EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0132

Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums.
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main pret ILME GmbH.
Landgericht Köln lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesību aktu tuvināšana – Direktīva 2006/95/EK – “Elektroiekārtu” jēdziens – CE atbilstības marķējums – Elektrisku daudzpolu kontaktsavienojumu kastes.
Lieta C‑132/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:141

TIESAS SPRIEDUMS (sestā palāta)

2014. gada 13. martā ( *1 )

“Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesību aktu tuvināšana — Direktīva 2006/95/EK — “Elektroiekārtu” jēdziens — CE atbilstības marķējums — Elektrisku daudzpolu kontaktsavienojumu kastes”

Lieta C‑132/13

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši LESD 267. pantam, ko Landgericht Köln (Vācija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2013. gada 12. martā un kas Tiesā reģistrēts 2013. gada 18. martā, tiesvedībā

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main

pret

ILME GmbH.

TIESA (sestā palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs E. Borgs Bartets [A. Borg Barthet], tiesneši E. Levits (referents) un M. Bergere [M. Berger],

ģenerāladvokāte E. Šarpstone [E. Sharpston],

sekretāre A. Impellicēri [A. Impellizzeri], administratore,

ņemot vērā rakstveida procesu un 2014. gada 29. janvāra tiesas sēdi,

ņemot vērā apsvērumus, ko sniedza:

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs vārdā – H.-J. Ruhl un M. Bohner, Rechts-anwälte,

ILME GmbH vārdā – U. Blumenröder, Rechtsanwalt,

Eiropas Komisijas vārdā – M. Noll-Ehlers un G. Zavvos, pārstāvji,

ņemot vērā pēc ģenerāladvokātes uzklausīšanas pieņemto lēmumu izskatīt lietu bez ģenerāladvokāta secinājumiem,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/95/EK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (OV L 374, 10. lpp.), atsevišķu normu interpretāciju.

2

Šis lūgums ir iesniegts tiesvedībā starp Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main (Frankfurtes pie Mainas negodīgas konkurences apkarošanas centrāle, turpmāk tekstā – “Centrāle”) un ILME GmbH par CE marķējuma piestiprināšanu uz daudzpolu kontaktsavienojumu kastēm rūpnieciskai izmantošanai.

Atbilstošās tiesību normas

Direktīva 2006/95

3

Atbilstoši Direktīvas 2006/95 1. pantam “elektroiekārtas” ir visas iekārtas, kas paredzētas lietošanai ar nominālo spriegumu 50 līdz 1000 V maiņstrāvai un 75 līdz 1500 V līdzstrāvai.

4

Šīs direktīvas 2. panta 1. punktā ir noteikts:

“Dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka elektroiekārtas var laist tirgū tikai tad, ja tās, izgatavotas saskaņā ar Kopienā spēkā esošu labu inženiertehnisko praksi drošības jautājumos un atbilstīgi uzstādītas, apkalpotas un lietotas paredzētajiem mērķiem, neapdraud cilvēkus, mājdzīvniekus vai īpašumu.”

5

Minētās direktīvas 8. panta 1. punktā ir noteikts:

“Pirms laišanas tirgū pie elektroierīcēm jāpiestiprina 10. pantā paredzētais CE marķējums, kas liecina par elektroierīces atbilstību šīs direktīvas noteikumiem, ieskaitot IV pielikumā aprakstītās atbilstības vērtēšanas procedūras.”

6

Šīs pašas direktīvas 10. panta 1. punkts ir izteikts šādi:

“Izgatavotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kas veic uzņēmējdarbību [Savienībā], piestiprina III pielikumā minēto CE atbilstības marķējumu pie elektroierīces vai, ja tas nav iespējams, tad pie tās iepakojuma, instrukcijas vai garantijas sertifikāta tā, lai tas būtu redzams, viegli salasāms un neizdzēšams.”

7

Direktīvas 2006/95 II pielikumā no šīs direktīvas piemērošanas jomas ir izslēgtas noteiktas iekārtas un īpaši elektroniskie elementi.

8

Minētās direktīvas III pielikumā ir aprakstīts CE marķējums, kas ir jāpiestiprina, kā arī CE atbilstības deklarāciju veidojošie elementi.

9

Šīs pašas direktīvas IV pielikumā ir noteiktas prasības elektroierīču ražošanas iekšējās pārbaudes nosacījumiem.

Regula (EK) Nr. 765/2008

10

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 30. lpp.), 30. panta 3. un 4. punktā ir noteikts:

“3.   Uzliekot CE zīmi [piestiprinot CE marķējumu] vai liekot to uzlikt, ražotājs norāda, ka viņš uzņemas atbildību par produkta atbilstību visām prasībām, kas noteiktas attiecīgajos [Savienības] saskaņošanas tiesību aktos par tās uzlikšanu.

4.   CE zīme [CE marķējums] ir vienīgā zīme [vienīgais marķējums], kas norāda uz produkta atbilstību piemērojamajām prasībām, kas noteiktas attiecīgajos [Savienības] saskaņošanas tiesību aktos, kuros paredzēta tās uzlikšana.”

Pamatnostādnes attiecībā uz Direktīvas 2006/95 piemērošanu

11

2007. gada augustā Eiropas Komisija sagatavoja Pamatnostādnes Direktīvas 2006/95 piemērošanai (turpmāk tekstā – “Pamatnostādnes”).

12

Pamatnostādņu 8. zemsvītras piezīmē ir norādīts:

“Jēdziens “elektroiekārtas” nav definēts direktīvā, un tādēļ tas ir jāsaprot tā starptautiski atzītajā nozīmē. Starptautiskās elektro[teh]niskās komisijas (IEC) “Starptautiskajā elektro[teh]niskajā vārdnīcā” jēdziens elektroiekārtas ir noteikts šādi: “produkts, kas tiek izmantots elektroenerģijas ražošanai, pārveidošanai, vadīšanai, sadalei vai izmantošanai, piemēram, mašīnas, transformatori, slēgšanas iekārtas un vadības iekārtas, mēriekārtas, aizsardzības iekārtas, kabeļi, vadi, elektriskie patēriņa līdzekļi.”

13

Pamatnostādņu 9. punktā ir paredzēts, ka arī elektroiekārtas pamatelementi var ietilpt Direktīvas 2006/95 piemērošanas jomā, ja to drošība atbilstoši šai direktīvai var tikt novērtēta jau pirms iemontēšanas “elektroiekārtā”, ciktāl tie paši ietilpst “elektroiekārtu” kategorijā minētās direktīvas izpratnē.

14

Šajā punktā ir precizēts, ka noteiktu elektronisko detaļu, kas paredzētas, lai tās kā pamatdaļas iebūvētu citās elektroiekārtās, drošība lielā mērā ir atkarīga no veida, kā šīs daļas tiek iebūvētas pabeigtajā produktā. Atbilstoši Pamatnostādņu 13. zemsvītras piezīmei šajā kategorijā ietilpst elektriskas detaļas, it īpaši tādas aktīvās sastāvdaļas kā elektroniskās integrētās shēmas, tranzistori, diodes, strāvas regulatori, triaki, MCT, IGBT un optiskie pusvadītāji, tādi pasīvie elementi kā kondensatori, indukcijas spoles, drošinātāji un filtri, kā arī elektromehāniskas sastāvdaļas, kā, piemēram, saistelementi, mehāniskas drošības ierīces, kas iebūvētas iekārtās, releji ar kontaktiem iespiedshēmām un mikroslēdžiem.

Pamatlieta un prejudiciālais jautājums

15

ILME GmbH tirgo Vācijā daudzpolu kontaktsavienojumus, ko Itālijā ražo ILME SpA.

16

Klients izvēlas savienojumu sastāvdaļas atkarībā no savām vajadzībām. Pēc tam, kad dažādas sastāvdaļas ir piegādātas, tās samontē pats klients.

17

Savienojumu kastēm ir piestiprināts Direktīvas 2006/95 III pielikumā paredzētais CE marķējums. CE atbilstības deklarācija, kas attiecas uz šo marķējumu, tomēr attiecas nevis uz kastēs ietvertajiem savienojumiem, bet gan uz minētajām kastēm.

18

Centrāle uzskata, ka CE marķējuma piestiprināšana nav pamatota, jo tā attiecas tikai uz kastēm un tādējādi nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz samontētiem savienojumiem. Šis marķējums varot maldināt patērētāju, un tātad pamatlietas apstākļos tas ir valsts tiesību normu, ar kurām ir aizliegta negodīga konkurence, pārkāpums.

19

Tā kā visām elektroiekārtām jābūt piestiprinātam CE marķējumam atbilstoši valsts tiesiskajam regulējumam, ar kuru ir transponēta Direktīva 2006/95, rodas jautājums, vai pamatlietā aplūkotās kastes ir šādas iekārtas.

20

Pēc Centrāles prasības izbeigt pārkāpumu saņemšanas Landgericht Köln (Ķelnes apgabaltiesa), uzskatīdama, ka pamatlietas risinājums ir atkarīgs no šīs direktīvas interpretācijas, nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādu prejudiciālu jautājumu:

“Vai [..] Direktīvas [2006/95] 1., 8. un 10. pants, kā arī II [–] IV pielikums ir jāinterpretē tādējādi, ka kastēm kā daudzpolu kontaktsavienojumu detaļām rūpnieciskai izmantošanai nav jāpiestiprina CE marķējums?”

Par prejudiciālo jautājumu

21

Ar savu jautājumu iesniedzējtiesa būtībā jautā, vai Direktīvas 2006/95 1. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tādas daudzpolu kontaktsavienojumu kastes rūpnieciskai izmantošanai kā pamatlietā ir uzskatāmas par “elektroiekārtām” šīs tiesību normas izpratnē un līdz ar to tām ir jāpiestiprina CE marķējums.

22

Vispirms jāatgādina, ka CE marķējumu var piestiprināt tikai tiem ražojumiem, par kuriem konkrētajos Savienības saskaņošanas tiesību aktos ir paredzēti noteikumi tā piestiprināšanai, un to neuzliek nevienai citai precei. Proti, jebkura cita vērtējuma dēļ rastos minētā marķējuma nozīmes sajaukšanas iespēja (2010. gada 21. oktobra spriedums lietā C-185/08 Latchways un Eurosafe Solutions, Krājums, I-9989. lpp., 63. punkts).

23

Šajā ziņā atbilstoši Direktīvas 2006/95 8. panta 1. punktam elektroiekārtām ir jāpiestiprina CE marķējums.

24

Tomēr ir jākonstatē, ka “elektroiekārtas” jēdziens šajā direktīvā nav definēts. Pirmkārt, minētās direktīvas 1. pantā ir norādītas sprieguma robežas, kurās šo iekārtu ir paredzēts lietot. Otrkārt, šīs pašas direktīvas II pielikumā ir uzskaitītas elektroiekārtas un elementi, kas neietilpst Direktīvas 2006/95 darbības jomā.

25

Komisija Pamatnostādņu 8. zemsvītras piezīmē no šīs definīcijas neesamības secina, ka jēdziens “elektroiekārta” ir jāsaprot tādā nozīmē, kāda tam ir atzīta starptautiski.

26

Šajā zemsvītras piezīmē tā atsaucas it īpaši uz definīciju IEC Starptautiskajā elektrotehniskajā vārdnīcā, saskaņā ar kuru elektroiekārtas ir “produkts, kas tiek izmantots elektroenerģijas ražošanai, pārveidošanai, vadīšanai, sadalei vai izmantošanai”.

27

Šajā gadījumā no lēmuma par prejudiciāla jautājuma uzdošanu izriet, ka pamatlietā aplūkotās kastes būtībā ir daudzpolu kontaktsavienojumu rūpnieciskai izmantošanai detaļas, proti, to ārējais apvalks. Šajā ziņā šīs kastes pilda pamatfunkciju, proti, nodrošināt dažādu vadu savstarpēju fizisku un elektrisku izolāciju, kā arī ārēju izolāciju, ievietojot zemē.

28

Ņemot vērā šīs pazīmes, jāuzskata, ka pamatlietā aplūkotās kastes ir uzskatāmas par “elektroiekārtām” Direktīvas 2006/95 izpratnē, jo, tā kā to funkcijas nekādā ziņā nav vienīgi estētiskas un to satura aizsardzības funkcijas, tās garantē elektrisko elementu drošu savienošanu, kā arī elektroenerģijas vadīšanu.

29

Tātad, ja šīs kastes atbilst šajā direktīvā paredzētajām drošības normām, tām ir jāpiestiprina CE marķējums.

30

Tomēr iesniedzējtiesa minētās kastes uzskata par elektroiekārtu, proti, daudzpolu kontaktsavienojumu rūpnieciskai izmantošanai, sastāvdaļām.

31

Centrāle uzskata, ka aplūkoto kastu kā sastāvdaļu atbilstība drošības prasībām nevar tikt pārbaudīta pirms daudzpolu kontaktsavienojumu samontēšanas.

32

Šajā ziņā jānorāda, ka atbilstoši Regulas 765/2008 30. panta 3. un 4. punktam, piestiprinot CE marķējumu, kas ir vienīgais marķējums, kas norāda uz produkta atbilstību piemērojamajām prasībām, kas noteiktas attiecīgajos Savienības saskaņošanas tiesību aktos, kuros paredzēta tā piestiprināšana, šī produkta ražotājs norāda, ka viņš uzņemas atbildību par minētā produkta atbilstību šīm prasībām.

33

Direktīvas 2006/95 2. panta 1. punktā būtībā ir atgādināts, ka tirgū var laist tikai tādas elektroiekārtas, kas neapdraud cilvēku un īpašuma drošību.

34

Tādējādi CE marķējums nevar tikt piestiprināts sastāvdaļai, kas ir elektroiekārta, kuras drošība būtībā ir atkarīga no veida, kā tā tiek iebūvēta gala elektroiekārtā. Šādos apstākļos, pirmkārt, ja šīs sastāvdaļas kvalitāte neļauj jau iepriekš spriest par elektroiekārtas, kurā tā tiks iebūvēta, drošību, CE marķējuma piestiprināšana uz minētās sastāvdaļas varētu maldināt šīs iekārtas lietotāju. Turklāt minētā iebūvēšana varētu ietekmēt iepriekš konstatēto šīs pašas sastāvdaļas, kā arī elektroiekārtas, kurā attiecīgā sastāvdaļa ir iebūvēta, atbilstību drošības prasībām.

35

Šajā ziņā, pirmkārt, ir jāuzsver, ka, ja elektroiekārtai, kas kā sastāvdaļa ir iebūvēta elektroiekārtā, piemīt īpašības, kuru atbilstība drošības prasībām var tikt pārbaudīta, jāuzskata, ka CE marķējuma piestiprināšana ir pamatota.

36

Pamatlietā iesniedzējtiesai ir jāpārbauda, vai, ņemot vērā it īpaši, ka pamatlietā aplūkotās kastes ļauj savstarpēji izolēt vadus, kā arī izolēt savienojumus ārēji, izmantojot ievietošanas zemē mehānismu, šo kastu drošības prasības faktiski var tikt pārbaudītas pašas par sevi un neatkarīgi no to iebūvēšanas citā elektroiekārtā.

37

Turklāt attiecībā uz risku, ka minēto kastu marķējums maldinās lietotājus, no lēmuma par prejudiciāla jautājuma uzdošanu izriet, ka aplūkotie savienojumi principā tiek piegādāti kā atsevišķas detaļas un lietotājam pašam tie ir jāsamontē. Tātad kastes marķējums nevar tikt uzskatīts par tādu, kas attiecas uz visu savienojumu kopumā.

38

Otrkārt, jāatgādina, ka atbilstoši Direktīvas 2006/95 2. pantam elektroiekārtas atbilstība drošības prasībām tiek vērtēta tikai attiecībā uz gadījumu, kad tās ir atbilstīgi uzstādītas un apkalpotas, kā arī lietotas šai iekārtai paredzētajiem mērķiem.

39

Ja, pirmkārt, pamatlietā aplūkotās kastes atbilst drošības prasībām, attiecībā uz kurām tās ir pārbaudītas, un, otrkārt, ja, tā kā tās ir atbilstoši iebūvētas un atbilst to mērķim daudzpolu savienojumos, tas nevar ietekmēt to atbilstību šīm prasībām, to izmantošana par elektroiekārtu sastāvdaļu nevar liegt kvalificēt tās kā “elektroiekārtas”.

40

No visiem iepriekš minētajiem apsvērumiem izriet, ka uz iesniedzējtiesas uzdoto jautājumu ir jāatbild, ka Direktīvas 2006/95 1. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tādas daudzpolu kontaktsavienojumu kastes rūpnieciskai izmantošanai kā pamatlietā ir uzskatāmas par “elektroiekārtām” šīs tiesību normas izpratnē un līdz ar to tām ir jāpiestiprina CE marķējums, ciktāl to atbilstoša iebūvēšana saskaņā ar mērķi nekādā ziņā nevar ietekmēt to atbilstību drošības prasībām, attiecībā uz kurām tās ir pārbaudītas.

Par tiesāšanās izdevumiem

41

Attiecībā uz pamatlietas dalībniekiem šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto lietas dalībnieku izdevumi, nav atlīdzināmi.

 

Ar šādu pamatojumu Tiesa (sestā palāta) nospriež:

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/95/EK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās, 1. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tādas daudzpolu kontaktsavienojumu kastes rūpnieciskai izmantošanai kā pamatlietā ir uzskatāmas par “elektroiekārtām” šīs tiesību normas izpratnē un līdz ar to tām ir jāpiestiprina CE marķējums, ciktāl to atbilstoša iebūvēšana saskaņā ar mērķi nekādā ziņā nevar ietekmēt to atbilstību drošības prasībām, attiecībā uz kurām tās ir pārbaudītas.

 

[Paraksti]


( *1 ) Tiesvedības valoda – vācu.

Top