, kurā kā līdzvērtīgi ir iekļauti “tiesnesis, tiesa, izmeklēšanas tiesnesis vai prokurors”. Tieši viņiem dažādās dalībvalstīs ir piešķirtas kriminālizmeklēšanas virzīšanas funkcijas.

55.

Tādējādi, tā kā Savienības likumdevējs zināja par prokuratūru daudzveidību dažādās dalībvalstīs, prokurora kā kvalificētas izdevējiestādes iekļaušana ir jāsaprot tikai kā rezultāts apzinātai vēlmei aptvert visus par kriminālizmeklēšanu šajās valstīs atbildīgo prokuroru veidus, lai cik lielā mērā viņi arī būtu saistīti ar izpildvaru.

56.

Acīmredzami, ka šo (atšķirīgo) saiknes pakāpi Savienības likumdevējs nevarēja nepamanīt, jo tam ir zināms, ka vairākums dalībvalstu, kurās prokuratūrai ir uzticētas izmeklēšanas funkcijas kriminālprocesos, saglabāja tās saikni ar izpildvaru.

57.

Direktīva 2014/41 tika pieņemta, lai paātrinātu pierādījumu iegūšanu un nosūtīšanu starpvalstu līmenī, vienkāršojot līdz tam spēkā esošo sadrumstaloto un sarežģīto tiesisko regulējumu ( 32 ). Tiesu iestāžu sadarbības instrumentos, kas pastāvēja pirms tās pieņemšanas, nebija noteikta prasība par prokuratūras neatkarību no izpildvaras, pildot tās funkcijas izmeklēšanas jomā, un nekas neliecina par to – gluži pretēji –, ka Eiropas likumdevējs būtu izvēlējies noteikt šo (jauno) prasību. Tāpat kā agrāk pastāvošos tiesu iestāžu sadarbības instrumentos šajā jomā tas nolēma respektēt dažādās dalībvalstīs esošās kriminālizmeklēšanas struktūras.

2. Izpildes tiesu iestādes nostiprinātais stāvoklis

58.

Gan Direktīvā 2014/41, gan Pamatlēmumā 2002/584 izpildiestādei ir dota iespēja – lai arī atšķirīgu iemeslu dēļ – noraidīt pieprasījumu. Direktīvas 2014/41 īpatnība ir tā, ka ar to izpildiestādei ir dots plašs apspriešanās un izmeklēšanas pasākuma apjoma modulēšanas mehānismu klāsts ( 33 ).

59.

Atšķirībā no Pamatlēmuma 2002/584 ar Direktīvas 2014/41 10. pantu izpildiestādei ir atļauts izmantot citus izmeklēšanas pasākumus, kas nav EIR norādītie pasākumi. Tādējādi tā var to darīt, ja “EIR [norādītais] izmeklēšanas pasākums nepastāv izpildvalsts tiesību aktos vai nebūtu pieejams līdzīgā vietējā lietā” ( 34 ) (1. punkts), vai ja izpildiestāde var izvēlēties citu pasākumu, ar kuru “var sasniegt tādu pašu rezultātu, taču ar līdzekļiem, kas prasa mazāku iejaukšanos” (3. punkts).

60.

Pamatlēmumā 2002/584 nav paredzēta šāda rīcības brīvība, bet gan tiek stingri noteikta EAO izpildiestādes rīcība. EAO smaguma centrs, ja tā var teikt, ir izdevējiestāde, kuras institucionālās neatkarības statuss ( 35 ) pats par sevi sniedz izpildiestādei garantiju ( 36 ), ka šajā ziņā pret personas brīvības ierobežojumu nav iebilstams.

61.

Savukārt EIR jomā izdevējiestādei nav jābūt tikpat neatkarīgai, lai tā varētu sadarboties ar izpildiestādi. Papildus pieņēmumam, kas izriet no savstarpējas atzīšanas principa, izpildiestādei, kā jau minēju, ir virkne iespēju konstatēt, ka nav darbības traucējumu.

62.

Tiesisko regulējumu atšķirības attiecībā uz EAO un EIR apstiprina arī tas, ka izpildiestāžu rīcībai EIR gadījumā ir jābalstās ne tikai uz Direktīvu 2014/41, bet arī “procedūrām, kas piemērojamas līdzīgā vietējā lietā” (2. panta d) punkts).

63.

No šīs premisas var izdarīt kādu, manuprāt, šajā lietā nozīmīgu secinājumu, uz kuru ir atsauce Direktīvas 2014/41 2. panta d) punkta beigās un pie kura atgriezīšos vēlāk, proti, “šādām procedūrām izpildvalstī var būt vajadzīga tiesas atļauja, ja to paredz minētās valsts tiesību akti” ( 37 ).

64.

Ja izmeklēšanas pasākuma īstenošanai saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem (kā tas ir Austrijā) ir jāsaņem tiesas atļauja, šī atļauja kļūst par papildu faktoru taisnīgas tiesas garantijai. Saskaņā ar izpildvalsts tiesību aktiem izraudzītajam tiesnesim vai tiesai ir jāizsniedz šāda atļauja.

65.

Tādējādi šajos apstākļos faktiska EIR izpilde ir atkarīga no izpildvalsts tiesas, lai kādas arī būtu izdevējiestādes un izpildiestādes. Loģiski, ka Direktīvā 2014/41 nav konkrēti noteikts, kurās dalībvalstīs saskaņā ar valsts procesuālajām normām ir jāsaņem šī tiesas atļauja izmeklēšanas pasākuma veikšanai.

E.   Aizdomās turētā vai apsūdzētā tiesību aizsardzība

66.

Iesniedzējtiesa norāda uz attiecīgo personu pamattiesību un citu procesuālo tiesību aizsardzību, kā papildu argumentu savā lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu minot sprieduma OG un PI (Lībekas prokuratūra un Cvikavas prokuratūra) 67. un nākamos punktus.

67.

Rūpes par pamattiesību, kā arī citu procesuālo tiesību aizsardzību to personu gadījumā, pret kurām ir uzsākta izmeklēšana saistībā ar noziedzīgām darbībām, ir radušās jau Direktīvas 2014/41 sagatavošanas darbu gaitā un atspoguļojas direktīvā ( 38 ).

68.

Anotācijā ir apliecināts konkrēts mērķis – nodrošināt aizdomās turēto personu pamattiesību un pārējo procesuālo tiesību ciešu aizsardzību. Šā mērķa (un no tā izrietošā atspoguļojuma pozitīvajās tiesībās) pamatā ir apstāklis, ka pierādījumu vākšana citā dalībvalstī nedrīkst ietekmēt aizdomās turētajam sniegtās garantijas, it īpaši viņa tiesības uz taisnīgu tiesu. Tāpēc Direktīvai 2014/41 ir saikne ar citām direktīvām, kas attiecas uz procesuālajām tiesībām kriminālprocesā ( 39 ).

69.

Arī šajā ziņā Pamatlēmuma 2002/584 un Direktīvas 2014/41 loģiskais pamats ir atšķirīgs:

Pamatlēmums 2002/584, kā jau teicu, attiecas uz tiesībām, ko visintensīvāk var skart publisko iestāžu rīcība, kuras mērķis ir apkarot noziedzīgu darbību. EAO tūlītējais un tiešais mērķis ir atņemt personai brīvību, lai nodotu to citai dalībvalstij, kurā tai būs jāizcieš sods vai kurā pret to tiks uzsākts kriminālprocess ( 40 ). Tā ir viena no Hartā (6. pants) nostiprinātajām brīvībām, un tādējādi ir jānodrošina tās pienācīga aizsardzība tiesā (47. pants).

Direktīvā 2014/41, protams, ir uzsvērta nepieciešamība aizsargāt personas (aizdomās turētā vai apsūdzētā), pret kuru ir vērsti izmeklēšanas pasākumi, pamattiesības un procesuālās tiesības. Bet, lai arī kāds no šiem pasākumiem var ietvert pamattiesību ierobežojumu, nevienam no tiem nepiemīt EAO intensitāte. Izdodot un izpildot EIR, neapšaubāmi ir jāievēro pamattiesības ( 41 ), bet tas nenozīmē, ka tās vienmēr tiek ierobežotas, neatkarīgi no veiktā pasākuma.

70.

Proti, ar Direktīvu 2014/41 atļauto izmeklēšanas pasākumu diapazons ir ļoti plašs: no pasākumiem, kas nav “[intruzīvi]” ( 42 ) (16. apsvērums un 10. panta 2. punkts), līdz pasākumiem, kas tādi ir un līdz ar to var vairāk vai mazāk “aizskart” kādas pamattiesības (10. apsvērums).

71.

Ir pat iespējams, ka izmeklēšanas pasākumi tiek noteikti pēc aizdomās turētā vai apsūdzētā lūguma (1. panta 3. punkts) un līdz ar to – viņa paša labā; šādā gadījumā ir izslēgts, ka tie kā nelabvēlīgi aizskartu viņa tiesības un intereses.

72.

Pamatojoties uz šīm premisām, manuprāt, tas, kā tiek aizsargātas aizdomās turēto tiesības EIR izdošanas un izpildes posmā, būtu jāaplūko savrupi, īpašu uzmanību vēršot uz prokurora iesaistīšanos abos posmos.

1. Aizdomās turētā vai apsūdzētā tiesību aizsardzība EIR izdošanas posmā

73.

Izdevējiestādei ir jānodrošina aizdomās turētā vai apsūdzētā tiesību aizsardzība – tas ir minēts Direktīvas 2014/41 ( 43 ) 12. apsvērumā un noteikts 6. panta 1. un 2. punktā.

74.

Direktīva 2014/41 ir balstīta uz pieņēmumu, ka pārējās dalībvalstis ievēro Savienības tiesības, it īpaši pamattiesības ( 44 ). Attiecīgi šīs direktīvas A pielikumā iekļautās EIR veidlapas (turpmāk tekstā – “veidlapa”) augšdaļā izdevējiestādei ir jāapliecina, ka EIR izdošana ir vajadzīga un samērīga un ka ir ievērotas aizdomās turētā vai apsūdzētā tiesības.

75.

Prokuratūrai, kas pilda likumības un attiecīgi individuālo tiesību garanta funkciju, rīkojoties kā izdevējiestādei, ir jāievēro šīs prasības. Tādējādi veidlapa ir jāaizpilda pēc iespējas tā, lai tās saņēmējai izpildiestādei nerastos šaubas par Direktīvas 2014/41 6. panta 1. punktā paredzēto prasību ievērošanu.

76.

Izraugoties prokuratūru par izdevējiestādi, valsts tiesību aktos tiesai var piešķirt pilnvaras sniegt atļauju konkrētu pasākumu noteikšanai (it īpaši, ja tie ir intruzīvi). Direktīvā 2014/41 nav paredzēta nepieciešamība saņemt šo atļauju, lai izdotu EIR, bet nekas neliedz valsts tiesību aktos šādu prasību noteikt. Šādos gadījumos aizdomās turētā vai apsūdzētā tiesību aizsardzība tiktu nodrošināta divkārši – jau no tā izdošanas brīža izdevējvalstī ( 45 ).

2. Aizdomās turētā vai apsūdzētā tiesību aizsardzība EIR izpildes posmā

77.

Pamattiesību nodrošināšana izpildvalstī ir minēta Direktīvas 2014/41 19. apsvērumā ( 46 ) un konkretizēta 11. panta 1. punkta f) apakšpunktā, saskaņā ar kuru, “neskarot 1. panta 4. punktu, izpildvalstī var atteikt EIR atzīšanu vai izpildi, ja [..] pastāv būtiski iemesli, kas liek ticēt, ka [..] pasākuma izpilde būtu pretrunā ar izpildvalsts pienākumiem saskaņā ar LES 6. pantu un [H]artu”.

78.

Vārdkopa “neskarot 1. panta 4. punktu” ( 47 ) liecina par šīs Direktīvas 2014/41 tiesību normas nozīmīgumu: tā ir viens no vispārīgajiem noteikumiem, kas reglamentē EIR izdevējiestāžu vai izpildiestāžu rīcību.

79.

Tādējādi prokuratūrai dalībvalstīs, kas to ir izraudzījušās par izpildiestādi, ir jāievēro šie priekšraksti, saskaņā ar kuriem prokuratūrai var nākties pat atteikt EIR atzīšanu vai izpildi.

80.

Nenonākot līdz tik radikālam risinājumam, prokuratūrai, ja tā ir izraudzīta par izpildiestādi, ar Direktīvu 2014/41 ir piešķirtas pilnvaras modulēt EIR izpildi: vai nu pamatojoties uz 10. pantu (no pieprasītajiem izmeklēšanas pasākumiem atšķirīgi pasākumi), vai izmantojot apspriešanās ar izdevējiestādi mehānismu (6. panta 3. punkts un 9. panta 6. punkts).

81.

Īsumā sakot, EIR izpildes laikā aizdomās turētā vai apsūdzētā pamattiesību un pārējo procesuālo tiesību aizsardzība jau ir izturējusi daudzas pārbaudes un ir tikusi veikta virkne “drošības pasākumu” ( 48 ), kas ļauj novērst jebkādas šaubas šajā ziņā.

82.

Saskaņā ar Direktīvu 2014/41 šo tiesību aizsardzības loks noslēdzas ar pienākumu paredzēt “tiesiskās aizsardzības līdzekļus”, kas minēti 22. apsvērumā ( 49 ) un konkretizēti 14. pantā.

83.

Šie tiesiskās aizsardzības līdzekļi gan izdevējvalstī, gan izpildvalstī ( 50 ) aizpilda, tā teikt, robu, kas bija jūtams Pamatlēmumā 2002/584 un kura dēļ citas tiesas uzdeva prejudiciālos jautājumus, uz ko Tiesai bija jāsniedz atbilde. Tādējādi lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu šajā ziņā paustās bažas nerod pamatojumu Direktīvā 2014/41 noteiktajā.

3. Izpildvalsts tiesu iestādes iespējamā (papildu) rīcība, ja šīs valsts prokuratūra ir izpildiestāde

84.

Atbilstoši Direktīvas 2014/41 2. panta d) punktam EIR izpildi nodrošina “saskaņā ar šo direktīvu un procedūrām, kas piemērojamas līdzīgā vietējā lietā. Šādām procedūrām izpildvalstī var būt vajadzīga tiesas atļauja, ja to paredz minētās valsts tiesību akti”.

85.

Šajā lietā tieši iesniedzējtiesa ir tā, kurai ir jāsniedz Vīnes prokuratūras lūgtā atļauja veikt pasākumu, jo tas ir noteikts StPO. Tādējādi tās iesaistīšanos neprasa Direktīva 2014/41, lai arī, respektējot valsts tiesvedības, tā arī šo iesaistīšanos neliedz. Tomēr šīs iesaistīšanās dēļ tiesa nekļūst par izpildiestādi ( 51 ).

86.

Saskaņā ar Direktīvas 2014/41 loģiku jāsecina, ka, izskatot lūgumu dot atļauju, kompetentā tiesa neaizstāj šīs dalībvalsts izpildiestādi. Pieprasītā pasākuma izpilde ir tikai šīs nupat minētās izpildiestādes (proti, šajā lietā – Vīnes prokuratūras) ziņā.

87.

Tādējādi iesniedzējtiesai, kurai ir jāpiešķir tiesas atļauja piekļūt informācijai par bankas kontu, nav jānoskaidro, kādas saites Hamburgas prokuratūru (kas rīkojusies kā izdevējiestāde) vieno ar izdevējvalsts izpildvaru. Pretējā gadījumā minētā tiesa būtu noteikusi papildu prasību, kas nav paredzēta nedz Direktīvā 2014/41, nedz pat noteikta pašmāju izmeklēšanas iestādēm.

88.

Citiem vārdiem sakot un atgriežoties pie šīs analīzes sākuma, saskaņā ar Direktīvas 2014/41 loģiku iesniedzējtiesai, lemjot par EIR – ko pastarpināti izdevusi Hamburgas prokuratūra un tieši iesniegusi Vīnes prokuratūra – pieņemamību, šis rīkojums ir jāizskata tāpat kā Austrijas Prokuratūras lūgums atļaut veikt kriminālizmeklēšanas pasākumus Austrijā.

F.   Atvedinājums

89.

Direktīvā 2014/41 ir iekļauts izsmeļošs tiesiskais regulējums par EIR izpildiestāžu attiecībām ar izdevējiestādēm. Šajā regulējumā viscaur tiek ņemta vērā vajadzība ievērot aizdomās turētā vai apsūdzētā pamattiesības un pārējās procesuālās tiesības. Papildus savstarpējas atzīšanas principam raksturīgajai prezumpcijai tiesu iestāžu sadarbības sistēmā šajā jomā ir sniegtas pietiekamas garantijas šo personu tiesību aizsardzībai.

90.

Šis regulatīvais ietvars ir pietiekami plašs, lai tajā kā izdevējiestādes iekļautu visu dalībvalstu prokuratūras neatkarīgi no to institucionālā statusa attiecībā pret izpildvaru. Ikvienā gadījumā izpildiestādei ir jāizvērtē, vai izdotajā EIR ir ievērotas prasības, lai to izpildītu. Tās lēmuma pārsūdzēšanas vajadzībām Direktīvā 2014/41 ir paredzēti pienācīgi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

91.

Tādējādi ar to vien, ka dalībvalsts prokuratūra var saņemt konkrētus izpildvaras norādījumus, vēl nepietiek, lai sistemātiski atteiktu izdotā EIR izpildi. Gluži pretēji:

Ikvienai izpildiestādei būtu jāpārliecinās, vai EIR izdevusī prokuratūra nav pakļauta šādām norādēm. Iespējams, ka tas radītu ievērojamu tiesisko nenoteiktību un aizkavētu pārrobežu kriminālizmeklēšanu ( 52 ), apgrūtinot dalībvalstu “ātru, efektīvu un saskaņotu sadarbību krimināllietās” ( 53 ).

Direktīvā 2014/41 slēpti tiktu ieviests grozījums, no tās 2. panta c) punkta i) apakšpunkta būtu jāizslēdz vairāku valstu prokuratūras, lai iekļautu tās šā paša c) punkta ii) apakšpunktā, un tas nozīmētu arī to, ka šīs prokuratūras nevarētu apstiprināt lēmumus par EIR izdošanu, kurus ir pieņēmušas citas administratīvās iestādes.

Nāktos no jauna noteikt izdevējiestāžu kompetenču sadalījumu dalībvalstīs ( 54 ), kas nozīmētu izkropļot Savienības likumdevēja gribu, kurš vēlējās nevis mainīt, bet gan respektēt dalībvalstu institucionālās un procesuālās sistēmas, kas bija spēkā Direktīvas 2014/41 pieņemšanas brīdī.

V. Secinājumi

92.

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, ierosinu Tiesai atbildēt Landesgericht für Strafsachen Wien (Vīnes Krimināllietu apgabaltiesa, Austrija) šādi:

Dalībvalstu prokuratūras, kuras šīs valstis par tādām ir izraudzījušās, var tikt uzskatītas par izdevējām tiesu iestādēm, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/41/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās 2. panta c) punkta i) apakšpunktā.


( 1 ) Oriģinālvaloda – spāņu.

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2014. gada 3. aprīlis) par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās (OV 2014, L 130, 1. lpp.).

( 3 ) Padomes Pamatlēmums (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV 2002, L 190, 1. lpp.).

( 4 ) Likums par tiesu iekārtu.

( 5 ) Kriminālprocesa kodekss (turpmāk tekstā – “StPO”).

( 6 ) Federālais likums par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās ar Eiropas Savienības dalībvalstīm.

( 7 ) Izmeklēšanas pamatā ir apstāklis, ka aizdomās turētie, izmantojot nelikumīgi iegūtus datus, 2018. gada jūlijā viltoja trīspadsmit rīkojumus pārskaitījumu veikšanai, ar kuriem viņi nosūtīja uz bankas kontu (kas kādā Austrijas bankā atvērts uz A vārda) summu 9775,04 EUR apmērā.

( 8 ) Spriedums, 2019. gada 27. maijs, OG un PI (Lībekas prokuratūra un Cvikavas prokuratūra) (C‑508/18 un C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456; turpmāk tekstā – “spriedums OG un PI (Lībekas prokuratūra un Cvikavas prokuratūra”).

( 9 ) Hamburgas prokuratūra ir pakļauta Hamburgas Justizsenator (tieslietu senators), kas pieder izpildvarai un var dot tai norādījumus konkrētās lietās.

( 10 ) Spriedums, 2019. gada 9. oktobris, NJ (Vīnes prokuratūra) (C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849), 40. punkts: “[..] runājot par Austrijas prokuratūrām, no Prokuratūras likuma 2. panta 1. punkta izriet, ka tās ir tieši pakļautas virsprokuratūrām un to norādījumiem un ka pēdējās minētās savukārt ir pakļautas federālajam tieslietu ministram. Taču, tā kā vajadzīgā neatkarība prasa, lai pastāvētu normatīvi un organizatoriski noteikumi, ar kuriem ir iespējams garantēt, ka izsniegšanas tiesu iestāde, pieņemot Eiropas apcietināšanas orderi, nav pakļauta nekādam riskam tikt pakļautai konkrētiem izpildvaras norādījumiem, Austrijas prokuratūras nevar uzskatīt par tādām, kas atbilst šai prasībai (pēc analoģijas skat. spriedumu, 2019. gada 27. maijs, OG un PI (Lībekas prokuratūra un Cvikavas prokuratūra), C‑508/18 un C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, 74. un 84. punkts).” Mans izcēlums.

( 11 ) Tiesa tās ir skaidri izslēgusi no to iestāžu loka, kas piedalās tiesas spriešanā krimināllietās (sprieduma OG un PI (Lībekas prokuratūra un Cvikavas prokuratūra) 50. punkts).

( 12 ) Spriedums, 2019. gada 9. oktobris, NJ (Vīnes prokuratūra) (C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849), rezolutīvā daļa: “[..] šajā jēdzienā ietilpst Eiropas apcietināšanas orderi, ko ir izdevušas kādas dalībvalsts prokuratūras, lai gan šīs prokuratūras ir pakļautas riskam tikt tieši vai netieši pakļautām konkrētiem izpildvaras [..] rīkojumiem vai norādījumiem, [..] ar nosacījumu, ka minētos apcietinājuma orderus [..] noteikti apstiprina tiesa, kas neatkarīgi un objektīvi [..] pārbauda izdošanas nosacījumus, kā arī šo pašu apcietināšanas orderu samērīgumu, tādējādi pieņemot autonomu lēmumu, kas tiem piešķir to galīgo formu”.

( 13 ) Padomes Direktīvas 2011/16/ES (2011. gada 15. februāris) par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV 2011, L 64, 1. lpp.), redakcijā, kas grozīta ar Padomes Direktīvu 2014/107/ES (2014. gada 9. decembris) (OV 2014, L 359, 1. lpp.), 8. panta 3.a punkts. Skat. spriedumu, 2016. gada 14. aprīlis, Sparkasse Allgäu (C‑522/14, EU:C:2016:253).

( 14 ) EIR var aptvert gandrīz visus pierādījumus – pietiek ar to, ka pieprasītais pasākums ir paredzēts izpildvalsts tiesību sistēmā (Direktīvas 2014/41 10. pants).

( 15 ) Direktīvas 2014/41 34. pants. Salīdzinājumā ar šiem agrākajiem instrumentiem savstarpējas atzīšanas princips ir pielaidīgāks, kļūstot pieņemamiem zināmiem ierobežojumiem.

( 16 ) Apzīmētāji “tiesu” un “netiesu” nav rodami Direktīvas 2014/41 2. panta definīciju vidū. Tos lietoju vienkāršošanas nolūkos, jo galu galā tie raksturo vienā vai otrā kategorijā iekļauto iestāžu būtību.

( 17 ) Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sekretariāts sagatavoja kompetento iestāžu sarakstu, kas ir atjaunināts 2019. gada 30. septembrī un atspoguļo 24 dalībvalstīs izmantoto kritēriju daudzveidību. Vairākumā no tām (proti, 16) nav paredzēta to netiesu izdevējiestāžu dalība, kuru iesaistīšanās ir jāapstiprina. Valstīs, kurās tā ir paredzēta, šajā kategorijā ir iekļautas administratīvās iestādes, kas vispārēji ir kompetentas nodokļu, muitas un administratīvajos jautājumos (https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_RegistryDoc/EN/3115/0/0).

( 18 ) Vācijā EIR var izdot administratīvās iestādes, kuras var veikt vajāšanu par administratīvajiem pārkāpumiem, un tas ir jāapstiprina tā paša piekritības apgabala prokuratūrai. Taču muitas iestādes – Vācijas finanšu pārvalžu ieskatā – saskaņā ar Vācijas Nodokļu kodeksa 399. panta 1. punktu pilda prokurora funkcijas saistībā ar nodokļu pārkāpumiem uzsāktajos kriminālprocesos, tāpēc tām ir jāatzīst EIR izdevējiestāžu statuss saskaņā ar Direktīvas 2014/41 2. panta c) punkta i) apakšpunktu. Ar šo jautājumu saistītajām problēmām skat. lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu lietā C‑66/20, Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster.

( 19 ) “Tiesu iestādes” jēdziena aprišu noskaidrošanu apgrūtina arī tas, ka Direktīvas 2014/41 1. panta 1. punkta vācu valodas redakcijā ir lietota vārdkopa gerichtliche Entscheidung, kas, šķiet norādām uz tiesas (Gericht) darbību. Tāpēc Komisija (tās apsvērumu 28. punkts) un Vācijas valdība (tās apsvērumu 42. punkts) ierosina lietot formulējumu “justizielle Entscheidung”.

( 20 ) Spriedums OG un PI (Lībekas prokuratūra un Cvikavas prokuratūra), 49. punkts.

( 21 ) Turpat, 50. punkts.

( 22 ) Turpat, 51. punkts.

( 23 ) Turpat, 52. punkts.

( 24 ) Turpat, 49. un 56. punkts.

( 25 ) Secinājumi lietā OG un PI (Lībekas prokuratūra un Cvikavas prokuratūra), (EU:C:2019:337), 37.40. punkts.

( 26 ) Secinājumi lietā Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:783), 51. punkts. Konkrēti, prokuratūras atzīšana par tiesu iestādi saistībā ar EAO izsniegšanu ir balstīta tikai uz Pamatlēmuma 2002/584 8. panta 1. punktu, ciktāl tā ir iestāde, kas ir pilnvarota pieņemt šā punkta c) apakšpunktā paredzēto tiesas lēmumu (valsts apcietināšanas orderis), kurš tiek pieņemts pirms EAO izsniegšanas. Secinājumos lietā OG un PI (Lībekas prokuratūra un Cvikavas prokuratūra) es arī uzsvēru, kādā veidā citās sadarbības krimināllietās jomās prokurors ir uzskatāms par “tiesu iestādi” (38. punkts).

( 27 ) Spriedums OG un PI (Lībekas prokuratūra un Cvikavas prokuratūra), 50.–63. punkts: “[Pamatlēmuma 2002/584 6. panta 1. punktā] ietvertais termins “tiesu iestāde” nav ierobežots ar to, ka ar to tiktu apzīmēti vienīgi dalībvalsts tiesneši vai tiesas, bet tas ļauj – plašākā nozīmē – ietvert iestādes, kas attiecīgajā dalībvalstī piedalās tiesvedības īstenošanā krimināllietās” (50. punkts). Apstākļos, kurus tā izskatīja, tā nosprieda, ka “[Vācijas] prokuratūras [..] piedalās tiesvedības īstenošanā krimināllietās” (63. punkts), no kā izrietēja, ka tās ir tiesu iestādes.

( 28 ) Spriedums, 2019. gada 9. oktobris, NJ (Vīnes prokuratūra) (C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849), 35. punkts: “[..] tā kā Eiropas apcietināšanas ordera izdošana var apdraudēt attiecīgās personas tiesības uz brīvību, kas ir paredzētas Hartas 6. pantā, šī aizsardzība nozīmē, ka lēmums, kurš atbilst prasībām, kas ir raksturīgas efektīvai tiesību aizsardzībai tiesā, ir jāpieņem vismaz vienā no diviem minētās aizsardzības līmeņiem”.

( 29 ) Turklāt, kā jau esmu minējis, tajā arī ir paredzēta iespēja atzīt par izdevējiestādēm administratīvās, muitas vai nodokļu iestādes, pēc tam, kad to ir apstiprinājušas tiesu iestādes.

( 30 ) Skat. manus secinājumus lietās Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:783), 39.41. punkts, un PF (Lietuvas Republikas ģenerālprokurors) (C‑509/18, EU:C:2019:338), 36.46. punkts.

( 31 ) Padomes 2010. gada 23. jūnija Dokuments 9288/10 ADD 2 (turpmāk tekstā – “anotācija”), 22. lpp.

( 32 ) Direktīvas 2014/41 5. un 6. apsvērums.

( 33 ) Direktīvas 2014/41 6. panta 1. punktā izdevējiestādei ir uzticēts uzdevums izvērtēt, vai EIR izdošana ir vajadzīga un samērīga, vai tika ievērotas aizdomās turētā vai apsūdzētā tiesības, kā arī pārliecināties, vai izmeklēšanas pasākumus tādos pašos apstākļos būtu iespējams norīkot līdzīgā pašmāju lietā. Ja izpildiestādei ir šaubas par šo nosacījumu izpildi, tā var apspriesties ar izdevējiestādi saskaņā ar 6. panta 3. punktu. Izpildiestāde un izdevējiestāde var savstarpēji apspriesties saistībā EIR izpildi (Direktīvas 2014/41 9. panta 6. punkts).

( 34 ) Arī šīs atrunas pamatā ir doma neskart dalībvalstu iekšējo kriminālprocesa kārtību. Tomēr izpildiestāde nevar īstenot ar 10. panta 1. punktu piešķirtās pilnvaras 2. punktā minētajos gadījumos.

( 35 ) Spriedums OG un PI (Lībekas prokuratūra un Cvikavas prokuratūra), 73. punkts: “[..] ir jāspēj objektīvi [izsniegt EAO], ņemot vērā visus apsūdzošos un attaisnojošos pierādījumus un nepastāvot riskam, ka tās lēmumpieņemšanas pilnvaras varētu tikt pakārtotas ārējiem rīkojumiem vai norādījumiem, tostarp no izpildvaras, tā, lai nebūtu nekādu šaubu par to, ka lēmums izsniegt Eiropas apcietināšanas orderi ir jāpieņem šai iestādei, nevis galu galā – minētajai izpildvarai”.

( 36 ) Turpat, 74. punkts: “izsniegšanas tiesu iestādei ir jāvar sniegt izpildes tiesu iestādei pārliecību, ka, ņemot vērā izsniegšanas dalībvalsts tiesību sistēmā sniegtās garantijas, tā, īstenojot savas ar Eiropas apcietināšanas ordera izsniegšanu saistītās funkcijas, rīkojas neatkarīgi”.

( 37 ) Tomēr neizslēdzu, ka citā Savienības tiesiskajā regulējumā atsevišķos gadījumos var tikt pieprasīta iepriekšēja tiesas atļauja. Lietā C‑746/18 Tiesai būs jānoskaidro, vai tas tā ir saistībā ar piekļuvi elektronisko komunikāciju datiem. Skat. ģenerāladvokāta Dž. Pitrucellas [G. Pitruzzella] 2020. gada 21. janvāra secinājumus šajā lietā (EU:C:2020:18).

( 38 ) Uz pamattiesībām no dažādiem skatupunktiem attiecas 10., 12., 18., 19. un 39. apsvērums. Runājot par normatīvo daļu, skaidra atsauce uz pamattiesībām ir 1. panta 4. punktā; “[direktīva] nemaina pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību principus, kas noteikti LES 6. pantā, tostarp to personu tiesības uz aizstāvību, pret kurām uzsākts kriminālprocess”, un 14. panta 2. punktā. Skat. šo secinājumu 83. un 84. punktu.

( 39 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV 2010, L 280, 1. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV 2012, L 142, 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm (OV 2013, L 294, 1. lpp.).

( 40 ) Turklāt tas ir īpaši stingri noteikts ierobežojums, jo ne tikai tiek zaudēta brīvība, bet arī veikta piespiedu pārvietošana uz citu valsti, nošķirot attiecīgo personu no vides, kurā norisinās tās personiskā un sociālā dzīve, un tas rada nepieciešamību saņemt profesionālu aizstāvību teritorijā, kurā ir atšķirīga tiesību sistēma.

( 41 ) [Direktīvas] 12. apsvērums: izdevējiestādei ir “[jānodrošina] [Hartas] 48. pantā noteikto tiesību pilnīg[a] ievērošan[a]. Nevainīguma prezumpcija un tiesības uz aizstāvību kriminālprocesā ir pamattiesību stūrakmens krimināltiesību telpā, kā atzīts Hartā. Jebkuram šādu tiesību ierobežojumam ar izmeklēšanas pasākumu, kurš noteikts saskaņā ar šo direktīvu, būtu pilnīgi jāatbilst prasībām, kas paredzētas Hartas 52. pantā attiecībā uz nepieciešamību, proporcionalitāti un tās mērķiem, it īpaši vajadzību aizsargāt citu personu tiesības un brīvības”.

( 42 ) Direktīvas 16. apsvērums: “pasākumi, kas nav saistīti ar piespiedu līdzekļu izmantošanu, varētu būt tādi pasākumi, kuri neskar tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību vai tiesības uz īpašumu, atkarībā no valsts tiesībām”. Eurojust un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kopējā paziņojuma par EIR praktisko piemērošanu 5.4. punkta beigās ir norādīts, ka “lielākajai daļai dalībvalstu valsts tiesību aktos nav definēti “pasākumi, kas nav piespiedu pasākumi”, un tās aplūko šo terminu kā plaši lietotu jēdzienu, kas definēts ikdienas juridiskajā valodā un ietver pasākumus, kuri neietekmē pamattiesības un kuriem tiesas nolēmums bieži vien nav vajadzīgs” (11168/19, http://eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/Casework/Joint%20note%20of%20Eurojust%20and%20the%20EJN%20on%20the%20practical%20application%20of%20the%20European%20Investigation%20Order%20(June%202019)/2019-06-Joint_Note_EJ-EJN_practical_application_EIO_LV.pdf ).

( 43 ) Citēts 41. zemsvītras piezīmē.

( 44 ) Direktīvas 19. apsvērums: “Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveide Savienībā ir balstīta uz savstarpēju uzticēšanos un pieņēmumu, ka citas dalībvalstis ievēro Savienības tiesības un jo īpaši pamattiesības.”

( 45 ) Vācijas valdība (savu apsvērumu 61. un 62. punktā) norāda, ka tās tiesību aktos ir paredzēts šis kritērijs. Atbildot uz Tiesas jautājumu, tā paskaidroja, ka pirms Hamburgas prokurora iesaistīšanās šajā lietā nebija pieņemts tiesas lēmums, ņemot vērā veicamā pasākuma būtību.

( 46 )

( 47 ) Citēts 38. zemsvītras piezīmē.

( 48 ) Šis termins ir lietots Direktīvas 2014/41 III nodaļas virsrakstā (“Izpildvalsts procedūras un drošības pasākumi”).

( 49 )

( 50 ) Uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem attiecās lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, saistībā ar kuru pasludināts 2019. gada 24. oktobra spriedums Gavanozov (C‑324/17, EU:C:2019:892). Minētā sprieduma 37. punktā Tiesa vienīgi atzina, ka nosūtītajā veidlapā nav nepieciešamības iekļaut “tiesību aizsardzības līdzekļu aprakst[u], kas vajadzības gadījumā izdevējā dalībvalstī pastāv pret Eiropas izmeklēšanas rīkojuma izdošanu”. Tādējādi tā neizskatīja jautājumu par to, vai “[..] minētās direktīvas 14. pant[am] [..] ir pretrunā valsts tiesiskais regulējums, kurā nav paredzēts neviens tiesību aizsardzības līdzeklis, kas ļautu pēc būtības apstrīdēt pamatojumu, kurš ir [EIR] izdošanas pamatā”. Ģenerāladvokāts Ī. Bots [Y. Bot] secinājumos šajā lietā (EU:C:2019:312) apgalvoja, ka šim pantam “pretrunā ir tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums kā Bulgārijas tiesiskais regulējums, kurā nav paredzēta iespēja apstrīdēt Eiropas izmeklēšanas rīkojumā norādīto izmeklēšanas pasākumu materiālos iemeslus, un tas neļauj šai dalībvalstij izdot Eiropas izmeklēšanas rīkojumu”.

( 51 ) Tiesas, kas atļauj veikt izmeklēšanas pasākumu, funkcija nav līdzvērtīga apstiprinājumam, kas Direktīvas 2014/41 2. panta c) punkta ii) apakšpunktā ir paredzēts izdevējiestādēm.

( 52 ) Anotācijas 4. punktā ir teikts, ka krimināllietu ātra atrisināšana ir svarīgs faktors gan sistēmas efektivitātei, gan tās kvalitātei. Jāizvairās no nepamatotas kavēšanās, jo tā nelabvēlīgi ietekmē pierādījumu kvalitāti. Turklāt ikvienam apsūdzētajam ir tiesības tikt tiesātam saprātīgā termiņā.

( 53 ) Direktīvas 2014/41 21. apsvērums.

( 54 ) Eurojust un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kopīgā paziņojuma par EIR praktisko piemērošanu ir norādīts, ka salīdzinošajā apskatā vairākums dalībvalstu par izdevējiestādi izraugās prokuratūru.

Top