Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0165

Lieta C-165/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Raad van State (Nīderlande) 2009. gada 4. maija rīkojumu — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Trešā persona: RWE Power AG

OJ C 193, 15.8.2009, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Raad van State (Nīderlande) 2009. gada 4. maija rīkojumu — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Trešā persona: RWE Power AG

(Lieta C-165/09)

2009/C 193/02

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals

Atbildētāja: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

Trešā persona: RWE Power AG

Prejudiciālie jautājumi

1.

Vai pienākums interpretēt [normas] saskaņā ar direktīvu nozīmē, ka Wet milieubeheer transponētos Direktīvā 96/61/EK (1) par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (tagad Direktīva 2008/1/EK (2) par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli) noteiktos pienākumus var un vajag interpretēt tādejādi, ka, lemjot par atļaujas izsniegšanu saskaņā ar vides tiesībām, pilnā mērā ir jāņem vērā Direktīvā 2001/81/EK (3) par valstij noteikto maksimāli pieļaujamo emisijas līmeni (turpmāk tekstā — “NEC direktīva”) attiecīgajai valstij noteiktā maksimāli pieļaujamā SO2 emisija, jo īpaši, ciktāl tas attiecas uz Direktīvas 96/61 (tagad Direktīva 2008/1) 9. panta 4. punktā noteiktajiem pienākumiem?

2.

a)

Vai pienākums atturēties pieņemt normas, kas varētu nopietni apdraudēt ar direktīvu paredzēto rezultātu, dalībvalstij ir jāpilda arī laika posmā no 2002. gada 27. novembra līdz 2010. gada 31. decembrim NEC direktīvas 4. panta 1. punkta izpratnē?

b)

Vai laika posmā no 2002. gada 27. novembra līdz 2010. gada 31. decembrim, ja pastāv risks, ka pēc šī laika posma beigām valstij noteiktā maksimāli pieļaujamā SO2 emisija tiks pārsniegta vai tā tiek pārsniegta, kaut arī dalībvalstij ir jāpilda pienākums atturēties pieņemt iepriekšminētos noteikumus, tā līdztekus minētajam pienākumam vai tā vietā tomēr var pildīt pienākumu — pieņemt pozitīvus rezultātus nodrošinošus pasākumus?

c)

Vai atbildes sniegšanai uz 2.a) un 2.b) jautājumu ir nozīme tam, ka no atļaujas atbilstoši vides tiesībām izsniegšanas pieteikuma iekārtas būvniecībai, kas veicinās NEC direktīvā valstij noteiktās maksimāli pieļaujamās SO2 emisijas pārsniegšanu, izriet, ka iekārtas ekspluatācija tiks sākta agrākais 2011. gadā?

3.

a)

Vai 2. jautājumā minētie pienākumi var būt iemesls tam, ka dalībvalsts nedrīkst izsniegt pieprasīto atļauju atbilstoši vides tiesībām vai arī tai ir jānosaka papildu pienākumi vai ierobežojumi, ja netiek garantēts, ka iekārta, kurai atļauja tiek pieprasīta, neveicinās valstij noteikto maksimāli pieļaujamo SO2 emisijas pārsniegšanu vai tās risku? Vai atbildes sniegšanai uz šo jautājumu ir nozīme tam, kādā mērā iekārta veicinās pārsniegšanu vai pārsniegšanas draudus? [Or. 22]

b)

Vai no NEC direktīvas izriet arī, ka, arī noteiktās maksimālās pieļaujamās SO2 emisijas pārsniegšanas gadījumā valstij ir diskrecionāra vara, ka tā tādu pasākumu vietā kā atļaujas izsniegšanas pieteikuma noraidījums vai papildu prasību un ierobežojumu noteikšana, piemēro citus pasākumus, nodrošinot līdzsvaru ar [emisijas] samazinājumu citā vietā?

4.

Ciktāl dalībvalstīm ir jāpilda pienākumi otrā un trešā jautājuma izpratnē, vai tiktāl indivīdi valsts tiesā var atsaukties uz šo pienākumu izpildes nepieciešamību?

5.

a)

Vai indivīdi var tieši atsaukties uz NEC direktīvas 4. pantu?

b)

Ja var, vai ir iespējams tieši atsaukties uz to, sākot ar 2002. gada 27. novembri vai tikai, sākot ar 2010. gada 31. decembri? Vai atbildes sniegšanai uz šo jautājumu ir nozīme tam, ka no pieteikuma izsniegt atļauju saskaņā ar vides tiesībām izriet, ka iekārtu sāks ekspluatēt, agrākais, 2011. gadā?

6.

Ja atļauja, ko izsniedz saskaņā ar vides tiesībām un/vai citi pasākumi veicinās NEC direktīvā valstij noteiktās maksimāli pieļaujamās SO2 emisijas pārsniegšanu vai pārsniegšanas risku, vai tādā gadījumā, ņemot vērā šīs direktīvas 4. pantu, indivīdiem jo īpaši

a)

ir vispārējas tiesības prasīt, lai attiecīgā dalībvalsts izstrādā pasākumu paketi, ar kuru 2010. gadā valsts gada SO2 emisija ir ierobežota līdz NEC direktīvā valstij noteiktajai maksimāli pieļaujamajai emisijai, vai arī, ja tas neizdodas, izstrādā pasākumu paketi, ar kuru emisija cik iespējams strauji tiek samazināta līdz šim līmenim;

b)

ir konkrētas tiesības prasīt, lai attiecīgā dalībvalsts pieņem specifiskus pasākumus attiecībā uz konkrētu iekārtu — piemēram, izsniedzot atļaujas atteikumu vai nosakot stingrākas prasības vai ierobežojumus, kas veicinās to, ka 2010. gadā valsts gada SO2 emisija tiek ierobežota līdz NEC direktīvā valstij noteiktajai maksimāli pieļaujamajai emisijai, vai arī, ja tas neizdodas, izstrādāt pasākumu paketi, ar kuru emisija, cik iespējams ātri, tiek samazināta līdz šim līmenim;

c)

Vai atbildes sniegšanai uz 6.a) un 6.b) jautājumu ir nozīme tam, kādā mērā iekārta veicinās [maksimālās emisijas] pārsniegšanu vai pārsniegšanas risku?


(1)  Padomes 1996. gada 24. septembra Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (OV L 257, 26. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīva Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (kodificētā versija) (OV L 24, 8. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīva 2001/8/EK par valstij noteikto maksimāli pieļaujamo emisijas līmeni 9OV L 309, 22. lpp.).


Top