EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CJ0621

Tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2013. gada 18.jūlijā.
New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB).
Apelācija - Kopienas vārdiskas preču zīmes "FISHBONE" reģistrācijas pieteikums - Iebildumu process - Agrāka valsts grafiska preču zīme "FISHBONE BEACHWEAR" - Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana - Noteiktajā termiņā neiesniegto papildu pierādījumu ņemšana vērā - Regula (EK) Nr. 207/2009 - 42. panta 2. un 3. punkts un 76. panta 2. punkts - Regula (EK) Nr. 2868/95 - 22. noteikuma 2. punkts.
Lieta C-621/11 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:484

TIESAS SPRIEDUMS (ceturtā palāta)

2013. gada 18. jūlijā ( *1 )

“Apelācija — Kopienas vārdiskas preču zīmes “FISHBONE” reģistrācijas pieteikums — Iebildumu process — Agrāka valsts grafiska preču zīme “FISHBONE BEACHWEAR” — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Noteiktajā termiņā neiesniegto papildu pierādījumu ņemšana vērā — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 42. panta 2. un 3. punkts un 76. panta 2. punkts — Regula (EK) Nr. 2868/95 — 22. noteikuma 2. punkts”

Lieta C-621/11 P

par apelācijas sūdzību atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas statūtu 56. pantam, ko 2011. gada 2. decembrī iesniedza

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG , agrāk – New Yorker SHK Jeans GmbH, Ķīle [Kiel] (Vācija), ko pārstāv V. Spitz, Rechtsanwalt,

apelācijas sūdzības iesniedzēja,

pārējie lietas dalībnieki –

Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), ko pārstāv P. Geroulakos, pārstāvis,

atbildētājs pirmajā instancē,

Vallis K.-Vallis A. & Co. OE , Atēnas (Grieķija),

persona, kas iestājusies lietā pirmajā instancē.

TIESA (ceturtā palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs L. Bejs Larsens [L. Bay Larsen], tiesneši J. Malenovskis [J. Malenovský], U. Lehmuss [U. Lõhmus], M. Safjans [M. Safjan] un A. Prehala [A. Prechal] (referente),

ģenerāladvokāte E. Šarpstone [E. Sharpston],

sekretārs A. Kalots Eskobars [A. Calot Escobar],

ņemot vērā rakstveida procesu,

noklausījusies ģenerāladvokātes secinājumus 2013. gada 16. maija tiesas sēdē,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

1

Ar apelācijas sūdzību New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, agrāk – New Yorker SHK Jeans GmbH (turpmāk tekstā – “New Yorker Jeans”) lūdz atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2011. gada 29. septembra spriedumu lietā T-415/09 New Yorker SHK Jeans/ITSB – Vallis K.-Vallis A. (“FISHBONE”) (turpmāk tekstā – “pārsūdzētais spriedums”), ar kuru Vispārējā tiesa noraidīja prasību atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju pirmās padomes 2009. gada 30. jūlija lēmumu lietā R 1051/2008–1 (turpmāk tekstā – “apstrīdētais lēmums”) attiecībā uz Vallis K.-Vallis A. & Co OE (turpmāk tekstā – “Vallis K.-Vallis A.”) iebildumu procesu pret New Yorker Jeans vārdiskas preču zīmes “FISHBONE” reģistrācijas pieteikumu.

Atbilstošās tiesību normas

Regula (EK) Nr. 207/2009

2

Ar Padomes 2009. gada 26. februāra Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.) ir kodificēta un atcelta Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.).

3

Regulas Nr. 207/2009 15. pantā ar nosaukumu “Kopienas preču zīmju izmantošana” ir noteikts:

“1.   Ja piecos gados pēc Kopienas preču zīmes reģistrācijas tās īpašnieks nav sācis šo preču zīmi Kopienā patiesi izmantot saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko tā ir reģistrēta, vai ja tās izmantošana ir pārtraukta uz nepārtrauktu piecu gadu laikposmu, uz Kopienas preču zīmi attiecina šajā regulā paredzētās sankcijas, ja vien šai neizmantošanai nav pamatotu iemeslu.

[..]”

4

Regulas Nr. 207/2009 IV sadaļas ar nosaukumu “Reģistrācijas procedūra” 4. iedaļas ar nosaukumu “Trešo personu apsvērumi un iebildumi” 42. pantā ar nosaukumu “Iebildumu izskatīšana” ir paredzēts:

“1.   Izskatot iebildumus, Birojs tā noteiktā termiņā lūdz puses, cik bieži tas vajadzīgs, iesniegt savus apsvērumus par citu pušu vai paša Biroja iesniegtiem materiāliem.

2.   Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma agrākas Kopienas preču zīmes īpašnieks, kas iesniedzis savus iebildumus, apliecina, ka piecu gadu laikā, pirms Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas, agrākā Kopienas preču zīme ir Kopienā faktiski izmantota saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta un ko šī persona uzskaita kā savu iebildumu pamatojumu, vai arī norāda pamatotus tās neizmantošanas iemeslus, ar nosacījumu, ka agrākā Kopienas preču zīme tobrīd ir reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus. Ja šāda apliecinājuma nav, iebildumus noraida. Ja agrākā preču zīme ir izmantota tikai saistībā ar daļu preču vai pakalpojumu, uz ko tā ir reģistrēta, iebildumu izskatīšanas nolūkos uzskata, ka tā ir reģistrēta tikai attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

3.   Šā panta 2. punktu piemēro attiecībā uz 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētām agrākām preču zīmēm, aizvietojot izmantošanu Kopienā ar izmantošanu tajā dalībvalstī, kur agrākā preču zīme ir aizsargāta.

[..]”

5

Regulas Nr. 207/2009 IX daļas ar nosaukumu “Procedūra” 1. iedaļas ar nosaukumu “Vispārējie noteikumi” 76. pantā ar nosaukumu “Faktu pārbaude, ko Birojs veic pēc savas iniciatīvas” ir noteikts:

“1.   Lietas izskatīšanas procesa laikā Birojs izskata faktus pēc savas iniciatīvas, tomēr lietas izskatīšanas procesos, kas attiecas uz relatīvu pamatu reģistrācijas noraidīšanai, Birojs aprobežojas ar faktu, pierādījumu un argumentu, ko puses iesniegušas, pārbaudi.

2.   [ITSB] var neņemt vērā faktus vai pierādījumus, ko attiecīgās puses nav iesniegušas laicīgi.”

Regula (EK) Nr. 2868/95

6

Komisijas 1995. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Regulu Nr. 40/94 (OV L 303, 1. lpp.), kurā grozījumi ir izdarīti ar Komisijas 2005. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 1041/2005 (OV L 172, 4. lpp.; turpmāk tekstā – “Regula Nr. 2868/95”), 22. noteikuma 2. punktā ir noteikts:

“Ja iebilduma iesniedzējai pusei jāsniedz izmantošanas pierādījumi vai jāparāda, ka ir pienācīgi iemesli neizmantošanai, [ITSB] uzaicina viņu sniegt nepieciešamos pierādījumus tā noteiktā termiņā. Ja oponējošā puse nesniedz šādu pierādījumu norādītajā termiņā, [ITSB] iebildumu noraida.”

Tiesvedības priekšvēsture

7

Tiesvedības priekšvēsturi Vispārējā tiesa izklāstīja pārsūdzētā sprieduma 1.–12. punktā šādi:

“1

2003. gada 31. oktobrī [New Yorker Jeans] saskaņā ar Regulu Nr. 40/94 [..] iesniedza [ITSB] Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu.

2

Reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir vārdisks apzīmējums “FISHBONE”.

3

Preces, attiecībā uz kurām tika pieteikta reģistrācija, tostarp ietilpst 18. un 25. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām [..]

[..]

5

2005. gada 28. janvārī [..] Vallis K.-Vallis A. [..] saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 42. pantu (tagad – Regulas Nr. 207/2009 41. pants), iesniedza iebildumu pret pieteiktās preču zīmes reģistrāciju attiecībā uz iepriekš 3. punktā minētajām precēm, pamatojoties uz:

Grieķijas grafiskas preču zīmi Nr. 121579, kuras reģistrācija pieteikta 1994. gada 24. janvārī un kas reģistrēta 1996. gada 17. maijā saistībā ar [..] 25. klasē ietilpstošajām precēm “T-krekli, pludmales apģērbs” [..]

[..]

7

Ar 2006. gada 5. aprīļa vēstuli un saistībā ar [New Yorker Jeans] pieteikumu ITSB aicināja [Vallis K.-Vallis A.] saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 43. pantu (tagad – Regulas Nr. 207/2009 42. pants) iesniegt vēlākais līdz 2006. gada 6. jūnijam pierādījumus par agrākas valsts grafiskas preču zīmes izmantošanu. [Vallis K.-Vallis A.] iesniedza ar 2006. gada 6. jūnija vēstuli pierādījumus, kuros ietilpst 2006. gada 1. jūnija zvērināts paziņojums, rēķini un vairākas fotogrāfijas.

8

Ar 2006. gada 25. septembra vēstuli [New Yorker Jeans] tostarp norādīja, ka iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, lai pierādītu agrāko tiesību faktisku izmantošanu. Ar 2006. gada 14. novembra vēstuli ITSB aicināja [Vallis K.-Vallis A.] iesniegt savus atbildes apsvērumus uz 2007. gada 14. janvāri.

9

Ar vēstuli, kas iesniegta ITSB 2007. gada 15. janvārī [Vallis K.-Vallis A.] tostarp iesniedza papildu pierādījumus par izmantošanu, kuri ietvēra 2000., 2001. un 2003. gada katalogus.

10

2008. gada 26. maijā Iebildumu nodaļa, pamatojoties uz Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, apmierināja iebildumu saistībā ar daļu no apstrīdētajām precēm, proti, “somām, mugursomām”, kas ietilpst 18. klasē, un saistībā ar visām precēm, kas ietilpst 25. klasē. Lai secinātu par sajaukšanas iespēju starp attiecīgajām preču zīmēm, tā tostarp ņēma vērā iepriekš minētos katalogus, kas datēti ar 2001. gada vasaru.

11

2008. gada 16. jūlijā prasītāja saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 57.–62. pantu (tagad – Regulas Nr. 207/2009 58.–64. pants) par Iebildumu nodaļas lēmumu iesniedza apelācijas sūdzību ITSB.

12

Ar [apstrīdēto lēmumu] ITSB Apelāciju pirmā padome daļēji ir apmierinājusi sūdzību, jo Iebildumu nodaļa bija noraidījusi iebildumu saistībā ar “somām, mugursomām”, kas ietilpst 18. klasē, un ir apstiprinājusi Iebildumu nodaļas lēmumu saistībā ar visām precēm, kas ietilpst 25. klasē. Pirmkārt, tā ir uzskatījusi, ka Iebildumu nodaļa pamatoti ņēma vērā papildu pierādījumus, kas iesniegti 2007. gada 15. janvārī, un, otrkārt, ka šajā lietā pastāvēja pietiekami pierādījumi par agrākas Grieķijas preču zīmes izmantošanu. [..]”

Pārsūdzētais spriedums

8

Ar prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2009. gada 14. oktobrī, New Yorker Jeans cēla prasību Vispārējai tiesai grozīt apstrīdēto lēmumu, atzīstot apelācijas sūdzību Apelāciju padomē par pamatotu un noraidot iebildumu saistībā ar 25. klasē ietilpstošajām precēm. Pakārtoti, New Yorker Jeans lūdza atcelt šo lēmumu, jo ar to noraidīta tās sūdzība un apstiprināts reģistrācijas pieteikuma noraidījums saistībā ar šīm precēm.

9

Lai pamatotu šo prasību, New Yorker Jeans ir tostarp izvirzījusi pamatu par Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkta un 76. panta 2. punkta, kā arī Regulas Nr. 2868/95 22. panta 2. punkta otrā teikuma pārkāpumu. Šajā ziņā tā norāda, ka Apelāciju padome ir nepamatoti uzskatījusi, ka Iebildumu nodaļa varēja likumīgi ņemt vērā papildu pierādījumus par agrākās preču zīmes izmantošanu, kuri tika iesniegti pēc termiņa, ko noteica ITSB saskaņā ar pēdējo minēto tiesību normu, beigām.

10

Pārsūdzētā sprieduma 23. un 24. punktā atgādinājusi, norādot uz 2007. gada 13. marta spriedumu lietā C-29/05 ITSB/Kaul (Krājums, I-2213. lpp., 42. punkts), ka no Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punkta izriet, ka atbilstoši vispārējam noteikumam un ja vien nav noteikts pretējais, faktu un pierādījumu iesniegšana, ko veic lietas dalībnieki, ir iespējama pēc tā termiņa beigām, kas šādai iesniegšanai ir noteikts minētajā regulā, un ka ITSB nekādā veidā nav liegts ņemt vērā faktus un pierādījumus, kas ir izvirzīti vai iesniegti novēloti, Vispārējā tiesa ir tādējādi noraidījusi New Yorker Jeans izvirzīto pamatu, būtībā nospriežot šādi minētā sprieduma 25.–34. punktā:

“25

[..] Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 2. punktā ir paredzēts, ka, ja atbilstīgi Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. vai 3. punktam oponējošajai pusei jāsniedz agrākās zīmes faktiskās izmantošanas pierādījums, tad ITSB jāaicina tā sniegt nepieciešamo pierādījumu termiņā, kādu nosaka ITSB. 22. noteikum[ā] [..] ir piebilsts, ka, ja oponējošā puse nesniedz šādu pierādījumu norādītajā termiņā, ITSB iebildums jānoraida.

26

No minētā otrā teikuma izriet, ka agrākas preču zīmes izmantošanas pierādījuma iesniegšana pēc šim nolūkam piešķirtā termiņa beigām principā izraisa iebildumu noraidīšanu un šajā sakarā ITSB nav rīcības brīvības. [..]

[..]

30

[..] [I]r jāuzskata, ka, iesniedzot termiņā, proti, 2006. gada 6. jūnijā, būtiskus pierādījumus, kā zvērinātu paziņojumu, faktūrrēķinus un fotogrāfijas, [Vallis K.-Vallis A.] ir iekļāvies Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 2. punkta otrajā teikumā paredzētajā termiņā. Turklāt netiek apstrīdēts, ka pēc pieteicēja apsvērumiem, ka pierādījumi esot nepietiekami, ITSB deva [Vallis K.-Vallis A.] iespēju sniegt savus apsvērumus līdz 2007. gada 14. janvārim. Minētajos apstākļos Iebildumu nodaļa varēja ņemt vērā pierādījumus, kas noteiktajā termiņā iesniegti kopā ar [Vallis K.-Vallis A.] apsvērumiem.

31

Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 2. punkts jāsaprot tādējādi, ka nekas neliedz ņemt vērā papildu pierādījumus, kas tikai papildina citus paredzētajā termiņā iesniegtus pierādījumus, jo sākotnējie pierādījumi nebija nebūtiski, tikai pretējā puse tos nodēvēja par nepietiekamiem. Tāds apsvērums, kas nekādā veidā nepadara minēto normu par lieku, ir vēl jo lietderīgāks, jo [Vallis K.-Vallis A.] nepārkāpa noteikto termiņu, apzināti izmantojot novēlošanas taktiku vai demonstrējot rupju neuzmanību.

[..]

33

Šajā lietā, tā kā pierādījumi, ko [Vallis K.-Vallis A.] sniedza pēc Iebildumu nodaļas noteiktā termiņa, nebija sākotnējie un vienīgie izmantošanas pierādījumi, bet drīzāk papildinājums būtiskiem norādītajā termiņā iesniegtiem pierādījumiem, tas, ka prasītāja apstrīdēja pierādījumus, bija pietiekami, lai pamatotu to, ka [Vallis K.-Vallis A.] līdz ar saviem apsvērumiem iesniedza arī papildu pierādījumus. Minēto pierādījumu ņemšana vērā deva Iebildumu nodaļai un tad Apelāciju padomei iespēju izlemt par agrākās zīmes faktisko izmantošanu, pamatojoties uz visiem būtiskajiem faktiem un pierādījumiem.

34

[..] [S]ecinājums, ka Iebildumu nodaļa rīkojusies pilnīgi pareizi, ņemot vērā tai 2007. gada 15. janvārī iesniegtos katalogus, arī šķiet atbilstam vispārīgākajam iebildumu procesa mērķim, kura kontekstā Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punkts ir interpretēts tādējādi, ka pat pēc noteiktā termiņa iesniegtie pierādījumi ir jāņem vērā, ja vien tie šķiet būtiski un ja procesa stadija, kurā šī iesniegšana notikusi, un pārējie apstākļi neiestājas pret šo pierādījumu iesniegšanu.”

11

Noraidījusi arī pārējos New Yorker Jeans prasības pamatojumam izvirzītos pamatus, Vispārējā tiesa noraidīja prasību.

Lietas dalībnieku prasījumi Tiesā

12

Ar apelācijas sūdzību New Yorker Jeans lūdz Tiesu atcelt pārsūdzēto lēmumu un apmierināt tās prasību pirmajā instancē vai pakārtoti nosūtīt lietu Vispārējai tiesai, lai tā pieņemtu galīgo nolēmumu šajā lietā. Turklāt tā lūdz piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

13

ITSB lūdz noraidīt apelācijas sūdzību un piespriest New Yorker Jeans atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Par apelācijas sūdzību

Lietas dalībnieku argumenti

14

Lai pamatotu savu apelācijas sūdzību, New Yorker Jeans izvirza vienu pamatu par Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkta un 76. panta 2. punkta, kā arī Regulas Nr. 2868/95 22. panta 2. punkta otrā teikuma pārkāpumu.

15

Tā prioritāri norāda, ka Vispārējā tiesa ir pārkāpusi minētās tiesību normas, nospriežot, ka ITSB pamatoti ņēma vērā Vallis K.-Vallis A.2007. gada 15. janvārī iesniegtos papildu pierādījumus par agrākās preču zīmes izmantošanu.

16

New Yorker Jeans uzskata, ka, tā kā pierādījumi, kas iesniegti termiņā, ko sākotnēji noteica ITSB, nebija pietiekami, lai pierādītu agrākās preču zīmes faktisku izmantošanu, ITSB bija jānoraida iebildums saskaņā ar Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 2. punkta otro teikumu; šajā tiesību normā šajā sakarā ir paredzēts izņēmums no Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punktā paredzētā noteikuma.

17

Šāda interpretācija nesniegtu pārmērīgas priekšrocības oponējošajai pusei, jo tā pirms sava iebilduma iesniegšanas zinātu, ka pēc pieprasījuma tai varētu būt jāpierāda agrākas preču zīmes faktiska izmantošana, pretējā gadījumā tās iebildums tiktu noraidīts, ka tai tiktu piešķirts pietiekams termiņš tā paveikšanai un ka tai turklāt būtu iespēja lūgt tā pagarināšanu. Turklāt šai pusei pat tās iebilduma noraidīšanas gadījumā saglabātos tiesības vēlāk lūgt atcelt nesen reģistrēto preču zīmi.

18

Pakārtoti New Yorker Jeans, norādot uz iepriekš minētā sprieduma lietā ITSB/Kaul 44. punktu, apgalvo, ka, pat ja papildu pierādījumu iesniegšana paliek atļauta, Vispārējā tiesa tad esot pārkāpusi noteikumu, kas izriet no Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punkta, saskaņā ar kuru ITSB ir jāizvērtē, vai novēloti iesniegtie pierādījumi ir atbilstoši un vai procesuālā stadija, kurā tas ir noticis, neiestājas pret to ņemšanu vērā. Šajā ziņā ITSB esot ļaunprātīgi izmantojis savu rīcības brīvību un savu pienākumu nodrošināt procedūras efektīvu norisi, nepārbaudot, vai pastāv apstākļi, kas attaisno šo novēloto iesniegšanu; vienkārši tas, ka viena puse apstrīd oponējošās puses iesniegtos pierādījumus, nav šāds jauns apstāklis.

19

ITSB norāda, ka Vispārējā tiesa pārsūdzētajā spriedumā ir pareizi interpretējusi Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 2. punktu, uzskatot, ka atbilstošie preču zīmes izmantošanas pierādījumi ir, gluži kā šajā lietā, iesniegti noteiktajā termiņā saskaņā ar šo tiesību normu, – tas neliedz to, ka vēlāk tiek iesniegti papildu pierādījumi par šo izmantošanu.

20

Turklāt šāda 22. noteikuma 2. punkta interpretācija esot atbilstoša Tiesas izsecinātajiem principiem iepriekš minētajā spriedumā lietā ITSB/Kaul, un šādu strikti papildu rakstura pierādījumu akceptēšana kopumā atbilst dažādajiem kritērijiem, kas izklāstīti šajā spriedumā.

Tiesas vērtējums

21

Pirmkārt, saistībā ar New Yorker Jeans izvirzītā pamata galveno daļu vispirms ir jāatgādina, ka Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punktā ir paredzēts, ka ITSB var neņemt vērā faktus vai pierādījumus, ko attiecīgās puses nav iesniegušas laicīgi.

22

Kā to nospriedusi Tiesa, no šī formulējuma izriet, ka saskaņā ar vispārēju noteikumu un ja vien nav noteikts pretējais, faktu un pierādījumu iesniegšana, ko veic lietas dalībnieki, ir iespējama pēc termiņu izbeigšanās, kas šādai iesniegšanai ir noteikti Regulas Nr. 207/2009 tiesību normās, un ka ITSB nekādā veidā nav aizliegts ņemt vērā faktus un pierādījumus, kas ir izvirzīti vai iesniegti novēloti (iepriekš minētais spriedums lietā ITSB/Kaul, 42. punkts).

23

Nosakot, ka ITSB “var” šādā gadījumā izlemt neņemt vērā šādus faktus un pierādījumus, minētā tiesību norma piešķir ITSB plašu rīcības brīvību, izlemt ņemt vērā šādu informāciju vai ne, pilnībā sniedzot pamatojumu lēmumā šajā ziņā (iepriekš minētais spriedums lietā ITSB/Kaul, 43. punkts).

24

Precīzāk, saistībā ar pierādījumu par agrākas preču zīmes faktisku izmantošanu iesniegšanu iebildumu procedūrā ir jānorāda, ka, lai gan Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. punktā ir paredzēts, ka pēc reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja lūguma preču zīmes īpašnieks, kas ir iesniedzis iebildumu, sniedz pierādījumus par šīs preču zīmes faktisku izmantošanu, taču, ja tas netiek veikts, iebildums tiek noraidīts, minētajā regulā nav tiesību normas, ar kuru precizēti termiņi, kuros jāiesniedz šādi pierādījumi.

25

Taču Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 2. punktā šajā ziņā ir paredzēts, ka, ja šāds lūgums ir iesniegts, ITSB pieprasa, lai agrākās preču zīmes īpašnieks iesniedz ITSB noteiktā termiņā pierādījumus par preču zīmes izmantošanu vai iemeslus tās neizmantošanai.

26

Šajā lietā ITSB Iebildumu nodaļa ir piemērojusi pēdējo minēto tiesību normu un noteikusi Vallis K.-Vallis A. termiņu šādu pierādījumu iesniegšanai. Turklāt nav strīda par to, ka Vallis K.-Vallis A. ir iesniedzis šajā termiņā pierādījumus par agrākas preču zīmes izmantošanu.

27

Turpinājumā ir jāatgādina, ka šī 22. noteikuma 2. punkta otrajā teikumā arī ir precizēts, ka, ja pierādījumi par preču zīmes izmantošanu nav iesniegti ITSB norādītajā termiņā, iebildums tiek noraidīts.

28

Šajā ziņā, protams, no minētās tiesību normas formulējuma izriet, ka, ja ITSB noteiktajā termiņā nav iesniegti nekādi pierādījumi par attiecīgās preču zīmes izmantošanu, ITSB pēc savas ierosmes ir jānoraida iebildums; taču šādu secinājumu nevar izdarīt, ja šīs izmantošanas pierādījumi patiešām ir iesniegti minētajā termiņā.

29

Šādā gadījumā, un ja vien nešķiet, ka minētie pierādījumi nav atbilstoši, lai pierādītu preču zīmes faktisku izmantošanu, procedūrai ir jāseko savai gaitai. Līdz ar to, kā tas ir paredzēts Regulas Nr. 207/2009 42. panta 1. punktā, ITSB ir jāaicina puses cik vien bieži nepieciešams iesniegt savus apsvērumus par tām adresētajiem paziņojumiem vai paziņojumiem, kas nāk no otras puses. Šajā sakarā, ja iebildums tiks vēlāk noraidīts pierādījumu par agrākas preču zīmes faktisku izmantošanu nepietiekamības dēļ, šī noraidīšana notiek, nevis piemērojot Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 2. punktu, kas būtībā ir procesuāla rakstura tiesību norma, bet vienīgi piemērojot materiāltiesisko normu, kas iekļauta Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. punktā.

30

No iepriekš minētā izriet, kā to pareizi nospriedusi Vispārējā tiesa pārsūdzētajā spriedumā, ka, ja, kā šajā lietā, atbilstošie pierādījumi par attiecīgās preču zīmes faktisku izmantošanu ir tikuši iesniegti termiņā, ko ITSB noteicis saskaņā ar Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 2. punktu, šādas izmantošanas papildu pierādījumu iesniegšana paliek iespējama pēc minētā termiņa beigšanās. Šādā gadījumā, un kā to arī ir pareizi nospriedusi Vispārējā tiesa, ITSB nekādā veidā, kā tas atgādināts šī sprieduma 22. un 23. punktā, nav aizliegts ņemt vērā tādējādi novēloti iesniegtus pierādījumus, izmantojot rīcības brīvību, kas tam paredzēta Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punktā.

31

No tā izriet, ka vienīgā pamata galvenā daļa ir jānoraida.

32

Otrkārt, New Yorker Jeans ar minētā pamata pakārtoto daļu apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir nepamatoti atteikusies noteikt sodu par to, ka šajā lietā ITSB ir ļaunprātīgi izmantojis savu rīcības brīvību, nepārbaudot, vai novēloti iesniegtie pierādījumi ir atbilstoši un vai procesuālā stadija, kurā šī iesniegšana ir notikusi, neiestājas pret to ņemšanu vērā.

33

Saistībā ar ITSB rīcības brīvību saistībā ar novēloti iesniegto pierādījumu eventuālu ņemšanu vērā ir jāatgādina, ka Tiesa jau ir nospriedusi, ka gadījumā, kad ITSB ir jālemj iebildumu procedūras kontekstā, tam it īpaši ir jāsniedz pamatojums šādas informācijas ņemšanas vērā labad, ja tas uzskata, ka, pirmkārt, šī novēloti iesniegtā informācija varētu būt ļoti svarīga attiecībā uz iebildumu procedūras iznākumu un, otrkārt, ka procesuālā stadija, kurā šī iesniegšana notikusi, un pārējie apstākļi neiestājas pret šīs informācijas ņemšanu vērā (iepriekš minētais spriedums lietā ITSB/Kaul, 44. punkts).

34

Šajā ziņā no faktu konstatācijām, kuras Vispārējā tiesa tostarp ir veikusi pārsūdzētā sprieduma 33. un 34. punktā, izriet, ka tas, ka tika ņemti vērā pierādījumi, kurus novēloti iesniedza Vallis K.-Vallis A. un ar kuriem tika papildināti atbilstošie pierādījumi, kurus tas sākotnēji iesniedzis, ļāva Iebildumu nodaļai un pēc tam Apelāciju padomei secināt, ka agrākā preču zīme ir faktiski izmantota, pamatojoties uz visiem atbilstošajiem pierādījumiem un faktiem, un ka procesuālā stadija, kurā notika šo papildu pierādījumu iesniegšana, un to aptverošie apstākļi neiestājās pret šādu iesniegšanu.

35

Tādējādi nav strīda par to, ka novēloti iesniegto papildu pierādījumu iesniegšana ir ļāvusi ITSB secināt, ka agrākā preču zīme ir faktiski izmantota; arguments, ar ko New Yorker Jeans pārmet šai instancei to, ka tā nav pārbaudījusi, vai šie pierādījumi ir atbilstoši, acīmredzami nevar tikt akceptēts.

36

Turklāt ir jānorāda, ka pārsūdzētā sprieduma 31. punktā Vispārējā tiesa ir konstatējusi, ka Vallis K.-Vallis A. nav ļaunprātīgi izmantojis noteiktos termiņus, apzināti izmantojot novēlošanas taktiku vai izrādot rupju neuzmanību, bet šī puse ir vienīgi iesniegusi papildu dokumentus pēc tam, kad New Yorker Jeans apstrīdēja tā sākotnēji iesniegtos atbilstošos pierādījumus.

37

Vispārējās tiesas tādējādi veiktajās dažādajās konstatācijās, kā tas izriet no pārsūdzētā sprieduma 28. punkta un kas ir starp tiem apsvērumiem, kuru dēļ minētā tiesa ir noraidījusi New Yorker Jeans argumentāciju, ka Apelāciju padome nepamatoti secināja, ka Iebildumu nodaļa šajā lietā varēja ņemt vērā novēloti iesniegtos katalogus, nav pieļautas nekādas kļūdas tiesību piemērošanā.

38

No iepriekš minētajiem apsvērumiem izriet, ka vienīgā pamata pakārtotā daļa, ar kuru apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējā tiesa nav noteikusi sodu par to, ka ITSB esot ļaunprātīgi izmantojis Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punktā paredzēto rīcības brīvību, nevar tikt akceptēta.

39

Tā kā neviena no abām apelācijas sūdzības pamata daļām nav pamatota, tas ir jānoraida.

Par tiesāšanās izdevumiem

40

Saskaņā ar Tiesas Reglamenta 184. panta 2. punktu Tiesa lemj par tiesāšanās izdevumiem, ja apelācijas sūdzība ir nepamatota.

41

Atbilstoši Reglamenta 138. panta 1. punktam, kas piemērojams apelācijas tiesvedībā, pamatojoties uz tā paša reglamenta 184. panta 1. punktu, lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tā kā ITSB ir prasījis piespriest New Yorker Jeans atlīdzināt tiesāšanās izdevumus un tā kā New Yorker Jeans spriedums ir nelabvēlīgs, tad jāpiespriež New Yorker Jeans atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

 

Ar šādu pamatojumu Tiesa (ceturtā palāta) nospriež:

 

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

 

2)

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

 

[Paraksti]


( *1 )   Tiesvedības valoda – angļu.

Top