EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CO0317

Tiesas rīkojums (virspalāta) 2005. gada 17.martā.
Eiropas Parlaments pret Eiropas Savienības Padomi.
Iestāšanās lietā.
Lieta C-317/04.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:189

Lieta C‑317/04

Eiropas Parlaments

pret

Eiropas Savienības Padomi

Iestāšanās lietā

Tiesas rīkojums (virspalāta) 2005. gada 17. martā. ?I – 0000

Rīkojuma kopsavilkums

Process – Iestāšanās lietā – Ieinteresētās personas – Tiesvedība par Padomes lēmuma attiecībā uz aviosabiedrību veikto personas datu apstrādi un nosūtīšanu atcelšanu – Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs – Pieņemamība – Nosacījumi

(EKL 286. panta 2. punkts; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 45/2001 47. panta 1. punkta i) apakšpunkts)

47. panta 1. punkta i) apakšpunkts Regulā Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti piešķir Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam tiesības iestāties lietās, ko izskata Eiropas Kopienu Tiesa, ievērojot tam uzticētā uzdevuma robežas.

Atbilstoši Regulas Nr. 45/2001 41. panta 2. punktam tas ir konsultatīva rakstura uzdevums un ir saistīts ar personas datu apstrādi Kopienas iestādē vai struktūrā, kā arī ar minētās regulas 46. pantā paredzētajiem uzraudzītāja pienākumiem un šīs pašas regulas 47. pantā tam piešķirtajām pilnvarām.

Tādējādi Eiropas uzraudzītāja iestāšanās lietā, kuras priekšmets ir Padomes akts par personas datu apstrādi aviosabiedrībās, ir pieņemama tiktāl, ciktāl tā ir situācija, kas izriet no uzraudzītāja uzdevuma.

(sal. ar 14.–18. punktu)
TIESAS RĪKOJUMS (virspalāta)

2005. gada 17. martā (*)

Iestāšanās lietā

Lieta C‑317/04

par prasību atcelt tiesību aktu atbilstoši EKL 230. pantam,

ko 2004. gada 27. jūlijā cēla

Eiropas Parlaments, ko pārstāv R. Pasoss [R. Passos] un N. Lorencs [N. Lorenz], pārstāvji, kas norādīja adresi Luksemburgā,

prasītājs,

pret

Eiropas Savienības Padomi, ko pārstāv M. Bišops [M. Bishop] un M. Džordži Forta [M. Giorgi Fort] pārstāvji,

atbildētāja,

ko atbalsta:

Eiropas Kopienu Komisija, ko pārstāv P. Kaujpers [P. Kuijper], A. van Solinge [A. van Solinge] un C. Doksijs [C. Docksey], kas norādīja adresi Luksemburgā,

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, ko pārstāv M. Bezels [M. Bethell], pārstāvis, kas norādīja adresi Luksemburgā,

personas, kas iestājušās lietā.

TIESA (virspalāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētājs V. Skouris [V. Skouris], palātu priekšsēdētāji P. Janns [P. Jann], K. V. A. Timmermans [C. W. A. Timmermans], A. Ross [A. Rosas] un E. Borgs Bartets [A. Borg Barthet], tiesneši R. Šintgens [R. Schintgen], N. Kolnerika [N. Colneric] (referente), S. fon Bārs [S. Von Bahr], H. N. Kunja Rodrigess [J. N. Cunha Rodrigues], M. Ilešičs [M. Ilešič], J. Malenovskis [J. Malenovský], J. Klučka [J. Klučka] un U. Lehmuss [U. Lõhmus],

ģenerāladvokāts F. Ležē [P. Léger],

sekretārs R. Grass [R. Grass],

noklausījusies ģenerāladvokāta secinājumus,

izdod šo rīkojumu.

Rīkojums

1       Ar savu prasības pieteikumu Eiropas Parlaments lūdz Tiesu atcelt Padomes 2004. gada 17. maija Lēmumu 2004/496/EK par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz personas datu [PNR – “Passenger Name Recod”] apstrādi un pārsūtīšanu, ko gaisa pārvadātāji veic ASV Nacionālās drošības ministrijas Muitas un robežapsardzes birojam (OV L 183, 83. lpp.).

2       Ar prasības pieteikumu, kas ir iesniegts Tiesas kancelejā 2004. gada 21. oktobrī Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (turpmāk tekstā – “uzraudzītājs”), ko pārstāv H. Heijmanss [H. Hijmans], pārstāvis, lūdza atļauju iestāties lietā C‑317/04 Parlamenta prasījumu atbalstam.

3       Minētais prasības pieteikums ir iesniegts, balstoties uz 47. panta 1. punkta i) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV 2001, L 8, 1. lpp.), kā arī uz 93. pantu Tiesas Reglamentā.

4       Regulas Nr. 45/2001 47. panta 1. punkts nosaka:

“Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs var:

[..]

h)       nodot jautājumu Eiropas Kopienu Tiesai saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem;

i)      iestāties lietās, ko izskata Eiropas Kopienu Tiesa.”

 Tiesai iesniegtie apsvērumi

5       Uzraudzītājs norāda, ka EKL 286. panta 2. punkts, atbilstoši kuram Eiropas Savienības Padome nodibina neatkarīgu pārraudzības struktūru, kuras uzdevums ir uzraudzīt Kopienu tiesību aktu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi piemērošanu, tika īstenots ar Regulu Nr. 45/2001.

6       Uzraudzītājs apgalvo, ka pilnvaras, kas tam uzticētas saskaņā ar šo regulu, attiecas arī uz pārraudzību par to, lai visās Kopienas politikās personas datu apstrādes jomā tiktu ievērotas pamatbrīvības un pamattiesības.

7       Tā kā uzraudzītājs nav ietverts EKL 7. panta 1. punkta sarakstā kā Kopienas iestāde un tā kā līdz ar to šis noteikums, kā arī Tiesas Statūtu 40. pants nevar būt uzraudzītāja pieteikuma juridiskais pamats, uzraudzītāja iestāšanās lietā ir pamatojama ar Regulas Nr. 45/2001 47. panta 1. punkta i) apakšpunktu.

8       Jebkāda cita šī pēdējā noteikuma interpretācija vai nu padarītu to par spēkā neesošu, jo tas būs pretrunā Tiesas Statūtiem, vai liegtu uzraudzītājam piešķirtajām tiesībām to materiālo saturu.

9       Vienīgais uzraudzītāja tiesību iestāties lietā ierobežojums izriet no tam uzticētā uzdevuma. Šajā lietā uzraudzītājs uzskata, ka minētā tiesvedība attiecas uz Kopienas darbībām personas datu apstrādes nozarē. Padome ir rīkojusies Kopienas ārpolitikas ietvaros. Turklāt no Parlamenta izvirzītajiem pamatiem izriet, ka attiecīgo iestāžu darbībai ir reāla, vai vismaz domājama, ietekme uz Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 31. lpp.) piemērošanu.

10     Padome 2004. gada 24. novembrī iesniedza rakstiskus apsvērumus par uzraudzītāja pieteikumu par iestāšanos lietā, apsvērumos lūdzot noraidīt pieteikumu kā nepieņemamu vai, pakārtoti, kā nepamatotu.

11     Tā uzsver, ka Regulas Nr. 45/2001 47. panta 1. punkta i) apakšpunkts, kas ir atvasinātās tiesības, nevar atkāpties no Tiesas Statūtu 40. panta, kas ir pieņemtas kā primārās tiesības tāpat kā pats EK līgums.

12     Pakārtoti Komisija norāda, ka nevar uzskatīt, ka uzraudzītājam ir atbilstoša interese lietas iznākumā Tiesas Statūtu 40. panta otrās daļas nozīmē. Šī uzraudzītāja uzdevums ir uzraudzīt personas datu apstrādi, ko veic Kopienas iestāde vai struktūra, bet šī tiesvedība attiecas uz ASV iestāžu pieeju PNR datiem, kas tiek glabāti šo aviosabiedrību [biļešu] rezervēšanas datu bāzēs un nekādā gadījumā Kopienas iestāde vai struktūra tos neapstrādā.

13     Arī Parlaments 2004. gada 24. novembrī iesniedza rakstveida apsvērumus par uzraudzītāja pieteikumu par iestāšanos lietā, apsvērumos secinot, ka pieteikums šķiet pamatots, ņemot vērā uzraudzītājam doto uzdevumu, kā tas īpaši ir noteikts Regulas Nr. 45/2001 41. panta 2. punktā.

 Par pieteikumu par iestāšanos lietā

14     Pieteikums par iestāšanos lietā tika iesniegts, pamatojoties uz Regulas Nr. 45/2001 47. panta 1. punkta i) apakšpunktu, atbilstoši kuram uzraudzītājs var iestāties lietās, ko izskata Eiropas Kopienu Tiesa.

15     Šis tiesiskais regulējums tika pieņemts uz EKL 286. panta 2. punkta pamata, kas paredz, ka Padome nodibina neatkarīgu pārraudzības struktūru, kuras uzdevums ir uzraudzīt Kopienas tiesību aktu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un brīvu šo datu apriti piemērošanu attiecībā uz Kopienu iestādēm un struktūrām, un vajadzības gadījumā pieņem citus attiecīgus noteikumus. Pieņemot Regulas Nr. 45/2001 47. panta 1. punkta i) apakšpunktu, Padome nepārsniedza pilnvaras, kas tai ir piešķirtas atbilstoši EKL 286. panta 2. punktam, ņemot vērā, ka šī pasākuma mērķis ir nodrošināt minētā Līguma noteikuma lietderīgo iedarbību.

16     Protams, kā norāda pats uzraudzītājs, tam ir tiesības iestāties lietā, ievērojot tam uzticētā uzdevuma robežas.

17     Tomēr tas, ka šī lieta attiecas uz regulatīvu pasākumu par personas datu apstrādi aviosabiedrībās, nenozīmē, ka runa ir par tādu situāciju, kas nav ietverta uzraudzītāja uzdevumā.

18     Atbilstoši Regulas Nr. 45/2001 41. panta 2. punkta otrajai daļai uzraudzītājs atbild ne tikai par šīs regulas un citu Kopienas tiesību aktu tādu noteikumu piemērošanas uzraudzību un nodrošināšanu, kas saistīti ar fizisku personu pamattiesību un pamatbrīvību aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādē vai struktūrā, bet arī par padomu sniegšanu Kopienas iestādēm un struktūrām visās lietās, kas attiecas uz personas datu apstrādi. Šis konsultatīvais uzdevums attiecas ne tikai uz personas datu apstrādi, ko veic Kopienu iestādes vai struktūras. Tādēļ uzraudzītājs pilda savus minētās regulas 46. pantā paredzētos pienākumus un šīs pašas regulas 47. pantā piešķirtās pilnvaras.

19     No visa iepriekš minētā izriet, ka uzraudzītāja pieteikums par iestāšanos lietā ir jāpieņem.

 Par tiesāšanās izdevumiem

20     Tā kā uzraudzītāja pieteikums par iestāšanos lietā ir pieņemts, lēmuma pieņemšana par tiesāšanās izdevumiem, kas ir saistīti ar šo iestāšanos lietā, tiek atlikta.

Ar šādu pamatojumu Tiesa (virspalāta) izdod rīkojumu:

1)      Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs drīkst iestāties lietā C‑317/04 Eiropas Parlamenta prasījumu atbalstam;

2)      Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam tiks noteikts termiņš, kurā tam jāiesniedz pamati savu prasījumu atbalstam;

3)      kanceleja izsniedz Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam visu procesuālo dokumentu kopijas;

4)      lēmuma pieņemšana par tiesāšanās izdevumiem, kas ir saistīti ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja iestāšanos lietā, tiek atlikta.

[Paraksti]


* Tiesvedības valoda – franču.

Top