EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0368

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par digitālā euro pakalpojumu sniegšanu, ko nodrošina maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1230

COM/2023/368 final

Briselē, 28.6.2023

COM(2023) 368 final

2023/0211(COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par digitālā euro pakalpojumu sniegšanu, ko nodrošina maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1230

(Dokuments attiecas uz EEZ)

{COM(2023) 364 final} - {COM(2023) 369 final} - {SEC(2023) 257 final} - {SWD(2023) 233 final} - {SWD(2023) 234 final}


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Šis priekšlikums Regulu (ES) Nr. (XXX/XXX), ar ko ievieš digitālo euro, papildina attiecībā uz digitālā euro pakalpojumiem, kurus sniedz maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro. Regula (XXX/XXX), ar ko ievieš digitālo euro, attiecas uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro. Lai nodrošinātu to, ka dalībvalstī, kuras valūta nav euro, kompetentās iestādes pienācīgi uzrauga tādu maksājumu pakalpojumu sniedzēju veiktu digitālā euro pakalpojumu sniegšanu, kas reģistrēti dalībvalstī, kuras valūta nav euro un kura nav eurozonā, ir jāizveido noteikumi, ko piemēro šādiem pakalpojumu sniedzējiem. Noteikumi par piekļuvi digitālajam euro un tā izmantošanu dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, ir izklāstīti 18. pantā Regulā (ES) Nr. (XXX/XXX) par digitālā euro ieviešanu.

Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā

Šī regula atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 15. novembra Direktīvai (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, kas grozīta ar Direktīvu (ES) XXX/23. Maksājumu pakalpojumu direktīvā ir paredzēti saskaņoti noteikumi, ar kuriem regulē maksājumu pakalpojumu brīvu sniegšanu Savienībā, un tie būtu jāpiemēro arī maksājumu darījumiem digitālā euro valūtā. Konkrēti, ar šo regulu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, būs ļauts piedāvāt eurozonas rezidentiem digitālā euro maksājumu pakalpojumus kopā ar citiem maksājumu vai bankas pakalpojumiem, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvību vai brīvību veikt uzņēmējdarbību.

Saskanība ar citām Savienības politikas jomām

Šī regula ir nepieciešama, lai izvairītos no jebkāda veida fragmentācijas iekšējā tirgū, jo visiem ES maksājumu pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no tā, kur tiem izsniegtas darbības licences, ir jāspēj sniegt līdzīgus pakalpojumus, lai vislabākajā iespējamajā veidā kalpotu uzņēmējdarbībai un cilvēkiem.

Šī regula atbilst Komisijas digitālā finansējuma un neliela apjoma maksājumu stratēģijām 1 . Minētajā paziņojumā ir uzsvērts, ka digitālais euro kalpotu kā katalizators inovācijai maksājumu, finanšu un tirdzniecības jomā saistībā ar pašreizējiem centieniem mazināt fragmentāciju ES neliela apjoma maksājumu tirgū. Tādējādi maksājumu pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no to reģistrācijas dalībvalsts būtu jāspēj sniegt digitālā euro pakalpojumus tādā veidā, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojumu sniedzēju augsta līmeņa konkurenci.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Regula ir balstīta uz LESD 114. pantu, tāpat kā Direktīva (ES) 2015/2366. Regulējot tādu digitālā euro pakalpojumu sniegšanu, ko nodrošina maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, šis priekšlikums nodrošinās maksājumu pakalpojumu brīvu apriti visā Savienībā. Šis priekšlikums nodrošinās, ka maksājumu pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no dalībvalsts, kurā tie reģistrēti, tiks piemērotas līdzīgas prasības un uzraudzības standarti, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

Subsidiaritāte

Ar šo regulu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, tiktu piemēroti Regulas (ES) Nr. XX par digitālā euro ieviešanu attiecīgie nosacījumi. Regula (ES) Nr. XX par digitālā euro ieviešanu ir balstīta uz 133. pantu, kas ir ekskluzīva Savienības kompetence.

Turklāt, tā kā ierosināto pasākumu mērķis ir nodrošināt, ka digitālā euro pakalpojumu sniegšanai, ko nodrošina maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, tiek piemēroti esošie Savienības tiesību akti saskaņā ar LESD 114. pantu, to vislabāk var panākt ES līmenī, nevis ar dažādām valstu līmeņa iniciatīvām.

Proporcionalitāte

Šī regula ir nepieciešama, lai novērstu šķēršļus iekšējā tirgū maksājumu starp pakalpojumu sniedzējiem, kuri reģistrēti eurozonā un ārpus tās. Šajā regulā noteiktie pienākumi ir līdzīgi tiem, kas paredzēti Regulā par digitālā euro ieviešanu, un atbilst proporcionalitātes principam attiecībā uz apsvērumiem, kas izklāstīti priekšlikumam pievienotajam paskaidrojuma rakstam.

Juridiskā instrumenta izvēle

Regula ir atbilstošs instruments, ar ko veicināt tādu vienotu noteikumu izstrādi, kuri būtu vispārēji piemērojami, uzliktu saistības kopumā un būtu tieši piemērojami visās dalībvalstīs, tādējādi novēršot iespējamas piemērošanas atšķirības dažādās dalībvalstīs.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANOS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Šis priekšlikums ir balstīts uz ex-post izvērtējumiem, apspriedēm ar ieinteresētajām personām un ietekmes novērtējumu, kas veikts, izstrādājot priekšlikumu Regulai par digitālā euro ieviešanu. Ietekmes novērtējums priekšlikumam Regulai par digitālā euro ieviešanu tika iesniegts Regulējuma kontroles padomē 2022. gada 14. oktobrī un apstiprināts 2023. gada 25. aprīlī.

Lai nodrošinātu konsekvenci ar Maksājumu pakalpojumu direktīvu, visiem ES maksājumu pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt tiesībām sniegt digitālā euro pakalpojumus eurozonā. Tas turpinās veicināt inovatīva un konkurētspējīga neliela apjoma maksājumu tirgus izveidi.

Attiecībā uz pamattiesībām šis priekšlikums jo īpaši nodrošina, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, izmanto tiesības uz darījumdarbības brīvību (digitālā euro pakalpojumu sniegšana) saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. pantu. Citu pamattiesību ievērošana ir izklāstīta paskaidrojuma rakstā priekšlikumam Regulai par digitālā euro ieviešanu.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Šī regula neietekmē budžetu.

5.CITI ELEMENTI

Īstenošanas plāni un uzraudzīšanas, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība

Datus no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, komersantiem un Eiropas Centrālās bankas var izmantot, lai patstāvīgi uzraudzītu, kā tiek sasniegts mērķis nodrošināt, ka centrālās bankas emitēta nauda — euro — var palīdzēt ES, apmierinot maksāšanas vajadzības digitālajā laikmetā. Lai uzraudzītu digitālā euro izmantošanu ES digitalizētajā ekonomikā kā galvenos rādītājus varētu izmantot digitālā euro valūtā veiktu neliela apjoma maksājumu kopējo skaitu un apjomu un to relatīvo īpatsvaru attiecībā pret citiem maksāšanas veidiem.

Priekšlikums ietver vispārīgu plānu, kā pārraudzīt un novērtēt ietekmi uz konkrētajiem mērķiem, un prasību, ka Komisijai jāveic pirmā pārskatīšana trīs gadus pēc regulas piemērošanas dienas (un pēc tam reizi trijos gados) un jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par galvenajiem konstatējumiem. Pārskatīšana jāveic saskaņā ar Komisijas labāka regulējuma pamatnostādnēm.

Detalizēts konkrētu priekšlikuma noteikumu skaidrojums

Priekšmets (1. pants)

Šis regulas mērķis ir paredzēt noteikumus par specifiskiem pienākumiem, kuri maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, jāievēro, izplatot digitālo euro, un šo pienākumu uzraudzību un īstenošanu.

Digitālā euro izplatīšana (3. pants)

Neskarot V nodaļu Regulā (ES) Nr. (XXX/XXX) par digitālā euro ieviešanu, ar ko reglamentē piekļuvi digitālajam euro un tā izmantošanu ārpus eurozonas, maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, nodrošināta digitālā euro pakalpojumu sniegšana būtu galvenokārt jāattiecina uz i) fiziskām vai juridiskām personām, kas dzīvo vai ir iedibinātas dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, ii) fiziskām vai juridiskām personām, kas atvērušas digitālā euro kontu laikā, kad dzīvojušas vai bijušas iedibinātas dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, bet vairs nedzīvo vai nav iedibinātas šādās dalībvalstīs, iii) viesiem, kam piemēro nosacījumus, kas izklāstīti Regulas par digitālā euro ieviešanu 20. pantā.

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri ir saņēmuši atļauju ārpus eurozonas, var sniegt šādus pakalpojumus, ievērojot brīvību iedibināties vai pakalpojumu sniegšanas brīvību saskaņā ar Direktīvu 2015/2366.

Piemērojamie tiesību akti un kompetentās iestādes (4.–6. pants)

Regulas 5. pantā izskaidrots, ka digitālajam euro piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvu (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, kas grozīta ar Direktīvu (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par maksājumu pakalpojumiem un elektroniskās naudas pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvu 98/26/EK un atceļ Direktīvas 2015/2366/ES un 2009/110/EK, COM(2023) 366 final]. Minētajā direktīvā ir noteikts, ka par naudas līdzekļiem šīs direktīvas izpratnē uzskata ne tikai banknotes un monētas, bet arī naudu, ko centrālā banka emitējusi izmantošanai neliela apjoma darījumos. Tāpat digitālajam eiro piemēro nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas mehānismu, kas izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīvā (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulā (ES) 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju.

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, var izplatīt digitālo euro, ievērojot uzraudzības un sankciju režīmus, kas ir spēkā dalībvalstīs, kuru valūta nav euro.

Lai arī saskaņā ar LESD 114. pantu kompetentās iestādes atbilstīgi Direktīvai 2015/2366 un Direktīvai 2015/849 ir atbildīgas par jebkādu šajos Savienības aktos noteikto pienākumu izpildes uzraudzību un īstenošanu, šīs pašas kompetentās iestādes būtu atbildīgas arī par to, lai tiktu ievēroti Regulas par digitālā euro ieviešanu attiecīgie nosacījumi, kā noteikts šajā regulā.

Digitālajam euro piemēro arī Direktīvā 2015/2366 un Direktīvā 2015/849 paredzētos uzraudzības pasākumus, par kuriem vienojušās piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

Nobeiguma noteikumi (8. pants)

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2023/0211 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par digitālā euro pakalpojumu sniegšanu, ko nodrošina maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1230

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu 2 ,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 3 ,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

1.Komisija 2020. gada septembra digitālā finansējuma un neliela apjoma maksājumu stratēģijās 4 uzsvēra, ka digitālais euro kā centrālās bankas digitālā valūta neliela apjoma darījumiem kalpotu kā katalizators inovācijai maksājumu, finanšu un tirdzniecības jomā saistībā ar centieniem mazināt fragmentāciju ES neliela apjoma maksājumu tirgū.

2.Ar Regulu (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final] par digitālā euro ieviešanu tiek ieviests digitālais euro un paredzēti noteikumi attiecībā uz to, jo īpaši attiecībā uz tā juridisko maksāšanas līdzekļa statusu, izplatīšanu, izmantošanu un pamatfunkcijām, ar mērķi pielāgot euro tehnoloģiskajām pārmaiņām un nodrošināt tā izmantošanu kā vienoto valūtu.

3.Ir svarīgi nodrošināt, lai visi maksājumu pakalpojumu sniedzēji neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, vai dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, var izplatīt digitālo euro un tādējādi brīvi sniegt pakalpojumus Savienībā. Tas, ka digitālā euro maksājumu pakalpojumus varētu nodrošināt visi maksājumu pakalpojumu sniedzēji, sekmētu augsta līmeņa inovāciju, veicinātu maksājumus un palielinātu konkurenci Savienībā, un tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu vienotā tirgus integritāti. Tādējādi visiem Savienībā reģistrētajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu spēt ar vienādiem nosacījumiem sniegt digitālā euro maksājumu pakalpojumus fiziskām vai juridiskām personām, kas dzīvo vai ir iedibinātas dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, fiziskām vai juridiskām personām, kuras atvērušas digitālā euro kontu laikā, kad dzīvojušas vai bijušas iedibinātas dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, bet vairs nedzīvo vai nav iedibinātas šādās dalībvalstīs, un eurozonas viesiem. Arī maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, vajadzētu spēt izplatīt digitālo euro jebkurai citai fiziskai vai juridiskai personai, kas dzīvo vai ir iedibināta dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, un citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vai jebkurā trešajā valstī, kurai piemēroti nosacījumi, kas izklāstīti Regulā (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final].

4.Digitālā euro izplatīšanas nolūkā maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, būtu jāpiemēro tādi paši noteikumi kā maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta ir euro. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka visi maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti Savienībā, izplata digitālo euro ar vienādiem nosacījumiem.

5.Digitālā euro maksājumu pakalpojumu sniegšanai, ko nodrošina maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, būtu jāpiemēro tādi paši uzraudzības standarti kā maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta ir euro. Šajā nolūkā uzraudzībai, ko veic kompetentās iestādes, sankciju režīmam un uzraudzības pasākumiem, par kuriem vienojušās piederības dalībvalstu kompetentās iestādes un uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes attiecībā uz digitālā euro pakalpojumu sniegšanu, ko nodrošina maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 5 , ko aizstāj Direktīva (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Direktīvai par maksājumu pakalpojumiem un elektroniskās naudas pakalpojumiem iekšējā tirgū, COM/2023/366 final], un Direktīvas (ES) 2015/843 6 , ko aizstāj Direktīva (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, COM/2021/423 final], attiecīgie nosacījumi.

6.Līdzīgi, tāpat kā gadījumā ar kompetentajām iestādēm dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, saskaņā ar Regulu (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final], kompetentajām iestādēm, kas saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366 ir atbildīgas par maksājumu pakalpojumu sniegšanas uzraudzību, nolūkā uzraudzīt tādu ar maksājumiem saistītu pienākumu piemērošanu, kas izklāstīti Regulā (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final], būtu jāsadarbojas arī ar Eiropas Centrālo banku.

7.Saskaņā ar 4. panta 25. punktu Direktīvā (ES) 2015/2366 naudas līdzekļi ir banknotes un monētas, bezskaidra nauda vai elektroniskā nauda. Digitālais euro kā jauna centrālās bankas naudas forma būtu jāuzskata par naudas līdzekļiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366, ko aizstāj Direktīva (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Direktīvai par maksājumu pakalpojumiem un elektroniskās naudas pakalpojumiem iekšējā tirgū, COM/2023/366 final], kurā naudas līdzekļu definīcija tiek paplašināta, attiecinot to uz visām centrālās bankas emitētām naudas līdzekļu formām izmantošanai neliela apjoma darījumos. Tāda pati naudas līdzekļu definīcija būtu jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 14. jūlija Regulā (ES) 2021/1230 par pārrobežu maksājumiem Savienībā.

8.Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, jo maksājumu pakalpojumu sniedzējiem piemērojamajiem noteikumiem vajadzētu būt vienādiem neatkarīgi no tā, vai maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir vai nav reģistrēti dalībvalstī, kuras valūta ir euro, bet darbības mēroga un iedarbības dēļ vienotā tirgus integritātes nodrošināšanai tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

9.Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. pantu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, kuri [XX.XX.2023.] sniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants
Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā paredzēti noteikumi par:

a)specifiskiem pienākumiem, ko maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, piemēro attiecībā uz digitālā euro maksājumu pakalpojumu sniegšanu;

b)šā panta a) apakšpunktā minēto pienākumu uzraudzību un īstenošanu dalībvalstīs, kuru valūta nav euro;

c)specifiskiem pienākumiem, kas attiecībā uz digitālo euro jāpiemēro tādiem mobilo iekārtu oriģinālā aprīkojuma ražotājiem un elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Direktīvas (ES) 2018/1972 2. panta 1. punkta izpratnē, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro.

2. pants
Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1.“digitālais euro” ir vienotās valūtas digitālā forma, kas pieejama fiziskām un juridiskām personām, kā noteikts 2. panta 1. punktā Regulā [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro (ES) ieviešanu, COM(2023) 369 final];

2.“maksājumu pakalpojumu sniedzēji” ir maksājumu pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar 4. panta 11. punktu Direktīvā (ES) 2015/2366;

3.“digitālā euro maksājumu pakalpojums” ir digitālā euro maksājumu pakalpojums saskaņā ar 2. panta 8. punktu Regulā (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final];

4.“dzīvesvieta” ir vieta Savienībā, kurā fiziska persona ir likumīgs rezidents, kas definēts 2. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/92/ES 7 ;

5.“viesis” ir fiziska persona, kas definēta 2. panta 22. punktā Regulā (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final];

6.“dalībvalsts, kuras valūta nav euro” ir dalībvalsts, kas definēta 2. panta 23. punktā Regulā (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final];

7.“mobilā iekārta” ir mobilā iekārta, kas definēta 2. panta 31. punktā Regulā (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final].

3. pants
Digitālā euro maksājumu pakalpojumu sniegšana

Saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366 maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, var sniegt digitālā euro maksājumu pakalpojumus šādām personām:

a)fiziskām un juridiskām personām, kas dzīvo vai ir iedibinātas dalībvalstīs, kuru valūta ir euro;

b)fiziskām un juridiskām personām, kas atvērušas digitālā euro kontu laikā, kad dzīvojušas vai bijušas iedibinātas dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, bet vairs nedzīvo vai nav iedibinātas šādās dalībvalstīs;

c)viesiem;

d)fiziskām un juridiskām personām, kas dzīvo vai ir iedibinātas dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, atbilstoši noteikumiem, kas izklāstīti 18. pantā Regulā (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final];

e)fiziskām un juridiskām personām, kas dzīvo vai ir iedibinātas trešajās valstīs, tajā skaitā teritorijās, ar kurām Eiropas Savienībai ir monetārs nolīgums, atbilstoši noteikumiem, kas izklāstīti 19. un 20. pantā Regulā (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final].

4. pants
Piemērojamie tiesību akti

1.Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti tādu dalībvalstu teritorijā, kuru valūta nav euro, un kas nodrošina digitālā euro maksājumu pakalpojumus saskaņā ar šīs regulas 1. pantu, piemēro prasības, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. X par digitālā euro izveidi 13. pantā, 14. panta 1. punktā, V nodaļā, 18. pantā, VII nodaļā, VIII nodaļā un IX nodaļā.

Tiem mobilo iekārtu oriģinālā aprīkojuma ražotājiem un elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Direktīvas (ES) 2018/1972 2. panta 1. punkta izpratnē, kas iedibināti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, piemēro prasību, kas paredzēta 33. pantā Regulā (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final].

2.Saskaņā ar 4. panta 25. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, kas grozīta ar Direktīvu (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Direktīvai par maksājumu pakalpojumiem un elektroniskās naudas pakalpojumiem iekšējā tirgū, COM/2023/366 final], minētās direktīvas nosacījumus piemēro maksājumu darījumiem digitālā euro valūtā.

3.Saskaņā ar 2. panta 10. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 14. jūlija Regulā (ES) 2015/1230 par pārrobežu maksājumiem Savienībā minētās regulas nosacījumus piemēro maksājumu darījumiem digitālā euro valūtā.

4.Neskarot 37. pantu Regulā [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final], attiecībā uz digitālo euro piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulu (ES) 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju.

5. pants
Kompetentās iestādes

1.Šīs regulas un Regulas (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final] IV, V, VI un VII nodaļas piemērošanas nolūkā uzraudzībai, ko veic kompetentās iestādes, sankciju režīmam un uzraudzības pasākumiem, par kuriem vienojušās piederības dalībvalstu kompetentās iestādes un uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes attiecībā uz tādu maksājumu pakalpojumu sniedzēju darbībām ar digitālo euro, kas iedibināti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366.

2.Šīs regulas un Regulas (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final] IX nodaļas piemērošanas nolūkā uzraudzībai, ko veic kompetentās iestādes, sankciju režīmam un uzraudzības pasākumiem, par kuriem vienojušās piederības dalībvalstu kompetentās iestādes un uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes attiecībā uz tādu maksājumu pakalpojumu sniedzēju darbībām ar digitālo euro, kas reģistrēti dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/843.  

6. pants
Sadarbība ar Eiropas Centrālo banku

Lai uzraudzītu Regulas (ES) [ievietojiet atsauci — priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par digitālā euro ieviešanu, COM(2023) 369 final] IV, V un VII nodaļas piemērošanu, 4. panta 1. punktā minētās kompetentās iestādes sadarbojas ar Eiropas Centrālo banku.

7. pants
Grozījumi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 14. jūlija Regulas (ES) 2021/1230 par pārrobežu maksājumiem Savienībā 2. panta 10. punktu aizstāj ar tekstu ““naudas līdzekļi” ir centrālās bankas nauda, kas emitēta izmantošanai neliela apjoma darījumos, bezskaidra nauda vai elektroniskā nauda”.

8. pants
Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —    Padomes vārdā —

priekšsēdētāja    priekšsēdētājs

(1)    Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par ES digitālā finansējuma stratēģiju (COM/2020/591 final).
(2)    OV C [...], [...], [...]. lpp.
(3)    OV C [...], [...], [...]. lpp.
(4)    Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par ES digitālā finansējuma stratēģiju (COM/2020/591 final).
(5)    Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).
(6)    Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).
(7)    Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/92/ES (2014. gada 23. jūlijs) par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (OV L 257, 28.8.2014., 214. lpp.).
Top