EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CO0621

Tiesas priekšsēdētāja rīkojums, 2018. gada 19. oktobris.
Andy Wightman u.c. pret Secretary of State for Exiting the European Union.
Paātrinātā tiesvedība.
Lieta C-621/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:851

TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2018. gada 19. oktobrī ( *1 )

Paātrinātā tiesvedība

Lietā C‑621/18

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši LESD 267. pantam, ko Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Skotijas Augstā tiesa, Apelācijas palāta, Pirmā nodaļa, Apvienotā Karaliste) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2018. gada 3. oktobrī un kas Tiesā reģistrēts 2018. gada 3. oktobrī, tiesvedībā

Andy Wightman,

Ross Greer,

Alyn Smith,

David Martin,

Catherine Stihler,

Jolyon Maugham,

Joanna Cherry

pret

Secretary of State for Exiting the European Union,

piedaloties:

Tom Brake,

Chris Leslie,

TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS,

uzklausot tiesnesi referentu K. G. Fernlundu [C. G. Fernlund] un ģenerāladvokātu M. Kamposu Sančesu‑Bordonu [M. Campos Sánchez‑Bordona],

izdod šo rīkojumu.

Rīkojums

1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu attiecas uz LES 50. panta interpretāciju.

2

Šis lūgums ir iesniegts tiesvedībā starp Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin un Jolyon Maugham, kā arī Catherine Stihler un Joanna Cherry, no vienas puses, un Secretary of State for Exiting the European Union (valsts sekretārs izstāšanās no Eiropas Savienības jautājumos), no otras puses, par iespēju atsaukt paziņojumu par Lielbritānijas Apvienotās Karalistes un Ziemeļīrijas nodomu izstāties no Eiropas Savienības.

3

Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Skotijas Augstā tiesa, Apelācijas palāta, Pirmā nodaļa, Apvienotā Karaliste), būtībā jautā, vai gadījumā, kad dalībvalsts saskaņā ar LES 50. pantu ir paziņojusi Eiropadomei par savu nodomu izstāties no Eiropas Savienības, Savienības tiesības ļauj šai dalībvalstij vienpusēji atsaukt savu paziņojumu pirms šajā pantā paredzētā divu gadu laikposma. Apstiprinošas atbildes gadījumā tā jautā par šādas atsaukšanas nosacījumiem un sekām saistībā ar šīs dalībvalsts palikšanu Savienībā.

4

Iesniedzējtiesa norāda, ka saskaņā ar European Union (Withdrawal) Act 2018 (2018. gada Likums par Eiropas Savienību (paziņojums par izstāšanos)) 13. pantu izstāšanās līgums, kas varētu tikt noslēgts starp Apvienoto Karalisti un Savienību saskaņā ar LES 50. panta 2. punktu un kurā ir noteikta šīs izstāšanās kārtība, var tikt ratificēts vienīgi, ja Apvienotās Karalistes Parlaments ir piekritis šim līgumam un turpmākajam attiecību starp Apvienoto Karalisti un Savienību regulējumam. Šī tiesa precizē, ka, ja parlamenta locekļi nepiekristu izstāšanās līgumam un ja nav iesniegts nekāds cits priekšlikums, Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības tomēr notiks 2019. gada 29. martā.

5

Šī tiesa piebilst, ka tā jautā par iespēju vienpusēji atsaukt paziņojumu un palikt Savienībā. Tā arī precizē, ka Tiesas atbilde izskaidrotu parlamenta locekļiem pieejamās iespējas, veicot balsojumu par šiem jautājumiem.

6

Lēmumā par prejudiciālā jautājuma uzdošanu Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (Skotijas Augstā tiesa, Apelācijas palāta, Pirmā nodaļa) lūdz Tiesu piemērot šai prejudiciālā nolēmuma tiesvedībai Tiesas Reglamenta 105. pantā paredzēto paātrināto tiesvedību.

7

Šajā tiesību normā ir paredzēts, ka Tiesas priekšsēdētājs pēc iesniedzējtiesas pieteikuma vai izņēmuma kārtā pēc savas ierosmes un pēc tiesneša referenta priekšlikuma, un pēc ģenerāladvokāta uzklausīšanas, atkāpjoties no šā Reglamenta noteikumiem, var nolemt lūgumam sniegt prejudiciālu nolēmumu, ja lietas apstākļi prasa to izskatīt īsā termiņā, piemērot paātrinātu tiesvedību.

8

Šajā lietā iesniedzējtiesa uzsver sava lūguma steidzamību, motivējot to, pirmkārt, ar divu gadu laikposmu, kas sācies no 2017. gada 29. marta, datuma, kad paziņots Apvienotās Karalistes nodoms izstāties no Savienības, uz kuru saskaņā ar LES 50. pantu attiecas šī izstāšanās procedūra, un, otrkārt, nepieciešamību jau savlaicīgi pirms 2019. gada 29. marta organizēt Apvienotās Karalistes Parlamenta debates un balsojumu par šo jautājumu.

9

Šajā ziņā ir jākonstatē, ka šī tiesa izklāsta motīvus, kuri zināmā veidā raksturo steidzamību izlemt lietu. Konkrēti, kā izriet no iesniedzējtiesas nolēmuma, ir svarīgi izskaidrot LES 50. panta tvērumu, pirms valsts parlamenta locekļi lemj par šajā panta paredzēto izstāšanās līgumu, kas tiem varētu tikt iesniegts.

10

Taču jau ir nospriests, ka, ja lietā rodas būtiskas neskaidrības, kuras skar valsts konstitucionālo tiesību un Savienības tiesību pamatjautājumus, var būt nepieciešams, ņemot vērā šādas lietas īpašos apstākļus, to izskatīt īsā termiņā saskaņā ar Reglamenta 105. panta 1. punktu (šajā nozīmē skat. Tiesas priekšsēdētāja rīkojumus, 2017. gada 28. februāris, M.A.S. un M.B. C‑42/17, nav publicēts, EU:C:2017:168, 7.9. punkts, kā arī 2018. gada 26. septembris, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C‑522/18, nav publicēts, EU:C:2018:786, 14.16. punkts).

11

Ņemot vērā fundamentālo nozīmi, ko Apvienotajai Karalistei un Eiropas Savienībai rada LES 50. panta īstenošana, šīs lietas īpašie apstākļi pamato šīs lietas izskatīšanu īsā termiņā atbilstoši Reglamenta 105. panta 1. punktam.

12

Līdz ar to lietā C‑621/18 ir jāpiemēro paātrinātā tiesvedība.

 

Ar šādu pamatojumu Tiesas priekšsēdētājs izdod rīkojumu:

 

Piemērot lietā C‑621/18 Tiesas Reglamenta 105. panta 1. punktā paredzēto paātrināto tiesvedību.

 

[Paraksti]


( *1 ) Tiesvedības valoda – angļu.

Top